نتایج جستجو

28367

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2837

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3 (پیاپی 11)
 • صفحات: 

  147-152
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5773
 • دانلود: 

  396
چکیده: 

کروموزوم فیلادلفیا در 95 درصد بیماران مبتلا به CML یافت می شود. این ترانسلوکاسیون در نتیجه انتقال دو طرفه ژن r از کروموزوم 22 و abl از کروموزوم 9 است. ژن حاصل از ترانسلوکاسیون یعنی bcr/abl در بررسی با PCR، عمدتا به دو در بیماران مبتلا به CML قابل مشاهده است. bcr/abl با اندازه های نوکلئوتیدی 234 bp و 304 bp این قطعه می توان با استفاده از PCR تکثیر و تشخیص داد. با این روش تشخیصی می توان یک سلول مبتلا را در میان یک میلیون سلول ردیابی کرد. اهمیت این روش کارایی آن در یافتن Minimal Residual Disease پس از پیوند مغز استخوان است. تشخیص RD در فاصله 12-6 ماه پس از پیوند یک فاکتور باارزش و مستقل برای پیش بینی احتمال عود در آینده است. در این مطالعه از تکثیر Multiplex nested RT-PCR برای شناسایی انواع ترانسلوکاسیونهای فیلادلفیا بر روی بیماران مبتلا به CML و بیماری که آلوژنیک مغز استخوان را دریافت کرده بود، استفاده شد. در این بیمار باند مربوط به bcr/abl ردیابی نشد و فقط بیان مربوط به مایکروگلبولین مشاهده گردید و به این وسیله MRD رد شد. همچنین تکنیک RD-PCR رقابتی جهت اندازه گیری بیان ژن bcr/abl راه اندازی گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 5773

دانلود 396 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

CROP BREEDING JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  133-141
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  42342
 • دانلود: 

  24041
چکیده: 

Seven maize inbred lines were crossed in a complete diallel cross design at the Seed and Plant Improvement Institute, Karaj, Iran, during the 2006 growing season. The parents and 42 F1 hybrids were grown in the research field of Islamic Azad University of Firoozabad, Firoozabad, Iran, using a Randomized Complete Block Design (RCBD) with three replications, during the 2007 growing season. The Hayman method was used for data analysis. Results indicated over-dominance gene effects for days from silking to physiological maturity, days from anthesis to physiological maturity, plant height, kernel depth, number of rows per ear and grain yield. The most appropriate strategy for the exploitation of these effects is to obtain hybrid cultivars and evaluate these characteristics in hybrid combinations. The gene effect for days from emergence to physiological maturity and number of kernels per row was complete dominance, suggesting that reciprocal recurrent selection would be effective. Ear leaf area and ear length were controlled by partial dominance, indicating that additive gene effects were more important than non-additive gene effects for controlling the inheritance of these traits. Therefore, improvement of these traits through selection of breeding materials is highly feasible. Broad-sense heritability ranged between 47.4% and 89.4% for days to physiological maturity and number of rows per ear; however, narrow-sense heritability varied between 7.3% and 50.6% for days from anthesis to physiological maturity and ear leaf area, respectively. Non-additive gene effects were predominant for controlling the majority of traits.

آمار یکساله:  

بازدید 42342

دانلود 24041 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  154-162
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  132
 • دانلود: 

  38
چکیده: 

مقدمه: حذف موثر پلاک، یک فاکتور مهم در موفقیت بالینی طولانی مدت ایمپلنت های دندانی است. هدف از این پژوهش، مقایسه اثر بالینی مسواک برقی Power cross-action و مسواک دستیCross-action  در کنترل پلاک و التهاب بافت نرم اطراف ایمپلنت هایی که اوردنچر مندیبل را حمایت می کنند، بود.مواد و روش ها: این پژوهش به صورت کارآزمایی بالینی متقاطع انجام شد. نمونه ها شامل 10 فرد بدون دندان 72-47 ساله دارای اوردنچر مندیبل بود که با دو ایمپلنت غیر اسپلینت حمایت شده و همه آنها از دنچر کامل ماگزیلا استفاده می کردند. مطالعه شامل دو دوره 4 هفته ای بود که توسط یک دوره فاصله 2 هفته ای از هم جدا می شد. هر فرد در هر دوره به طور تصادفی از یک نوع مسواک استفاده می کرد. دو روز قبل از شروع هر دوره ایمپلنت ها پالیش شدند. شاخص پلاک و شاخص خون ریزی قبل و بعد از مسواک زدن ثبت شد و داده ها در نرم افزار SSPS و با آزمون t-test آنالیز شدند (a=0.05).یافته ها: هر دو مسواک باعث کاهش شاخص ها شدند. میانگین کاهش شاخص پلاک در مسواک دستی 0.5 و در مسواک برقی 0.44 بود و میانگین کاهش شاخص خون ریزی در مسواک دستی 0.27 و در مسواک برقی 0.3 بود. بین دو نوع مسواک در تغییر شاخص پلاک (p value=0.88) و تغییر شاخص خون ریزی (p value=0.91) تفاوت آماری معنی داری وجود نداشت.نتیجه گیری: هر دو نوع مسواک مورد مطالعه در کنترل پلاک اطراف ایمپلنت های حمایت کننده اوردنچر مندیبل به طور موثری عمل کردند و بین آنها تفاوت معنی داری دیده نشد و هر فرد با توجه به راحتی و ترجیح خود می توانست از یک مسواک استفاده کند.

آمار یکساله:  

بازدید 132

دانلود 38 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3 (پی در پی 35)
 • صفحات: 

  74-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  102
 • دانلود: 

  22
چکیده: 

زمینه و هدف: سویه های باکتری هلیکوباکترپیلوری که دارای پروتئین Cag A (Cytotoxin associated gene A) می باشند؛ استعداد بیشتری برای ایجاد بیماری دارند. این پروتئین بیماری زایی باکتری را با افزایش تولید سیتوتوکسین در سلول میزبان تسریع می نماید. این مطالعه به منظور تعیین فراوانی آنتی بادی ضد CagA در افراد آلوده به هلیکوباکترپیلوری در استان گلستان انجام شد.روش بررسی: این مطالعه توصیفی روی 676 نفر از افراد آلوده به هلیکوباکترپیلوری در استان گلستان طی سال 1387 انجام گردید. در این افراد وجود آنتی بادی ضد CagA از کلاس IgG به روش الیزا تعیین شد. داده ها با استفاده از آزمون آماری کای اسکوئر در نرم افزار آماری SPSS-16 تجزیه و تحلیل شدند. سطح معنی داری کمتر از 0.05 در نظر گرفته شد.یافته ها: فراوانی آنتی بادی ضد Cag A در افراد آلوده به هیلکوباکترپیلوری  57.7درصد(95% CI:539-61.4) برآورد گردید. این فراوانی در مردان  56.3درصد و در زنان  58.9درصد بود. گروه سنی 15 -24 سال و کودکان زیر 5 سال با شیوع 63.4 درصد و  26.3درصد بالاترین و کمترین فراوانی را داشتند. گروه قومی سیستانی با شیوع  67.2درصد نسبت به گروه های قومی ترکمن ( 57.5درصد) و فارس ( 53.6درصد) بیشترین موارد آنتی بادی را نشان دادند. توزیع این سویه ها در ساکنین روستا ( 58.1درصد) بیش از شهر ( 57.1درصد) بود. توزیع فراوانی موارد مثبت CagA در شهر مینودشت در شرق استان (78 درصد) بالاتر و بندرگز در غرب (44 درصد) پایین تر از بقیه بود.نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که فراوانی سویه های CagA مثبت افراد آلوده با هلیکوباکترپیلوری در استان گلستان مشابه بسیاری از مناطق دیگر ایران، آسیا و اروپا است؛ ولی از مناطق آفریقایی بالاتر است.

آمار یکساله:  

بازدید 102

دانلود 22 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  3 (پی در پی 99)
 • صفحات: 

  161-168
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  779
 • دانلود: 

  219
چکیده: 

سابقه و هدف: کنترل مکانیکی پلاک روش اصلی جلوگیری از ایجاد پوسیدگی و بیماری های پریودنتال است. از میان روش های مکانیکی، استفاده روزانه از مسواک بهترین روش دستیابی به سلامت دهان و دندان به شمار می رود و یکی از عواملی که در کارایی مسواک زدن موثر است طرح و شکل مسواک می باشد. هدف از این مطالعه، بررسی مقایسه کارایی 2 نوع مسواک ایرانی رایج در مقایسه با مسواک خارجی در برداشت و کاهش پلاک میکروبی بود.مواد و روشها: این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی بر روی 30 دانشجوی دختر دندانپزشکی دانشکده دندانپزشکی بابل که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند، انجام گرفت. مسواک خارجی در این مطالعه Oral B ساخت کشور آلمان مدل Cross action و مسواک های ایرانی پنبه ریز مدل Classic و پنبه ریز مدل Cross action بودند. پس از نمونه گیری به دانشجویان توصیه شد به مدت 24 ساعت قبل از مراجعه از هیچ وسیله و روشی برای بهداشت دهان خود استفاده نکنند. پس از 24 ساعت، طی اولین مراجعه برای تمامی نمونه ها پروفیلاکسی انجام و میزان شاخص پلاک قبل از مسواک زدن با استفاده از شاخص O’Leary تعیین و در فرم مخصوص ثبت شد. برای یکسان شدن شرایط، روش انتخابی Bass برای مسواک زدن آموزش داده شد. سپس نمونه ها به صورت تصادفی به 3 گروه 10 تایی تقسیم شدندو سه نوع مسواک برای استفاده در هفته های اول و دوم و سوم تعیین گردید. میزان شاخص پلاک بعد از استفاده از هر نوع مسواک به مدت یک هفته ثبت شد. این فرآیند در مورد مسواک های دوم و سوم نیز تکرار شد. در این مطالعه اثر سه نوع مسواک در کاهش پلاک دندانی در هر فرد با خودش از طریق آزمون آماری Test paired مقایسه و جهت تعیین برتری میان سه گروه از آزمون آماری ANOVA استفاده شد.یافته ها: در این مطالعه کاهش آماری معنی داری پس از استفاده از هر سه نوع مسواک به عنوان یکی از اصلی ترین روش های مکانیکی حذف پلاک نشان داده شد که این مطلب ضرورت استفاده مرتب از مسواک را نشان می دهد. کاهش پلاک ایندکس در مسواک Oral -B Cross action از همه بیشتر و در پنبه ریز Classic از همه کمتر بود (P£0.001). در مورد مقایسه دو تایی مسواک ها، مسواک Oral B Cross action نسبت به نوع پنبه ریز معمولی تفاوت معنی دار آماری از نظر میانگین کاهش پلاک ایندکس داشت (P=0.018) اما همین مسواک در مقایسه با همتای ایرانی خود یعنی پنبه ریز مدل Cross action تفاوت آماری معنی داری را از نظر میانگین کاهش پلاک ایندکس نشان نداد (P=0.797). نتیجه گیری: با مقایسه سه مسواک Oral B Cross action، پنبه ریز مدل Classic و پنبه ریز Cross action مشخص گردید که در میزان کاهش پلاک ایندکس تفاوت معنی داری بین دو مسواک Oral B Cross action و پنبه ریز cross action در کاهش ایندکس پلاک وجود ندارد. اما تفاوت معنی داری بین این دو مسواک با مسواک پنبه ریز مدل Classic در این ایندکس وجود داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 779

دانلود 219 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات : 
 • تاریخ پایان: 

  1388
تعامل: 
 • بازدید: 

  118
کلیدواژه: 
چکیده: 

توسعه منابع انسانی زمانی اهمیت ویژه می یابد که در سازمانی های ستادی وسیعی چون: وزارتخانه یا منطقه آموزشی یا دانشگاهی مستقر شود. در این دسته از سازمان های ستادی وظیفه توسعه منابع انسانی با توجه به حوزه عمل آن گاه در یک واحد مستقل به نام مدیریت توسعه منابع انسانی و گاه تحت پوشش معاونت طرح و برنامه قرار می گیرد؛ بنابراین آموزش یا توسعه، زیر مجموعه یک نظام گسترده تر به نام مدیریت منابع انسانی است. توسعه منابع انسانی به مفهوم تولید فکر و ایده توسط کارکنان سازمان است و مفهوم جدید آن ایجاب می کند کارکنان به کیفیت و مهارت هایی مجهز شوند که با دلسوزی و تعهد کامل توانمندی ها، انرژی، تخصص و فکر خود را در راستای تحقق ماموریت های سازمان قرار دهند و به طور دائم برای سازمان ارزش های فکری و کیفی جدیدی پدید آورند. در مفهوم توسعه منابع انسانی، هدف ایجاد مهارت هایی است که فرد بتواند خود را برای احراز مشاغل بالاتر و یا مسوولیت سنگین تر آماده کند. بنابراین برنامه های آموزشی توسعه منابع انسانی به منظور رشد افراد بدون ارتباط با مشاغل جاری یا آتی سازمان بدان معنا نیست که نتیجه حاصل از برنامه های آموزشی توسعه در مسایل جاری یا سازمان بدون استفاده باشد، بلکه برنامه هایی طراحی می شوند و در یک کلام هدف برنامه آموزشی توسعه این است که سازمان را همیشه زنده و پا بر جا نگهدارد تا روند انطباق و تغییر روش ها و سیاست ها در سازمان به سهولت انجام پذیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 118

strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  31-1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  421-440
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  106
 • دانلود: 

  18
چکیده: 

در این بررسی، 36 ترکیب حاصل از تلاقی دو تستر K3653/2 (متحمل به خشکی) و K3615/1 (حساس به خشکی)) با 18 لاین بر اساس مدل لاین× تستر، در دو شرایط آبیاری کامل و شرایط قطع آبیاری در دوره پر شدن دانه در دو آزمایش جدا در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به مدت دو سال در ایستگاه تحقیقاتی مغان مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج برآورد اثر ژن ها با تجزیه لاین × تستر نشان داد هر دو اثر افزایشی و غالبیت در کنترل عملکرد دانه و اکثر صفات زراعی نقش داشتند. برآورد نسبت ترکیب پذیری عمومی به خصوصی نشان داد نقش واریانس غالبیت در کنترل عملکرد دانه مهم تر است. تخمین ترکیب پذیری لاین ها و تسترها به منظور شناسایی ترکیب شونده مطلوب و مفید در هر دو شرایط آبیاری کامل و تنش خشکی نشان داد که لاین ها و تسترها برای عملکرد دانه، ترکیب پذیری عمومی معنی دار و متفاوتی داشتند. در دو شرایط مختلف روند چندان مشابهی در ترکیب پذیری لاین ها مشاهده نشد. لاین های L8، L11 و L17 در شرایط آبیاری نرمال و لاین های L1، L16 و L17 در شرایط قطع آب در مرحله پرشدن دانه، از نظر عملکرد ترکیب پذیری عمومی مثبت معنی دار و بهتری داشتند. تستر K3653/2 در شرایط نرمال و تنش خشکی ترکیب پذیری عمومی مثبت و معنی دار داشت. تلاقی های L1×T1، L4×T1 و L8×T1 در شرایط نرمال و تلاقی L9×T2 در شرایط تنش از نظر عملکرد ترکیب پذیری خصوصی مثبت معنی دار داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 106

دانلود 18 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

نهال و بذر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  547-556
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  149
 • دانلود: 

  24
چکیده: 

ده ترکیب حاصل از تلاقی دای آلل پنج لاین محک (Tester) مورد استفاده در برنامه های اصلاح ذرت کشور، برای آزمون تلاقی لاین های جدید ذرت در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در دو تکرار در کرج و گرگان در سال 1383 از نظر عملکرد دانه و برخی صفات مربوطه مورد بررسی قرار گرفتند. براساس تجزیه واریانس مرکب دو منطقه، اختلاف معنی دار بین تلاقی ها از نظر کلیه صفات مورد بررسی وجود داشت. تجزیه دای آلل نشان داد که در کنترل توارث صفات عملکرد دانه، ارتفاع بوته ، تعداد ردیف دانه در بلال، عرض دانه و تعداد دانه در بلال ژن هایی با اثر افزایشی و غیرافزایشی و در توارث صفات طول گل تاجی و طول محور بالایی گل تاجی، طول بلال، تعداد دانه در ردیف بلال و ضخامت دانه فقط ژن هایی با اثر افزایشی نقش دارند. لاین های MO17 و B73 به عنوان بهترین ترکیب شونده از نظر تولید هیبرید و به عنوان محک مناسب برای غربال ژرم پلاسم ذرت و لاین های K1264/1 و KL17/2-5 به عنوان محک های نامناسب در این بررسی شناسایی شدند .

آمار یکساله:  

بازدید 149

دانلود 24 استناد 4 مرجع 0
نشریه: 

دانشور پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  77
 • صفحات: 

  23-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  692
 • دانلود: 

  189
چکیده: 

مقدمه: مشکلات عضلانی استخوانی از علل شایع مراجعه بیماران به درمانگاه های بیماری های داخلی است و درد، مهم ترین علامت آن ها به حساب می آید. جهت کاهش درد این بیماران از روش های مختلف فیزیوتراپی استفاده می شود که ای.پی.اس.تراپی (action Potential Simulation Therapy) یکی از جدیدترین روش ها است. در این مطالعه سعی داشیتم اثر ای.پی.اس.تراپی را در کاهش درد بیماران با مشکلات عضلانی استخوانی نشان دهیم.روش کار: در 47 بیمار با درد ناشی از مشکلات عضلانی استخوانی مختلف ای.پی.اس. تراپی در 6 جلسه 16 دقیقه ای روزانه با شدت جریان 0.7-1.2 mA صورت گرفت و درد از طریق VAS و ناتوانی با استفاده از وضعیت کلی کارکرد Global Functional Status (ACR) و تسکین درد به روش VAS قبل و بعد از ای.پی.اس.تراپی بررسی گردید.نتایج: روش ای.پی.اس.تراپی باعث کاهش درد بیماران (p<0.001) و بهبود ناتوانی، وضعیت کلی کارکرد (p<0.001) GFS و نیز باعث تسکین درد (p<0.005) گردید، ولی در میزان بهبودی درد این بیماران توسط ای.پی.اس.تراپی با سطح تحصیلات و طول مدت بیماری و سابقه قبلی فیزیوتراپی رابطه معناداری وجود نداشت.نتیجه گیری: بنابراین، این روش درمانی به عنوان یک راه کاهش درد به بیماران با دردهای عضلانی استخوانی توصیه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 692

دانلود 189 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  36-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1712
 • دانلود: 

  230
چکیده: 

زمینه و اهداف: نروبلاستوم شایعترین تومور توپر بدخیم دوران کودکی و شیرخواری بعداز بدخیمی های CNS می باشد. حدود7٪ بدخیمی های کودکان را شامل می شود ولی برخلاف سایر بدخیمی ها مرگ و میر بالاتری نسبت به کل بدخیمی ها دارد. از دیرباز MYCN gene Amplification یکی از فاکتورهای مهم در پیش بینی پروگنوز و پاسخ به درمان بوده است. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی 6 ساله MYCN gene Amplification نروبلاستوم درمرکز آموزشی درمانی کودکان می باشد.مواد و روش ها: تعداد 40 بیمار با تشخیص نروبلاستوم که در سالهای 1385 تا 1390 در مرکز آموزشی درمانی کودکان تبریز بستری و درمان شده اند تحت بررسی قرار گرفتند. داده های لازم از اطلاعات موجود در پرونده بیماران شامل سن، جنس، کانون اولیه، mycn gene amplification وstage بیماری در موقع مراجعه که بطور دقیق ثبت شده اند، استخراج شد و فرم جمع آوری اطلاعات تکمیل گردید. تعداد نسخه های mycn به روش PCR اندازه گیری شده بود که تعداد نسخه های بالاتر از 3، مثبت تلقی شد. داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 16 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. در این مطالعه مقدار P کمتر از 0.05 از لحاظ آماری معنی دار تلقی شد.یافته ها: میزان مرگ و میر در بین بیماران با MYCN مثبت بیشتر از موارد MYCN منفی می باشد (p<0.05). میزانMYCN gene Amplification در بین جمعیت مورد مطالعه برابر با 70% بوده که نسبت به جمعیت جهانی (20-30%)، فراوانی آن بیش تر است. فراوانی نروبلاستوم 50 % قبل از دو سالگی و 50% بعد از دو سالگی بوده و در بین جنس دختر و پسر برابر است.نتیجه گیری: بیماران با آمپلیفیکیشن در ژن MYCN، در زمان تشخیص در Stage های بالاتری می باشند. همچنین مرگ و میر در این بیماران نسبت به بیماران بدون آمپلیفیکیشن در ژن MYCN به طور معنی داری بالاست.

آمار یکساله:  

بازدید 1712

دانلود 230 استناد 0 مرجع 0
litScript