نتایج جستجو

4818

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

482

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

NARDONI S. | SAGOOBINIM A. | BARSOTTIA B.

نشریه: 

VETERINARY OPHTHALMOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  207-210
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5055
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5055

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  48
 • صفحات: 

  45-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  539
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

نظر به خطرات بالقوه اسپوروکونیدی قارچ های ساپروفیت موجود در هوای بیمارستانها روی سلامت بیماران بستری بخصوص در بعضی از بخشها و اتاقهای عمل و با توجه به بررسیهای انجام گرفته در داخل و خارج از کشور، بررسی حاضر نیز به شناسائی قارچهای هوای بخشهای مختلف 5 بیمارستان شهر بابل طی 6 ماه (بهمن ماه 1372 لغایت مرداد ماه 1373) پرداخته است.با گذاشتن پلیتهای حاوی محیط کشت استریل سابورو دکستروزآگار به مدت 15 دقیقه در ارتفاع 1.5 متری از سطح مورد نظر و انتقال پلیتها به آزمایشگاه اقدام به شناسائی قارچهای رشد نموده، بر اساس منظره ماکروسکوپی و میکروسکوپی می شد. از مجموع 96 پلیت 501 کلنی قارچی شامل 17 جنس مختلف جدا شد که پنی سیلیوم، مخمر و پسیلومایسس بیشترین کلنی قارچی را به خود اختصاص داده بودند.بیمارستان بابل کلینیک در بررسی حاضر دارای بیشترین میزان آلودگی نسبت به دیگر بیمارستانها بوده است.  

آمار یکساله:  

بازدید 539

دانلود 87 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  74
 • صفحات: 

  21-29
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  726
 • دانلود: 

  167
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 726

دانلود 167 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

JAIN NEETU | SHARMA MEENAKSHI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  27-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19907
 • دانلود: 

  36219
چکیده: 

Background: Soil is well known to support the transient or ongoing existence of keratinophilic fungi and potential source of infection for human and animals Methods: Samples were collected from 67 sites of university campus like PG study centers, playgrounds, gardens, hostels, administrative blocks, library, bank, and canteen and road side for the estimation of keratinophilic fungi using the hair baiting technique.Results: Totally, 192 isolates belonging to 14 genera and 21 species were reported. Soil pH range varies from 6.5 to 9.0 pH. Most of the fungi isolated from neutral to slightly alkaline soil.Chrysosporium tropicum (20.83%) was the most predominant fungi reported from all sites.Trichophyton mentagrophytes (15.10%) was the second most commonly reported fungi.Chrysosporium indicum (11.45%), T. simii (9.37%), C.evolceanui (8.83%) T. terrestre (4.68%) and Cephaliophora irregularies(4.68%) were frequently reported. Microsporum audouinii, Paceliomyces sp., Cladosporium sp. and Sporothrix schenckiiwere isolated for the first time from Jaipur.Conclusion: Road sides were found most suitable for the occurrence of all most all keratinophilic fungi. Higher incidence of keratinophilic fungi was found in hostel sides followed by road sides, PG study centers and play grounds.

آمار یکساله:  

بازدید 19907

دانلود 36219 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2 (پیاپی 24)
 • صفحات: 

  146-154
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  782
 • دانلود: 

  175
چکیده: 

زمینه و مقدمه: استفاده از اماکن عمومی مثل استخرها و سوناها از جمله راههای سرایت عفونت های قارچی سطحی و جلدی در انسان به شمار میروند. لذا بررسی و مطالعه عوامل قارچی فرصت طلب و پاتوژن مستقر در این اماکن می تواند کمک بسیار موثری در جهت رفع آلودگی با کاهش میزان آن و در نتیجه پیشگیری از بروز عفونت های احتمالی باشد.روش کار: این مطالعه از نوع بررسی مقطعی بود که در تابستان سال 1384 بمدت 3 ماه 11 استخر آب گرم شهر توریستی سرعین از نظر فلور قارچی درماتوفیتی و ساپروفیتی مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه برداری از استخرها و سوناها به طور تصادفی در ساعت های مختلف از شبانه روز انجام گردید. در این بررسی جمعا 284 نمونه جمع آوری شد که از این تعداد 214 نمونه مربوط به محیط استخرها، جکوزی ها، وان ها، دوش ها و سوناها بودند که توسط موکت های استریل شده نمونه گیری شدند و 70 نمونه مربوط به آب استخرها، جکوزی ها، وان ها و دوش ها بودند که در لوله های آزمایش در پیچ دار استریل جمع آ وری گردیدند، نمونه ها به طور جداگانه بر روی محیطهای سابورودکستروز آگار، سابرورودکستروز آگار حاوی اولئیک اسید و سابورودکستروز آگار حاوی کلرامفنیکل و سیکلوهگزامید تلقیح و به روش استاندارد کشت و تشخیص داده شدند.یافته ها: در بررسی های انجام شده از مجموع 284 نمونه، 193 مورد از نظر رشد قارچی مثبت بودند که در این میان قارچ آسپرژیلوس فومیگاتوس با 44 پلیت (%22.79)، قارچ آسپرژیلویس فلدووس با 30 پلیت (%15.54)، قارچ آسپرژیلویس نایجر با 30 پلیت (%15.54) و قارچ پنی سیلیوم با 28 مثبت (%14.50) به ترتیب بالاترین میزان فراوانی را در میان قارچ های جدا شده داشتند از طرف دیگر قارچ های اولوکلاددیوم، سپدونیوم، آکرمونیوم، پسیلوماسیس، استمفیلیوم و استرپتوماسیس هر کدام با یک پلیت مثبت به میزان 0.51% کمترین میزان فراوانی را داشتند. در این بررسی هیچگونه قارچ درماتوفیتی از نمونه های موکت و آب جدا نگردید. همچنین هیچگونه قارچ پاتوژن دیمورفیک حقیقی جدا نشد.نتیجه گیری: عدم وجود قارچ های بیماریزای درماتوفیتی و قارچ های مسبب بیماری های قارچی سطحی و جلدی بیانگر این موضوع است که آموزش کارگران، شستشو و ضد عفونی مداوم استخرها و رعایت موازین بهداشتی کمک موثری در کاهش آلودگی داشته و از طرف دیگر خود آب گرم معدنی هم می تواند به عنوان یک عامل ممانعت کننده از رشد قارچهای بیماریزا مطرح باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 782

دانلود 175 استناد 1 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3 (پی در پی 51)
 • صفحات: 

  122-126
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2148
 • دانلود: 

  274
چکیده: 

زمینه و هدف: اتومایکوزیس یک عفونت قارچی شایع در مناطق حاره است که به صورت مزمن و حاد در کانال خارجی گوش دیده می شود. عفونت مزمن گوش میانی (اوتیت مدیا) با علایمی مثل کاهش شنوایی، سرگیجه، اختلال در تعادل، خروج ترشحات چرکی از گوش، درد و پاره شدن پرده گوش همراه است. این مطالعه به منظور تعیین فلور قارچی کانال خارجی گوش در مبتلایان به اوتیت مدیا مزمن انجام شد.روش بررسی: این مطالعه مورد - شاهدی روی 63 فرد مبتلا به اوتیت مدیا مزمن و 63 فرد غیرمبتلا به التهاب گوش انجام شد. نمونه گیری با استفاده از سوآپ استریل از کانال خارجی گوش انجام و در محیط های CMA،SCC و S کشت داده شد. اسمیرهای لازم تهیه و تشخیص جنس و گونه نهایی با استفاده از روش های اختصاصی اسلایدکالچر و روش سرمی جرم تیوپ انجام شد.یافته ها: کشت قارچی مثبت کانال خارجی گوش در گروه های مورد و شاهد به ترتیب 77.78 درصد و 17.46 درصد تعیین شد (P<0.05) آلودگی کانال خارجی گوش از کل موارد کشت قارچی مثبت شامل ساپروفیت ها (57.33 درصد)، مخمرها (20.59 درصد) و درماتوفیت ها (17.32 درصد) به ترتیب با زیرگروه های آسپرژیلوس نیجر (41.66 درصد)، کاندیدا SPP (53.85 درصد) و ترایکوفایتون منتاگروفایتیس (36.37 درصد) بود.نتیجه گیری: میزان کشت قارچی مثبت کانال خارجی گوش افراد مبتلا به اوتیت مدیا مزمن به طور معنی داری از گروه شاهد بیشتر بود.

آمار یکساله:  

بازدید 2148

دانلود 274 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2 (مسلسل 14)
 • صفحات: 

  105-109
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1784
 • دانلود: 

  242
چکیده: 

مقدمه: افراد دیابتی به برخی از عفونتها حساسیت بیشتری نشان میدهند. کاندیدوزیس دهانی یکی از شایعترین عفونتهای فرصت طلب در افراد دیابتی و مبتلایان به نقص ایمنی سلولی است. هدف از این مطالعه مقایسه فلور قارچی و فراوانی عفونتهای قارچی دهان و عوامل موثر بر بروز آن در بیماران مبتلا به دیابت ملیتوس و افراد شاهد بود.مواد و روشها: در این تحقیق که به مدت 18 ماه به طول انجامید، 132 بیمار مبتلا به دیابت (گروه مورد) مراجعه کننده به درمانگاه دیابت بیمارستان شریعتی و 130 بیمار غیردیابتی (گروه شاهد)، در سنین 65-25 سال مورد مطالعه قرار گرفتند. نمونه های خون وریدی و بزاق در شرایط ناشتا گرفته شد. از چهار نقطه مختلف دهان نمونه برای کشت برداشته شد. گروه خونی بیماران نیز تعیین گردید. برای ارزیابی وضعیت متابولیک بیماران HbA1c اندازه گیری گردید.یافته ها: کاندیداآلبیکنس شایعترین قارچ در دهان افراد هر دو گروه بود. این بررسی نشان داد که بین میانگین کلونی کانت تام افراد بیمار و شاهد اختلاف معنی داری وجود دارد (P<0.001). در گروه بیماران دیابتی رابطه ای مستقیم و معنی دار بین غلظت قند خون و بزاق با میانگین کلونی کانت تام دیده شد، در حالی که این ارتباط در گروه کنترل مشاهده نگردید. همچنین در کل جمعیت مورد مطالعه، میانگین کلونی کانت تام با استفاده از دندان مصنوعی یا دندان مصنوعی همراه با استعمال سیگار، افزایش قابل ملاحظه ای نشان داد. در این مطالعه سابقه ابتلا به بیماریهای دیگر دهان به عنوان عامل مستعد کننده افزایش مخمرهای دهانی شناخته شد. به علاوه، کنترل ضعیف دیابت، بهداشت پایین دهان و استفاده از دندان مصنوعی از دیگر عاملها به شمار میروند. آنالیز رگرسیون چندگانه نشان داد که میانگین کلنی کانت تام با افزایش سن و جنس مونث ارتباط دارد. اما متغیرهایی مانند مدت زمان ابتلا به دیابت، قند بزاق و گروههای خونی نقش تعیین کننده ای در تعداد کلونی های جدا شده نداشتند. در گروه دیابتی با گروه خونی AB به میزان معنی داری ضایعات لوکوپلاک زبانی شایعتر بود. همچنین ارتباط معنی داری بین غلظت قند بزاق و HbA1c، غلظت قندخون و HbA1c، HbA1c و میانگین کلونی کانت تام در گروه دیابتی به دست آمد.نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد کاندیدوزیس در دهان مبتلایان به دیابت شیوع قابل توجهی دارد و کلونیزه شدن کاندیدا در دهان این بیماران شایع است، لذا رعایت بهداشت دهان و دندان و استفاده از آنتی سپتیک ها و داروهای ضد قارچی موضعی ضروری است.

آمار یکساله:  

بازدید 1784

دانلود 242 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2 (پیاپی 10)
 • صفحات: 

  95-101
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  607
 • دانلود: 

  165
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 607

دانلود 165 استناد 3 مرجع 0
نویسندگان: 

DEHGHANI R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1207-1211
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5674
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5674

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  115-132
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  114
 • دانلود: 

  22
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 114

دانلود 22 استناد 0 مرجع 0
litScript