نتایج جستجو

35248

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3525

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  1-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  98
 • دانلود: 

  51
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 98

دانلود 51 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

دانشور پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  131
 • صفحات: 

  11-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  941
 • دانلود: 

  241
چکیده: 

مقدمه و هدف: بوردتلا پرتوسیس یک باکتری کوکوباسیل گرم منفی و عامل سببی بیماری حاد تنفسی سیاه سرفه است که شمار مبتلایان به آن در سال های اخیر رو به فزونی است. توانایی تولید بیوفیلم، به این باکتری در تداخل با سیستم ایمنی میزبان، شدت بیماری و حساسیت آنتی بیوتیکی کمک می کند. لذا با توجه به اهمیت این فاکتور، در این تحقیق ما توانایی جدایه های بوردتلا پرتوسیس را در تشکیل بیوفیلم مورد آزمایش قراردادیم. مواد و روش ها: نمونه های نازوفارنکس افراد مشکوک به سیاه سرفه طی سال های 1393 تا 1395 از سراسر ایران جمع آوری و به آزمایشگاه مرجع سیاه سرفه در انستیتو پاستور ایران منتقل شدند. باکتری مورد نظر از طریق کشت جداسازی شد به طوری که ما نهایتا 20 نمونه مثبت داشتیم. درنهایت، آزمایش in vitro biofilm formation را برای سویه های جداشده انجام دادیم. نتایج: 20 نمونه بالینی بوردتلا پرتوسیس که در این مطالعه موردبررسی قرار گرفتند همگی قادر به تشکیل بیوفیلم بودند و نیز با توجه به اینکه OD خوانده شده نهایی برای آن ها بین 0.606 و 1.212 شد، لذا قدرت بیوفیلم تشکیل شده به وسیله آن ها متوسط است. نتیجه گیری: یافته های حاصل از پژوهش حاضر مشابه تحقیقات انجام شده توسط دیگر محققان است که می تواند نشان دهنده توانایی سویه های بوردتلا پرتوسیس در تشکیل بیوفیلم و ایجاد اثرات سوء ناشی از آن بر میزبان باشد، مانند مقاومت آنتی بیوتیکی، شدت بیماری و غیره. لذا با توجه به اهمیت این موضوع، نیاز به تحقیقات بیشتر و گسترده تری در این زمینه است.

آمار یکساله:  

بازدید 941

دانلود 241 استناد 0 مرجع 3
نویسنده: 

MEHRMOHAMMADI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  2520
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

WHEN DURING OIL PRODUCTION THE THERMODYNAMIC CONDITIONS WITHIN THE NEAR-WELLBORE formation LIE INSIDE THE ASPHALTENE DEPOSITION ENVELOPE OF THE RESERVOIR FLUID, THE FLOCCULATED ASPHALTENES CAUSE formation damage. MATHEMATICALLY, formation damage IS A REDUCTION IN THE HYDROCARBON EFFECTIVE MOBILITY, L ( L=KO/M=KKR/ M). ASPHALTENES CAN REDUCE THE HYDROCARBON EFFECTIVE MOBILITY BY A) BLOCKING PORE THROATS THUS REDUCING THE ROCK PERMEABILITY, K, B) ADSORBING ONTO THE ROCK AND ALTERING THE formation WETTABILITY FROM WATER-WET TO OIL-WET THUS DIMINISHING THE EFFECTIVE PERMEABILITY TO OIL, KO, AND C) INCREASING THE RESERVOIR FLUID VISCOSITY, M, BY NUCLEATING WATER-IN-OIL EMULSIONS. IN THE MOST FREQUENTLY ENCOUNTERED CASE OF ASPHALTENE-INDUCED formation damage WHERE AN UNDER-SATURATED OIL IS BEING PRODUCED WITHOUT WATER, THE MOST DOMINANT damage MECHANISM IS BLOCKAGE OF PORE THROATS BY ASPHALTENE PARTICLES CAUSING A REDUCTION IN ROCK PERMEABILITY K. THIS PAPER PRESENTS A RATHER SIMPLE, YET REALISTIC WAY OF MODELING ASPHALTENE-INDUCED NEAR-WELL formation damage CAUSED BY BLOCKAGE OF PORE THROATS BY ASPHALTENE PARTICLES. THE MODEL UTILIZES BOTH MACROSCOPIC AND MICROSCOPIC CONCEPTS OF THE PORE THROAT BLOCKAGES. IT ALSO UTILIZES AN EXISTING ASPHALTENE PHASE BEHAVIOR MODEL. THE NEW ASPHALTENE NEAR-WELL formation damage MODEL IS APPLIED IN ONE CASE WHERE IT IS USED TO TRACK THE DEGREE OF formation damage AS A FUNCTION OF TIME AND THE EFFECTS ON NEAR-WELLBORE AND WELLBORE HYDRAULICS. SIMILARLY THE MODEL CAN BE USED TO PRELIMINARY STUDY OF THE ECONOMICS OF DEVELOPING A RESERVOIR KNOWN TO CONTAIN AN UNDER-SATURATED ASPHALTENIC OIL.

آمار یکساله:  

بازدید 2520

دانلود 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

نشریه: 

J PETROL SCI ENG

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  173
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  112-121
تعامل: 
 • استنادات: 

  50
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  2268
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 2268 استناد 50 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  3 (مسلسل 44)
 • صفحات: 

  31-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  54
 • دانلود: 

  18
چکیده: 

زمینه و هدف: حفظ انحنای کانال ضمن آماده نمودن آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در درمانهای اندودنتیک همیشه تلاش می شود که شکل نهایی کانال تغییر نکند و کاملا در بر گیرنده شکل اولیه آن باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان حفظ انحنای کانال در ریشه های داندنهای مولراول بالا و پایین، در موارد درمان ریشه شده و ارزیابی روش step- back به عنوان روش کلاسیک در آماده سازی این دندانها انجام شد.روش بررسی: طی یک بررسی گذشته نگر، 400 پرونده از 1582 پرونده مربوط به دندانهای مولر اول پایین و بالا بایگانی شده در بخش اندودنتیکس که در بین سالهای 1378-1382 مورد درمان ریشه قرار گرفته بودند، به صورت تصادفی سیستماتیک انتخاب و با ارزیابی چهار مشاهده گر (از اساتید بخش) مورد بازبینی قرار گرفتند. برای اطمینان از همخوانی نظرات مشاهده گرها از آزمون reliability استفاده شد و ضریب Kappa بیشتر از 0.8 به دست آمد. از بین 400 پرونده، 152 پرونده مربوط به مولر اول بالا و 248 پرونده باقیمانده مربوط به مولر اول پایین بودند؛ همچنین تعاریف جامعی از خطاهای حین درمان شامل ایجاد پله، جابه جایی فورامن اپیکال، zipping و stripping تهیه و به همراه فرم پرسشنامه به مشاهد ه گران تحویل شد تا نتایج یکسانی از مطالعه به دست آید؛ سپس پرسشنامه ها جمع آوری و داده ها با استفاده از برنامه آماری EPI6 و آزمونهای آماری Fisher و Chi-Square با سطح معنی داری P<0.05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: میزان حفظ انحنای کانال در ریشه مزیال مولر اول پایین 38.5% و در ریشه مزیوباکال مولر اول بالا 47.6% بود؛ همچنین شیوع ایجاد پله، جابه جایی فورامن اپیکال، zipping و stripping به ترتیب در ریشه مزیال مولر اول پایین 33%، 26.1%، 1.8% و 4.1% و در ریشه مزیوباکال مولر اول بالا به ترتیب 27%، 19%، 3.2% و 3.2% بود. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشانگر چگونگی عملکرد پنج سال اخیر دانشجویان با توجه به معیارهای پذیرفته شده و نیز رخداد بالای خطاهایی نظیر ایجاد پله و ترانسپورتیشن در ریشه های دارای انحنا با استفاده از روش step- back است و لزوم استفاده از روشهای موثرتر در حفظ انحنای کانال محسوس می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 54

دانلود 18 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SHAHSAVARI F. | HOKMABADI H. | SHAHSAVARI N. | MOHAMMADI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  52-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11829
 • دانلود: 

  4694
چکیده: 

(In the 3rd of April 2008) and in the morning of (16 April 2008), the temperature reached - 6 C in some pistachio gardens of Kerman County especially in Sirjan. The coldness was so high that affected not only on the open flowers but also on bud endings and lop growth, So that the next year product was endangered, as well.In order to study the effect of some treatments and decrease the damage, some experiments were done in the form of split. Split was tested in the form of random block model so that original plot included irrigation treatments and nitrogen fertilizer was on 30 days after the cold happening , and secondary plot included prune treatments: in three levels, 1. Without prune, 2. Elimination of 30% of grown branches, 3. Elimination of 60% of grown branches.Allendance with pbz in three levels: 1. control, 2. 4 PPM Pbz, 3. 8 PPM Pbz with density. For every treatment, four repetitions were done, and the percentage of bud formation was measured. Results showed that although the irrigation after happening of coldness has stimulated the growth but it wasn’t any influence on the next year product.Also it was defined that the mutual effect between irrigation and nitrogen fertilizer increased the formation of bud. The combination of irrigation, nitrogen fertilizer and 30% treatment caused the maximum of flower formation, and pbz increased the flower formation as well. According to results, it is said that 30% treatment could improve the problems of coldness.

آمار یکساله:  

بازدید 11829

دانلود 4694 استناد 0 مرجع 945
strs
نشریه: 

پژوهش نفت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  86
 • صفحات: 

  94-107
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  741
 • دانلود: 

  293
چکیده: 

اگرچه تاکنون مدل های بسیاری برای پیش بینی افت تراوایی در اثر تشکیل رسوب ذرات آسفالتین در سازند ارائه شده اند، مدل سازی حاضر، با رویکردی جدید نسبت به تحقیقات قبلی و به صورت نسبتا تحلیلی به بررسی اثرات هیدرودینامیکی حضور رسوب آسفالتین در سازند خواهد پرداخت. در این پژوهش، برای یافتن میزان کاهش تراوایی مغزه در اثر رسوب آسفالتین، از تغییرات شعاع هیدرولیک محیط متخلخل استفاده می شود. ایدة اصلی در مدل سازی حاضر این گونه بیان می شود که با رسوب کردن ذرات درون سازند، علاوه بر آن که فضای خالی دردسترس سیال برای حرکت کاهش پیدا می کند، مقداری از پتانسیل جریان سیال هنگام عبور از لابه لای ذرات رسوب کرده به علت نیروی درگ کاسته می شود. این کاهش پتانسیل جریانی به کم شدن تراوایی سازند می انجامد. در این پژوهش، با استفاده از داده های به دست آمده از تغییر توزیع نسبی شعاع ذرات با گذر زمان و با این فرض که این توزیع در داخل و خارج محیط متخلخل یکسان است، اعدادی برای کاهش تراوایی به دست آمدند که با نتایج حاصل در مقالات موجود مطابقت می کرد. مدلسازی با استفاده از نرم افزار MATLAB انجام و برنامه ای برای محاسبه تغییر نسبی تراوایی بعد از تخریب سازند نوشته شد. از امتیازات این روش این است که نسبتا تحلیلی است و در آن از تقریب های عددی استفاده نشده است. این نکته باعث انعطاف پذیری بیشتر مدل در حل مسائل گوناگون تخریب سازندی می شود. علاوه برآن، این مدل دینامیک می تواند با معلوم بودن تابعیت تغییرات توزیع شعاع ذرات رسوب با زمان، پیشرفت فرآیند رسوب گذاری را پیش بینی کند.

آمار یکساله:  

بازدید 741

دانلود 293 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ZHU B.Z. | ANTHOLINE W.E. | FREI B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  1333-1338
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2801
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2801

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

پژوهش نفت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  99
 • صفحات: 

  24-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  169
 • دانلود: 

  88
چکیده: 

در این مقاله، سیستم آزمایشگاهی نشست دینامیکی آسفالتین بر روی مغزه در فرآیند تخلیه طبیعی تهیه گردیده و طی انجام آزمایشات تخلیه طبیعی، تحت دما و فشار مخزن اثر کاهش فشار و میزان آسفالتین اولیه موجود در نفت، در نشست آسفالتین بر روی مغزه مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق از دو نمونه نفت زنده از مخازن نفتی ایران، با محتوای آسفالتین پایین استفاده شد. نتایج آزمایش که در دبی ثابت نفت تزریقی و در سه مرحله فشاری در هر مورد نفت خام انجام شده است نشان می دهد که با کاهش فشار در نزدیکی نقطه حباب مخزن شاهد ایجاد نشست آسفالتین بر روی مغزه خواهیم بود و مشاهدات تایید می نمایند، مکانیسم آسیب سازند از نوع نشست سطحی ذرات و انسداد گلوگاهی می باشد. در ضمن در بازه ای از زمان تزریق، همراه بردگی رسوبات توسط جریان سیال مشاهده می گردد. در خصوص نفت های با محتوای آسفالتین پایین تر، نشست سطحی بیشتر غالب است و سرعت نشست ذرات یکنواخت و ثابت است در حالی که هر چه قدر محتوای اولیه آسفالتین در نفت خام بیشتر می شود مکانیسم انسداد گلوگاهی نیز در کاهش تراوایی نقش موثرتری خواهد داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 169

دانلود 88 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  1575
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

formation damage IS ONE OF THE PRODUCTIVITY DECREASING AGENTS WHICH CAN HAVE MANY OTHER PROBLEMS CONSEQUENTLY; formation damage MAY BE BECAUSE OF MANY DIFFERENT REASONS THAT ONE OF THEM IS USING UNSUITABLE AND UNDESIRED DRILLING FLUIDS, SO THIS PAPER INVESTIGATES CONVENTIONAL DRILLING FLUIDS AND THE PROBLEMS THAT EACH OF THEM CAN CAUSE IN THE formation AND BOREHOLE, REPRESENTS A COMPARISON OF DIFFERENT PROPERTIES OF COMMON TYPES OF DRILLING FLUIDS INCLUDING OIL-BASED AND WATER-BASED VERSUS NANO-BASED TYPE, AND EVALUATES OTHER WORKS IN THE SAME FIELD, CURRENT INVESTIGATION AND EARLIER EXPERIMENTAL AND NUMERICAL STUDIES DEMONSTRATE THE SIGNIFICANT BENEFITS OF USING NANO-BASED DRILLING FLUIDS IN ORDER TO REDUCE formation damage PROBLEMS CAUSED BY DRILLING FLUIDS AND THEIR EFFICIENT PROPERTIES.

آمار یکساله:  

بازدید 1575

دانلود 0
litScript