نتایج جستجو

30

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14340
 • دانلود: 

  16099
چکیده: 

An important issue in P2P networks is the existence of malicious nodes that decreases the performance of such networks. Reputation system in which nodes are ranked based on their behaviour, is one of the proposed solutions to detect and isolate malicious (low ranked) nodes. gossipTrust is an interesting previously proposed algorithm for reputation aggregation in P2P networks based on the concept of gossip. Despite its important contribution, this algorithm has deficiencies especially with high number of nodes that leads to high execution time and low accuracy in the results. In this paper, a grouped gossip based Reputation Aggregation (GGRA) algorithm is proposed. In GGRA, gossipTrust is executed in each group between group members and between groups instead of executing in the whole network. Due to the reduction in the number of nodes and using strongly connected graph instead of a weakly one, gossip algorithm in GGRA is executed quickly. With grouping, not only reputation aggregation is expected to be more scalable, but also because of the decrement in the number of errors of the gossiped communication, the results get more accurate. The evaluation of the proposed algorithm and its comparison with gossipTrust confirms the expected results.

آمار یکساله:  

بازدید 14340

دانلود 16099 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  69
 • صفحات: 

  545-556
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  983
 • دانلود: 

  434
چکیده: 

زمینه: تحقیقات نشان می دهد که افراد به دلایل متعدد و با اهداف متفاوتی در شایعه پراکنی مثبت و منفی شرکت می کنند که در نتیجه نتایج متفاوتی به دنبال دارد. همچنین شایعات منفی با خستگی روحی، مسخ شخصیت و مراقبت کمتر از حد مطلوب همبستگی مثبت، و با تعهد شغلی، فرهنگ ایمنی بیمار همبستگی منفی دارد. اما مسئله این است که آیا ابعاد و مؤلفه های شایعات در محیط های سازمانی متفاوت از محیط های اجتماعی است؟ هدف: هدف این تحقیق شناسایی متغیرهای نهفته در رفتار شایعه سازی و تعیین عوامل زیربنایی آن است. روش: روش این تحقیق از نوع روش ترکیبی می باشد. در مرحله اول مخزن آیتم های شایعه سازمانی با استفاده از مصاحبه و مطالعات کتابخانه ای بدست آمد. در این مرحله کدگذاری مقوله و طبقه بندی ها انجام گردید. و سپس با رویکرد تحلیل عاملی اکتشافی سازه های اولیه شایعه حاصل شد. نمونه ها در 3 مرحله و در هر مرحله به روش نمونه گیری هدفمند و تصادفی انتخاب شدند و پس از بدست آوردن سازه های شایعه سازمانی، رابطه آنها با مطلوبیت اجتماعی استوبر(2001)، مقیاس رفتار ماکیاولی آلسوپ(1991) و مقیاس اعتماد سازمانی نیهان و مارلو (1997) مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها: یافته ها نشان دهنده 7 بعد شکل دهنده شایعه سازمانی است. عوامل شناسایی شده با همبستگی درونی بالای 7/0، 37 درصد از کل واریانس را توضیح می دهند و دارای ضریب آلفای قابل قبولی می باشند. نتیجه گیری: ابعاد مدل به دست آمده با مدل های شایعه در اجتماع متفاوت بوده و مدیران بایستی محتوای شایعه در سازمان را متفاوت از شایعه در جامعه، در نظر بگیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 983

دانلود 434 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

JOURNAL OF MANAGEMENT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  1873-1898
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2043
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2043

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

نشریه: 

APPLIED ENERGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  210
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1336-1346
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1334
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1334

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4 (30)
 • صفحات: 

  37-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15644
 • دانلود: 

  7213
چکیده: 

The interactions among peers in the Peer-to-Peer systems as a distributed collaborative systems are based on asynchronous and unreliable communications. Trust is an essential and facilitating component in these interactions specially in the uncertain environments. Various attacks are possible due to large-scale nature and openness of these systems that affects the trust. Peers has not enough information about other peers thus they can use trust management to reason about future interactions with other peers. In fact any peer needs to know the exact prediction of the trustworthiness of other peers. In the proposed approach the Bayesian network based trust management model is used to infer the trust value of task processor peers based on various aspects of their behaviors. The previous behavior of peers is considered to determine meticulous trust value of these peers in completely distributed environment. Since the trust is multifaceted concept, each aspect is evaluated using a single Bayesian network to provide finer-grained inference of trust. In the proposed model, DisTriB (Dis tributed Tr ust Management Model Based on Goss i p Learning and B ayesian Networks), many aspects such as network link capacity and workload of task processor peers is used to construct the Bayesian network. The optimum time window size is found to obtain better performance too. Finally, a robust, asynchronous, gossip based protocol is proposed that can withstand high churn and failure rates, and can spread the trustworthiness of peers while the processing of tasks in the proposed collaborative computing system is performed. Simulation results shows that the proposed approach outperforms previous works.

آمار یکساله:  

بازدید 15644

دانلود 7213 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نجاتی وحید | قابضی فاطمه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  20
 • صفحات: 

  177-191
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  123
 • دانلود: 

  24
چکیده: 

چکیده فارسی:تصور افراد از خود و نحوه ادراک خود، بر برداشت آنها از دیگران بسیار اثرگذار است. در مطالعه حاضر، متون رشته های روان شناسی و عصب شناسی مورد بررسی قرار گرفته و غیبت بر اساس خود طرح واره، تایید خویشتن و اثر برتر از میانگین و نقش آنها در ادراک دیگران تشریح شده است. سپس ارتباط این سازه با رفتار غیبت کردن بیان شده و غیبت با مبانی عصبی شبکه نورون های آینه ای و تقلید تبیین شده است. بر اساس یافته های این پژوهش با کمک مطالعات مداخله ای آتی می توان از طریق کسب آگاهی دقیق از نقاط قوت و ضعف خود و همچنین با استفاده از سیستم عصبی بازدارنده تقلید، از بروز غیبت پیشگیری نمود.   چکیده عربی:إن تصور وکیفیة ادراک الفرد لـ «ذاته» له وقع مؤثر جدا فی فهمه للآخرین. یثبت هذا التحقیق الذی أجری علی أساس النصوص النفسیة والعصبیة أن الغیبة، تنطلق من فکرة طرح الذات و ابرازها، و تأثیر دواعی ذلک فی طریقة النظر إلی الآخرین. علی أساس هذا التحقیق تم شرح الترابط بین هذه الاطروحة و فعل الغیبة، ثم جری بیان حقیقة الغیبة عن طریق شبکة الأعصاب الانعکاسیة والتقلید. و علی أساس معطیات هذا البحث و بمساعدة الدراسة التداخلیة المستبقلیة، یقترح انه یمکن عن طریق الاطلاع الدقیق علی نقاط قوة وضعف الذات، و کذلک عن طریق الاستفادة من النظام العصبی الرادع للتقلید، یمکن التوقی من فعل الغیبة.

آمار یکساله:  

بازدید 123

دانلود 24 استناد 0 مرجع 1
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  34
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  1458
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 1458 استناد 34 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  73-98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12
 • دانلود: 

  67
چکیده: 

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار شایعه پراکنی کارکنان با در نظر گرفتن نقش تعدیلگری جو سازمانی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش، توصیفی-پیمایشی است. با توجه جامعه آماری 500 نفری اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی، بر اساس جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه برابر با 217 نفر برآورد و با استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس نمونه مورد نظر انتخاب شد. به منظور جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیات از روش میدانی با استفاده از سه پرسشنامه استانداردشده کالیت و رادل برای سنجش متغیر عدالت سازمانی، ویتک و وایلرس برای سنجش متغیر رفتار شایعه پراکنی و استمپر و مسترسون برای سنجش متغیر جو سازمان استفاده شد. روایی و پایایی پرسشنامه ها به ترتیب از طریق تحلیل عاملی تاییدی و ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی به تایید رسید. به منظور تحلیل داده ها نیز از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی. ال. اس استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که متغیرهای عدالت توزیعی، عدالت رویه ای وعدالت تعاملی بر رفتار شایعه پراکنی تاثیر منفی و معنادار دارند اما متغیر عدالت اطلاعاتی هیچ تاثیری بر رفتار شایعه پراکنی ندارد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که جو سازمان تاثیر متغیرهای عدالت رویه ای و عدالت تعاملی بر رفتار شایعه پراکنی را تعدیل می کند. در نتیجه می توان بیان کرد که به هر میزان کارکنان میزان دریافتی از سازمان، تعامل بالادستان با زیردستان، رویه های انجام کار و معیارهای ارتقا در سازمان را عادلانه بدانند، میزان رفتارهای شایعه پراکنی آن ها در سازمان کاهش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 12

دانلود 67 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1061
 • دانلود: 

  484
چکیده: 

شایعه با توجه به ماهیت و قدرت تاثیرگذاری آن می تواند اضطراب اجتماعی را افزایش و بهره وری و تولید را کاهش دهد و حتی اعتبار اجتماعی کارکنان، مدیران، موسسات و سازمان ها را خدشه دار کند. در این زمینه انتظار می رود افرادی که به اصول اخلاقی پایبندترند، در درک، تجزیه و تحلیل و مدیریت شایعه، رفتاری متمایز داشته باشند. هدف این پژوهش، تشریح مفاهیمی مانند شایعه و بررسی شیوه های مدیریت و کنترل اخلاقی آن در سازمان ها است. دو پرسشنامه استاندارد (با آلفای 0.82 برای مدیریت شایعه و 0.91 برای پایبندی به اخلاق) بین مدیران، معاونان و کارشناسان ارشد چهار وزارتخانه توزیع شد. نتایج نشان می دهد به طور کلی، بین پایبندی مدیران به اصول اخلاقی و مدیریت شایعه توسط آن ها در سازمان ها ارتباط معناداری وجود دارد. در ضمن، یافته ها حاکی از آن است که تحصیلات، جنسیت، سابقه و سمت شغلی، بر مدیریت شایعه و پایبندی به اصول اخلاقی تاثیر دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 1061

دانلود 484 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  59
 • صفحات: 

  37-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  476
 • دانلود: 

  209
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر، مشخص کردن ادراک بازیکنان حرفه ای فوتبال در پیروی از رسانه های جمعی ورزش ایران براساس مبنای اخلاقی و روزنامه نگاری بود. این پژوهش براساس بازتاب دریافت شده از 138 بازیکنان حرفه ای فوتبال (با دامنه سنی 6131 (55 نفر)؛ 3021 (53 نفر)؛ 3021 و کمتر از 20 سال (30 نفر)) انجام گرفت که این بازیکنان شاغل در تیم های شرکت کننده در لیگ برتر ایران هستند. هریک از شرکت کنندگان به ارزیابی پنج فاکتور زندگی شخصی، صداقت رسانه ها، نحوه جمع آوری اخبار توسط رسانه ها، میزان تحریک و تشویق رسانه ها به خشونت و شایعات مربوط به رسانه ها پرداختند. از تحلیل واریانس توسط آزمون غیرپارامتریک کروسکال والیس به منظور تحلیل داده ها استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که مبانی اخلاق به طور متناوب در شایعه، زندگی خصوصی و صداقت اخبار و برخی اوقات در جمع آوری اخبار و تحریک خشونت نقض شده اند. براساس این نتایج می توان گفت که رسانه های جمعی ایران با معضلات بارز مبانی اخلاقی درگیر می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 476

دانلود 209 استناد 0 مرجع 0
litScript