نتایج جستجو

2690

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

269

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

MicroorganismS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  144
 • بازدید: 

  1036
 • دانلود: 

  12414
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1036

دانلود 12414 استناد 144 مرجع 0
نشریه: 

ابن سینا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  3 (مسلسل 80)
 • صفحات: 

  81-87
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  40
 • دانلود: 

  110
چکیده: 

زمینه و اهداف: استافیلوکوک اوریوس به عنوان یکی از مهمترین پاتوژن های قابل انتقال از مواد غذایی در سراسر جهان شناخته شده است. هدف از این تحقیق، بررسی نحوه شیوع بر اساس تعیین بیوتیپ باکتری های استافیلوکوکوس اوریوس استخراج شده از غذاهای بیمارستانی است. روش بررسی: این مطالعه به روش توصیفی-مقطعی در کترینگ بیمارستانی درجنوب شهر تهران، در سه ماه تابستاه سال 1400 صورت پذیرفت. در هر مرتبه نمونه برداری بر اساس منوی پخت هفتگی، یک نمونه از برنج و یک نمونه از کباب کوبیده و دو نمونه کتلت ازغذای بیماران و کارکنان جهت بررسی، با حفظ شرایط استاندارد اخذ شد. یافته ها: در کل از 411 نمونه غذایی 24جدایه از 127 نمونه کباب کوبیده مرغ (89/18%)، 16 جدایه از157 نمونه کتلت (19/10%)، آلوده بودند. در نمونه برنج هیچ آلودگی وجود نداشت. همچنین ارتباط معنی داری بین درجه حرارت پخت غذا و درصد شیوع استافیلوک اوریوس وجود داشت. در مقایسه دو نمونه دارای آلودگی بیشترین میزان شیوع استافیلوکوک اوریوس مربوط به کباب کوبیده مرغ (با دمای پخت 160 درجه سانتیگراد) و کمترین میزان مربوط به کتلت (با درجه 180 سانتیگراد) بود. میزان شیوع استافیلوکوک اوریوس در سطوح آشپزخانه بیمارستان مورد نظر 20% بود. بیوتیپ های شناسایی شده به ترتیب از بیشترین به کمترین شامل بیوتیپ گاوی 15مورد (5/37%)، گوسفندی 13مورد (5/32%)، طیور 6 مورد (15%)، انسانی 4 مورد (10%) و انسانی β, ٭,2 مورد (5%) بودند. نتیجه گیری: طبخ و سرو و انتقال نادرست از غذاهای پخته شده یا فرآوری شده و عدم رعایت موارد بهداشتی، نقش مهمی در اشاعه باکتری های استافبلوکوک اوریوس دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 40

دانلود 110 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  59
 • صفحات: 

  9-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  774
 • دانلود: 

  322
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 774

دانلود 322 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-4
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  467
 • دانلود: 

  153
چکیده: 

Non-communicable diseases (NCD) are the major cause of death worldwide. High intake of salt, sugar and fat are known as main risk factors for NCD. To address the issue some projects have been implemented in the country. This study aimed to seek for the initiatives targeting salt, sugar, and fat reduction in industrial foods and the status of implementation of food labeling. Meanwhile, we searched for studies which evaluated the above mentioned projects. Methods: We conducted an extensive review in domestic sources namely reports of national plans, protocols, dissertations, and progress reports of ongoing and terminated projects as well as rules and standards of Iran Food and Drug Administration (IFDA) and Institute of Standards and Industrial Research of Iran (ISIRI). Findings: There were several main projects in the country regarding reduction of dietary risk factors in industrial foods. Traffic light food labeling scheme and restrictions on imports of palm oil or food containing it, with support from food producers and revision of food standards were main interventions which were implemented by IFDA and ISIRI, respectively. In another project implemented by National Nutrition & Food Technology Research Institute (NNFTRI) the previously mentioned projects were evaluated. Results of other related projects are presented, as well. Conclusion: Some important steps have taken to reduce the rate of NCDs in the country. However, to achieve the goal of 25% reduction in NCDs by 2025, having a Surveillance, Monitoring and Evaluation (SME) plan is highly suggested to supports policymakers to take decision timely and correctly towards the enhancement of the effectiveness of the program.

آمار یکساله:  

بازدید 467

دانلود 153 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SHI J. | LEMAGUER M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  305-335
تعامل: 
 • استنادات: 

  409
 • بازدید: 

  13497
 • دانلود: 

  19588
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13497

دانلود 19588 استناد 409 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4 (64)
 • صفحات: 

  9249-9263
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  41321
 • دانلود: 

  18616
چکیده: 

Background: Nutritional habits and its determinants, especially in children and adolescents have recently turned into the one of the major concerns of health researches. We examine the diet contribution inequality in according to socio-demographic factors, age, gender, physical activity and body image to alleviate this gap in Iranian children and adolescents. Materials and Methods: Study sample was comprised of 14, 880 students aged 6-18 years who selected from urban and rural districts of 30 provinces of Iran via stratified multi-stage sampling method. A short food frequency questionnaire was used for estimating the food group consumption. The Blinder-Oaxaca method was applied to investigate the inequality in the prevalence of healthy and junk foods consumption between the first and fifth socio-economic status (SES) quintiles. Results: The frequency of healthy and junk foods consumption showed considerable differences between the SES quintiles. The highest differences were found in the frequency of fresh fruit (25. 38%), vegetable (12. 92%), and milk (10. 74%) consumption, respectively. The daily consumption of vegetables, and fresh and dried fruits increased linearly by increasing the SES quintiles. The highest absolute difference was seen in the frequency of fresh fruit consumption between the bottom and top of the socioeconomic groups (SII value=-32%). The estimated SII was statistically significant for the consumption of all healthy and junk foods except for fast foods and milk consumption. The estimated C index for consumption of healthy and junk foods was positive and negative, respectively. Conclusion: This study provides the considerable information on the consumption of healthy and junk foods and its determinants among Iranian children and adolescents for better programming, developing health policies, and future complementary analyses.

آمار یکساله:  

بازدید 41321

دانلود 18616 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

FARMACIA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  66
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  399-407
تعامل: 
 • استنادات: 

  365
 • بازدید: 

  7001
 • دانلود: 

  13052
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7001

دانلود 13052 استناد 365 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

APPETITE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  139
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  84-89
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  177
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 177 استناد 2 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1025-1032
تعامل: 
 • استنادات: 

  382
 • بازدید: 

  2422
 • دانلود: 

  15092
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2422

دانلود 15092 استناد 382 مرجع 0
نویسندگان: 

OSAWA R. | KUROISO K. | GOTO S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  66
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  3093-4503
تعامل: 
 • استنادات: 

  384
 • بازدید: 

  7347
 • دانلود: 

  15336
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7347

دانلود 15336 استناد 384 مرجع 0
litScript