نتایج جستجو

2192

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

220

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

LI G.D.

نشریه: 

ADVANCES IN AGRONOMY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  88
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  187-222
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7876
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7876

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  195-207
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  85
 • دانلود: 

  37
چکیده: 

به منظور بررسی اثر کودهای زیستی و ورمی کمپوست بر عملکرد و کیفیت علوفه کاسنی در شرایط دیم، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1395 در دانشگاه ارومیه اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل شاهد، قارچ مایکوریزا (Funneliformis mosseae)، باکتری تیوباسیلوس (Thiobacillus)، مایکوریزا+تیوباسیلوس، ورمی کمپوست، مایکوریزا+ورمی کمپوست، تیوباسیلوس+ورمی کمپوست و مایکوریزا+تیوباسیلوس+ورمی کمپوست بودند که تأثیر آن ها در دو مرحله رشدی (قبل از ساقه رفتن و گل دهی کامل) بررسی شد. تیمار تلفیقی مایکوریزا+تیوباسیلوس+ورمی کمپوست عملکرد علوفه خشک، درصد هضم پذیری ماده خشک، عملکرد پروتئین خام و عملکرد کربوهیدرات های محلول در آب را در مرحله رشدی گلدهی کامل، به ترتیب 72/99، 21/143، 54/68 و 76 درصد نسبت به تیمار شاهد افزایش داد و تیمار مذکور، در بین تمامی تیمارهای آزمایشی و در هر دو مرحله رشدی، دارای کمترین میزان الیاف نامحلول در شوینده اسیدی بود. هم چنین، تیمار مایکوریزا+تیوباسیلوس بیشترین درصد پروتئین خام (71/19 درصد) را در مرحله گل دهی کامل، تولید نمود. بهطور کلی، کاربرد قارچ مایکوریزا و باکتری تیوباسیلوس به همراه ورمی کمپوست، سبب بهبود عملکرد کمی و کیفی علوفه کاسنی در شرایط بدون آبیاری گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 85

دانلود 37 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  104-114
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  535
 • دانلود: 

  203
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 535

دانلود 203 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  3 (پیاپی 59)
 • صفحات: 

  207-221
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  689
 • دانلود: 

  213
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 689

دانلود 213 استناد 0 مرجع 21
عنوان: 
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  295-306
تعامل: 
 • استنادات: 

  349
 • بازدید: 

  295
 • دانلود: 

  185
چکیده: 

Background and Purpose: chicory (Cichorium intybus L. ), named “ Kā sni” in Persian, has been used as a medicinal plant for hepatoprotective, thirst quenching, body heat reducing, bile reducing and activities by traditional Iranian scholars for many centuries. Although chicory is a common plant in traditional medicine, it is attributed to several plant species with different morphologies. Materials and Methods: Herein, plant species attributed to chicory in traditional manuscripts were studied and compared with new botanical references. They included Cichorium endivia, Cichorium intybus, Cichorium pumilum, Taraxacum officinale (syn: Taraxacum camphylodes) and Chondrilla juncea. In this survey, morphological features and therapeutic characteristics mentioned both in traditional and conventional medicine resources were reviewed. Results: The results of morphological assessments showed that Cichorium intybus and Cichorium endivia are Kā sni barri and Kā sni bostā ni, respectively. Other species were different in terms of botanical features in comparison with two principal species. Conclusion: Due to the importance of accurate identification of medicinal plants for research purposes, we identified Cichorium intybus and Cichorium endiva as Kā sni barri and Kā sni bostā ni respectively for the plant chicory among the species listed in Persian medicine references.

آمار یکساله:  

بازدید 295

دانلود 185 استناد 349 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  4 (پیاپی 73)
 • صفحات: 

  735-747
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  126
 • دانلود: 

  34
چکیده: 

تعیین کیفیت علوفه مراتع عامل مهمی در ارزیابی وضعیت تغذیه دام های وابسته به مرتع، تعیین زمان مناسب چرا، افزایش عملکرد دام ها و آسیب کمتر به مراتع است. این مطالعه به منظور تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم چهار گونه غالب از خانواده کاسنی در مراتع بافت در استان کرمان انجام شد. گونه ها شامل درمنه کوهی (aucheriArtemisia)، درمنه دنائی(Artemisiapersica)، شنگ اسبی بیابانی(Scorzoneratortusissima)وهزار خار خنجری (Cousinasicigera)بودند که در مراحل رشد شامل رویشی، گلدهی و بذردهی نمونه برداری شدند. نتایج نشان داد که میانگین ترکیبات شیمیایی گونه های مذکور در مراحل مختلف رشد به ترتیب حاوی 94/9، 95/8، 21/6 و 40/10 درصد پروتئین خام 62/45، 77/45، 07/61 و 83/42 درصد NDF و 77/32، 05/33، 61/46 و 73/31 درصد ADF بودند. در همه گونه ها با افزایش سن گیاه غلظت پروتئین خام کاهش (01/0>p) و به جز گونه شنگ اسبی بیابانی در سایر گونه ها میزان NDF و ADF افزایش (01/0>p) یافت. میانگین قابلیت هضم ماده خشک در گونه های مذکور در مراحل مختلف رشد به ترتیب 41/57، 054/53، 34/45 و 67/39 درصد تعیین شد و میانگین انرژی قابل متابولیسم در مراحل مختلف رشد نیز به ترتیب در گونه های مذکور 24/2، 24/2، 86/1 و 26/2 کالری در گرم ماده خشک برآورد گردید. میانگین غلظت عناصر معدنی کلسیم، سدیم، پتاسیم، منیزیم، آهن و منگنز در این چهار گونه مرتعی بیش از حد بحرانی نیازهای گوسفند و بز بود، در حالی که غلظت عناصر فسفر، مس و روی در این گیاهان کمتر از حد بحرانی آن برای گوسفند و بز بود. به طور کلی چهار گونه مورد مطالعه از نظر پروتئین خام و انرژی قابل متابولیسم به ویژه در مراحل اولیه رشد تأمین کننده نیازهای گوسفند و بزهای منطقه می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 126

دانلود 34 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

REZAEI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  18-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3495
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3495

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسنده: 

BALANDARI AHMAD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  1155
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

IN AN EFFORT TO INCREASE AGRICULTURAL DIVERSIFICATION OPPORTUNITIES FOR SMALL SCALE FARMERS IN IRAN, NEW ALTERNATIVE CROPS THAT HAVE MARKET DEMAND HAVE TO BE EXPLORED. ONE OF THE MORE PROMISING ALTERNATIVE CROPS IS chicory.

آمار یکساله:  

بازدید 1155

دانلود 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  59-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  17493
 • دانلود: 

  9450
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 17493

دانلود 9450 استناد 455 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  63-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  597
 • دانلود: 

  282
چکیده: 

کشت ریشه های مویین روش موثری برای تولید متابولیت های ثانویه ی گیاهی می باشد زیرا ریشه های مویین از پایداری ژنتیکی و بیولوژیکی برخوردارند و قادر به تولید متابولیت ها در زمان کوتاه و بدون نیاز به هورمون می باشند. کاسنی با نام علمی Cichorium intybus L. از جمله گیاهان دارویی ارزشمند بوده و شامل ترکیبات دارویی مهمی می باشد. در این تحقیق، القای ریشه های مویین توسط Agrobacterium rhizogenesسویه ی ATCC11325 انجام شد. در آزمایش اول تاثیر نوع و سن ریزنمونه و مدت هم کشتی بر کارایی القای ریشه های مویین بررسی شد. در آزمایش دوم تاثیرلاین های مختلف ریشه های مویین بر میزان رشد ریشه ها بررسی شد. در آزمایش سوم تاثیر غلظت های مختلف نفتالین استیک اسید (5/1 و 1، 5/0، 0 میلی گرم در لیتر) و ساکارز (6 و 5، 4، 3 درصد) بر میزان تجمع زیست توده بررسی شد. نتایج بدست آمده نشان داد که بیشترین درصد القای ریشه های مویین (55/75 درصد) و تعداد ریشه (26/7 ریشه در هر ریزنمونه) مربوط به ریزنمونه های کوتیلدون 5 روزه است. همچنین معلوم شد که 5/1 میلی گرم در لیتر NAA در ترکیب با 3 و 4 درصد ساکارز بیشترین تأثیر را در افزایش وزن تر، خشک و شاخص رشد داشت. بیشترین محتوای فنول کل و همچنین فلاونوئید در طول موج 270 نانومتر، در ریشه های مویین رشد کرده در محیط کشت حاوی 5/1 میلی گرم در لیتر NAA در ترکیب با 4 درصد ساکارز مشاهده شد در حالی که بیشترین میزان فلاونوئید در طول موج 300 و 330 نانومتر، در ریشه های مویین رشد کرده در محیط کشت حاوی 5/1 میلی گرم در لیتر NAA در ترکیب با 5 درصد ساکارز به دست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 597

دانلود 282 استناد 0 مرجع 0
litScript