نتایج جستجو

877

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

88

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

PAHLAVANZADEH H. | BASIRI A. | ZARABI M.M.

نشریه: 

SCIENTIA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1 (CHEMICAL ENGINEERING)
 • صفحات: 

  66-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  23464
 • دانلود: 

  24527
کلیدواژه: 
چکیده: 

In this paper, drying Iranian seedless white grape (sultana) was considered using a laboratory batch dryer. The effects of pretreatment and temperature on the drying rate of grape at constant air velocity were studied. Pretreatment solutions containing different alkaline materials with different concentrations and temperatures were considered. Dipping grape into an alkaline solution increases the drying rate ubstantially. Increasing the air temperature of the dryer from 60°C to 70°C accelerated the drying rate (drying time decrease) of the pretreated grape. Depending on the pretreatment and air temperature conditions. the drying process took about 450 to 900 minutes. The shortest drying time and the best quality dried product were obtained with grapes dipped in a solution of potassium carbonate 5% at 42°c. The mean apparent diffusivity of moisture for K2Co3 pretreatment was calculated at 50, 60 and 70°C, and the values were fitted into an Arrhenius type model. Moisture sorption isotherms of currant were determined at 20, 30 and 40°C using static gravimetric methods. The modified Halsey equation was used to predict experimental data for a water activity range of 0.1 - 0.85.

آمار یکساله:  

بازدید 23464

دانلود 24527 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

YAMADA M. | YAMANE H. | KURIHARA A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  33-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6378
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6378

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

HUNTLEY A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  165-169
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5590
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5590

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

حسن پور بهروز

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  38
 • صفحات: 

  83-112
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  2315
 • دانلود: 

  442
چکیده: 

انگور اهمیت اقتصادی بسزایی در بخش کشاورزی استان کهگیلویه و بویر احمد دارد. هدفهای عمده این تحقیق عبارت است از: 1. بررسی روابط داده - ستانده در تولید انگور، 2. اندازه گیری کارایی انگورکاران آبی و دیم و 3. بررسی عوامل موثر بر کارایی انگورکاران. روش این مطالعه پیمایشی است. بر همین اساس با استفاده از روش نمونه گیری ساده طبقه بندی شده، در دو شهرستان بویر احمد و گچساران از 82 نفر انگورکار به وسیله پرسشنامه، مصاحبه به عمل آمد. به کمک رگرسیون چند متغیره نیز توابع تولید انگور آبی ودیم و کشش تولید نهاده ها برآورد شد. همچنین با استفاده از تخمین توابع تولید متعالی مرزی تصادفی، کارآیی فنی انگورکاران اندازه گیری و عوامل موثر بر آن تجزیه و تحلیل شد. نتایج این بررسی نشان داد که مقدار بازده نسبت به مقیاس در باغهای انگور آبی و دیم به ترتیب 1.39 و 0.65 است و کلیه نهاده ها (به جز نهاده سم که بیش از حد مصرف شده است) به طور منطقی و اقتصادی مورد مصرف کشاورزان قرار گرفته اند. میانگین کارآیی فنی انگورکاران آبی (در شهرستان بویراحمد) و دیم (در شهرستان گچساران) به ترتیب 68.6 و 62.1 درصد محاسبه شد. بنابراین بدون افزایش سطح زیر کشت و بهره گیری از فناوری موجود تنها با بهبود کارآیی فنی می توان میزان تولید انگور استان را حدود 35 درصد افزایش داد. متغیرهای سن، تحصیلات و تجربه کشاورز و نیز سن باغ به طور جداگانه رابطه مستقیمی با میانگین کارآیی فنی دارند. باغدارانی که فاصله درختان آنها بین 1.5 تا 3 متر و باغدارانی که تعداد قطعات باغشان بین 2 تا 3 قطعه بود، از بیشترین میانگین کارایی فنی برخوردار بودند. از سوی دیگر، میانگین کارآیی کشاورزانی که شغل دیگری غیر از انگورکاری نداشتند کمتر بود. در پایان با توجه به درصد پاسخ انگورکاران در زمینه مشکلاتشان و نتایج این پژوهش، پیشنهادهایی جهت بهبود کارایی انگورکاران ارایه شد.

آمار یکساله:  

بازدید 2315

دانلود 442 استناد 4 مرجع 11
نویسندگان: 

YILMAZ Y. | TOLEDO R.T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  125-136
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  14451
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14451

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  546
 • دانلود: 

  184
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 546

دانلود 184 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

علوم خاک و آب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1377
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  71-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  757
 • دانلود: 

  241
چکیده: 

است که می تواند بر عملکرد و کیفیت میوه تولیدی اثربخشی زیادی داشته باشد. لذا طرحی با اهداف بهینه سازی مصرف آب، افزایش عملکرد و بهبود کیفیت کشمش تولیدی با شش تیمار آبیاری T1): شروع آبیاری پس از پایان گلدهی و به فاصله هر12روز یکبار، T2: آبیاری هنگامیکه طول حبه ها حدود (5-3) میلیمتر شدند + 15 روز پس از آن + 15 روز قبل از برداشت، T3: آبیاری قبل از گلدهی + آبیاری پس از پایان گلدهی + آبیاری پس از آن به فاصله 20روز تا قبل از برداشت، :T4 آبیاری پس از 40% تخلیه رطوبتی خاک، T5: آبیاری پس از 40% تخلیه رطوبتی در خاک قبل از گلدهی + آبیاری پس از 60% تخلیه رطوبتی در خاک پس از گلدهی.T6: آبیاری پس از 60% تخلیه رطوبتی در خاک قبل از گلدهی + آبیاری پس از 40% تخلیه رطوبتی در خاک پس از گلدهی) در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی کاشمر به مدت سه سال اجرا گردید. ایستگاه تحقیقاتی مزبور در واحد فیزیوگرافی فلاتها و دشت آبرفتی دامنه ای واقع شده است و بافت خاک آن سیلتی لوم و اسیدیته خاک از 8/7 تا 4/8 متغیر می باشد. کلیه عملیات باغی در باغ مذکور به استثنای آبیاری بطور یکنواخت انجام گرفت. پس از برداشت میوه انگور اندازه گیریهای کمی و کیفی شامل اسیدیته قابل تیتراسیون (TA)، pH، میزان مواد جامد محلول (TSS)، عملکرد، وزن خوشه و اندازه حبه انگور انجام شد. نتایج حاصل از اجرای طرح نشان داد که اثر تیمارهای آبیاری بر عملکرد در سطح 5% معنی دار بود و بیشترین عملکرد از تیمار T3 به میزان 1/30 تن در هکتار و کمترین عملکرد از تیمار T6 به میزان 1/19 تن در هکتار بدست آمد. اثر تیمارهای آبیاری بر خصوصیات دیگر انگور تولیدی نیز در سطح 5% معنی دار بود و بیشترین طول حبه، عرض حبه و مواد جامد محلول و کمترین اسیدیته از تیمار T3 به ترتیب با مقادیر 19/20 میلی متر، 07/13 میلی متر، 36/22 درصد و 049/4 بدست آمد. بطور کلی نتایج حاصل حاکی از آن است که در شرایط ایستگاه تحقیقات کشاورزی کاشمر با خاک سیلتی لوم بهترین برنامه آبیاری انگور پیکانی عبارت است از یک آبیاری زمستانه + یک آب قبل از گلدهی وآبیاری پس از پایان گلدهی با دور آبیاری 20 روزه در این برنامه 6 نوبت آبیاری انجام و 5637 متر مکعب در هکتار آب مصرف گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 757

دانلود 241 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  40
 • صفحات: 

  129-137
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  4646
 • دانلود: 

  1100
چکیده: 

شیره انگور یکی از محصولات جانبی انگور است که در مناطق تاک خیز ایران به شیوه سنتی تولید می شود. در این پژوهش برخی از خواص فیزیکی و شیمیایی شیره انگور مانند گرانش ویژه، pH، قندکل، خاکستر و پارامترهای رئولوژیکی شیره انگور با استفاده از یک ویسکومتر چرخان در سه دمای (25، 45 و 65oC) و سه بریکس 35، 50 و 76 اندازه گیری شد. محاسبات ریاضی یافته ها بر اساس روش میچکا نشان داد که شیره انگور از نوع سیال غیر نیوتنی و غلیظ شونده با برش (دایلاتانت) است. همچنین با استفاده ار معادله آرنیوس تابعیت ضریب پایداری شیره انگور با دما تعیین و انرژی فعال سازی بین 15.197 تا kJ/mol  34.07 محاسبه شد. در نهایت با استفاده از رابطه نمایی، ضریب پایداری با بریکس برازش گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 4646

دانلود 1100 استناد 1 مرجع 10
نویسندگان: 

کرمی محمدجواد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  27-2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  335-353
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  942
 • دانلود: 

  306
چکیده: 

رطبی و سیاه سمرقندی دو رقم مهم انگور استان فارس پس از برداشت و در طول حمل و نقل با مشکل ریزش، پوسیدگی حبه ها و قهوه ای شدن چوب خوشه روبرو هستند. به منظور جلوگیری از بروز این مشکلات و افزایش عمر انبارمانی میوه های هر یک از این ارقام در زمان رسیدگی کامل (بر اساس رنگ گیری کامل میوه)، داخل کیسه های پلاستیکی (سوراخ دار و بدون سوراخ) با یک یا دو ورق کاغذ آزاد کننده دی اکسید گوگرد (ورقه های محافظ انگور) و جعبه های پلاستیکی هفت کیلوگرمی قرار داده و در سردخانه در دمای 1±1 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 90-85 درصد نگهداری شدند. نتایج نشان داد که تیمار دو ورقه محافظ انگور (یک ورقه زیر و یک ورقه بالای میوه ها) با کیسه پلاستیکی سوراخ دار حفظ شادابی چوب خوشه (تا 95%)، ریزش (صفر درصد) و پوسیدگی حبه (صفر درصد) و حفظ سایر خصوصیات کیفی میوه انگور رقم سیاه سمرقندی تا 120 روز موثر بود. طعم میوه در انگور رقم رطبی به شدت تحت تاثیر گوگرد قرار گرفت به همین دلیل نگهداری میوه این رقم در سردخانه با استفاده از ورقه های محافظ انگور توصیه نمی شود. تیمارهای شاهد (فاقد ورقه های محافظ انگور) تنها 25 روز در سردخانه قابل نگهداری بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 942

دانلود 306 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  1470
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

grape SEED’S EXTRACT IS DERIVED FROM WHOLE grape SEEDS THAT HAVE A GREAT CONCENTRATION OF VITAMIN E, FLAVONOIDS, LINOLEIC ACID, PHENOLIC COMPOUNDS CONTAINING ANTIOXIDANT. POST-HARVEST LOSSES, ESPECIALLY IN THE ATTACK OF FUNGI, IS AN IMPORTANT FACTOR IN REDUCING THE STORAGE LIFE OF FRUITS AND VEGETABLES…..

آمار یکساله:  

بازدید 1470

دانلود 0
litScript