نتایج جستجو

25207

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2521

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

نشریه: 

LANCET

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  396
 • شماره: 

  10251
 • صفحات: 

  635-648
تعامل: 
 • استنادات: 

  360
 • بازدید: 

  3316
 • دانلود: 

  12462
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3316

دانلود 12462 استناد 360 مرجع 0
نویسنده: 

SHAHABI REZA | MOZAFFARI JOVEIN AHMAD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  5040
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

INTRODUCTION: MOST STOMACH cancerS ARE ADENOCARCINOMAS TYPE. USUALLY AFFECTS THE LOWER AND MIDDLE STOMACH. REMOVAL OF gastric CARCINOMA IS ONLY POSSIBLE IF THE cancer HAS NOT SPREAD TO THE STOMACH AND IS LIMITED. THE AIM OF THIS STUDY IS NURSING CARE AFTER SURGERY FOR gastric cancer...

آمار یکساله:  

بازدید 5040

دانلود 0
نویسندگان: 

PHAROAH P. | GUILFORD P. | CALDAS C.

نشریه: 

GASTROENTEROLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  121
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1348-1353
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  11871
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11871

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  534-542
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  2600
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2600

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4 (پیاپی 38)
 • صفحات: 

  330-334
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1203
 • دانلود: 

  308
چکیده: 

زمینه و هدف: سرطان های پوست غیرملانومی(NMSC)  Non melanoma skin cancer جزو شایع ترین سرطان های بدن هستند. با این که مرگ و میر آن ها بالا نیست ولی می توانند برای بیمار درجه بالایی از ناتوانی ایجاد کنند. در کشور ما عواملی چون میزان تماس با  آفتاب و عادات فرهنگی و نوع پوست افراد بروز و شیوع آن ها را متفاوت کرده است. هدف از این مطالعه بررسی میزان بروز NMSC در استان اصفهان بود.روش اجرا: اطلاعات این مطالعه با استفاده از اطلاعات مرکز cancer registry استان اصفهان به دست آمده است و بروز NMSC به ازای هر 100 هزار جمعیت محاسبه شد.یافته ها: تعداد 1681 مورد NMSC از سال 1377 تا 1381 ثبت شده بود و بروز NMSC در این مدت، 10.67 در 100 هزار محاسبه شد. ناحیه مرکزی صورت شایع ترین محل بروزBCC و SCC بوده است.نتیجه گیری: بروز NMSC در استان اصفهان در مقایسه با کشورهای غربی در حد کم تری است اما میزان بروز، برابر 10.67 در 100 هزار نفر در سال است که معادل 5 الی 6 هزار مبتلا در هر سال در کشور می شود که با تشخیص صحیح و زود هنگام می توان از مرگ و میر و ناتوانی آن ها جلوگیری کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1203

دانلود 308 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  40
 • بازدید: 

  46
 • دانلود: 

  1674
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 46

دانلود 1674 استناد 40 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

NASROLLAHZADEH DARIUSH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  89-91
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17155
 • دانلود: 

  12058
کلیدواژه: 
چکیده: 

gastric cancer (GC) is one the major health burden in the world. In Iran GC is the most common malignancy among men and second to breast cancer among women and the first cause of cancer mortality. Age-standardized rate of GC follows a particular geographic pattern and it tends to be higher in Northern provinces (Ardabil: 49., Golestan: 26.8 among males) than Southern ones (Fars: 3.8 among males). The overall 5-year survival of 14-24% among operable patients shows poor prognosis of this malignancy. This pattern of prognosis highlights the importance of early GC detection. In this editorial our main focus is on the most prevalent type of gastric cancer which is non-cardia GC.

آمار یکساله:  

بازدید 17155

دانلود 12058 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

LYNCH H. | GRADY W. | SURIANO G. | HUNTSMAN D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  90
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  114-133
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5562
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5562

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  3-5
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1041
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

کارسینوم معده دومین سرطان شایع می باشد. از عوامل محیطی که می تواند با ایجاد گاستریت، آدنوکارسینوم معده را ایجاد کند هلیکوباکترپیلوری است. این مطالعه توصیفی در 100 بیمار با تشخیص کارسینوم معده ثابت شده انجام و لام پاتولوژی بیماران مجددا جهت بررسی هلیکوباکتر پیلوری مورد بازبینی قرار گرفت که در 7.2±84% بیماران با کانسر معده، هیلکوباکتر پیلوری وجود داشت. با توجه به شیوع این عفونت در جامعه مورد بررسی به نظر می رسد این ارتباط معنی دار باشد و با شناسایی سایر عوامل در ایجاد کانسر معده در بیماران مبتلا به این عفونت شاید، بتوان از بروز کانسر جلوگیری کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1041

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  94-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17842
 • دانلود: 

  13076
چکیده: 

gastric cancer (GC) is one of the most common types of cancer and the second leading cause of cancer-associated mortality. Identification of novel biomarkers is critical to prolonging patient survival. MicroRNAs (miRNAs) proved to play diverse roles in the physiological and pathological state in cancers including GC. Herein we aimed at performing a meta-analysis on miRNA profiling studies that used microarray platforms. Relevant studies were retrieved from PubMed and GEO databases. We used the robust rank aggregation to perform the meta-analysis. Moreover, for meta-signature miRNAs target genes, we performed pathway enrichment and GO molecular function enrichment analysis. A total of 19 upregulated miRNAs and seven downregulated miRNAs in GC samples were identified. However, only three upregulated and one downregulated miRNA reached statistical significance after multiple test correction. Here we showed that hsa-miR-21-5p, hsa-miR-93-5p, hsa-miR-25-3p, and hsa-miR-375 are differentially expressed in GC samples.

آمار یکساله:  

بازدید 17842

دانلود 13076 استناد 0 مرجع 0
litScript