نتایج جستجو

4065

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

407

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  16 (فوق العاده اسفند)
 • صفحات: 

  170-180
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  154
 • دانلود: 

  50
چکیده: 

امروزه بهینه سازی یکی از موضوعات مهم در علوم مهندسی و صنعت بوده و برای رقابت در عرصه طراحی و تولید، استفاده از این روش در طراحی تمامی قطعات مکانیکی امری حیاتی است. از این رو می بایست به دنبال طرحی بهینه بود که در عین سادگی، امکان تولید داشته باشد. در صنایع هوافضا دو مساله وزن و عمر قطعات بسیار حائز اهمیت هستند و از آنجایی که گیربکس یکی از مهم ترین بخش ها در سیستم پیشرانه هلیکوپتر می باشد مساله بهینه سازی وزن و اطمینان از استحکام خستگی آن از اهمیت دوچندان برخوردار می شود. طرح های موجود بیشتر بر مبنای یکی از این اهداف ارائه شده اند اما در واقع طرحی بهینه خواهد بود که هدف های مختلف را در بر گیرد. از این رو در این مقاله، مقادیر مناسب پارامترهای طراحی شامل مدول عمودی و عرض چرخدنده های گیربکس اصلی هلیکوپتر سیکورسکی ash-3D با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گسسته- پیوسته ترکیبی در جهت طراحی بهینه گیربکس از نظر کاهش وزن، افزایش ضریب اطمینان کمینه و کاهش اختلاف ضرایب اطمینان بیشینه و کمینه مجموعه چرخدنده ها تعیین شده و در نهایت نیز نتایج با طرح تولیدشده توسط سیکورسکی مقایسه شده است. نتایج به دست آمده در بهینه سازی تک هدفه حاکی از کاهش 27.24 درصدی جرم چرخدنده های طرح بهینه در مقایسه با گیربکس صنعتی به کاررفته در هلیکوپتر سیکورسکی ash-3D می باشند. نتایج بهینه سازی های دوهدفه و سه هدفه نیز به صورت جبهه پارتو ارائه شده اند و جواب هایی با حالت های حدی به عنوان نمونه آورده شده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 154

دانلود 50 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  104-114
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  535
 • دانلود: 

  203
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 535

دانلود 203 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  275-287
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97277
 • دانلود: 

  74489
چکیده: 

This paper reports the results of the investigation done on bricks made using bottom ash and fly ash. Bricks were made with various proportions of bottom ash, fly ash and cement. Tests for workability, density, strength, water absorption and ultrasonic pulse velocity (UPV) were conducted. Results show that the compressive strength ranged from 5.5 MPa to 11.68 MPa, maximum water absorption was 15.7% and the UPV ranging from 2260.2 m/s to 2916.1 m/s. The strength of bricks increases with the increase in fly ash; water absorption, and UPV with the increase in fly ash. It is concluded that bricks of good quality can be made using bottom ash and fly ash whereby contributing to sustainable development.

آمار یکساله:  

بازدید 97277

دانلود 74489 استناد 0 مرجع 1776
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

تحقیقات غلات

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  241-253
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  101
 • دانلود: 

  45
چکیده: 

به منظور بررسی تاثیر کود نیتروژن بر عملکرد و کیفیت سه رقم سورگوم علوفه ای طی دو چین برداشت، آزمایشی به صورت فاکتوریل- کرت های خردشده در زمان در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1389 در شهرستان رشت اجرا شد. فاکتورهای مورد مطالعه شامل سه رقم اسپیدفید، پگاه و KFS2 و چهار سطح کود نیتروژن (صفر، 50، 100 و 150 کیلوگرم نیتروژن خالص از منبع اوره) بودند. نتایج تجزیه واریانس نشان دهنده تاثیر معنی دار برهمکنش رقم ´ چین بر عملکرد علوفه و صفات کیفی بود، به طوری که بیشترین عملکرد از چین اول در رقم KFS2 به دست آمد. عملکرد علوفه ، درصد پروتئین، درصد خاکستر و درصد ADF تحت تاثیر برهمکنش نیتروژن ´ چین قرار گرفت، به طوری که بیشترین عملکرد از چین اول با به کارگیری 150 کیلوگرم نیتروژن در هکتار حاصل شد. اثر سه جانبه نیتروژن ´ رقم ´ چین نیز بر عملکرد علوفه خشک، درصد پروتئین، درصد ماده خشک و درصد ADF معنی دار شد. نتایج مقایسه میانگین این اثر متقابل نشان داد که بیشترین عملکرد علوفه در رقم اسپیدفید با به کارگیری 150 کیلوگرم نیتروژن در هکتار در چین اول تولید شد. به علاوه، بیشترین درصد ماده خشک، پروتئین و ADF کمتر در رقم پگاه در چین اول به دست آمد. نتایج این تحقیق نشان داد که جهت دستیابی به عملکرد علوفه بیشتر در شرایط اقلیمی رشت، رقم KFS2 با سطح کودی 50 کیلوگرم نیتروژن در هکتار یا رقم اسپیدفید با سطح کودی 100 کیلوگرم نیتروژن در هکتار پیشنهاد می شود، اما اگر هدف کیفیت علوفه باشد، رقم پگاه با سطح کودی 150 کیلوگرم نیتروژن در هکتار برای این شرایط اقلیمی مناسب تر خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 101

دانلود 45 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  236-246
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1667
 • دانلود: 

  350
چکیده: 

گیاهان علوفه ای از مهم ترین گیاهان زراعی زیر کشت در جهان به شمار می آیند زیرا این گیاهان علوفه میلیون ها دام را در جهان تامین می نمایند که این دام ها نیز به نوبه خود غذای میلیون ها انسان هستند. به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد سه گیاه علوفه ای تحت شرایط عادی و تنش، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار انجام گرفت. آبیاری به عنوان فاکتور اصلی در سه سطح، آبیاری پس از 80، 120 و 160 (±5) میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A و نوع گیاه به عنوان فاکتور فرعی در سه سطح ارزن رقم نوتریفید، سورگوم رقم پگاه و ذرت رقم سینگل کراس 704 تحت آزمایش قرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشان داد که بین سطوح آبیاری از نظر قطر ساقه، وزن خشک برگ، عملکرد علوفه تر و خشک، درصد خاکستر و درصد پروتئین تفاوت معنی داری وجود داشت. عملکرد علوفه تر در سطوح آبیاری پس از 80 و 160 میلی متر تبخیر به ترتیب دارای میانگین 97.7 و 80.2 تن در هکتار بود. همچنین بین گیاهان مختلف نیز از نظر صفات قطر ساقه، وزن خشک ساقه و اندام زایشی، نسبت علوفه خشک به تر، عملکرد علوفه تر و خشک، درصد خاکستر و درصد پروتئین تفاوت معنی داری مشاهده گردید. با توجه به نتایج حاصله، عملکرد علوفه تر ذرت و ارزن به ترتیب با میانگین 103.9 و 62.2 تن در هکتار بیشترین و کمترین مقدار را دارا بودند. بین اثرات متقابل سطوح آبیاری و رقم اختلاف معنی داری از نظر درصد پروتئین مشاهده گردید. بر اساس نتایج به دست آمده سورگوم در سطح آبیاری پس از 80 میلی متر و ذرت در تمام سطوح آبیاری بیشترین و کمترین مقدار درصد خاکستر را دارا بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 1667

دانلود 350 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SHAFABAKHSH G. | AHMADI S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  2 (TRANSACTIONS B: APPLICATIONS)
 • صفحات: 

  192-201
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9979
 • دانلود: 

  25170
چکیده: 

The use of pervious concrete has been significantly considered in recent years. This consideration is due to the properties of pervious concrete in relation to the environmental sustainability that is utilized in the effective management of the runoff from rainfall. Coal extraction and rice husk obtained from milling, produces wastes that have no application and followed by environmental pollution. The purpose of current research is to evaluate the effects of coal waste ash (CWA) and rice husk ash (RHA) and to compare the mechanical properties of pervious concrete pavement with concrete having ash. Therefore, both of these wastes were burned and after that XRF testing it was observed that they have achieved pozzolanic properties. In order to strengthen pozzoli cement, certain amount of CWA and RHA as a cement replacement were added to concrete mixtures. The results indicated that the addition of RHA and CWA improved the mechanical properties of pervious concrete. However, the optimum percentage is dramatically varying. Among these, the effectiveness of CWA is more significant compared to RHA. By increasing the amount of CWA and RHA to the optimum level, the permeability of the pervious concrete had simultaneously decreased. However, beyond the optimum level, it may show inverse respond.

آمار یکساله:  

بازدید 9979

دانلود 25170 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

Kanthe v. | DEO S. | Murmu m.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  7 (TRANSACTIONS A: Basics)
 • صفحات: 

  1012-1019
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9704
 • دانلود: 

  13828
چکیده: 

This research paper describes the study of combined effect of Fly ash (FA) and Rice Husk ash (RHA) on properties of concrete as partial replacement of Ordinary Portland Cement (OPC). These by-products are having high pozzolanic reactivity. In this research, the composition of mix was used with 10% RHA along with 10, 20 and 30% FA as partial replacement of cement. In this research paper, the compressive strength, workability, durability performance, and microstructure of concrete were studied. The microstructures of the concrete sample were analyzed by Scanning Electron Microscope (SEM) and elemental contents by Energy Dispersive X-ray (EDX). The test results shows that the highest compressive strength was achieved by 10%RHA and 20%FA used and beyond that, the strength was shown similar to control concrete mix (CM). The Ultrasonic Pulse Velocity (UPV) test result values were above the 4. 5km/s; hence it may be considered as excellent concrete as per IS code for all mix. Response Surface Methodology (RSM) was adopted for optimizing experimental data. Regression equation was yielded by the application of RSM relating response variables to input parameters. This method aids in predicting the experimental results accurately with an acceptable range of error. This type of concrete mix is very effective in enhancing the mechanical and durability properties of concrete by saving cement and cost. It also makes concrete sustainable as it reduces environmental problems.

آمار یکساله:  

بازدید 9704

دانلود 13828 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

PHOUNGTHONG KHAMPHE | TECHATO Kuaanan

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  917-918
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  26174
 • دانلود: 

  15099
کلیدواژه: 
چکیده: 

Dear Editor-in-ChiefThailand produces about 10 million tonnes of ash as solid waste which comprises of fly ash (FA), bottom ash (BA) and other incineration power plant residues (1). Since 2000, the incineration residues have been promoted in Thailand, ac-cording to the information from the Government of Thailand. “ Utilization of incineration residues can provide environmental benefits by decreasing the need for landfill and reducing raw material extraction” (2, 3).....

آمار یکساله:  

بازدید 26174

دانلود 15099 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1641-1652
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17091
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

The leaching of major species from fly ash is a function of the pH of the solution in contact with the fly ash. The aim of this study was to determine the effect of the pH of the leachant on the leaching of species from the ash residues recovered after the long-term fly ash–brine interactions. Acid neutralization capacity (ANC) tests using solutions of different pH values ranging from the initial pH of the ash residues (11–12) to pH 4 were employed in the leaching experiments. The ANC tests revealed that the release of major species from the ash residues depended on the pH of the leachants except for Na and Cl, where the significant concentrations leached were independent of the solution pH. The concentrations of Al and Si in the ANC leachates were very high at pH below 6 while Ca, K, Sr, Mg and B were immediately mobilized from the brine impacted fly ash when in contact with de-ionized water, and leaching increased as the pH decreased. The concentration of SO4 leached from the brine impacted ash residues at high pH was high, and the leaching increased with decrease in the pH of the leachant. This study shows that most of the major elements captured in the ash residues could be mobilized when in contact with aqueous solutions of various pH. This reveals that the co-disposal of fly ash and brine may not be the best practice as the major elements captured in the ash residues could leach over time.

آمار یکساله:  

بازدید 17091

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15826
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

The co-disposal of brine and fly ash has become a common practice in South African power utilities. This study focuses on the effects of the long-term fly ash-brine interaction on the chemical and mineralogical composition of fly ash and the quality of the brine solution after the interaction test. Long-term fly ash-brine interaction test was carried out by contacting fly ash and brine for a period of time varying from 1 week to 12 months under static and closed conditions. The results of the chemical composition of the brine decanted after the interaction test revealed that species such as B, Co, Cu, Pb, Mg, Mn, Zn, Cl and SO4 were removed to a certain extent from brine during the fly ash–brine interaction test while Al, Si, Ca, K, Ba, Sr, Fe, As, Cr and Mo were significantly leached out of the fly ash into the brine. The X-ray fluorescence results showed that the concentrations of Na, Mg, Cl and SO4 (as S) in the ash residues were somewhat higher than their concentrations in the fresh fly ash. Secondary mineral phases such as wairakite, charlesite, spinel and celestine which were missing in the X-ray diffraction analysis of the fresh fly ash were identified in the ash residues. This study shows that some species contained in the brine solution could be captured by the fly ash through secondary mineralization during co-disposal in a closed static environment, while many other elements could be significantly leached into the brine.

آمار یکساله:  

بازدید 15826

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
litScript