نتایج جستجو

20124

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2013

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  65-75
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1331
 • دانلود: 

  365
چکیده: 

مراتع آلپی دامنه های سبلان به لحاظ برخورداری از جریان های اقلیمی مرطوب سرد سیبری، هیرکانی و مدیترانه ای، تیپ های گیاهی و عناصر رویشی متنوعی برخوردار است که در این تحقیق عمده ترین تیپ های گیاهی و شکل های زیستی گیاهان تشریح گردیده است. تفکیک تیپ های گیاهی بر اساس ریختار ظاهری گونه های شاخص، اسامی تیپ ها بر اساس گونه غالب مشخص شده است و سطح تیپ ها به تفکیک بر حسب هکتار برآورد گردیده است. در مجموع پنج تیپ عمده گیاهی شامل: Astragalus aureus- Alopecurus textilis - Festuca ovina، در حدود ارتفاعی 2500 تا 3350 متری دامنه های شمالی سبلان. Astragalus cardachrum- Alopecurus textilis -Festuca ovina در حدود ارتفاعی 2800 تا 3750 متری در دامنه های جنوبی سبلان، Astragalus sp - Festuca ovina- Trifolium repens در حدود ارتفاعی 2600 تا 3300 متری، Festuca sulcata - Alopecurus textiles - Carex sp. در حدود ارتفاعی 3200 تا 3700 متری از دامنه های مشرف به کوه هرم به خود اختصاص داده است و تیپ گیاهی .Festuca ovina -Carex sp در ارتفاع 3220 تا 3450 متر از سطح آب های آزاد در دامنه های شرقی سبلان واقع شده است. از نظر شکل زیستی گیاهان، همی کریپتوفیت ها و ژئوفیت ها، بترتیپ فراوانترین شکل زیستی گیاهان منطقه می باشد. پر واضح است که با بررسی و شناخت گروه های اکولوژیک گیاهی در مناطق آلپی سبلان، توان اکولوژیک این رویشگاهها بهتر توصیف شده و نتایج حاصله، به واقعیت موجود در رویشگاهها عینیت بیشتری خواهد بخشید و در حفظ و نگهداری آنها موثر خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1331

دانلود 365 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  81-95
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  237
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

در این بررسی تعداد 36 گونه گیاهی اسانس دار از تیره نعناع در مناطق مختلف استان مازندران از ارتفاع همسطح دریا تا 4000 متری مورد مطالعه قرار گرفتند. عوامل مورد تحقیق در رویشگاه های گونه ها شامل درصد شیب، جهت جغرافیایی، ارتفاع از سطح دریا، نقاط پراکنش، بافت خاک، اقلیم، متوسط بارندگی سالانه، درجه حرارت سالانه، درصد پوشش، بهترین رویشگاه از لحاظ فراوانی و تراکم، نحوه پراکنش، تیپ گیاهی، گیاهان عمده همراه فنولوژی بود. نتایج نشان داد که برخی از گونه ها معرف شرایط خاص محیطی هستند. گونه هایLeonurus cardiaca, Betonica nivea supsp mazandarana  عرف شرایط اقلیمی فراسرد و دامنه های برفگیر در ارتفاعات بیش از 3000 متر از سطح دریا و گونه های Hymenocrater calycinus, Teucrium chamaedry, Ziziphora teniur و Eremostachys labiosiformis و Stachys turcomanica Eremostachys macrophylla، معرف شرایط اقلیمی نیمه خشک سرد با بارندگی 350-250 میلیمتر، گونه های Calamintha grandiflora و Stachys persica معرف شرایط اقلیمی مرطوب می باشند. بیشترین فراوانی گونه های مورد بررسی در اقلیم مدیترانه ای سرد می باشد. گونه Nepeta saccharata معرف مناطق واریزهای و شیب دار، گونه های Stachys Setifera، Marrubium vulgare، origanum vulgare معرف خاکهای به هم خورده و دامنه نورگیر مناطق جنگلی و بیشه زارها، گونه های Calamintha grandiflora, Nepeta cataria معرف اطراف جویبارها و مناطق مرطوب، گونه Stachys byzanthina معرف دیمزارهای رها شده در مناطق حد واسط جنگل و مرتع و گونه هایStachy inflate  و Perovskia abrotanoides معرف خاکهای آهکی شور می باشند. گونه هایTeucrium polium, ،Stachy byzanthinas و Stachys lavandulifolia وThymus spp  دارای بیشترین فراوانی و گونه های Betonica nivea subsp mazandarana، Hymenocrater.Calamintha officinalis ،Eremostachys macrophylla ،Ziziphora tenuior، Nepeta Pungens، Eremostachys labiosiformis, Nepeta saccharata.،Nepteta cataria ، Stachys setifera دارای کمترین فراوانی می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 237

دانلود 20 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  1(پی آیند 74) در منابع طبیعی
 • صفحات: 

  138-154
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  145
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

در این تحقیق فلور منطقه کیان نهاوند در استان همدان مورد بررسی قرار گرفته است. روش جمع آوری گیاهان منطقه مذکور روش مرسوم مطالعات تاکسونومیک بوده است. نمونه های جمع آوری شده بر اساس روشهای مرسوم تاکسونومی گیاهی و به کارگیری منابع لازم شناسایی شد و خانواده، جنس و گونه هریک از آنها تعیین گردید. اسامی تاکسون های منطقه به صورت فهرست الفبایی و به ترتیب خانواده و نام علمی تنظیم شد. نمونه های جمع آوری شده در این بررسی در هرباریوم مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان و هرباریوم دانشگاه اصفهان نگهداری می گردد. شکل زیستی هر یک از عناصر گیاهی منطقه با استفاده از روش رانکیر (Raunkier) مشخص شد. این بررسی نشان داد که در منطقه ذخیزه گاه ژنتیکی کیان نهاوند 64خانواده، 264 جنس و 405 گونه گیاهی حضور دارد. اشکال زیستی گیاهان منطقه شامل 7% فانروفیت، 12% ژئوفیت، 42% همی کریپتوفیت، 4% کامفیت و 35% تروفیت می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 145

دانلود 118 استناد 1 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

گیاهان زینتی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  19-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  746
 • دانلود: 

  1706
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برا ی مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 746

دانلود 1706 استناد 0 مرجع 478
نویسندگان: 

بیمال راگیوا | کیران نیتی

نشریه: 

گیاهان زینتی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  9-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  100
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برا ی مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 100

دانلود 20 استناد 0 مرجع 7548
نشریه: 

گیاهان زینتی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-7
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1002
 • دانلود: 

  226
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 1002

دانلود 226 استناد 0 مرجع 1920
strs
نشریه: 

گیاهان زینتی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  53-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  89
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 89

دانلود 20 استناد 0 مرجع 4884
نشریه: 

گیاهان زینتی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  45-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  109
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برا ی مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 109

دانلود 20 استناد 0 مرجع 1776
نشریه: 

گیاهان زینتی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  39-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  96
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برا ی مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 96

دانلود 20 استناد 0 مرجع 3108
نشریه: 

گیاهان زینتی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  33-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  957
 • دانلود: 

  143
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برا ی مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 957

دانلود 143 استناد 0 مرجع 958
litScript