نتایج جستجو

3002

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

301

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

FORUZAN NIA M. | GANDJALIKHAN NASSAB S.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  123-129
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12846
 • دانلود: 

  7406
چکیده: 

This paper presents a numerical investigation for laminar forced convection flow of a radiating gas in a rectangular duct with a solid element that makes a backward facing step. The fluid is treated as a gray, absorbing, emitting and scattering medium. The governing differential equations consisting the continuity, momentum and energy are solved numerically by the computational fluid dynamics techniques. Since the present problem is a conjugate one and both gas and solid elements are considered in the computational domain, simultaneously, the numerical solution of Laplace equation is obtained in the solid element for temperature calculation in this area. Discretized forms of these equations are obtained using the finite volume method and solved by the SIMPLE algorithm. The radiative transfer equation (RTE) is also solved numerically by the discrete ordinate method (DOM) for computation of the radiative term in the gas energy equation. The streamline and isotherm plots in the gas flow and the distributions of convective, radiative and total Nusselt numbers along the solid-gas interface are presented. Besides, the effects of radiation conduction parameter and also solid to gas conduction ratio as two important parameters on thermo hydrodynamic characteristics of such thermal system are explored. It is revealed that the radiative Nusselt number on the interface surface is much affected by RC parameter but the radiation conduction parameter has not considerable effect on the convective Nusselt number. Comparison between the present numerical results with those obtained by other investigators for the case of non-conjugate problems shows good consistency.

آمار یکساله:  

بازدید 12846

دانلود 7406 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ZOMORODIAN A. | MORADI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  401-408
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16918
 • دانلود: 

  12425
چکیده: 

This paper presents mathematical models of thin layer forced convection solar drying of Cuminum cyminum using two drying methods (mixed and indirect) at different operating conditions. The average initial moisture content of the seeds for all tests was about 43% d.b. and the drying was performed continuously, in each test, for a uniform period of 90 minutes drying time in a solar cabinet dryer to obtain an average final moisture content of 8% d.b. Three airflow rates (0.084, 0.127 and 0.155 m3 s-1) were adopted and the experiments were run each sunny day from 11:30 to 13:00 with an average solar intensity of 750 W m-2 (±50 W m-2), ambient air temperature of 27°C (±1°C) and relative humidity of 30% (±1%). In order to find the most suitable form of thin layer solar drying model, eleven different mathematical models were selected using the experimental data to determine the pertinent coefficients for each model by applying the non-linear regression analysis technique. The goodness of fit was evaluated by calculating and comparing the statistical values of the coefficient of determination (R2), reduced chi-square (c2) and root of mean square error (RMSE) for any model and for the two drying methods. The best results were found for the approximation of diffusion model with R2= 0.995, c2=0.0023 and RSME= 0.0199 in mixed mode type, and the Midilli model with R2= 0.994, c2=0.0045 and RSME= 0.0225 in indirect mode type thin layer solar drying.

آمار یکساله:  

بازدید 16918

دانلود 12425 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

PARDHI CHANDRAKUMAR B. | BHAGORIA JIWANLAL L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  910
 • بازدید: 

  23964
 • دانلود: 

  9631
چکیده: 

Based on preliminary investigations under controlled condition of drying experiments, a mixed-mode solar dryer with forced convection using smooth and rough plate solar collector was constructed. This paper describes the development of dryer considerations followed by the results of experiments to compare the performance of the smooth and the roughed plate collector. The thermal performance of solar collector was found to be poorer because of low convective heat transfer from the absorber plate to air. Artificial rib roughness on the underside of the absorber plate has been found to considerably enhance the heat transfer coefficient. The absorber plate of the dryer attained a temperature of 69.2oC when it was studied under no-load conditions. The maximum air temperature in the dryer, under this condition, was 64.1oC. The dryer was loaded with 3 kg of grapes having an initial moisture content of 81.4%, and the final desired moisture content of 18.6% was achieved within 4 days while it was 8 days for open sun drying. This prototype dryer was designed and constructed to have a maximum collector area of 1.03 m2. This solar dryer been be used in experimental drying tests under various loading conditions.

آمار یکساله:  

بازدید 23964

دانلود 9631 استناد 910 مرجع 888
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  1575
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

IN THE PRESENT STUDY, LAMINAR forced convection OF NANO-FLUID (TIO2) THROUGH A HORIZONTAL CHANNEL WITH BLOCKS ATTACHED TO BOTTOM WALL IS INVESTIGATED. THE BOTTOM WALL IS KEPT AT CONSTANT TEMPERATURE AND THE TOP WALL IS INSULATED. THE GOVERNING EQUATIONS ARE NUMERICALLY SOLVED BY THE CONTROL VOLUME APPROACH BASED ON THE SIMPLE TECHNIQUE. THE INFLUENCES OF THE PARAMETERS SUCH AS RE, NANOPARTICLES VOLUME FRACTION AND NUMBER OF BLOCKS ON THE FLOW AND HEAT TRANSFER ARE ASSESSED. IT IS FOUND THAT APPLYING FIN AND USING NANO-FLUID CAN ENHANCE THE CHANNEL PERFORMANCE.

آمار یکساله:  

بازدید 1575

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  269-280
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1267
 • دانلود: 

  374
چکیده: 

جریان و انتقال حرارت جابجایی اجباری نانوسیال آب-مس در یک میکرو لوله در رژیم لغزشی تحت شار حرارتی ثابت در مقادیر رینولدز پایین به صورت عددی مورد بررسی قرار گرفته است. شرط مرزی لغزش و پرش دمایی در دیواره برای اولین بار مورداستفاده قرار گرفت و نتایج به صورت پروفیل های سرعت و دما و محاسبه مقادیر ناسلت و افت فشار موضعی در ناحیه ورودی و توسعه یافته کانال ارائه شده است. اثر لغزش و استفاده از نانو سیالات بر انتقال حرارت در میکرو لوله بررسی گردیده است.نتایج نشان می دهد که عدد ناسلت در ناحیه توسعه یافته با افزایش لغزش در دیواره، افزایش و میزان افت فشار در این ناحیه کاهش می یابد و نتایج در این ناحیه مستقل از عدد رینولدز جریان هست. در ناحیه ورودی افزایش عدد رینولدز جریان نیز باعث افزایش این مقادیر در این ناحیه می-گردد. همچنین در این پژوهش مشاهده گردید افزودن نانو ذرات به سیال باعث افزایش انتقال حرارت جریان گردیده اما این مقدار ناچیز است.

آمار یکساله:  

بازدید 1267

دانلود 374 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  73-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  849
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

پایش پارامترهای موثر بر خشک شدن محصول به منظور ارزیابی و بررسی دقیق عملکرد سیستم در شرایط واقعی ضروری است. برای بررسی عملکرد خشک کن خورشیدی همرفت اجباری طراحی شده جهت خشک کردن سبزی های برگی و گیاهان دارویی، یک سیستم پایش ساخته شد. که در آن چند حسگر دما دیجیتالی در نقاط ورودی هوا به جمع کننده، خروجی هوا از جمع کننده، و خروجی هوا از محفظه خشک کن قرار داده شده است. برای ثبت اطلاعات حسگرها و انجام محاسبات، برنامه ای با استفاده از زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک 6 نوشته شد. آزمایش ها در سه تکرار و هر تکرار به مدت 8 ساعت از 10 صبح تا 6 بعد از ظهر در فصل تابستان اجرا شد. در تمامی آزمایش ها، محصول (نعنا) به ارتفاع 5 سانتی متر روی سینی های محفظه خشک کن قرار داده شد. نتایج آزمایش ها نشان می دهد که انرژی تابشی در صفحه جمع کننده، انرژی حرارتی جذب شده در جمع کننده، و انرژی لازم برای تبخیر محصول رابطه ای خطی و مستقیم با دما دارند و نیز در فرایند خشک شدن، انرژی تابشی ابتدا روند افزایشی و سپس کاهشی دارد. نتایج حاصل از آزمایش ها همچنین نشان می دهد که میانگین دماها در ورودی جمع کننده، خروجی جمع کننده، و خروجی هوا از محفظه خشک کن به ترتیب 38.1، 54.7 و 45.5 درجه سانتی گراد است. میانگین حداکثر و حداقل بازده انرژی در آزمایش ها به ترتیب 49 و 14.7 درصد و دامنه نوسانات آن در محدوده 14 تا 53 درصد است. میانگین انرژی تابشی و انرژی لازم برای تبخیر رطوبت محصول به ترتیب 4572.4 و 2772.2 کیلوژول به دست آمد. منحنی خشک شدن محصول نیز به صورت رابطه ای نمایی با رابطه Mwb=1.827e-0.4857t و 0.945 =R2 به دست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 849

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  11-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  175
 • دانلود: 

  37
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 175

دانلود 37 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SAHA S. | SAHA G. | ALI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  23-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3410
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3410

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

HEYHAT M.M. | KOUSARI F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1 (TRANSACTIONS A: BASICS)
 • صفحات: 

  89-99
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11237
 • دانلود: 

  8637
چکیده: 

Nanofluids, in which nano-sized particles (typically less than 100 nm) are suspended in liquids, have emerged as a possible effective way of improving the heat transfer performance of common fluids. In this paper a numerical study is performed to analyze the wall shear stress and heat transfer coefficient of gAl2O3-water nanofluids under laminar forced convection through a circular pipe. It is assumed that the distribution of nanoparticles in the flow field is nonhomogeneous. The results obtained show that addition of gAl2O3 nanoparticles to pure water effectively enhances the convective heat transfer. Moreover, the wall shear stresses are increased. The increasing rate of heat transfer depends on the volume concentration such that for the lowest and highest values of particle volume concentration 0.03 and 0.05, considered in this study, the heat transfer enhancement is approximately 23% and 40%, respectively. Also, compared with the available experimental data, the model used in this work is capable to predict the increasing rate of heat transfer of nanofluids properly.

آمار یکساله:  

بازدید 11237

دانلود 8637 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1 (پیاپی 19)
 • صفحات: 

  53-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  78
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

در مطالعه حاضر آنالیز عددی و دو بعدی جریان جابه جایی اجباری آرام سیال بر روی دو پله شیب دار با انقباض در داخل کانال های با مقطع مستطیلی و با در نظر گرفتن اثرات تابشی گاز مورد بررسی قرار گرفته است. دلیل انتخاب این هندسه کاربرد بسیار زیاد آنها در صنعت و به خصوص استفاده از آنها در اتصال کانال هایی با سطح مقطع متفاوت بهم دیگر می باشد. سیال عامل، همانند یک محیط خاکستری در جذب، صدور و پخش تشعشع شرکت می کند. جهت به دست آوردن میدان های سرعت و دما معادلات مومنتوم و انرژی به صورت عددی حل می شوند. فرم جداسازی شده معادلات حاکم، توسط روش حجم محدود به دست آمده و با به کار بردن الگوریتم سیمپل حل می شوند. برای شبیه سازی جریان روی پله داخل کانال، از روش مسدود شده در سیستم مختصات کارتزین دو بعدی استفاده شده است. از آنجایی که گاز به عنوان یک محیط شرکت کننده در انتقال حرارت تشعشعی نقش دارد، تمام مکانیزم های انتقال حرارت که شامل جابه جایی، هدایت و تشعشع بوده به طور هم زمان در جریان گاز درنظر گرفته می شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 78

دانلود 31 استناد 0 مرجع 0
litScript