نتایج جستجو

21322

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2133

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  181-190
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  598
 • دانلود: 

  204
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 598

دانلود 204 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  107
 • صفحات: 

  99-107
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  89
 • دانلود: 

  76
چکیده: 

هدف از این تحقیق تجزیه اثرات متقابل ژنوتیپ و محیط بر روی عملکرد علوفه تر 15 لاین سورگوم علوفه ای با استفاده از تجزیه مدل اثرات اصلی افزایشی و ضرب پذیر امی (AMMI) و نیز ارزیابی ژنوتی پها، محی طها و اثرات متقابل آنها با استفاده از آمار ههای پایداری و اکووالانس ریک بود. آزمایشات در دو ایستگاه تحقیقات کشاورزی نیشابور و طرق مشهد طی سال های 88 - 1386 به مدت سه سال زراعی اجراء شدند. نتایج حاصل از تجزیه امی بر روی عملکرد علوفه تازه نشان داد که اثرات اصلی ژنوتیپ، محیط، اثرات متقابل آنها و دو مولفه اول اثر متقابل معنی دار بودند. نمودار بای پلات امی قادر به تفکیک ژنوتی پهای پایدار و محیط های با قدرت تفکیک بالا از محیط های ضعیف بود. در محیط های مورد بررسی بر اساس نتایج تجزی ه امی و پارامتر های پایداری مورد مطالعه، ژنوتیپ های 15و 5 با عملکرد بالاتر از میانگین دارای بیشترین پایداری بودند در صورتیکه ژنوتیپ های1 و 3 با بیشترین تاثیر در اثر متقابل ناپایدارترین ژنوتی پها شناخته شدند. نتایج حاصل از توصیه ژنوتی پها برای دو منطقه مورد مطالعه در مدل امی نشان داد که ژنوتیپ های1 و 3 بیشترین سازگاری را در سه سال زراعی به شرایط نیشابور داشتند، در حالیکه ژنوتیپ های 5 و 15 بیشترین سازگاری را به شرایط مشهد در طی این بررسی نشان دادند.

آمار یکساله:  

بازدید 89

دانلود 76 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  46
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  11-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  104
 • دانلود: 

  16
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 104

دانلود 16 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

عباسی محمدرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  2 (پیاپی 42)
 • صفحات: 

  270-281
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  124
 • دانلود: 

  25
چکیده: 

وجود تنوع در منابع کشت و زرع ازجمله علوفه یکی از راهکارها در نیل به کشاورزی پایدار است. درمجموع تعداد 64 توده از گرامینه های علوفه ای: Bromus، Dactylis، Festca، Phalaris و Poa در مزرعه تحقیقاتی در کرج کشت و صفات زراعی- مورفولوژیکی هر توده طبق دستورالعمل های استاندارد یادداشت برداری گردید. تنوع خوبی برای بیشتر صفات در هر محصول و در کل کلکسیون دیده شد. آزمون F برای بیشتر صفات زراعی در تجزیه واریانس یک طرفه معنی دار بود. گروه بندی دانکن برای مقایسه جنس های فوق الذکر برای صفات مهم زراعی انجام شد. در صفت عملکرد مشاهده ای در تابستان، Phalaris به تنهایی در بالاترین گروه وBromus ، Festuca و Dactylis در مرتبه های بعدی و Poa و Agrostis در پایین ترین گروه قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان داد وجود ظرفیت بالای تولید علوفه در این گیاهان، می تواند آنها را با توجه به نیازهای مناطق مختلف اکولوژیکی کشور برای استفاده در سیستم های زراعی مطرح نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 124

دانلود 25 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

YASAR K. | BUYUKBURC U.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  169-174
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3603
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3603

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  374-382
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  830
 • دانلود: 

  262
چکیده: 

سورگوم علوفه ای رقم اسپیدفید در سه دور آبیاری چهار، هفت و ده روز در مزرعه دانشگاه آزاد اسلامی ایرانشهر مورد بررسی قرار گرفت آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام گرفت. عامل اعمال دور آبیاری بعد از مرحله پنجه دهی در کرت های اصلی و تراکم های 8- 12- 15 سانتی متر در کرت های فرعی قرار گرفتند. کاشت در تاریخ 15 اردیبهشت 1382 روی پشته انجام گرفت، خطوط کشت شامل 6 خط به طول 8 متر و فواصل بین ردیف 50 سانتی متر در نظر گرفته شد. صفات مختلف فیزیولوژیکی مربوط به اجزا عملکرد در طول دوره رشد اندازه گیری شد و در انتها پس از تجزیه واریانس بین ارقام مقایسه میانگین انجام شده و بهترین دور آبیاری و تراکم مشخص گردید. در این آزمایش بهترین رژیم آبیاری انجام آبیاری در هر 4 روز و بهترین تراکم 12 سانتی متر انتخاب شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که علوفه تر در سطوح آبیاری چهار، هفت، ده روز در یک گروه قرار دارند در حالی که پس از خشک شدن میزان علوفه خشک در سطح آبیاری اول و تراکم دوم با میزان 37.13 تن در هکتار بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده است. درصد وزن خشک به وزن تر در سطوح مختلف آبیاری در سطح %5 تفاوت معنی دار داشت. و همچنین تراکم ها و اثر متقابل تراکم در سطوح دور آبیاری در سطح %1 دارای تفاوت معنی دار بود. اسید پروسیک موجود در برگ ها فقط در سطوح آبیاری دارای تفاوت معنی داری بود و بین تراکم ها و اثر متقابل تراکم در سطوح آبیاری تفاوت معنی داری وجود نداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 830

دانلود 262 استناد 2 مرجع 1
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  2 (پیاپی 52)
 • صفحات: 

  302-310
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  91
 • دانلود: 

  29
چکیده: 

هدف از این مطالعه، ایجاد هیبرید های جمعیتی با تلاقی دادن پنج رقم یونجه از نواحی جغرافیایی مختلف (قره یونجه، همدانی و محلی اصفهان از ایران، الچی از ترکیه و اردوباد از آذربایجان) و بررسی میزان ترکیب پذیری بین آنها، با استفاده از تجزیه دی آلل بود. یک دی آلل یک طرفه در میان ارقام مورد نظر در سال 1391 اجرا شد. برای به دست آوردن نسل F1 برای هر تلاقی دوتایی، 10 گیاه به طور تصادفی از هر رقم انتخاب گردید. واکنش های هتروتیک، با ارزیابی عملکرد گیاهان حاصل از کاشت بذرهای ارقام و 10 هیبرید حاصل از دی آلل یک طرفه آنها طی دو سال (1393 و 1394) با سه چین در هر سال تعیین شد. تغییرات عملکرد علوفه در میان تلاقی ها عمدتاً به اثرات ترکیب پذیری عمومی (GCA) نسبت داده شد. به هر حال اثرات ترکیب پذیری خصوصی (SCA) نیز معنی دار بود. دامنه هتروزیس نسبت به میانگین والدین (MPH) از 1/7% در هیبرید الچی × همدانی تا 9/9-% در هیبرید قره یونجه × محلی اصفهان و هتروزیس والد برتر (HPH) از 4/3% در هیبرید الچی × همدانی تا 7/16-% در هیبرید قره یونجه × محلی اصفهان بود. رقم الچی می تواند به عنوان عضوی از یک گروه هتروتیک بالقوه برای ارقام سازگار با منطقه (قره یونجه و همدانی) در نظر گرفته شود.

آمار یکساله:  

بازدید 91

دانلود 29 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  11-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1102
 • دانلود: 

  243
چکیده: 

به منظور بررسی تاثیر نسبت های اختلاط جو (Hordeum vulgare) و نخودسیاه (Cicer arietinum L.) در تولید علوفه سبز تحت شرایط دیم، یک آزمایش مزرعه ای در مزرعه تحقیقاتی پردیس کشاورزی دانشگاه تهران (واقع در کرج) در سال زراعی 83-1382 انجام شد. برای این منظور از طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و 11 تیمار استفاده شد. تیمارهای آزمایش از ترکیب فاکتوریل تراکم های نخود (100%، 75% و 50% کشت خالص) و جو (100%، 75% و 50% کشت خالص) حاصل شدند. علاوه بر این دو تیمار کشت خالص نخود و جو نیز به عنوان شاهد کشت گردید. در این آزمایش بذر جو رقم والفجر و نخود اکوتیپ 4322 به طور همزمان با رعایت نسبت های اختلاط مورد نظر کشت شدند. پس از برداشت علوفه سبز، عملکرد کمی و کیفی علوفه جو و نخود در کشت خالص و مخلوط مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که عملکرد علوفه نخود و جو تحت تاثیر تیمار نسبت اختلاط قرار گرفت .(P<0.01) از نظر عملکرد علوفه نخود، بین تیمارهایی که تراکم نخود در آنها 100% بود و هچنین از نظر عملکرد علوفه جو بین تیمارهایی که دارای تراکم 100% جو بودند تفاوت معنی داری وجود نداشت. در میان تیمارهای مخلوط نسبت اختلاط جو 100%- نخود100 % با تولید 2981 کیلوگرم در هکتار بیشترین ماده خشک علوفه را به خود اختصاص داد. بررسی کیفیت علوفه نشان داد کلیه صفات کیفی به غیر از کربوهیدرات های محلول تحت تاثیر تیمار نسبت اختلاط در کشت مخلوط قرار گرفته و معنی دار شدند. اگرچه بیشترین عملکرد پروتئین (358.5 کیلوگرم در هکتار) از تیمار 50% جو05 % نخود بدست آمد ولی با تیمار جو 100%- نخود100 % که 318.4 کیلوگرم در هکتار پروتئین تولید نمود در یک گروه آماری قرار داشت. از طرفی با افزایش نخود به سیستم کشت جو، همواره درصد خاکستر (مواد معدنی موجود در علوفه) و فیبر خام بهبود یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 1102

دانلود 243 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

زمانیان محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  192-202
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  958
 • دانلود: 

  230
چکیده: 

به منظور مقایسه پتانسیل تولید علوفه ارقام شبدر، پژوهشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 12 تیمار و سه تکرار و به مدت سه سال در کرج به اجراء در آمد.  نتایج نشان داد که از نظر عملکرد علوفه خشک اثر سال، رقم، چین و چین × رقم در سطح یک درصد تفاوت معنی داری دارند. این نتایج بیانگر اختلاف پتانسیل تولید علوفه ارقام شبدر در چین های مختلف است. مقایسه چین ها نشان داد که از نظر عملکرد علوفه خشک در سال های 1378 و 1380 چین اول به ترتیب با 14/2 و 85/2 تن و در سال 1379 چین دوم با 68/2 تن در هکتار بیشترین عملکرد را داشتند. به طور کلی عملکرد علوفه خشک در چین اول برتر از سایر چین ها بود. مقایسه میانگین عملکرد علوفه ارقام شبدر در مجموع چین ها نشان داد که در سال 1378شبدر ایرانی الشتر با 48/8 تن، در سال 1379شبدر ایرانی دو چین کردستان با 31/9 تن و در سال 1380 شبدر ایرانی الشتر با 53/8 تن در هکتار بیشترین عملکرد علوفه خشک را تولید کردند. مقایسه میانگین ها نشان داد که بین ارقام شبدر از نظر صفات مورفولوژیکی در سطح یک درصد تفاوت معنی داری وجود دارد به طوری که از نظر ارتفاع گونه شبدر برسیم و از نظر فاصله میانگره و تعداد شاخه فرعی گونه شبدر ایرانی و از نظر نسبت برگ به ساقه گونه شبدر قرمز برتری نشان دادند. با توجه به پتانسیل تولید ارقام شبدر در سه سال آزمایش، ارقام شبدر الشتر، سیمیپلیزوم و تولیدی کرج برای منطقه کرج قابل توصیه است.

آمار یکساله:  

بازدید 958

دانلود 230 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

سیار م.ص. | هان م.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1621-1634
تعامل: 
 • استنادات: 

  1470
 • بازدید: 

  615
 • دانلود: 

  190
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل مقاله های این شماره به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 615

دانلود 190 استناد 1470 مرجع 0
litScript