نتایج جستجو

20395

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2040

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسنده: 

SAJEDI LEILA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  21
تعامل: 
 • بازدید: 

  1470
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

IN THIS PAPER, WE PROVE THE HYERS- ULAM STABILITY OF functional EQUATION (FORMULA) WHICH CALLED THE TRIBONACCI functional EQUATION IN MODULAR SPACE.

آمار یکساله:  

بازدید 1470

دانلود 0
نویسندگان: 

ESHAGHI GORDJI M. | BAVAND SAVADKOUHI M. | PARK C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3998
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3998

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسنده: 

NIKOUFAR ISMAIL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  44
تعامل: 
 • بازدید: 

  1365
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

RECENTLY, A PERTURBATION RESULT FOR QUADRATIC functional EQUATIONS ARE GIVEN BY CZERWIK ET AL. IN THIS TALK, I GIVE THE SAME RESULT FOR CUBIC functional EQUATIONS IN LIPSCHITZ spaces.AS AN OPEN PROBLEM WE PROPOSE TO SOLVE THE SAME PROBLEM FOR QUARTIC functional EQUATIONS.

آمار یکساله:  

بازدید 1365

دانلود 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

VAHIDI J. | PARK C. | SAADATI R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  16-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3506
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3506

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  196-200
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19851
 • دانلود: 

  12087
چکیده: 

Please click on PDF to view the abstract

آمار یکساله:  

بازدید 19851

دانلود 12087 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  16
 • صفحات: 

  181-204
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  675
 • دانلود: 

  367
چکیده: 

ساختار فضاهای جمعی و به ویژه فضاهای مذهبی کشورمان در دوره ی اسلامی، تحت تبعیت از آموزه ها و اصول این دین مبین قرار گرفته و همواره الگوهای جدیدی از ابعاد کالبد و کارکرد این گونه از فضاها شکل گرفته است. حسینیه از مهم ترین این قبیل از فضاهاست و کارکردهای مطرح در این فضای جمعی، کارکرد مرتبط با رفتارهای برگرفته از آیین های جمعی با تأکید بر یکی از مهم ترین مناسک مذهبی یعنی عزاداری برای امام سوم شیعیان است، که به ادغام رفتار فردی و گروهی کمک کرده است. هدف اصلی این پژوهش، دستیابی به الگوی کارکرد با بررسی رفتارهای برگرفته از آیین های جمعی در حسینیه های شهر تفت است. با استفاده از روش توصیفی، پیمایشی و به وسیله ی برداشت میدانی و مطالعات اسنادی و کتابخانه ای، به مطالعه و شناخت الگوی کارکرد فضا در دوازده حسینیه ی شهر تفت پرداخته شده است. بدین ترتیب که پس از انتخاب نمونه های مورد مطالعه، وضعیت و مشخصات کالبدی هریک از طریق پیمایش ها و برداشت میدانی احصا شد. سپس در بازه ی زمانی مشخص (دهه ی اول محرّم) فعالیت ها و رفتارهای برگرفته از آیین های جمعی در حسینیه ها از طریق تکنیک های غیرمداخله گر همچون عکس برداری، یادداشت برداری و نیز ثبت نوع و موقعیت رفتارها بدون آگاهی شهروندان استخراج شد. در مرحله ی بعد تلاش شد تا نظام رفتاری استخراج شده بر مبنای نظریه ی گراف شکل بگیرد. با بررسی گراف های ترسیم شده، وجوه مشترک در گراف ها تعیین و پس از آن الگوی نهایی از رفتارهای برداشت شده به دست آمد. یافته های پژوهش نشان می دهد که برقراری «نسبت بین الگوهای رفتار حاصل از آیین های جمعی با فضای حسینیه»، باعث به وجودآمدن خاطره ی جمعی مشترک، حس تعلق به فضا و شکل گیری فرصت تعاملات و واکنش های اجتماعی شده است و در نتیجه منجر به تعامل میان کالبد و محتوای آیین ها می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 675

دانلود 367 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4 (پیاپی 28)
 • صفحات: 

  39-61
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  111
 • دانلود: 

  52
چکیده: 

در مطالعه شهر ایرانی، محلات همواره یکی از قدیمی ترین و پایه ای ترین عوامل ساختاری شهرها به شمار می رفتند که در مقام ابژه ای قابل تامل و به دور از نگاهی نوستالژیک، از ویژگی های تکامل یافته ای برخوردار بودند. از مصادیق این تکامل یافتگی که خود نیازمند مداقه مفصل است، می توان به وجود طیفی از فضاهای عمومی از مشترک میان چند خانوار تا مشترک میان تمامی ساکنان محله اشاره کرد که زمینه بسط و رونق تعاملات اجتماعی در سطوح مختلف محله را فراهم می کردند. با آغاز دوره شهرنشینی فزاینده از اوایل دهه 1340، شهر ایرانی با تغییرات معناداری در کمیت و کیفیت فضاهای عمومی خود مواجه شد. از این رو و در مقایسه با کارکرد و اهمیت این فضاها، نوشتار تلاش دارد تا روشنگری را در خصوص کارکرد فضاهای عمومی در پشتیبانی از هویت محلات شهری ایجاد کند. به این منظور دو محله «نازی آباد» و «مهران» که وجوه مشترکی از منظر سال های شکل گیری و طبقه اجتماعی ساکن، و وجوه افتراقی در سازمان فضایی و کمیت و کیفیت فضاهای عمومی خود دارند، مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفتند. در تبیین چارچوب نظری پژوهش از نظرات و آرای صاحب نظرانی چون راپاپورت، رالف، کارمونا، لینچ و گل بهره گرفته شد. همچنین در انتخاب روش تحقیق، با توجه به ماهیت پژوهش که معنای خود را وام دار مجموعه عوامل چندبعدی است، از تلفیق دو روش کمی و کیفی بهره گرفته شد. نتایج پژوهش برآمده از خلال پرسشگری ها و مصاحبه های عمیق، نشان از نقش بسزای فضاهای عمومی در تولید و پشتیبانی از معیارهای برسازنده هویت در محلات شهری دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 111

دانلود 52 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AZADI KENARY H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  60
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  59-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  945
 • بازدید: 

  4177
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4177

دانلود 9195 استناد 945 مرجع 0
نویسنده: 

MOOSAEI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  1050
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

IN THIS ARTICLE, WE INVESTIGATE THE EXISTENCE A SOLUTION IN A CONVEX COMPLETE METRIC SPACE FOR THE functional EQUATIONS AND THE SYSTEMS WHICH HAVE CERTAIN PROPERTIES. MOREOVER, BY CONSIDERING ONE ADDITIONAL CONDITION, WE SHOW THAT THE SOLUTION IS UNIQUE.

آمار یکساله:  

بازدید 1050

دانلود 0
نویسندگان: 

HOSEINIA HABIB | AZADI KENARYA HASSAN

نشریه: 

MATHEMATICAL SCIENCES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  321-336
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20639
 • دانلود: 

  8434
چکیده: 

In this paper, we prove the generalized Hyers-Ulam stability of a cubic functional equation in non-Archimedean spaces.

آمار یکساله:  

بازدید 20639

دانلود 8434 استناد 0 مرجع 1776
litScript