نتایج جستجو

21709

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2171

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  39-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1229
 • دانلود: 

  421
چکیده: 

کاهش تراکم استخوان در بیماران پیوند کلیه، امری شناخته شده است. در مورد این نوع استئوپوروز و عوامل مؤثر بر آن، مطالعات زیادی در جریان است. با توجه به اهمیت این مطلب و کمبود اطلاعات در این زمینه، این مطالعه جهت بررسی شیوع پوکی استخوان پس از پیوند در کشورمان و عوامل مؤثر بر آن طراحی شده است.در 61 بیمار پیوند کلیه، با حداقل سن 20 سال، سنجش تراکم استخوان در دو ناحیه ستون مهره ها و لگن، به روش DXA و با استفاده از دستگاه لونار DPX-MD صورت گرفت. 44 درصد شرکت کنندگان( 27 نفر) مرد و 56 درصد آنان (34 نفر)، زنان بوده اند. متوسط سن آنها به ترتیب 0 ± 44.3 و 13.77 ± 40.7 بوده است. متوسط مدت پیوند 33.2 ± 33.9 ماه (72-0 ماه) و متوسط مدت دیالیز 14± 12 ماه (72-0 ماه) بود پوکی استخوان، باتوجه به تعریف WHO در 18 بیمار(29.5 درصد کل بیماران)، حداقل در یکی از مناطق اندازه گیری شده، وجود داشته است(14.8% بیماران در ناحیه گردن ران Neck) ، 19.7 %) در منطقه عمومی ران (Total) و 16.4% در منطقه ستون مهره ها (Spine)، پوکی استخوان داشتند) شیوع پوکی استخوان در افرادی که BMI کمتر از 19 داشتند به طور معنی داری بالاتر بود (P=0.007). سن، جنس، مدت دیالیز، مدت پیوند، علت زمینه ای پیوند، دوز تجمعی کورتون و دوز تجمعی سیکلوسپورین رابطه معنی داری با کاهش تراکم در هیچ یک از مناطق فوق الذکر نداشتند.این نتایج نشان دهنده شیوع بالای پوکی استخوان در بیماران دریافت کننده پیوند کلیه در ایران می باشد. غربالگری و تداخل درمانی در این مورد، باید مورد توجه خاص قرار بگیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1229

دانلود 421 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

LASS J.H. | SUGAR A. | BENETZ B.A.

نشریه: 

ARCHIVES OF OPHTHALMOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  128
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  63-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  5824
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5824

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  10-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13572
 • دانلود: 

  13352
چکیده: 

Purpose: To determine the factors that influence the endothelial cell density (ECD) of donor grafts after Descemet stripping automated endothelial keratoplasty (DSAEK). Methods: This retrospective, interventional case series comprised 77 eyes of 64 patients who underwent DSAEK. Confocal microscopy was performed at the final follow‑ up examination to evaluate the endothelial cell count, cell morphology, and graft thickness. Univariate and multiple linear regression analyses were used to investigate recipient‑ , donor‑ , surgical‑ , and postoperative related variables capable of influencing graft endothelial cell counts after DSAEK. Results: The mean patient age was 62. 3 ± 15. 6 years; patients were followed‑ up for 26. 2 ± 20. 9 months postoperatively. Forty‑ six eyes (59. 7%) underwent stand‑ alone DSAEK; 31 eyes (40. 3%) underwent DSAEK combined with cataract surgery. The donor trephination size was 8. 0 ± 0. 21 mm. The mean donor age was 30. 4 ± 11. 2 years, and the mean preoperative endothelial cell density was 3127. 4 ± 315. 1 cells/mm 2, which decreased to 1788. 6 ± 716. 5 cells/mm 2 postoperatively (P < 0. 001). The mean postoperative central graft thickness was 102. 4 ± 31. 6 µ m. Univariate analysis revealed that postoperative ECD was significantly associated with death to preservation time (P = 0. 046), graft thickness (P = 0. 016), follow‑ up duration (P = 0. 005), and graft non‑ attachment (P = 0. 049). Multiple regression analyses identified graft thickness (β = 10. 62, P = 0. 003) and follow‑ up duration (β = ‑ 22. 09, P = 0. 001) as the significant characteristics influencing postoperative ECD. Conclusion: The primary predictors of ECD after DSAEK were graft thickness and duration of follow‑ up. Surgeons’ requests for ultrathin DSAEK donor grafts to improve visual outcomes might not have the desired postoperative outcome with respect to ECD.

آمار یکساله:  

بازدید 13572

دانلود 13352 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

یاخته

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2 (42)
 • صفحات: 

  168-175
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1381
 • دانلود: 

  335
چکیده: 

هدف: ارزیابی کارایی دو روش Zeta و (DGC) density Gradient Centrifugation جهت جداسازی اسپرم با ساختار کروماتین طبیعی با استفاده از آکریدین اورانژ TUNEL (AO)، پراکندگی کروماتین اسپرم (Sperm Chromatin Dispersion; SCD) و کرومومایسین A3 و .(Chromomycin A3; CMA3) مواد و روش ها: این مطالعه بر روی 63 بیمار مراجعه کننده به مرکز باروری و ناباروری اصفهان صورت گرفت. آنالیز روتین مایع سمن طبق معیارهای WHO انجام شد. سپس نمونه سمن به سه بخش تقسیم گردید: کنترل، اسپرم های جداسازی شده به روش Zeta و اسپرم های جداسازی شده به روش .DGC سپس بر روی هر یک از گروه های مذکور، ارزیابی مورفولوژی اسپرم (رنگ آمیزی Diff Quick)، کمبود پروتامین (رنگ آمیزی (CMA3 و فراگمنتاسیونTUNEL, SCD) DNA  و (AO انجام گرفت. نتایج با آزمون های آماری ضریب همبستگی و t test با استفاده از نرم افزار 5/SPSS-11 بررسی و تحلیل شدند.یافته ها: درصد اسپرم های با مورفولوژی غیرطبیعی، کمبود پروتامین و درصد فراگمنتاسیون DNA در دو گروه اسپرم های جداسازی شده به روش Zeta و DGC نسبت به گروه کنترل از لحاظ آماری کاهش معنی داری یافته است (005/p<0). به علاوه روش DGC در جداسازی اسپرم های با مورفولوژی طبیعی نسبت به روش Zeta بهتر عمل نموده است (005/p<0) در حالی که روش Zeta در جداسازی اسپرم های دارای فراگمنتاسیون DNA کمتر نسبت به روش DGC بهتر عمل نموده است (005/p<0).نتیجه گیری: هر دو روش Zeta و DGC به طور معنی داری قادر به جداسازی اسپرم های با مورفولوژی و ساختار کروماتین طبیعی می باشد. بنابراین پیشنهاد می گردد از هر دو روش DGC و Zeta برای جداسازی اسپرم های طبیعی استفاده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1381

دانلود 335 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  20
تعامل: 
 • بازدید: 

  71
 • دانلود: 

  44
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 71

دانلود 44
نویسندگان: 

MAHDAVI M. | HAMIDI Z. | SOLTANI A.A.F. | SEDAGHAT M. | LESSAN PEZECHKI M. | ARDESHIR LARIJANI MOHAMMAD BAGHER

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  A SUPPLEMENTARY ISSUE ON OSTEOPOROSIS
 • صفحات: 

  70-75
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18283
 • دانلود: 

  17793
چکیده: 

Little is known about relation of transplantation and bone. We conducted a study to find out the frequency and predictors of osteoporosis in kidney transplanted patients in Iran. DEXA (DPX-MD, GE, Lunar corporation, USA) used for BMD of 61 kidney transplanted patients. Calcium, phosphate, alkaline phosphatase, BUN, creatinine and P TH, were also measured. Fourty four percent of patients were men (27). Mean±SD of age of men and women was 44.3±10.44 and 40/7± 13.77, respectively. Mean±SD of transplant duration was 33.9± 33. 2 months Mean±SD of dialysis time was 12±14 months. 29.5% of patients had osteoporosis. Osteoporosis was significantly higher in subjects with BMI less than 19 kg/m2 (P= 0.007). Alkaline phosphatase had a negative relation with osteoporosis in neck (P= 0.001). Other parameters had no significant relationship with osteoporosis. High prevalence of osteoporosis found in Iranian kidney graft recipients. Screening and therapeutic intervention in these patients is urgently needed.

آمار یکساله:  

بازدید 18283

دانلود 17793 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  60
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  242-247
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  724
 • دانلود: 

  338
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه: بیماری های ایسکمیک قلب شایع ترین علت مرگ در کشورهای توسعه یافته می باشند. یکی از روشهای درمانی این بیماریها عمل بای پس شریان کرونر قلب( Coronary Artery Bypass graft (CABG است. با توجه به روند صنعتی شدن کشور و افزایش شیوع بیماریهای شرایین کرونر این مطالعه بنا به ضرورت صورت پذیرفت.مواد و روشها: در این مطالعه سه ساله از مهر ماه 1375 الی مهر ماه 1378 عوامل خطر عمل CABG در بیمارستان امام خمینی و میزان تأثیر آنها در مرگ و میر این بیماران مطالعه شد. طی مطالعه، 20 عامل خطر شامل سن، جنس، مصرف سیگار، سابقه خانوادگی بیماریهای قلبی، دیابت، چاقی مفرط، هیپرکلسترولمی، فشار خون بالا، تپش قلب، نارسایی کلیه، بیماری انسدادی مزمن ریه، سابقه انفارکتوس قلبی، نارسایی احتقانی قلب، سابقه PTCA ، سابقه( Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR و سابقه اندرآتکتومی بررسی شدند، این مطالعه بصورت مقطعی انجام گردید. یافته ها: تعداد 635 بیمار، 467 مرد( 73.5 درصد) و 168 زن ( 26.5 درصد) تحت بررسی قرار گرفتند. میانگین سنی 58.5 سال با انحراف معیار 9.56 سال بود. از میان عوامل بررسی شده فاکتورهای سیگار Coronary Heart Failure (CHF) ، اندارکتومی، سابقهCPR، سابقه استفاده از pace maker، تپش قلب، در مرگ و میر بیماران مؤثر بود. با توجه به آنالیز آماری انجام شده مشخص گردید سیگار کشیدن در جنس مرد بطور معنی داری به عنوان عامل خطر می باشد (p=0.04)، همچنین CHF در زنان (p=0.03) اندارترکتومی در هر دو جنس (p=0.003) و به تفکیک در مردان (p=0.004)، pace maker در هر دو جنس (p=0.00006) و به تفکیک در زنان (p=0.05) و مردان (p<0.0001)، تپش قلب در هر دو جنس (p=0.0001) و زنان (p=0.002)، CPR درهر دو جنس و مردان (P<0.001) و زنان (P<0.001) در مرگ و میر بعد ازCABG مؤثر بودند.نتیجه گیری و توصیه ها: CHF، آندارترکتومی ساقهCPR ، استفاده از pace maker، تپش قلب و سیگار از عوامل مؤثر در مرگ و میر بعد از CABG شناخته شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 724

دانلود 338 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

پایش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  5-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  435
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

بیماری های قلبی، شایع ترین علل مرگ و میر در کشورهای توسعه یافته و همچنین در کل دنیا هستند و طبق پیش بینی سازمان بهداشت جهانی، عامل اصلی مرگ و میر در سراسر دنیا در سال 2020 خواهند بود. شایع ترین عمل جراحی در مبتلایان به تنگی عروق کرونر، جراحی تعویض عروق کرونر (‍Coronary Artery Bypass graft-CABG) است. به منظور تعیین احتمال بقای بیماران مبتلا به تنگی عروق کرونر پس از عمل جراحی (CABG) در سال 1380 در بیمارستان دکتر شریعتی تهران، 340 بیمار (83 زن و 257 مرد) که در مدت 6 ماه تحت عمل Isolated-CABG قرار گرفته بودند، بررسی شدند. عوامل خطر مهم بیماری عروق کرونر از جمله سابقه پر فشاری خون (Hypertension-HTN)، دیابت (Diabetes Mellitus-DM)، چربی خون، مصرف سیگار و سابقه CABG قبلی در بیماران بررسی گردید. عوامل خطر مربوطه، به علاوه سن، نمایه توده بدنی (Body Mass Index-BMI)، کسر تخلیه (Ejection fraction )، اولویت (Priority) عمل جراحی، مدت زمان بیهوشی، پمپ و کلامپ آئورت زنان و مردان نیز مورد مقایسه قرار گرفتند. برای تعیین میزان بقای بیماران نیز از روش تحلیل بقا استفاده گردید. در این مطالعه، مصرف سیگار در مردان نسبت به زنان بیشتر بود. سابقه HTN، DM، چربی خون و میانگین BMI در زنان بیش از مردان بود. همچنین زنان از مردان مسن تر بودند، Ejection fraction آنها بیشتر بود و عمل های جراحی غیرانتخابی در زنان بیشتر از مردان انجام شده بود. از 3 نوع رگی که برای پیوند استفاده شده بود، شریان رادیال در مردان نسبت به زنان بیشتر به کار رفته بود. تعداد پیوند از یک تا شش رگ متفاوت بود، ولی در اکثر موارد 3 یا 4 پیوند استفاده شده بود.متوسط زمان بیهوشی، بستن آئورت (Aortic cross-Clamp) و پمپ در زنان و مردان اختلاف معنی داری نداشت. میانگین مدت اقامت زنان، پس از عمل بیش از مردان بود. در کل، تعداد 7 مرد (2.7 درصد) و 10 زن (12 درصد) در زمان بستری در بیمارستان فوت شدند. احتمال بقای یک ماهه بیماران با روش (Kaplan Meier) در مردان 97.12 درصد، در زنان 88.43 درصد و در کل بیماران، 95.29 درصد به دست آمد. در این مطالعه، عواملی که با کاهش احتمال بقا همراه بودند عبارت بودند از: جنس مونث، سابقه HTN، هیپرلیپیدمی (زیاد بودن چربی خون)، سابقه قبلی CABG، سابقه بستری در بخش مراقبت های ویژه قلبی (‍Cardiac Care Unit-CCU)، عمل های جراحی غیرانتخابی، مدت زمان بیهوشی و کلامپ طولانی.

آمار یکساله:  

بازدید 435

دانلود 87 استناد 0 مرجع 7
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  60-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1026
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

مقدمه: نان یونیون همراه با دفکت یکی از مشکلات ارتوپدی است که اگر همراه با عفونت باشد این مشکل باز هم جدی تر است. در کشور ما به علت جنگ تحمیلی هشت ساله و وجود تصادفات شدید پیوسته با این مشکلات روبرو بوده و خواهیم بود.روشها: تغییراتی کلی در روش Dual Onlay Bone graft داده شده و آن را در 146 بیمار نان یونیون همراه با دفکت وسیع که اکثر آنها مجروحین جنگی بوده اند به کار برده ایم این دفکت ها در ناحیه متافیز و یا متافیز- دیافیز بوده اند با قراردادن پلاک استخوانی در یک طرف دفکت و instrument فلزی در طرف دیگر آن و فیکس کردن این دو به وسیله پیچ به همدیگر به روشی ساده توانستیم فیکساسیونی عالی به دست آورده و حرکات مفاصل را سریعا شروع نماییم صد مورد از این بیماران به مدت 5/2 سال از نظر بالینی و رادیولوژیکی پیگیری نموده ایم.نتایج: در 100 مورد پیگیری شده نود درصد یونیون به دست آمده است. به علاوه، به علت فیکساسیون محکم و حرکات سریع مفاصل جاور دامنه حرکات این مفاصل و عملکرد عضو نسبت به سایر روشها عالی بوده است.بحث: با به دست آمدن یونیون با درصد بالا آن هم در دفکت های وسیع استخوانی در بیمارانی که همراه با ضایعات نسوج نرم هم بوده اند این روش را به عنوان یکی از روشهای عالی و قابل مقایسه با سایر روشها مطرح می کند و ما آن را بخصوص در نان یونیون های همراه با دفکت ناحیه متافیز که به دست آوردن فیکاسیون خوب مشکل است به عنوان روش ایده آل توصیه می کنیم.

آمار یکساله:  

بازدید 1026

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

LAURENCIN C. | KHAN Y.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  49-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9184
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9184

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript