نتایج جستجو

10567

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1057

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  163-178
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  909
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

توزیع شیره پرورده بین مخزن ها یکی از مهمترین فرایندهای فیزیولوژیک مرتبط با تشکیل عملکرد در گیاهان زراعی می باشد که تحت تاثیر تنش خشکی قرار می گیرد. به منظور بررسی اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد زایشی بر درصد توزیع مواد فتوسنتزی بین اندام های مختلف ارقام تجاری کلزا آزمایشی در قالب کرت های خرد شده بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. عامل اصلی شامل تنش خشکی در مراحل مختلف زایشی و عامل فرعی شامل 14 رقم کلزای بهاره و پاییزه بود. تنش خشکی در مرحله گلدهی به صورت قطع آبیاری در این مرحله تا رسیدن پتانسیل آب خاک به -1.5 مگاپاسکال و آبیاری مجدد پس از آن و تنش در مرحله پرشدن دانه ها به صورت قطع کامل آبیاری از این مرحله تا پایان برداشت محصول به همراه یک تیمار شاهد اعمال گردید. پس از رسیدن کامل و برداشت بوته ها، اندازه گیری صفات عملکرد دانه، وزن خشک تک بوته، درصد وزن خشک خورجین، برگ، ساقه و ریشه انجام شد. نتایج این بررسی نشان داد که تنش خشکی هم در مرحله گلدهی و هم در مرحله پر شدن دانه ها تاثیر بسزایی بر توزیع مواد فتوسنتزی بین اندام های مختلف گیاهی داشت طوری که تنش در مرحله گلدهی سبب افزایش درصد وزن خشک برگ، ساقه و ریشه و کاهش وزن خشک خورجین یا به عبارتی غلبه درصد تسهیم مواد به اندام های رویشی نسبت به اندام های زایشی گردید و از این رو منجر به کاهش 51.2 درصدی عملکرد دانه نسبت به شرایط آبیاری معمول (شاهد) شد. تنش در مرحله پر شدن دانه ها با انتقال مجدد مواد موجود در برگ ها به سایر اندام ها سبب کاهش وزن خشک برگ و افزایش وزن خشک خورجین گردید اما این افزایش در حدی نبود که سبب افزایش معنی دار عملکرد دانه گردد. در بین ارقام مورد بررسی، ارقام اپرا، هایولا 308، هایولا420 ، پی.اف و زرفام که قبل از مرحله گلدهی وزن خشک تک بوته بالا و درصد تسهیم نسبتا متعادلی بین اندام ها داشتند پس از رسیدگی کامل در شرایط آبیاری معمول با تسهیم بیشتر درصد مواد فتوسنتزی به خورجین ها، عملکرد دانه بالایی را به خود اختصاص دادند. در این مطالعه اثر متقابل آبیاری و رقم بر روی توزیع مواد فتوسنتزی معنی دار نشد و تمامی ارقام با یک روند مشابهی تحت تاثیر تنش خشکی قرار گرفتند.

آمار یکساله:  

بازدید 909

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  203
 • صفحات: 

  81-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2749
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2749

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4 (الف)
 • صفحات: 

  213-225
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  125
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

به منظور تعیین روابط هم بستگی بین سرعت و دوره پرشدن دانه با سایر صفات فیزیولوژیک و اجزای عملکرد و پی بردن به آثار مستقیم و غیرمستقیم صفات مختلف بر سرعت پرشدن دانه، تعداد 93 رقم برنج در سال زراعی 1380 در مزرعه موسسه تحقیقات برنج کشور واقع در رشت دریک آزمایش بدون طرح آماری مورد ارزیابی قرار گرفتند. خوشه های مربوط به ساقه های اصلی علامت گذاری شده و 10 روز بعد از گرده افشانی در فواصل 3 روزه برداشت شدند. داده های وزن خشک دانه در یک مدل چند جمله ای درجه 3 برازش شد (میانگین R2 برای کلیه ارقام 0.98)، و به کمک آن سرعت و دوره پرشدن دانه برای همه ارقام ارزیابی گردید. در این بررسی سرعت پرشدن دانه با صفات وابسته به ظرفیت مخزن یعنی وزن دانه، اندازه دانه و تعداد دانه در خوشه هم بستگی نشان داد، ولی با صفات وابسته به مبدا به جز مقدار کلروفیل برگ پرچم و برگ دوم هم بستگی معنی داری نداشت. نتایج تجزیه رگرسیون گام به گام نشان داد که وزن نهایی تک دانه، دوره پرشدن دانه و زاویه برگ پرچم سه صفت سهیم در سرعت پرشدن دانه هستند، ولی نتایج تجزیه علیت مشخص کرد که فقط دو صفت از سه صفت یاد شده (وزن نهایی تک دانه و دوره پرشدن دانه) بیشترین تاثیر را بر سرعت پرشدن دانه دارند. نتایج تجزیه رگرسیون گام به گام بدون در نظر گرفتن وزن نهایی تک دانه نشان داد که مقدار کلروفیل برگ پرچم، عرض دانه، دوره پرشدن دانه و طول دانه در سرعت پرشدن دانه سهیم هستند. چنین به نظر می رسد که پس از وزن نهایی دانه که بیشترین اثر مستقیم و مثبت، و دوره پرشدن دانه که بیشترین اثر مستقیم منفی را بر سرعت پرشدن دارند، اندازه دانه نیز بر سرعت پرشدن دانه تاثیر گذار است.

آمار یکساله:  

بازدید 125

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  ویژه نامه زراعت و اصلاح نباتات (ضمیمه)
 • صفحات: 

  66-77
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1975
 • دانلود: 

  493
چکیده: 

جهت درک خصوصیات مربوط به پرشدن دانه ها با توجه به دو ویژگی طول دوره پرشدن دانه و نیز سرعت پرشدن دانه در بهبود عملکرد دانه و نیز استفاده از روش های مناسب زراعی، آزمایشی در سال زراعی 1378-79، با استفاده از ده ژنوتیپ گندم بهاره دیم در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم کوه دشت اجرا گردید. در این بررسی ضرایب همبستگی ساده صفات با همدیگر تعیین شد. عملکرد دانه با وزن هزار دانه، شاخص برداشت، عملکرد بیولوژیک، عملکرد کاه، سرعت پرشدن دانه و وزن هکتولیتر همبستگی مثبت و معنی دار و با تعداد روز تا ساقه دهی همبستگی منفی و معنی دار داشت. نتایج روند رشد دانه ژنوتیپ ها نشان داد که در انتهای رشد خطی ژنوتیپ های شماره 4 و 10 (Zagros و Tr8010200) بیشترین وزن نهایی تک دانه (40 میلی گرم) و ژنوتیپ های شماره 2 و 7 (Pik/ Opatacm , Maya 74"s" ….) کمترین وزن نهایی تک دانه (32 میلی گرم) را داشتند. دوره موثر پر شدن دانه ژنوتیپ ها بین 18.93 تا 25.03 روز در نوسان بود. بیشترین دوره موثر پرشدن دانه مربوط به ژنوتیپ شماره 10 (Zagros) با مدت تقریبی 25 روز با کمترین دوره موثر پرشدن دانه مربوط به ژنوتیپ شماره 7 (Maya 74"s" ..) با مدت تقریبی 19 روز بود. سرعت موثر پرشدن دانه ژنوتیپ ها نیز بین 1.43 تا 1.74 میلی گرم بر روز در نوسان بود. کمترین و بیشترین سرعت موثر پر شدن دانه (1.43 و 1.74 میلی گرم بر روز) را به ترتیب ژنوتیپ های شماره 2 و 4 (Pik/Opata cm-Tr 8010200) داشتند. بین سرعت و مدت موثر پرشدن دانه ژنوتیپ ها همبستگی منفی و معنی دار مشاهده گردید (r=-%46**).

آمار یکساله:  

بازدید 1975

دانلود 493 استناد 2 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  60-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  169
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

وزن نهایی دانه یکی از اجزا عملکرد دانه در گندم است که به سرعت و طول دوره فرایند پر شدن دانه وابسته است. درک فرایند پرشدن دانه ممکن است در برنامه های اصلاحی گندم برای افزایش عملکرد دانه و تولید ارقام زود رس سودمند باشد. این بررسی به منظور تعیین بهترین روش اندازه گیری یا مدل برآورد کننده سرعت و طول دوره پرشدن دانه 10 رقم گندم نان در سال زراعی 85 - 1384 در مزرعه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی ده رقم گندم مشتمل بر یاواروس، چمران، کرخه، ویریناک، دز، کویر، سیمره، D79 - 15، S80 - 18،  S78 - 18توصیه شده مرکز تحقیقات کشاورزی استان خوزستان مبنی بر مناسب بودن کشت این ارقام در منطقه بودند. در این بررسی با استفاده از معادلات لجستیک، خطی و تکه ای پارامترهای مربوط به پرشدن دانه ارزیابی گردید. منحنی لجستیک برازش بهتری نسبت به دو مدل دیگر برای برآورد سرعت و طول دوره پر شدن دانه داشت، با توجه به نتایج، تجزیه واریانس صفات مورد بررسی نشان داد که ارقام مورد آزمایش از لحاظ سرعت و طول دوره پر شدن دانه اختلاف بسیار معنی داری (%>P1) داشتند ولی از نظر وزن نهایی دانه اختلاف بین ارقام معنی دار ((%>P5 بود. که حاکی از وجود تفاوت ژنتیکی ارقام مورد بررسی می باشد. همبستگی بین طول دوره پر شدن دانه و وزن نهایی دانه مثبت و کم بود. همبستگی فنوتیپی بین سرعت و طول دوره پر شدن دانه بسیار جزیی و ناچیز بود، که نشان دهنده عدم همبستگی ژنتیکی بین این صفات می باشد با این حال با آگاهی از عدم همبستگی ژنتیکی بین سرعت و طول دوره پر شدن دانه انتخاب همزمان برای افزایش سرعت پر شدن دانه و وزن نهایی دانه بدون افزایش طول دوره پر شدن دانه امکان پذیر است. مقایسه روشهای مختلف برآورد سرعت پرشدن دانه و طول دوره پرشدن دانه نشان داد که بین پدیده های فیزیولوژیک حاکم بر گیاه و نتایج حاصل از برازش معادله لجستیک رابطه منطقی تری وجود دارد و پس ازمعادله لجستیک، معادله خطی از این ویژگی برخوردار است. بنابراین جهت برآورد خصوصیات دوره موثر پرشدن دانه، برازش معادلات لجستیک و سپس خطی در مورد گیاه گندم توصیه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 169

دانلود 23 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3 (پیاپی 51)
 • صفحات: 

  533-547
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  744
 • دانلود: 

  230
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 744

دانلود 230 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

مرادی محمد | معتمدی محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  37-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1818
 • دانلود: 

  533
چکیده: 

وزن نهایی دانه یکی از اجزای عملکرد دانه در گندم است که به سرعت و طول دوره پرشدن آن وابسته است. درک فرایند پرشدن دانه ممکن است در برنامه های اصلاحی گندم برای افزایش عملکرد دانه و تولید ارقام مورد نظر سودمند باشد. این بررسی به منظور تعیین بهترین روش اندازه گیری یا مدل برآورد کننده سرعت و طول دوره پرشدن دانه و تعیین روابط همبستگی بین سرعت و طول دوره پرشدن دانه با وزن نهایی دانه‎ 10 رقم گندم در سال زراعی 89-1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار اجرا گردید. نظر به این که منحنی لجستیک برازش بهتری داشت از آن برای برآورد سرعت و طول دوره پرشدن دانه استفاده شد. نتایج تجزیه واریانس صفات مورد بررسی نشان داد که ارقام مورد آزمایش از لحاظ سرعت و طول دوره پرشدن دانه دارای اختلاف معنی داری در سطح 1 درصد و از نظر وزن نهایی دانه در سطح 5 درصد تفاوت داشتند. که این امر حاکی از وجود تفاوت ژنتیکی ارقام مورد بررسی می باشد. همبستگی بین طول دوره پرشدن دانه و وزن نهایی دانه مثبت و معنی دار نبود. همبستگی فنوتیپی بین سرعت و طول دوره پرشدن دانه بسیار جزیی و ناچیز بود، که نشان دهنده‎ عدم همبستگی ژنتیکی بین این صفات می باشد. با این حال با آگاهی از عدم همبستگی ژنتیکی بین سرعت و طول دوره پرشدن دانه انتخاب همزمان برای افزایش سرعت پرشدن دانه و وزن نهایی دانه بدون افزایش طول دوره پرشدن دانه امکان پذیر است.

آمار یکساله:  

بازدید 1818

دانلود 533 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  137-148
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  86
 • دانلود: 

  22
چکیده: 

به منظور ارزیابی اثر تغییرات دما و تابش بر سرعت، مدت پر شدن دانه و وزن نهایی دانه شش رقم برنج با استفاده از تغییر در زمان نشاءکاری، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1392 در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان انجام گرفت. کرت های اصلی به زمان های نشاءکاری 15 اردیبهشت، 30 اردیبهشت و 15 خرداد و کرت های فرعی به ارقام برنج (هاشمی، سنگ جو، علی کاظمی، درفک، خزر و گوهر) اختصاص یافت. نتایج نشان داد بیشترین وزن نهایی دانه در رقم گوهر به میزان 31.9 میلی گرم در 30 اردیبهشت و کمترین مقدار آن در رقم سنگ جو به میزان 20.4 میلی گرم در زمان 15 خرداد به دست آمد. بیشترین دوره موثر پر شدن دانه در 15 اردیبهشت در رقم گوهر به میزان 32.9 روز و کمترین مقدار آن در رقم هاشمی به میزان 13.9 روز حاصل گردید. بیشترین سرعت پر شدن دانه در رقم هاشمی به میزان 1.62 میلی گرم بر دانه در روز و کمترین مقدار آن برای رقم گوهر به میزان 0.92 میلی گرم بر دانه در روز به دست آمد. در این مطالعه همبستگی بالا و معنی داری بین مدت پر شدن دانه و وزن نهایی دانه به میزان 0.689 مشاهده شد. همبستگی مثبت و معنی داری بین دما و تابش تجمعی با وزن نهایی دانه نیز مشاهده گردید. نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده همبستگی مثبت و نقش مهم تر مدت پر شدن دانه نسبت به سرعت پر شدن دانه در وزن نهایی دانه است و تاریخ 15 اردیبهشت با توجه به شرایط مناسب دما و تابش در دوره پر شدن دانه و تاثیر مثبت آن روی وزن نهایی دانه، می تواند برای توصیه به کشاورزان مورد بررسی بیشتری قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 86

دانلود 22 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  655-671
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  87
 • دانلود: 

  22
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 87

دانلود 22 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  103-119
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  815
 • دانلود: 

  167
چکیده: 

به منظور بررسی واکنش ارقام جو بهاره به تنش خشکی انتهای فصل، آزمایشی به صورت بلوک های کامل تصادفی با 17 لاین و دو رقم شاهد در شرایط تنش (بعد از ظهور سنبله) و بدون تنش خشکی به صورت جداگانه در چهار تکرار در سال زراعی 89-1388 در منطقه مهاباد انجام شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس مرکب نشان داد که اثر متقابل بین شرایط آزمایش و رقم برای کلیه صفات به غیر از دوره پرشدن دانه و وزن هزار دانه غیرمعنی دار بود. هم چنین بین کلیه ارقام از نظر اکثر صفات به جز وزن هزار دانه تفاوت بسیار معنی دار وجود داشت. نتایج نشان داد که تنش خشکی آخر فصل صفات ارتفاع بوته (5.8%)، زمان تا رسیدگی (6.6%)، طول پدانکل (25.2%)، تعداد دانه در سنبله (18.2%)، تعداد سنبله در واحد سطح (11.5%)، عملکرد دانه (21%) و عملکرد بیولوژیک را (22.5%) کاهش داد. لاین های SLB39، Matnan-01 و Birlik-1.4 با متوسط عملکرد دو شرایط به ترتیب با 4.04، 3.9 و 4.3 تن در هکتار نسبت به سایر لاین ها برتری نشان دادند. لاین Birlik-1.4 که در هر دو شرایط تنش و بدون تنش دارای بالاترین عملکرد بود نسبت به رقم شاهد اول (سید تاج الدین) (29.7%) و نسبت به رقم شاهد دوم (چالدران) (40.6%) افزایش عملکرد داشت. همبستگی مثبت و معنی دار شاخص های میانگین حسابی، میانگین هندسی، تحمل به تنش و میانگین هارمونیک با عملکرد دانه در دو شرایط تنش و بدون تنش نشان داد که این شاخص ها می توانند برای شناسایی ژنوتیپ های متحمل به خشکی و پر محصول برای هر دو شرایط محیطی به کار روند به طوری که از نظر این شاخص ها نیز لاین های فوق برتر بودند. با استفاده از تجزیه کلاستر به روش وارد بر اساس شاخص های تحمل به تنش لاین های مورد مطالعه در دو گروه متحمل و حساس به تنش خشکی قرار گرفتند که لاین های SLB39، Matnan-01 و Birlik-1.4 در گروه لاین های متحمل به تنش بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 815

دانلود 167 استناد 0 مرجع 0
litScript