نتایج جستجو

2700

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

270

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

FOX M. | AUINGER P. | BARLOW S.E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  104
 • شماره: 

  1 SUPPL 1
 • صفحات: 

  s22-s30
تعامل: 
 • استنادات: 

  397
 • بازدید: 

  20402
 • دانلود: 

  17487
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 20402

دانلود 17487 استناد 397 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

ENVIRON MONIT ASSESS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  189
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  1-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  399
 • بازدید: 

  3546
 • دانلود: 

  17745
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3546

دانلود 17745 استناد 399 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  SUPPL
 • صفحات: 

  87-92
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  46107
 • دانلود: 

  22220
چکیده: 

The occurrence of deoxynivalenol (DON) in retail foods in Tehran (Iran) was determined using high-performance liquid chromatography technique and immunoaffinity column as the clean-up step. A method was validated for analysis of DON in rice, bread, puffed corn snack and wheat flour. The average recoveries and precision (RSD) for DON in different foods ranged 84.2-93.1% and 2.9-12.0%, respectively. A survey of DON was performed on the 72 samples of rice, bread, puffed corn snack, and wheat flour collected from Tehran retail market. The data showed that 10 samples (13.9%) out of 72 samples were contaminated with DON with the maximum level of 368.7 ng/g. The samples had contamination level lower than the maximum tolerated level of DON in foods in Iran. The total intake of DON was under the provisional maximum tolerable daily intake set for DON by the JECFA.

آمار یکساله:  

بازدید 46107

دانلود 22220 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

حسنی قاسم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  29
 • صفحات: 

  91-104
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  450
 • دانلود: 

  226
چکیده: 

گردشگری امروزه یکی از محورهای اصلی حوزه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است و توجه به آن یک ضرورت اصلی است. این پدیده دارای ابعاد مختلف است. هدف این تحقیق بررسی یکی از ابعاد گردشگری یعنی گردشگری غذا است. البته این بعد دارای مسایل متنوعی بوده و سعی این نگارش آن است تا نگرش گردشگران را نسبت به غذای محلی در استان مازندران مورد بررسی قرار دهد. روش تحقیق با رویکرد کمی به روش پیمایشی نفر از گردشگرانی است که در رستورانهای محلی انتخاب شدند. برای 105 انجام گرفته. جامعه آماری شامل بررسی نگرش گردشگران نسبت به غذای محلی، ترکیبی از پرسشنامه های محقق ساخته و پرسشنامه استانداردشدهاستفادهشده است. برای تنظیم پرسش نامه از فاکتورهای کیم و اسکارل استفاده شده است. یافته ها روان شناختی و توجه، حاکی از آن است که نگرش گردشگران نسبت به غذای محلی تحت تاثیر عوامل انگیزشی گردشگران به عامل ارزش به اجتماع بومی بوده است. با توجه به پتانسیلی که استان مازندارن در خصوص غذاهای محلی دارد و اهمیتی که گردشگران به غذای محلی میدهند، توجه به گردشگری غذای محلی بسیار مهم و ضروری است. این مطالعه نشان داد غذای محلی میتواند نقش عمدهای در گرایش گردشگران به سفر داشته باشد و برای اقتصاد محلی و حفظ فرهنگی محلی بسیار کارامد باشد. گردشگران غذا را به عنوان فاکتور اصلی سفر میدانستند و ابراز کردند که تجربه غذای محلی نوعی ار فعالیت آنها در ورود به فرهنگ محلی-بومی است. در واقع با بکار گیری غذا میتوان موجب ارتقای گردشگری در بعد غذا شده و نوعی از گردشگری هدفدار را توسعه بخشید.

آمار یکساله:  

بازدید 450

دانلود 226 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

مهرابیان صدیقه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3 (پی آیند 52) در امور دام و آبزیان
 • صفحات: 

  43-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1494
 • دانلود: 

  116
چکیده: 

جلبک کاهوی دریایی در سراسر سال در مناطق مختلف جهانی می روید. در این بررسی جلبک مزبور را از سواحل چاه بهار جمع آوری نمودیم. بعد از مطالعات ماکروسکوپی و میکروسکوپی، تهیه جنس و گونه آن را خشک نموده و به صورت پودر در آوریم. از حلال های مختلف آب، اتانل، متانل و استن جهت استخراج مواد موثر استفاده کردیم. قارچ های مورد آزمایش شامل Aspergilus niger, A. flavus,، A. fumigatus، Alternaria alternata، Risoctonia solani، Macrofomina phasolinna، Fusarium solani، Fusarium expansum و Penicillium degerdi می باشد. قدرت ضد قارچی با استفاده از روش چاهک یا سنجش قطر هاله مهار رشد و روش تمام ظرف یا Pour plate انجام شد. ضمنا اثر ضد قارچی جلبک کاهوی دریایی با روش in vivo در مواد غذایی گیاهی نیز بررسی شد. با استفاده از روش های طیف سنجی GLC, TLC و HPLC مواد موثر را مورد بررسی قرار داریم. نتایج حاصل نشان داد عصاره های مختلف جلبک کاهوی دریایی بر همه قارچ ها اثر بازدارندگی رشد دارد قدرت ضد قارچی عصاره ها به ترتیب شامل اتانول، متانول، استن و آب می باشد. اثر ضد قارچی جلبک کاهوی دریایی علاوه بر حلال به جنس و گونه قارچ نیز بستگی دارد. مشاهده میکروسکوپی قارچ های تیمار شده در مقابل عصاره ها تغییراتی در ریسه ها و هاگ ها نشان داد. این تغییرات شامل تورم و ترکیدگی ریسه و تعبیر در شکل ظاهری هاگ بود. در این پژوهش با روش TLC آلکالوییدهایی مشخص گردید و Rf های موجود در هر عصاره سنجیده شد. در روش طیف سنجی مشاهده گردید که هر حلال یک نوع ماده را از جلبک جدا می کند. و ترکیبات موجود در جلبک دریایی پیچیده می باشد. در روش GC بر اساس پیک های رسم شده فعالیت نسبی هر یک از عصاره های تعیین گردید. در روشHPLC  تعداد ترکیبات شاخص به همراه زمان بارداری آن ها را مشخص کردیم. برای تشخیص دقیق این مواد بایستی از GC/IR, GC/MS استفاده شود تا ترکیبات شاخص شناسایی گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1494

دانلود 116 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KUIPER H.A. | KLETER G.A. | NOTEBORN H.P. | KOK E.J.

نشریه: 

PLANT JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  503-528
تعامل: 
 • استنادات: 

  404
 • بازدید: 

  13313
 • دانلود: 

  18705
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13313

دانلود 18705 استناد 404 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

ZEINALI TAYEBEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  205-206
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  34463
 • دانلود: 

  13761
کلیدواژه: 
چکیده: 

Dear Editor: Today, antibiotics are used in the farm animal with the aim of treatment of infections, prevention of diseases and growth promotion. Due to several reasons including ignorance of withdrawal periods of antibiotics, use of extra label dosage for animals, animal feed contamination with the excretion of treated animals and use of prohibited antibiotics (1), residues may found in foodstuffs of animal origin such as meat, milk, honey and eggs.....

آمار یکساله:  

بازدید 34463

دانلود 13761 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HALM B.M. | ASHBURN L.A. | FRANKE A.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  98
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  998-1005
تعامل: 
 • استنادات: 

  405
 • بازدید: 

  13000
 • دانلود: 

  18881
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13000

دانلود 18881 استناد 405 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1264-1297
تعامل: 
 • استنادات: 

  407
 • بازدید: 

  6344
 • دانلود: 

  19233
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6344

دانلود 19233 استناد 407 مرجع 0
نویسندگان: 

Rezaeipour Mohammadreza

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  99-105
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16728
 • دانلود: 

  7869
چکیده: 

Objective: The present study aimed to determine the effects of diet of negative calorie foods (NCF) on weight, atherogenic lipids, and atherogenic ratio and compare its efficiency with diet of low calorie foods (LCF). Materials and Methods: In this randomized clinical trial, the participants were randomly selected from inactive overweight females (age 45-75 years) by parallel assignment were distributed randomly into two groups: NCF group that received a highcarbohydrate (75%), and low-fat (10%) diet, and LCF group had a dietary recipe with 55% of carbohydrate and a little fat (30%) content. Both groups had a healthy calorie restriction (15%) from their daily caloric requirements within three months. Evaluation of body weight, atherogenic lipids (total-C, HDL-C and LDL-C), and atherogenic ratio (total-C to HDL-C) were performed pre-and postintervention for all subjects and compared to each other. Results: The results of the within-group comparison of NCF and LCF on weight (respectively, P-value= 0. 04; P-value= 0. 03), total-C (respectively, P-value= 0. 02; P-value= 0. 03), HDL-C (respectively, P-value= 0. 04; P-value= 0. 01) and LDL-C (respectively, P-value= 0. 01; P-value= 0. 03) revealed significant effects. Also, significant differences were observed between groups in atherogenic lipid profile, total-C (P-value: 0. 03), HDL-C (P-value: 0. 001), and LDL-C (P-value: 0. 03). The result of the between-group comparison was also significant in atherogenic ratio (P-value: 0. 04). Conclusion: Contrary to expectation, dietary regimen demonstrated a similar pattern of weight loss in females. The NCF when compared to the LCF, is not a healthy choice for weight loss in sedentary females with overweight.

آمار یکساله:  

بازدید 16728

دانلود 7869 استناد 0 مرجع 0
litScript