نتایج جستجو

37570

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3757

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  105-116
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  434
 • دانلود: 

  166
چکیده: 

زمینه ضعف پایبندی به اخلاقیات علمی، یکی از مسائل جدی در آموزش عالی می باشد. از این روی، هدف از پژوهش حاضر، تبیین میزان بی اخلاقی علمی و برخی عوامل موثر بر آن در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان انجام می باشد. روش پژوهش حاضر کاربردی و در زمره پژوهش های همبستگی قرار دارد. جامعه پژوهش شامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان بود که 290 نفر از آنها با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه خود اظهاری شد. داده های تحقیق پس از جمع آوری با استفاده از روش های آماری مختلفی نظیر مدل مقایسه میانگین ها، تحلیل واریانس، ضرایب همبستگی و مدل معادلات ساختاری تحلیل شدند. یافته ها بیش از دو سوم دانشجویان اظهار داشته اند که به هیچ وجه در طول مدت تحصیل خود مرتکب هیچ یک از موارد بی اخلاقی علمی مطرح در پژوهش حاضر نشده اند و بیشترین فراوانی، به موارد خفیف بی اخلاقی علمی می شود تا موارد شدید. نتایج تحلیل های بیشتر نیز نشان می دهد که از میان متغیرهای مستقل، متغیرهای نگرش به بازدارندگی اساتید و نگرش منفی به تقلب، اثر مستقیم بر بی اخلاقی علمی دارند. نتیجه گیری عدم اهتمام جدی اساتید به اخلاقیات علمی از یک طرف و نگرش مثبت دانشجویان به بی اخلاقی علمی از عوامل مهم زمینه ساز ارتکاب دانشجویان به این گونه رفتارهای می باشند. در کنار سایر اقدامات از جمله تدوین قوانین و سیاست های بازدارنده، توجه به آموزش و افزایش آگاهی کنشگران علمی اولویت بیشتری دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 434

دانلود 166 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  22 (پیاپی 49)
 • صفحات: 

  184-192
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1016
 • دانلود: 

  414
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1016

دانلود 414 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

کیان مرجان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  135-158
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  48
 • دانلود: 

  21
چکیده: 

امروزه استفاده از فناوری های موجود تلفن همراه در راستای اهداف آموزشی بیش از هر زمانی مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف تعیین قابلیت های آموزشی این ابزار ارتباطی انجام شد. به این منظور، از روش پژوهش توصیفی پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی (4770 نفر) بود که بر اساس روش تعیین حجم نمونه مورگان و کرجسی، تعداد 351 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن از طریق دریافت نظر 8 نفر از متخصصان تعلیم و تربیت و علوم رسانه تعیین شد و همچنین پایایی آن از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، 93/0 بدست آمد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی، در قالب آزمون تحلیل واریانس دو عاملی و آزمون t دو گروه مستقل، در نرم افزارSPSS نسخه21، استفاده شد. یافته ها نشان داد که دانشجویان بیشترین کاربردهای آموزشی تلفن همراه را در قابلیت هایی نظیر جستجوی اطلاعات درسی، تصویربرداری آموزشی، یادگیری زبان، انجام فعالیت های درسی، نرم افزارهای آموزشی و تبادل نظر با همکلاسی ها بکار می گیرند. از دیدگاه دانشجویان، تلفن همراه باعث تسهیل در برقراری ارتباط میان دانشجو و اساتید، صرفه جویی در وقت و دسترسی آسان به منابع درسی می شود. اما در عین حال، پیامدهای منفی نظیر رسوخ در حریم خصوصی افراد، تنش در اذهان عمومی، عدم تمرکز و مشغول شدن به مسائل غیر آموزشی را نیز همراه دارد. به علاوه، بین اثرات متقابل دوره تحصیلی-رشته تحصیلی در استفاده از کاربردهای آموزشی تلفن همراه تفاوت معنی داری به دست نیامد. همچنین میزان استفاده دانشجویان زن از قابلیت های آموزشی تلفن همراه بیشتر از دانشجویان مرد بود. در پایان، درباره یافته ها بحث شد و پیشنهادهای کاربردی ارائه شد.

آمار یکساله:  

بازدید 48

دانلود 21 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

پاک مهر حمیده

نشریه: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  92
 • صفحات: 

  55-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  59
 • دانلود: 

  25
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی و اعتبار یابی مقیاس اخلاق پژوهش در دانشجویان تحصیلات تکمیلی مهندسی صورت پذیرفت. روش پژوهش، توصیفی_ پیمایشی و جامعه آماری شامل تمام دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های فنی_مهندسی دانشگاه های دولتی تهران، هرمزگان، فردوسی مشهد و گیلان در نیمسال اول سال تحصیلی 1399-1400 بود. با توجه به گستردگی جامعه آماری و ماهیت پژوهش، نمونه ای به حجم 402 نفر در پژوهش شرکت و مقیاس اخلاق پژوهش سیلور (1997) را به صورت الکترونیکی تکمیل نمودند. تحلیل آماری داده ها با نرم افزارهای Spss24 و Lisrel8. 5 انجام شد. روایی مقیاس اخلاق پژوهش از دو جنبه محتوایی و سازه مورد قرار گرفت و شاخص های برازش تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که الگوی تأییدی از برازش قابل قبولی برخوردار می باشد (2843/52 =χ 2، 09/0 =RSMEA، 92/0=RFI، 74/0=GFI، 96/0=CFI). در فرایند بررسی اعتبار نیز از روش همسانی درونی و همبستگی هر خرده مقیاس با نمره کل استفاده شد. جهت احراز همسانی درونی، ضرایب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 95/0 و برای چهار خرده مقیاس صداقت شخصی، روش شناسی، تحلیل داده و انتشار به ترتیب 84/0، 74/0، 76/0 و 90/0 به دست آمد. همچنین، ماتریس ضرایب همبستگی بین خرده مقیاس ها با نمره کل اخلاق پژوهش حاکی از روابط درونی قوی و همبستگی مثبت معنادار بود (P< 0/001).

آمار یکساله:  

بازدید 59

دانلود 25 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  134
 • صفحات: 

  68-75
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  641
 • دانلود: 

  586
چکیده: 

زمینه و هدف: باورهای پژوهشی دانشجویان تاثیر مهمی در انجام یا اجتناب از تحقیق دارد. هدف این مطالعه مقایسه دیدگاه های دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی نسبت به خودکارآمدی پژوهشی بود.روش کار: این مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 1392 در 140 نفر از دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی دانشگاه علوم پزشکی تهران به روش نمونه گیری تصادفی ساده انجام شد. حجم نمونه به وسیله مطالعه مقدماتی و محاسبه واریانس نمونه تعیین شد. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه خودایفا و استاندارد شده خودکارآمدی پژوهشی بود. تجزیه تحلیل آماری داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-17 و آزمون آماری T مستقل برای مقایسه 7 آیتم در پرسش نامه خودکارآمدی پژوهشی شامل موارد آماری و تحلیلی، مفهوم پردازی، روش و اجرا، پژوهش کیفی، گزارش نویسی، مهارت ها و تبحرها و اخلاق در دانشجویان ذکر شده انجام گردید.یافته ها: اختلاف معنی داری در مقایسه دیدگاه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی در مقیاس های خودکارآمدی آماری و تحلیلی، مفهوم پردازی، روش و اجرا، پژوهش کیفی، گزارش نویسی و مهارت ها و تبحرها مشاهده شد (p=0.001، p<0.008). ولی اختلاف معنی داری در مقیاس اخلاق در آن ها مشاهده نشد (p=0.176).نتیجه گیری: دانشجویان دکترای تخصصی در مقایسه با دانشجویان کارشناسی ارشد دیدگاه مثبت تری نسبت به خودکارآمدی پژوهشی داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 641

دانلود 586 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

DEHGHAN F. | RAZMJOO S.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3 (68/4)
 • صفحات: 

  1-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19109
 • دانلود: 

  14050
چکیده: 

This study aims to examine the strategies utilized by eleven postgraduate students in an EFL university context in their attempts to acquire the textual practices of their discipline.First- and second-year MA students, one Ph.D. student as well as individuals who had completed their MA programs in TEFL took part in interviews in order to elicit the strategies they used when they endeavored to write their discipline specific writings, such as articles, proposals and theses. The results revealed that the participants utilized socio-affective, communication and resourcing strategies more than cognitive strategies. However, they ignored metacognitive strategies, which might be due to a lack of conscious awareness of certain writing genres in the field. Social apprenticeship strategies were not considered to be of great importance by participants.students were highly dependent on their instructors for feedback, though without bearing any sense of collaboration with them or their peers. The role of the explicit instruction of metacognitive genre awareness as well as the provision of an atmosphere of collaboration among students has been emphasized.

آمار یکساله:  

بازدید 19109

دانلود 14050 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

CHAPELL M.S. | BLANDING Z.B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  97
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  268-274
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  15545
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15545

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  21 - دوره جدید
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  21-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  925
 • دانلود: 

  305
چکیده: 

در پژوهش حاضر عوامل موثر بر میزان اشتغال پذیری رشته های کشاورزی از دیدگاه دانشجویان سال آخر دانشکده های کشاورزی استانهای غرب کشور در سال 1388 بررسی شد. حجم نمونه با استفاده از جدول بارتلت و همکاران  274 (Bartlett & et all., 2001) نفر تعیین گردید. به منظور تحلیل توصیفی، از میانگین و انحراف معیار و برای تحلیل استنباطی نیز از آزمونهای t، تحلیل واریانس و تحلیل مسیر استفاده شد.بر اساس یافته ها، میزان اشتغال پذیری رشته های کشاورزی در حد متوسطی ارزیابی گردید. بین میزان اشتغال پذیری دانشجویان گرایشهای مختلف کشاورزی از دیدگاه دانشجویان و میزان وجود مهارتهای آمادگی شغلی، به تفکیک جنسیت و محل تولد، تفاوت معنی داری وجود دارد. نتایج حاصل از تحلیل مسیر نیز نشان داد که میزان وجود مهارتهای آمادگی شغلی، دیدگاه نسبت به دانشکده محل تحصیل و انتظارات تحصیلی به ترتیب، بیشترین تاثیر را در میزان اشتغال پذیری رشته های کشاورزی از دیدگاه دانشجویان دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 925

دانلود 305 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  23
 • صفحات: 

  10-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  489
 • بازدید: 

  1498
 • دانلود: 

  1018
چکیده: 

زمینه و هدف: اهمال کاری تحصیلی یکی از پدیده های شایع در بین دانشجویان است که می تواند تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله نحوه ی مدیریت کلاس قرار بگیرد. هدف مطالعه ی حاضر بررسی رابطه ی مدیریت کلاس با اهمال کاری تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان بود.روش بررسی: پژوهش توصیفی- همبستگی از نوع رگرسیون است. جامعه ی آماری آن شامل کلیه ی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان در نیمه اول سال تحصیلی 95-1394 بود که به شیوه ی نمونه گیری طبقه ای دردسترس تعداد 328 نفر از طریق دو پرسشنامه مدیریت کلاس محقق ساخته و اهمال کاری تحصیلی سواری مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی و رگرسیون چندگانه همزمان با کمک نرم افزارspss21  استفاده شد.یافته ها: میانگین مدیریت کلاس (0.346± 3.35)، طراحی و سازماندهی (0.452± 3.49)، رهبری (0.422± 3.58)، نظارت و کنترل (0.48± 3.42)، ارزشیابی (0.708±2.92)، اهمال کاری تحصیلی (1.169±2.05) بود. مقدار ضریب همبستگی مدیریت کلاس و مولفه های طراحی و سازماندهی، رهبری، نظارت و کنترل، ارزشیابی با اهمال کاری تحصیلی به ترتیب 0.637-، 0.3-، 0.391-، 0.414-، 0.544- بود (p<0.01). بر اساس نتایج رگرسیون مولفه های مدیریت کلاس 41.5 درصد از اهمال کاری تحصیلی را تببین می کنند (p<0.01).نتیجه گیری: اساتید دانشگاه با بهبود مهارت های طراحی و سازماندهی، رهبری، نظارت و کنترل و ارزشیابی می توانند کلاس درس خود را به طور موثر و کارآمدی مدیریت کنند که پیامد آن کاهش میزان اهمال کاری تحصیلی دانشجویان خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1498

دانلود 1018 استناد 489 مرجع 11
نویسندگان: 

KALAISELVAN S. | UMAMAHESWARI K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  10211
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10211

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript