نتایج جستجو

18655

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1866

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

قلی زاده فاطمه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  67-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2712
 • دانلود: 

  1286
چکیده: 

تداخل ژنی یک وسیله مهم دفاعی در زیست شناسی مولکولی و به خصوص در ارگانیسم های رده پایین است که در آن قطعات مشخصی از RNA دو رشته ای در بیان یک ژن خاص مداخله می کنند. تداخل RNA اخیرا به عنوان یک تکنیک آزمایشی موفق به منظور تعیین عملکرد ژن ها از طریق تخریب ژن ها در مدل های موجودات به کار رفته است. اهمیت RNA دو رشته ای به عنوان یک هدف یا واسطه ساختار کلیدی است که تمام مسیرهای خاموشی  RNAرا در تمام موجودات مختلف به هم مرتبط می کند. تداخل RNA متد مهمی است که تنها روی تعداد اندکی از مولکول های دو رشته ای RNA در هر سلول برای خاموشی بیان ژن ها به کار می رود و در حال حاضر یکی از برجسته ترین موضوعات بیولوژی مولکولی است. توانایی قابل توجه دستکاری خاموشی RNA، طیف وسیعی از کاربرد بیوتکونولوژی را در بیولوژی مولکولی و ژن درمانی در موجودات فراهم کرده است. این تکنولوژی قادر است ویروس های القا کننده خاموشی را به عنوان ابزاری مناسب جهت مطالعات ژنتیک کاربردی به کار برد. تکنیک تداخل RNA، با انجام تحقیقات گسترده رو به تکامل است. در این مقاله مکانیسم تداخل RNA، مسیرهای موجود در آن و همچنین تکنیک RNA درمانی مورد بررسی قرار گرفته اند.

آمار یکساله:  

بازدید 2712

دانلود 1286 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  7-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  23504
 • دانلود: 

  8877
چکیده: 

Background and Aims: Virus-Induced gene silencing (VIGS) is a virus vector technology that exploits antiviral defense mechanism. By infecting plants with recombinant viruses containing host genes inserted in the viral genome, VIGS achieves the RNA silencing process. The purpose of this study was to investigate the possibility of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) and tobacco (Nicotiana benthamiana) phytoene desaturase (PDS) gene silencing, using VIGS technique by VIGS vector containing tomato PDS.Methods: PDS gene encodes one of the important enzymes in the carotenoid biosynthesis pathway. In this method Tobacco rattle tobravirus (TRV) vectors including pTRV1, pTRV2 and pTRV2PDS were used. The pTRV2PDS vector carried inserts derived from tomato PDS gene. Vectors were transformed into Escherichia coli strain DH5α. Agrobacterium tumefaciens strain GV3101 cells were transformed by the vectors containing specific genes.Results: Colony PCR with specific primers proved the presence of the PDS and RNA-dependent RNA polymerase genes in selected agrobacterium random colonies. Agrobactrium containing pTRV1, pTRV2 and pTRV2PDS was inoculated into induction media culture. Finally, acetosyringone was added to pTRV1 culture and then pTRV1 and pTRV2PDS cultures mixed in a 1: 1 ratio. Mixed culture was infiltrated into the test plant seedlings using 1ml needless syringe.Conclusion: Results showed the gene silencing in the form of photobleaching and mosaic occurred in tomato and tobacco plant leaves, respectively. However, plant infiltration with pTRV1 and pTRV2 (without PDS gene as control) mixed culture did not show any photobleaching.

آمار یکساله:  

بازدید 23504

دانلود 8877 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

سلول و بافت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  490
 • بازدید: 

  702
 • دانلود: 

  157
چکیده: 

هدف: گیاه دارویی شقایق (Papaver somniferum L.) تنها منبع تجاری از آلکالوئیدهای دارویی بنزوفنانترین از زیر گروه آلکالوئیدهای بنزیل ایزوکوئینولین است که شامل مسکن های ضد درد مانند کدئین و داروهای نیمه مصنوعی اکسی کدون، باپرنورفین و نالتروکسون می باشد. اگرچه بیشتر ژن های مسیر این آلکالوئیدها شناسایی شده اند، ولی تنظیم پس از نسخه برداری ژن های مسیر آلکالوئیدهای آن ها به خوبی شناسایی نشده است. خاموش سازی القایی با ویروس (virus induced gene slencing) یکی از روش های سریع برای خاموشی ژن است که در این تحقیق از این روش برای بررسی خاموشی یکی از ژن های مهم مسیر آلکالوئیدهای این گیاه استفاده شد.مواد و روش ها: در این تحقیق به منظور کاهش سیستماتیک در سطوح بیان ژن آنزیم های مسیر تولید آلکالوئیدهای بنزیل ایزوکوئینولین از VIGS استفاده شد. جهت خاموشی ژن کدئین رداکتاز (Codeinone Reductase) از ناقل pTRV جهت همسانه سازی استفاده شد. انتقال آگروباکتری حاوی سازه مورد نظر به برگ های 2تا 3 هفته ای با استفاده از روش اگرواینفیلتراسیون انجام شد.نتایج: نتایج همسانه سازی این ژن با استفاده از روش های مختلف مولکولی همانند PCR و هضم آنزیمی مورد تایید قرار گرفت. ترا ریختگی گیاهان تلقیح شده با سازه ژنتیکی مورد نظر با استفاده از PCR اثبات شد. تعیین سطوح نسخه برداری ژن هدف با استفاده از فن PCR نیمه کمی و PCR در زمان واقعی نشان داد که بیان ژن COR حدود 89 درصد کاهش یافته است.نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که با استفاده از روش تداخل RNA، بیان ژن کدئین رداکتاز به صورت معنی داری در مقایسه با شاهد کاهش بیان داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 702

دانلود 157 استناد 490 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  1260
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

VIRUS-INDUCED gene silencing (VIGS) IS A ROBUST TECHNOLOGY THAT EXPLOITS AN ANTIVIRAL DEFENSE MECHANISM IN PLANTS AS A TOOL FOR PLANT REVERSE geneTICS. VIGS CIRCUMVENTS THE NEED FOR PLANT TRANSFORMATION AND METHODOLOGICALLY IS SIMPLE AND YIELDS RAPID RESULTS.

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  1995
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

STUDYING gene FUNCTION THROUGH DIRECT geneTIC STRATEGIES WAS MOSTLY DEPENDANT ON MUTANT PLANTS THAT SOMEHOW WERE LACKING A CELLULAR FUNCTION. THIS METHOD HAD DISADVANTAGES SUCH AS LIMITATION IN CHOOSING THE geneS THAT WOULD BE STUDIED AND DIFFICULTIES IN OBTAINING THE DESIRED MUTANTS ESPECIALLY IN NON-MODEL PLANTS [1-3]…..

آمار یکساله:  

بازدید 1995

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  92-101
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  148
 • دانلود: 

  40
چکیده: 

گیاه شقایق (Papaver somniferum L.) به عنوان مهمترین منبع اقتصادی تولید ترکیبات آلکالوئیدی نارکوتیک مانند کدئین، تبائین، نارکوتین و پاپاورین شناخته شده است و از ترکیبات آن در صنعت داروسازی به عنوان بی حس کننده، ضد سرفه و ضد اسپاسم استفاده می شود. امروزه از فن مهندسی متابولیک، برای دستورزی ژن های بیوسنتز آلکالوئیدها و فرآورده های متابولیکی این گیاه از طریق مهندسی ژنتیک استفاده می شود. کدئین ا- دمتیلاز (CODM)، آنزیم انتهایی در مسیر بیوسنتزی مورفینان در گیاه شقایق می باشد که باعث دمتیلاسیون تبائین در موقعیت 3 و تبدیل آن به اوریپاوین و همچنین دمتیلاسیون کدئین می شود. این پژوهش با هدف خاموشی احتمالی ژن CODM از طریق مکانیسم خاموشی ژن به واسطه ویروس (VIGS) به اجرا در آمد. ابتدا ژن CODM با استفاده از آغازگرهای اختصاصی از روی cDNA تکثیر شد. بخشی از انتهای cDNA سنتز شده در ناحیه 3’UTR، به عنوان قطعه هدف خاموشی در ناقل ویروسی TRV2 همسانه سازی شد و سازه ژنی با استفاده از اگروباکتریوم به نمونه های برگی گیاه شقایق انتقال داده شد. بوسیله PCR ژن پروتئین پوششی ویروس TRV، گیاهان تراریخت غربال اولیه شدند و سپس آنالیز نیمه کمی بیان ژن CODM روی تعدادی از آنها انجام شد. آنالیز نهایی خاموشی ژن ناشی از مکانیسم VIGS با استفاده از PCR زمان واقعی در بهترین گیاهان تراریخت انتخاب شده، کاهش 95 درصدی بیان ژن CODM در مقایسه با نمونه های شاهد را نشان داد.

آمار یکساله:  

بازدید 148

دانلود 40 استناد 455 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

MCMANUS M.T. | SHARP P.A.

نشریه: 

NATURE REVIEWS geneTIC

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  737-747
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5512
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5512

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  364-375
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  482
 • دانلود: 

  155
چکیده: 

گیاه دارویی شقایق (Papaver somniferum L. ) یکی از قدیمی ترین گیاهان دارویی جهان است و به عنوان تنها منبع تجاری برای تولید مسکن های مهم دارویی و مشتقات نیمه سنتزی مانند اکسی کدون و نالترکسون مطرح است. چندین آلکالوئید بنزیل ایزوکوئینولینی دیگر با ویژگی های بالقوه دارویی از جمله پاپاورین، نوسکاپین و سانگوینارین نیز توسط این گیاه تولید می شود. ژن BBE1 یکی از ژن های کلیدی در بیوسنتز آلکالوئیدهای بنزیل ایزوکوئینولینی در گیاه شقایق بوده و اولین مرحله واکنش را در تولید آلکالوئیدهای نوسکاپین و سانگوینارین کاتالیز می کند. در این پژوهش، ابتدا توالی کامل کد کننده ژن BBE1 با استفاده از آغازگرهای اختصاصی از گیاه شقایق جداسازی شد. پس از جداسازی ژن مورد نظر، بخشی از آن به عنوان قطعه هدف خاموشی ژن انتخاب و سپس با استفاده از آغازگرهای اختصاصی در ناقل پلاسمیدی pTZ57R/T همسانه سازی و مورد تعیین توالی قرار گرفت. در مرحله بعد این قطعه خاموشی ژن BBE1 به ناقل های ویروس جغجغه ای توتون (pTRV) وارد و سازه های مختلف pTRV2-BBE1، pTRV2-Empty حاصل به همراه سازه کمکی pTRV1 بواسطه آگروباکتریوم به برگ های گیاهان 3 تا 5 برگی تزریق و منتقل شد. نتایج جداسازی، وجود توالی 1608 جفت بازی را برای ژن BBE1 نشان داد. آنالیز PCR با پرایمرهای ژن CP وجود رونوشت های این ژن را در گیاهان تراریخت شده نشان داد. آنالیز Real-time PCR میزان خاموشی و کاهش 73 درصدی رونوشت های ژن BBE1 را در گیاهان تراریخت در مقایسه با گیاهان شاهد نشان داد.

آمار یکساله:  

بازدید 482

دانلود 155 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  1155
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

VIRUS-INDUCED gene silencing (VIGS) IS CURRENTLY A POWERFUL TOOL FOR THE STUDY OF gene FUNCTION IN PLANTS [1]. IN THIS STUDY, WE OPTIMIZED THE PROTOCOL FOR VIRUS-INDUCED gene silencing AND INVESTIGATED THE EFFICIENCY THIS silencing BY A MARKER gene (PHYTOENE …

آمار یکساله:  

بازدید 1155

دانلود 0
نشریه: 

NOVELTY IN BIOMEDICINE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  162-166
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22377
 • دانلود: 

  12458
چکیده: 

Background: Genomic engineering of Escherichia coli is applied to design and produce recombinant proteins as the new drugs. The aim of this study was to CRISPR-Cas9 mediated capsule gene silencing in E. coli. Materials and Methods: We suppressed genes involved in capsule expression of E. coli by CRISPR cas9 process. The constructed E. coli was confirmed by microscopic smear, transmission electron microscopy and T7 phage influence assay. Results: The results were shown that the inhibition of capsule production was carried out successfully and there was not any capsule layer around the bacteria. Conclusion: E. coli without any capsule around may proper for replacement of it with other molecules in future.

آمار یکساله:  

بازدید 22377

دانلود 12458 استناد 0 مرجع 0
litScript