نتایج جستجو

2228

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

223

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

پوست و زیبایی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  34-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  616
 • دانلود: 

  163
چکیده: 

زمینه و هدف: سل پوستی یک نوع نسبتا غیرمعمول سل خارج ریوی است. حتی در کشورهایی که در آن سل هنوز هم به طور معمول رخ می دهد، سل پوستی بسیار نادر است. در کشور ما آمار دقیقی از انواع سل پوستی در دسترس نیست، لذا هدف از این مطالعه بررسی فراوانی سل پوستی در طی سال های 1377 تا 1391 در شهرستان گرگان بوده است.روش کار: در این مطالعه مقطعی گذشته نگر، بیماران مبتلا به سل پوستی مراجعه کننده به بیمارستان 5 آذر گرگان، از فروردین 1377 تا شهریور 1391، مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات مورد نیاز از پرونده بیماران استخراج و توصیف و تحلیل آماری شد.یافته ها: در این مطالعه 30 مورد سل پوستی شناخته شد که %60 (18 نفر) آن ها زن بود. بیشترین گروه سنی درگیر 40 - 21 سال بود. از نظر نوع سل پوستی، لوپوس ولگاریس (18 مورد، %60)، پاپولونکروتیک توبرکولید (6 مورد، %20) و اسکروفلودرما (3 مورد، %10) شایع ترین انواع درگیری پوستی بود.نتیجه گیری: لوپوس ولگاریس شایع ترین شکل سل پوستی در گرگان می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 616

دانلود 163 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1 (پی در پی 4)
 • صفحات: 

  49-55
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  370
 • دانلود: 

  128
چکیده: 

زمینه و هدف: پسماندهای پزشکی رده خاصی از پسماندها می باشند که به دلیل ویژگی های عفونی و یا سمی، بسیار خطرناک هستند. برنامه ریزی مدیریت پسماندهای بیمارستانی با هدف جلوگیری از اثرات نامطلوب بر سلامت انسان و محیط زیست صورت می گیرد. هدف این مطالعه تعیین مقادبر کمی انواع پسماند و شیوه مدیریت آن در داخل و خارج بیمارستان های شهر گرگان است.روش کار: این مطالعه توصیفی - مقطعی در سال 1388 در هشت بیمارستان فعال شهر گرگان انجام گرفت. اطلاعات با تکمیل چک لیست و پرسش نامه استاندارد وزارت بهداشت که درجه اطمینان و اعتبار آن محرز گردیده، جمع آوری و با نرم افزار آماری SPSS آنالیز و تحلیل گردید.یافته ها: میانگین پسماندهای تولیدی در بیمارستان های شهر گرگان 2143 کیلوگرم در روز بود، که این مقدار برای پسماندهای عفونی، نوک تیز و برنده، و معمولی به ترتیب برابر %47.42، %1.2 و %51.38 بود. نرخ تولید پسماند بیمارستانی به ترتیب برای پسماند کل، عفونی، نوک تیز و برنده، و عمومی برابر 2.53، 1.21، 0.015 و 1.3 کیلوگرم به ازای هر تخت در روز بود.نتیجه گیری: درصد بالای پسماندهای عفونی نشان می دهد که علی رغم تلاش فراوان در مدیریت پسماندهای پزشکی، هنوز مشکلاتی در فرآیند مدیریت پسماندهای پزشکی، به ویژه در تفکیک پسماند وجود دارد، که نیازمند توجه بیشتر می باشد. توصیه می شود برای افزایش آگاهی پرسنل در خصوص تفکیک صحیح پسماندهای پزشکی، سیمنارهای آموزشی ترتیب داده شود. یادآوری این نکته مهم است که موفقیت در مدیریت پسماندهای پزشکی بدون همکاری و تشریک مساعی گروه های مختلف حرف پزشکی امکان پذیر نمی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 370

دانلود 128 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1651
 • دانلود: 

  474
چکیده: 

یکی از مشکلات اساسی تولید گیاهان زراعی در کشور ما اختلاف بین عملکرد واقعی کشاورزان و عملکرد قابل حصول (خلا عملکرد) می باشد. بنابراین شناسایی عوامل محدودکننده عملکرد و خلا عملکرد بسیار حایز اهمیت است. بدین منظور مطالعه ای در شهرستان گرگان در 95 مزرعه از 5 روستا، در دو سال زراعی متوالی 87-1386 و 88-1387 به صورت پیمایشی و بر اساس روش CPA انجام شد. در این پیمایش کلیه اطلاعات مربوط به عملیات مدیریتی، خصوصیات خاک و گیاه زراعی (شامل 200 متغیر) ثبت و اندازه گیری شدند. سپس رابطه بین عملکرد و کلیه متغیرها (با استفاده از رگرسیون گام به گام) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین عملکرد کشاورزان (عملکرد واقعی) و عملکردی که می توانند برداشت کنند (عملکرد قابل حصول)، 2348 کیلوگرم در هکتار فاصله (خلا) وجود دارد. مشخص شد که میزان مصرف کود پتاسیم قبل از کاشت، میزان کود نیتروژن مصرفی پس از کاشت، شاخص سطح برگ در گرده افشانی، شاخص کلروفیل در گرده افشانی، کل نیتروژن جذب شده توسط گیاه در رسیدگی و طول دوره رشد رویشی گیاه به ترتیب 20، 18، 19، 10، 14 و 19 درصد در ایجاد این خلا نقش دارند. بررسی داده ها نشان داد که شاخص سطح برگ، شاخص کلروفیل و میزان جذب نیتروژن، همگی تحت کنترل مدیریت کود نیتروژن هستند و همچنین طول دوره رشد رویشی توسط تاریخ کاشت کنترل می شود. بنابراین میزان مصرف پتاسیم، مدیریت تغذیه نیتروژن و تاریخ کاشت به ترتیب با 20، 61 و 19 درصد مهم ترین عوامل موثر در خلا عملکرد هستند و با بهینه سازی آن ها می توان عملکرد گندم در گرگان را به میزان 2348 کیلوگرم افزایش داد.

آمار یکساله:  

بازدید 1651

دانلود 474 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  132
 • صفحات: 

  309-313
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  216
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

سابقه و هدف: بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی یکی از منابع تولید پسماند خطرناک، می باشند. این نوع پسماند ها باید تحت شرایط خاصی جمع آوری، بی خطر و دفع گردند لذا هدف از این مطالعه بررسی تولید پسماندهای بیمارستانی در بیمارستان های شهر گرگان در سال 1393 می باشد.مواد و روش ها: این تحقیق در8 بیمارستان شهرگرگان شامل 3 بیمارستان آموزشی و 5 غیرآموزشی انجام گرفت. نمونه برداری در 4 ماه متوالی به صورت سه مرتبه در هفته انجام شد. از هر بیمارستان 48 مرتبه و در مجموع 384 مرتبه عمل نمونه برداری و توزین صورت پذیرفت. برای تحلیل داده ها از آزمون های آماری من ویتنی و ضریب همبستگی ناپارامتریک اسپیرمن استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد که 40.27 و 59.73 درصد از پسماند های بیمارستانی به ترتیب خطرناک و معمولی می باشد. میانگین نرخ تولید کل پسماند و پسماند خطرناک به ترتیب 2.63 و 1.03کیلوگرم به ازای هر تخت در روز بود. سرانه تولید پسماند در بیمارستان های آموزشی و غیرآموزشی به ترتیب 3.75 و 1.96 کیلوگرم به ازای هر تخت در روز به دست آمد.استنتاج: نسبت تولید پسماندهای خطرناک در بیمارستان های گرگان زیاد است. هم چنین سرانه تولید پسماند در بیمارستان آموزشی بیش از غیرآموزشی است لذا لازم است تدابیر لازم جهت کاهش تولید پسماند و به خصوص پسماند خطرناک به عمل آید.

آمار یکساله:  

بازدید 216

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  115-120
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  21570
 • دانلود: 

  12882
چکیده: 

Background: Leukemia is one of the most common tumors in children and it is divided up into two main groups; acute and chronic leukemia. The acute leukemia is more prevalent than chronic in children. Generally acute type is included acute lymphoid leukemia (ALL) and acute myeloid leukemia (AML). In this study, patients with leukemia who were admitted in Talghani hospital of gorgan were examined for immune markers.Materials and Methods: Forty one patients (34 persons with ALL and 7 persons with AML) were examined. Bone marrow aspiration samples were obtained in tubes containing EDTA and were sent to pathology center of Baghiatallah hospital, Tehran. Immunophenotyping was conducted by Flow cytometry and results were recorded in profiles of patients.Results: The mean age of ALL and AML patients was 5.64±3.43 and 7.45±5.68 years respectively. It was determined that ALL risk in males is 1.086 times more than females. Mann-Whitney test did not show significant difference between mean age of AML and ALL groups (p=0.5). Highest markers in ALL were CD19 (90.2%), CD10 (84.36%), I3 (HLA-DR) (70.58%), and in AML CD45 (81.8%), I3 (HLA-DR) (63.64%) and CD34 (54.5%).Conclusion: The prevalence of markers in ALL and AML patients is different, and some of them are common. These results could be used for differentiation of ALM from ALL. Further study was recommended on bigger sample-size to achieve a definite conclusion.

آمار یکساله:  

بازدید 21570

دانلود 12882 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

مدانلو معصومه (مهناز) | خسروی حسین | قبادی خدیجه | عبدالهی حبیب | ضیایی طیبه | بهنام پور ناصر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3 (پی در پی 35)
 • صفحات: 

  68-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  378
 • دانلود: 

  35
چکیده: 

زمینه و هدف: سالمندی فرآیندی زیست شناختی است که با تغییرات بیولوژیکی و عملکردی در بافت ها و اندام های بدن از جمله خرابی دندان ها و از دست دادن آنها همراه است. از آنجایی که سلامت دهان و دندان نقش مهمی در تعیین الگوهای دریافت غذا، چگونگی برآورده شدن نیازهای تغذیه ای و در نتیجه سلامت سالمندان و کیفیت زندگی آنان ایفا می نماید؛ لذا این مطالعه به منظور تعیین وضعیت سلامت دندان های سالمندان در شهر گرگان انجام شد.روش بررسی: این مطالعه توصیفی مقطعی روی 400 سالمندان بالای 60 سال انجام شد که به روش تصادفی سیستماتیک از دومرکز بهداشتی منتخب دانشگاه علوم پزشکی گرگان طی سال 1385 وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود و با مراجعه به درب منازل سالمندان و معاینه دهان و دندان تکمیل گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-13 و آزمون کای اسکوئر تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: در این مطالعه از 400 سالمند بررسی شده؛ 211 نفر زن (52.8 درصد) و 189 نفر مرد (47.3 درصد) بودند. میانگین سنی افراد مورد مطالعه 66.76±6.7 سال بود. از کل سالمندان مورد مطالعه 60 درصد بدون دندان بودند و 40درصد آنان دندان طبیعی داشتند که از این تعداد 10.5 درصد از دندان طبیعی کامل برخوردار بودند. شیوع پوسیدگی دندان در 79 نفر (19.75 درصد) مشاهده شد و 50 نفر ( 12.5درصد) دارای دندان پرشده بودند که این تعداد از 1 تا 61 دندان (4.8±3.7) متغیر بود. سن و میزان درآمد با تعداد دندان های موجود در سالمندان رابطه آماری معنی دار داشتند.(P<0.05)  تعداد دندان ها با سن رابطه معکوس و با میزان درآمد رابطه مستقیم داشت.نتیجه گیری: با توجه به از دست دادن دندان در 60 درصد سالمندان و وجود پوسیدگی دندان ها در نزدیک به 20 درصد از سالمندان, لزوم رسیدگی به وضعیت سلامت دندان قبل از سالمندی تاکید می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 378

دانلود 35 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

GOL ALIPOUR M.J. | NAJAFI L. | KESHTKAR A.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  34-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  26579
 • دانلود: 

  54013
چکیده: 

BACKGROUND: Anencephaly is a neural tube defect incompatible with life. The aim of this prospective study was to determine the prevalence of anencephaly in gorgan, northern Iran.METHODS: During 1998 - 2005, 49,534 newborns at Dezyani hospital in gorgan were screened for neural tube defects. Clinical and demographic data of the diagnosed cases were recorded in a pre-designed questionnaire for analysis. These data included sex, ethnicity, parental consanguinity, and residential area.RESULTS: The overall prevalence of neural tube defects and anencephaly were 28 and 12 per 10000 births, respectively. The prevalence of anencephaly was 11 and 12 per 10000 births in male and female newborns, respectively. Considering the parental ethnicity, the prevalence of anencephaly was 12, 16, and 7 per 10000 in Fars, Turkman, and Sistani ethnicity, respectively. The prevalence of anencephaly was 13.1/10000 in newborns with mothers aged >35 years. Consanguinity was seen in 36% of the parents. The highest rate of anencephaly occurred in 1999 (23/10000) and the least was in 2003 (2/10000). The most prevalent season for the occurrence of anencephaly was winter (16/10000).CONCLUSION: The present study indicated that the prevalence of anencephaly among Iranian newborns in northern Iran was higher than in the European population.

آمار یکساله:  

بازدید 26579

دانلود 54013 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

کیانی علیرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  29-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  155
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

به منظور ارزیابی روشهای آبیاری بارانی کلاسیک در منطقه گرگان، این طرح در سه مزرعه جداگانه که در آنها روش آبیاری بارانی کلاسیک طرح و اجرا شده بود، مورد مطالعه قرار گرفت. ارزیابی در دو مزرعه هر کدام به ازای سه بار آبیاری و در یک مزرعه به ازای دو بار آبیاری در طی فصل رشد گیاه انجام پذیرفت. ارزیابی ها نشان دادند که اجرای روشهای آبیاری بارانی با تحقق عالیه ایده های توسعه این روشها سازگار نیست و فاصله وضعیت موجود با اهداف اجرای طرح در حد غیرقابل قبول است. از مسایل عمده در این ارزیابیها می توان به عواملی نظیر: عدم تطابق طراحی یا اجرا، عدم نظارت مستمر پس از اجرا، اطلاعات ناکافی از بهره وری روش، عدم تطابق میزان آب مصرفی با نیاز گیاه، ارزش گزاریها بر اساس کمیت اجرای طرح و ایفای نقش موثرتر بخش تجاری بر بخش فنی اشاره نمود. مقادیر متوسط توزیع یکنواختی، ضریب یکنواختی و راندمان حقیقی با کاربرد کمترین ربع برای مزرعه 1 به ترتیب عبارتست از 59.5، 69.7 و 50.5 درصد و برای مزرعه 2 برابر با 70.3، 82 و 50.2 درصد و برای مزرعه 3 مقادیر 69.8، 6.79 و 45.6 درصد حاصل شده است.  

آمار یکساله:  

بازدید 155

دانلود 20 استناد 0 مرجع 2
نشریه: 

محیط شناسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  3 (پیاپی 67)
 • صفحات: 

  91-104
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  762
 • دانلود: 

  331
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 762

دانلود 331 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  87-124
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  95
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

دخالت در جنگل پدیده ای است که اگر بدون شناخت و آگاهی صورت گیرد و عواقب و خطرات احتمالی آن پیش بینی نگردد، آثار مخربی به دنبال خواهد داشت. جاده سازی نوعی دخالت در اکوسیستم جنگل به شمار می رود. بنابراین شناخت و آگاهی در مورد ویژگیهای مکانیکی خاک از اصول اولیه جاده سازی محسوب می شود.در این بررسی ویژگیهای مکانیکی خاک محدوده طرح جنگلداری زیارت مورد مطالعه قرار گرفت. روش بررسی شامل دو مرحله بود. ابتدا نقشه های زمین شناسی،هیدروگرافی، شیب، جهت شیب و حرکتهای توده ای خاک در مقیاس 1/10000 تهیه گردید. مرحله دوم شامل آزمایش مکانیکی خاک بود. در مجموع 30 نمونه خاک ازاطراف جاده های اصلی و فرعی به طریق تصادفی سیستماتیک تهیه و در آزمایشگاه مکانیک مورد آزمایش قرار گرفتند که شامل آزمایشهای رطوبت طبیعی، رطوبت بهینه، حد روانی، حد خمیری و دانه بندی بودند. نتایج نشان دادند که خاک منطقه مورد مطالعه رطوبت طبیعی زیادی دارد و تعدادی از نمونه ها رطوبتشان با حد خمیری خاک یکسان است. حد روانی نیمی از نمونه ها بیش از 50 درصد بود. در این آزمایش با استفاده از نتایج، چهار نوع خاک بر اساس رده بندی یونیفاید شناسایی گردید که عبارت بودند از خاکهای CL, ML, MH, CH. این خاکها ریزدانه بوده و جهت زیر سازی و رو سازی مناسب نیستند و نیز نسبت به لغزش و حرکتهای توده ای خاک حساس و مستعد هستند. بنابراین با استفاده از نقشه های مختلف و نتایج آزمایش خاک، نقشه محدودیت خاک از نظر پایداری در سه طبقه پایداری کم، پایداری متوسط و تقریبا پایدار تهیه گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 95

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
litScript