نتایج جستجو

49859

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4986

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

صراف نیا نیلوفر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  31-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  3388
 • دانلود: 

  627
چکیده: 

زمینه و هدف: غنی سازی شغل، روشی است که برای افزایش رضایت و انگیزش شغلی کارمندان استفاده می شود. مدل ویژگیهای شغلی هاکمن و اولدهام (1976) به عنوان پایه ای برای تعداد زیادی از تلاشهای غنی سازی شغل عمل می کند. هدف از این مطالعه، تعیین ارتباط ویژگیهای شغلی با رضایت شغلی در میان کارکنان بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1386 بود.روش کار: نوع مطالعه مقطعی از نوعی توصیفی- تحلیلی بود. محیط پژوهش 6 بیمارستان (دولتی و خصوصی) امام خمینی، دکتر شریعتی، بهارلو، ضیائیان، مدائن و آزادی بودند که همگی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران قرار دارند. تعداد نمونه 400 نفر بود شامل 200 نفر کارمند (50 درصد)، 151 پرستار (38 درصد) و 49 پزشک (12 درصد). روش نمونه گیری، طبقه ای بود. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ای دو بخشی بود که بخش اول آن مربوط به شناخت شغل و بخش دوم آن ناظر به رضایت شغلی بود. پایایی پرسشنامه با انجام test-retest و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون تایید شد (r=0.88). آزمونهای مورد استفاده برای تحلیل داده ها linear-by-linear و ordinal logistics regression analysis بودند.نتایج: ارتباط معنی داری میان توان بالقوه انگیزشی (Motivational Potential Score= MPS) و اجزای آن (به جز بازخورد) با رضایت شغلی مشاهده شد (P<0.05) و ماهیت شغلی بیشترین تاثیر را روی رضایت شغلی داشت.نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهند که تمامی ویژگیهای شغلی (به جز بازخورد) روی رضایت شغلی تاثیر مثبت داشتند. اگرچه محیط کاری نیاز به باز سازی دارد اما مهم این است که به این نکته توجه داشته باشیم که ویژگیهای شغلی نقش زیادی در تغییر سطح رضایت کارکنان دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 3388

دانلود 627 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  255-261
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  139
 • دانلود: 

  39
چکیده: 

به منظور بررسی دماهای کاردینال علفهای هرز سلمه(Chenopodium album) ، خرفه (Portulaca oleracea) و علف خرچنگ (Digitaria sanguinalis) و امکان پیش بینی زمان ظهور آنها در مزرعه، آزمایشی با طرح کاملا تصادفی با 9 تیمار و 3 تکرار در آزمایشگاه تحقیقات علفهای هرز دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1384 به اجرا در آمد. بذرها علفهای هرز تحت تیمارهای دمایی ثابت 5، 10، 15، 20، 25، 30، 35، 40 و 45 درجه سانتی گراد در دستگاه جوانه زنی با رطوبت نسبی 50 درصد و روشنایی کامل به مدت 14 روز قرار گرفتند. بذرها جوانه زده هر روز شمارش شدند و سپس سرعت جوانه زنی و درصد جوانه زنی محاسبه و نمودار دماهای کاردینال جوانه زنی علفهای هرز فوق ترسیم شد. نتایج این بررسی نشان داد که تاثیر درجه حرارت بر روی سرعت و درصد جوانه زنی بذرها هر سه گونه، معنی دار بود. دماهای کاردینال شامل دمای پایه(Tb) ، دمای بهینه (To) و دمای بیشینه (Tc) برای علف خرچنگ  به ترتیب 16/14 ،6/25 و 3/41، برای گیاه سلمه به ترتیب 4، 5/29 و 3/43 درجه سانتی گراد و برای گیاه خرفه به ترتیب 8/11 ، 35 و 3/49 درجه سانتی گراد می باشد. این نتایج حاکی از آن است که علفهای هرز به دلیل اختلافات فیزیولوژیکی و در نتیجه سرعت رشد اولیه متفاوت دارای اوج جوانه زنی متفاوتی می باشند و بسته به زمان، قدرت استقرار آنها متفاوت است.

آمار یکساله:  

بازدید 139

دانلود 39 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

صابری مرتضی | طویلی علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1 (پیاپی 38)
 • صفحات: 

  51-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  760
 • دانلود: 

  239
چکیده: 

گونه Puccinellia distans گیاهی چندساله و مرتعی از تیره گندمیان است. در این تحقیق برای بررسی اثر پرایمینگ بر جوانه زنی بذر گونه مذکور، آزمایشی در قالب طرح آماری کاملا تصادفی در 4 تکرار انجام شد. تیمارهای پرایمینگ بذر عبارت بودند از: سه سطح اسید سالیسیلیک (100، 200 و 300 میلی گرم در لیتر)، سه سطح اسید جیبرلیک (125، 250 و ppm 500) و دو سطح اسید اسکوربیک (100 و 300 میلی گرم در لیتر). مدت زمان پرایم تیمارها به ترتیب 10، 24 و 8 ساعت در نظر گرفته شد. ضمنا از آب مقطر به عنوان شاهد استفاده شد. به طوری که در این آزمایش صفاتی از قبیل درصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس و مقایسه میانگین ها نشان داد که بین تیمارها از نظر درصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی در سطح 1 درصد تفاوت معنی دار وجود دارد و پرایمینگ بذر، افرایش درصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی را در پی داشته است. پرایمینگ بذرها با محلول اسید سالیسیلیک 300 میلی گرم در لیتر موجب جوانه زنی بهتر در مقایسه با سایر محلولها شد. پرایمینگ بذرها با این محلول در مقایسه با بذرهای پرایم نشده 40% جوانه زنی و 1.8 (بذر/روز) سرعت جوانه زنی بیشتری داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 760

دانلود 239 استناد 1 مرجع 4
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1 (پیاپی 27)
 • صفحات: 

  11-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  133
 • دانلود: 

  60
چکیده: 

به منظور بررسی خصوصیات ظاهری و تعیین بهترین روش جوانه زنی بذرهای درختان بنه و کلخونگ، آزمایشی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. در این طرح دو جمعیت بنه و یک جمعیت کلخونگ مورد بررسی قرار گرفت. تیمارهای اعمال شده در آزمایش تعیین قوه نامیه شامل 4 سطح سرما، اسید، اسید- سرما و شاهد بود. سایر صفات مورد مطالعه شامل اندازه گیری وزن هزار دانه، تعداد و درصد بذرهای پروپوک، ابعاد بذر و درصد رطوبت بود. بر اساس نتایج، وزن هزار دانه بذر بنه در فیروزآباد و نیریز به ترتیب 314.5 و 243.4 گرم و بذر کلخونگ 87.12 گرم شد. از نظر خصوصیات ظاهری، بذرهای بنه فیروزآباد به ترتیب با 9.3، 7.0 و 5.5 میلیمتر طول، عرض و ضخامت، دارای بیشترین اندازه بود. نتایج نشان داد که بیشترین و کمترین درصد جوانه زنی بذرهای بنه در شهرستان فیروزآباد با 76 و 20 درصد به ترتیب مربوط به تیمار اسید- سرما و شاهد و در شهرستان نیریز بیشترین و کمترین درصد جوانه زنی بذرهای بنه به ترتیب با 63.5 و 38.5 درصد متعلق به تیمار سرما و اسید بود. بر اساس این تحقیق در منطقه فیروزآباد، تیمار اسید- سرما با 76 درصد و در منطقه نیریز تیمار سرما با 63.5 درصد بهترین نتیجه را داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 133

دانلود 60 استناد 2 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  4 (پیاپی 38)
 • صفحات: 

  523-533
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  133
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

هدف از انجام این تحقیق، بررسی اثر مبدا بذر بر خصوصیات مورفولوژیک، درصد سبز شدن و صفات بنیه اولیه بذر بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl) در نهالستان بوده است. بذرها از چهار رویشگاه (مبدا) جنگلی حوزه زاگرس جنوبی (استان های کهگیلویه و بویراحمد و فارس) واقع در ارتفاعات 850 ، 1100، 1500 و 2100 متر بالاتر از سطح دریا جمع آوری و در نهالستان شهید روستا، آب باریک فارس (1700 متر از سطح دریا) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و در سه تکرار کاشته شدند. نتایج نشان داد که اثر مبدا بذرها بر روی صفات مورفولوژیک بذر (طول بذر، قطر بذر و وزن هزار دانه)، سبز شدن (درصد سبز شدن، سرعت سبز شدن و میانگین مدت سبز شدن)، مشخصه های رشد نونهال (طول ساقه، وزن خشک ساقه، وزن خشک برگ و سطح برگ) و شاخص بنیه گیاهچه معنی دار است (p<0.01)  بیشترین مقدار صفات طول ساقه، وزن خشک برگ، وزن خشک ساقه، سطح برگ و شاخص بنیه گیاهچه مربوط به بذرهای ارتفاع پایین (850 متر) بود. همبستگی ارتفاع از سطح دریای مبدا بذر با میانگین مدت سبز شدن مثبت و معنی دار (p<0.01) و با دیگر صفات اندازه گیری شده منفی و معنی دار بود (p<0.01) نظر به این که درصد سبز شدن، سرعت سبز شدن، میانگین مدت سبز شدن، طول ساقه و شاخص بنیه گیاهچه به عنوان معیارهای ارزیابی بنیه بذر در مراحل ابتدایی رشد محسوب می گردند، می توان اظهار داشت که بذرهای ارتفاع پایین از این لحاظ مناسب تر هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 133

دانلود 30 استناد 1 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  1050
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

BALANGO AS A MEDICINAL PLANT, IS BELONGS TO THE LAMIACEAE FAMILY, CONTAINING MANY INGREDIENTS. THE GRAINS OF BALANGO HAVE SEVERAL PROPERTIES INCLUDING CONTROLLING REFLUX DISEASE. ROYLEANA AND IBEICA ARE MAIN SPECIES OF BALANGO IN IRAN.

آمار یکساله:  

بازدید 1050

دانلود 0
strs
نویسندگان: 

SHAHBAZI A. | NOSRATI K. | ZEHTABIAN GHOLAM REZA

نشریه: 

DESERT (BIABAN)

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  29-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10500
 • دانلود: 

  4882
چکیده: 

Haloxylon aphyllum is one of the most important species in sandy and saline areas in deserts, and some ecophysiological characters for viability in unfavorable condition have been seen in this species. Seed germination is the critical stages in life cycle for species survival.  In this study, salinity and temperature stresses on percentage and velocity of germination using six salinity treatments (0, 100,200,300,400 and 500 mM/I NaCI) under four different temperature regimes (20:10, 30:10, 25:15 and 35:25 °C) were investigated. The results showed that seeds could germinate at very high salt concentration (500mM). However, highest germination percentage was obtained in distilled water and thermoperiod 20: 10°C. Increased on salinity and temperature caused decreased of percentage and velocity of germination. Seed germinated rapidly and no significant change in germination was noticed after 10d. Recovery of seed germination investigated when seeds were transferred to distilled water. The results indicated that recovery percentage was higher in seeds transferring from very saline treatment with lower temperature to distilled water compared to other treatments.      

آمار یکساله:  

بازدید 10500

دانلود 4882 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  115-127
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  139
 • دانلود: 

  46
چکیده: 

مقدمه: درسال های اخیر در برخی از مناطق تحت کشت سویا در استان گلستان علف هرز نیلوفرپیچ (Ipomoea nill Roth) به عنوان یک علف هرز نوظهور یکساله با تیپ رویشی رونده و از تیره پیچک مطرح شده است. جوانه زنی اولین و مهم ترین مرحله استقرار و متعاقب آن رقابت موفقیت آمیز به شمار می رود که متأثر از عوامل ژنتیکی و محیطی است. در بین عوامل محیطی مؤثر بر جوانه زنی دما و نور مهم ترین عوامل محیطی هستند. رابطه بین دما و سرعت جوانه زنی با استفاده از مدل های گوناگونی مانند دندانه ای، خطوط متقاطع، بتا و درجه دوم بررسی شده است. هدف از این پژوهش تعیین دماهای کاردینال در گیاه مهاجم نیلوفر پیچ و بررسی نقش دما و نور بر برخی ویژگی های جوانه زنی آن می باشد. مواد و روش ها: به منظور بررسی تاثیر دما و نور بر جوانه زنی بذر علف هرز مهاجم نیلوفرپیچ دو آزمایش انجام شد. آزمایش اول در قالب طرح کاملا تصادفی با 7 سطح دمای ثابت (10، 15، 20، 25، 30، 35، 40 درجه سانتی گراد) و چهار تکرار انجام شد. آزمایش دوم شامل تیمار دماهای متناوب روزانه/شبانه در 6 سطح (10/15، 20/30، 25/30، 25/35، 30/40، 35/45 درجه سانتی گراد) و تیمار نور در شرایط روشنایی (14 ساعت روشنایی 250 میکرومول بر مترمربع در ثانیه) و تاریکی در چهار تکرار انجام شد. تعداد بذرهای جوانه زده در هر روز تا 4 روز بعد از توقف جوانه زنی یادداشت برداری شد. درصد و سرعت جوانه زنی و مدت زمان رسیدن به 50 درصد جوانه زنی محاسبه شد. برای تعیین دمای کاردینال از سه مدل رگرسیونی خطوط متقاطع و دندانه ای و بتا بین درجه حرارت و سرعت جوانه زنی استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که دمای متناوب 30/20 درجه سانتی گراد دارای بیشترین درصد (95 درصد) و سرعت جوانه زنی (8/19 بذر در روز) بود. کمترین درصد جوانه زنی با 33/83 درصد در دماهای متناوب 25/35 درجه سانتی گراد، کمترین سرعت جوانه زنی در دمای متناوب 20/10 درجه سانتی گراد با مقدار 10/15 بذر در روز مشاهده شد. نتایج نشان داد که از میان مدل های رگرسیون غیرخطی استفاده شده، مدل دندانه ای نسبت به مدل خطوط متقاطع و بتا از دقت بیشتری در توصیف سرعت جوانه زنی نیلوفرپیچ نسبت به دما برخوردار بود. نور تأثیر معنی داری بر جوانه زنی نداشت به طوری که هم در شرایط نور و هم در شرایط تاریکی جوانه زنی یکسانی مشاهده شد. با توجه به نتایج حاصل از این آزمایش، علف هرز نیلوفر پیچ در دامنه وسیعی از دماهای ثابت و متناوب قادر به جوانه زنی می باشد، با این وجود در دماهای بالاتر از 30 درجه سانتی گراد جوانه زنی سریعتری دارد. از طرف دیگر، عدم نیاز نوری برای جوانه زنی هم از مزیت های دیگر است که جوانه زنی، رقابت و گسترش در محیط های زراعی را افزایش می دهد. نتیجه گیری: براساس نتایج این مطالعه، بیشترین درصد و سرعت جوانه زنی در دمای متناوب 30/20 درجه سانتی گراد بود. مقادیر دماهای کاردینال برای علف هرز مهاجم نیلوفرپیچ براساس مدل رگرسیونی دندانه ای برازش داده شده دماهای کمینه (Tb)، بهینه اول (To1)، بهینه دوم (To2)، و بیشینه (Tc) بترتیب 90/10، 30/22، 78/29 و 92/39 درجه سانتی گراد به دست آمد. به نظر می رسد که این علف هرز در دماهای گرمتر جوانه زنی بهتری دارد. احتمالا از اواسط بهار بعد از گرمی هوا و همچنین فراهمی آب زمان مناسبی برای جوانه زنی و رقابت این علف هرز ایجاد می شود. همچنین مشخص شد نور تاثیری بر جوانه زنی این علف هرز ندارد (بذر غیر فتوبلاستیک).

آمار یکساله:  

بازدید 139

دانلود 46 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  69
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  485-494
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  534
 • دانلود: 

  191
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 534

دانلود 191 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

KARIMI T. | AHMADI KH. | OMIDI H. | SHOJAEEYAN A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  1365
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

IN ORDER TO EVALUATE THE EFFECT OF PRIMING ON SEED germination OF LALLEMANTIA (LALLEMANTIAROYLEANAL.), A FACTORIAL EXPERIMENT IN A COMPLETELY RANDOMIZED DESIGN (CRD) WITH TWO FACTORS OF NACL IN 4 LEVELS (0, 2, 4 AND 6 DS/M) AND GA3 PRE-SOAKING AT …

آمار یکساله:  

بازدید 1365

دانلود 0
litScript