نتایج جستجو

3430

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

343

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  1050
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

UNSUITABLE germination TEMPERATURE COULD BE ONE OF THE MAJOR PROBLEMS TO ACHIEVE SUCCESS IN MEDICINAL PLANTS CULTIVATION. HYDRO-PRIMING AS ONE OF THE PRIMING TECHNIQUES HAS SHOWN BENEFICIAL EFFECTS ON SEEDLING GROWTH RATE, CROP YIELD AND...

آمار یکساله:  

بازدید 1050

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  1575
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

TANACETUM POLYCEPHALUM FROM COMPOSITAE FAMILY CONSIST OF SOME SUBSPECIES IN IRAN. THE germination RESPONSE OF THIS SPECIES TO VARIOUS germination IMPROVEMENT TREATMENTS INCLUDING CHEMICAL SCARIFICATION (USING H2S4 98% FOR 2, 5, 10 MIN), MOIST...

آمار یکساله:  

بازدید 1575

دانلود 0
نویسندگان: 

ELKOCA ERDAL | HALILOGLU KAMIL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  57
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  193-200
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6096
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6096

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  133-146
تعامل: 
 • استنادات: 

  6
 • بازدید: 

  783
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

درصد جوانه زنی، سرعت تجمعی جوانه زنی و شاخص بنیه بذر که معرف بنیه بذر هستند، سه عامل مهم در ارزیابی کیفیت بذر می باشند. هدف از این آزمایش مطالعه و ارزیابی این صفات در نه گونه دارویی می باشد. در این بررسی از آزمونهــای مورد تـوصیه اتحادیه بین المللی آزمون بذر (ISTA) استفاده شد. آزمونهای مورد توصیه ISTA شامل آزمون جوانه زنی در شرایط مطلوب درجه حرارت، رطوبت، نور و اعمال پیش سرما است. در این آزمایش بذر نه گونه گیاه دارویی بعد از برداشت در شرایط آزمایشگاه مورد آزمون قرار گرفتند. شاخص بنیه بذر نمونه ها با محاسبه درصد جوانه زنی × میانگین مجموع طول ریشه و ساقه بدست آمد که تابعی از پتانسیل و سرعت تجمعی جوانه زنی است. گونه هایی که در این تحقیق از آنها استفاده شد عبارتند از بابونه، رازیانه، زنیان، بادرشبو، گشنیز، همیشه بهار، کرچک، منداب و تاتوره.

آمار یکساله:  

بازدید 783

دانلود 20 استناد 6 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  199-222
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  327
 • دانلود: 

  273
چکیده: 

وجود خواب بذر در گیاهان تیره چتریان، یکی از موانع عمده جهت کشت و اهلی کردن آن ها می باشد. در این پژوهش، دو آزمایش جداگانه به منظور تعیین بهترین تیمار شکست خواب و بهبود جوانه زنی در بذر گیاه آوندول (Smyrnium Cordifolium Bioss. ) صورت گرفت. در آزمایش اول، تأثیر سطوح مختلف اسید جیبرلیک ( صفر، 500، 1000 و 1500 میلی گرم در لیتر) با مدت زمان پیش تیمار 48 و 72 ساعت با اسید جیبرلیک و سطوح مختلف سرمادهی (چهار، هشت و 12 هفته) در دماهای مختلف جوانه زنی (پنج، 10 و 15 درجه سانتی گراد)، به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت و در آزمایش دوم، تأثیر سطوح مختلف اسید جیبرلیک (مورد استفاده در آزمایش اول) در سطوح مختلف سرمادهی (صفر، دو، چهار، شش، هشت، 10 و 12 هفته) بر فعالیت آلفا آمیلاز و پراکسیدهیدروژن بررسی شد. نتایج نشان داد که در هر سه دمای جوانه زنی، 12 هفته سرمادهی، بیشترین تأثیر را بر اغلب صفات اندازه گیری شده داشت. همچنین در اغلب تیمارهای زمان ی سرمادهی، فعالیت آلفا آمیلاز و محتوی پراکسیدهیدروژن در پیش تیمار بذر با اسید جیبرلیک افزایش یافت. از بین تیمارهای اعمال شده، تلفیق تیمار 12 هفته سرمادهی به همراه 500 میلی گرم اسید جیبرلیک در لیتر و دمای پنج درجه سانتی گراد، بیشترین تأثیر را بر شکست خواب بذر آوندول (55 درصد) داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 327

دانلود 273 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

صادقی پور امید | منعم رضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  17-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  760
 • دانلود: 

  217
چکیده: 

برای بررسی تاثیر مقاوم سازی بذر بر روی قوه نامیه و سرعت جوانه زنی لوبیا قرمز رقم اختر، آزمایشی در سال 1387 در آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری انجام شد. پنج تیمار شامل 12 ساعت مرطوب کردن و 12 ساعت خشک کردن بذر طی سه مرحله، 12 ساعت مرطوب کردن و 12 ساعت خشک کردن بذر طی چهار مرحله، 24 ساعت مرطوب کردن و 24 ساعت خشک کردن بذر طی سه مرحله، 24 ساعت مرطوب کردن و 24 ساعت خشک کردن بذر طی چهار مرحله و عدم مقاوم سازی (شاهد) در چهار تکرار در قالب طرح کاملا تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین تیمارهای مقاوم سازی و شاهد از نظر قوه نامیه و سرعت جوانه زنی اختلاف معنی داری در سطح %1 وجود داشت به طوری که در اثر مقاوم سازی بذر درصد و سرعت جوانه زنی افزایش یافت. بیش ترین درصد و سرعت جوانه زنی به ترتیب با %99.25 و 1.77 روز از تیمار 24 ساعت مرطوب کردن و 24 ساعت خشک کردن بذر طی چهار مرحله به دست آمد. در حالی که این اعداد در تیمار شاهد به ترتیب %90.25 و 2.45 روز ثبت شد. ضمن این که بین زمان های مختلف مقاوم سازی بذر اختلاف معنی داری مشاهده نشد.

آمار یکساله:  

بازدید 760

دانلود 217 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  413-417
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  110221
 • دانلود: 

  54546
چکیده: 

Iran is located in a hot and dry region. As a result of low precipitation and a vast area of salty and alkali soil, osmotic pressure is very high in most parts of the country (i.e., osmotic potential is more negative). In the present study four levels of osmotic pressure (-0.25, -0.35, -0.45, -0.50 MPa) were created artificially, by polyethylene glycol (PEG) and treatment of three seed types, namely, barley, corn and canola. The study aimed at finding the seeds with better germination potential under high osmotic pressure. The seeds' germination potential under different levels of osmotic pressure was also investigated. The experiment was conducted with four replications at the Laboratory of Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Saveh Branch, in a completely randomized design. Parameters under study were germination rate and germination percentage. Results showed that germination rate was not affected by osmotic potential. Considering germination percentage, only osmotic potential of -0.50 reduced germination percentages of corn seeds. Levels of osmotic potential did not affect seed germination in barley and canola.

آمار یکساله:  

بازدید 110221

دانلود 54546 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ESLAMI S.V. | AFGHANI F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  27-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12629
 • دانلود: 

  7514
چکیده: 

Mouse barley (Hordeum murinum), from the poaceae family, is an abundant annual grass weed in wheat fields of South Khorasan province. Determining the ecological factors of this grass weed will contribute to development of its control programs. Effects of environmental factors on germination and emergence of mouse barley was investigated in the laboratory. Although mouse barley germination was greater than 85% at salinity level of 160 mM, further increase of salinity caused a remarkable decrease in its germination, following a 3% decrease in germination at salinity level of 320mM. Increasing osmotic potential from 0 to -0.8 MPa, resulted in an 80% decrease in its germination. Mouse barley germination was not affected by the pH and in a pH range of 4 to 10 remained approximately 90%. Emergence depth test showed that the maximum emergence of mouse barley occurred for seeds placed on the soil surface (86%) and no seedlings emerged from the seeds buried at 10cm depth. High germination ability of mouse barley under diverse environmental conditions may greatly contribute to it as a problematic weed species in the wheat fields of the region.

آمار یکساله:  

بازدید 12629

دانلود 7514 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GHAFFARI H. | TADAYON M.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  171-182
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10900
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Environmental stress, especially drought stress, can play an important role in the reduction of the plant growth stage, specifically during germination. To explore the germination mechanism of drought-stressed germination indices of sugar beet improved by exogenous proline, an experiment was conducted in factorial randomized complete design with four replications in laboratory, Faculty of Agriculture, University of Shahrekord in 2016. In this experiment, treatments included five levels of drought treatments (distilled water,-2,-6,-10 and-14 bar) and seed soaking with Proline (0 (control), 5 and 10 mM. Results indicated that germination percent, coefficient of velocity of germination, relative germination and seed length and weight vigor index of sugar beet seeds significantly decreased under drought stress, while increased mean germination time and allometry coefficient. Soaking with exogenous proline improved the germination percent, coefficient of velocity of germination, relative germination and seed length and weight vigor index of sugar beet under drought stress. Moreover, application of 10 mM proline decreased mean germination time and allometry coefficient 10 and 25% as compared to the control, respectively. In a word, soaking with proline could effectively alleviate the inhibitory effects of drought stress on sugar beet seed germination.

آمار یکساله:  

بازدید 10900

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  79
 • صفحات: 

  93-104
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  88
 • دانلود: 

  29
چکیده: 

به منظور بررسی اثر پرتوتابی لیزر در تحمل به شوری گیاه جو در مرحله ی جوانه زنی، در گذشته در کشور به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شده است. عوامل مورد بررسی شامل چهار ژنوتیپ جو (ریحان، افضل، فجر 30 و نصرت) دو سطح پرتوتابی لیزر (بدون تابش و با تابش لیزر به طول موج nm 780 به مدتmin 15) و 5 سطح شوری (° ، 80، 160، 240 و mM 320 از کلرید سدیم) بودند. در این آزمایش در صفات جوانه زنی (طول ساقه چه، طول ریشه چه، طول کلئوپتیل، تعداد ریشه های بذری، درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، میانگین مدت جوانه زنی، وزن خشک گیاهچه و بنیه ی بذر)، در سطوح شوری و پرتوتابی در بین ارقام مورد بررسی تفاوت معنی داری مشاهده شد. با افزایش سطح شوری، از میزان مهم ترین صفت جوانه زنی که شاخص بنیه ی بذر بود، در ارقام مورد مطالعه کم شد. پرتوتابی لیزر در این صفت به ترتیب باعث افزایش 39، 63 و 46% در ارقام افضل، ریحان و فجر 30 شد. به طور کلی، با توجه به تأثیرات مثبت لیزر بر فاکتورهای مورد بررسی چنین به نظر می آید که پرتوتابی لیزر می تواند تیماری مؤثر برای بالا بردن میزان تحمل گیاه نسبت به تنش شوری باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 88

دانلود 29 استناد 0 مرجع 0
litScript