نتایج جستجو

2704

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

271

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

DOWNHAM A. | COLLINS P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  5-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  378
 • بازدید: 

  9969
 • دانلود: 

  14604
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9969

دانلود 14604 استناد 378 مرجع 0
نویسنده: 

SAHARI M.A. | ASGARI S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  86
 • دانلود: 

  154
چکیده: 

EXTRACTS OF MANY TYPES OF PLANTS THAT BE UTILIZED AS FLAVORING AND SEASONING AGENTS IN foods HAVE BEEN USED THERAPEUTICALLY FOR CENTURIES. SULPHUR COMPOUNDS, TERPENES AND TERPENE DERIVATIVES, PHENOLS, ESTERS, ALDEHYDES, ALCOHOLS AND GLYCOSIDES HAVE SHOWN ANTIMICROBIAL FUNCTIONS. SO FAR MANY LITERATURES HAVE BEEN STUDIED THE POTENTIAL USE OF BIOACTIVE PHYTOCHEMICALS IN FOOD AND PHARMACY INDUSTRIES. THUS, THIS PAPER REVIEWED SOME OF THE WORKS DONE TO EVALUATE ANTIMICROBIAL CHARACTERISTIC OF SOME HERBAL CHEMICALS, CARRIED OUT IN TARBIAT MODARES UNIVERSITY.

آمار یکساله:  

بازدید 86

دانلود 154
نویسندگان: 

نشریه: 

MicroorganismS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  121
 • بازدید: 

  668
 • دانلود: 

  8517
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 668

دانلود 8517 استناد 121 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

نشریه: 

NUTRIENTS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  174
 • بازدید: 

  459
 • دانلود: 

  11522
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 459

دانلود 11522 استناد 174 مرجع 0
نویسندگان: 

SHI J. | LEMAGUER M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  305-335
تعامل: 
 • استنادات: 

  391
 • بازدید: 

  10798
 • دانلود: 

  16455
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10798

دانلود 16455 استناد 391 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

JOURNAL CROP SCIENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  61
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  180
 • بازدید: 

  4656
 • دانلود: 

  12519
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4656

دانلود 12519 استناد 180 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

GOMEZ PINILLA F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  568-578
تعامل: 
 • استنادات: 

  395
 • بازدید: 

  28804
 • دانلود: 

  17143
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 28804

دانلود 17143 استناد 395 مرجع 0
نشریه: 

ابن سینا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  3 (مسلسل 80)
 • صفحات: 

  81-87
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  37
 • دانلود: 

  106
چکیده: 

زمینه و اهداف: استافیلوکوک اوریوس به عنوان یکی از مهمترین پاتوژن های قابل انتقال از مواد غذایی در سراسر جهان شناخته شده است. هدف از این تحقیق، بررسی نحوه شیوع بر اساس تعیین بیوتیپ باکتری های استافیلوکوکوس اوریوس استخراج شده از غذاهای بیمارستانی است. روش بررسی: این مطالعه به روش توصیفی-مقطعی در کترینگ بیمارستانی درجنوب شهر تهران، در سه ماه تابستاه سال 1400 صورت پذیرفت. در هر مرتبه نمونه برداری بر اساس منوی پخت هفتگی، یک نمونه از برنج و یک نمونه از کباب کوبیده و دو نمونه کتلت ازغذای بیماران و کارکنان جهت بررسی، با حفظ شرایط استاندارد اخذ شد. یافته ها: در کل از 411 نمونه غذایی 24جدایه از 127 نمونه کباب کوبیده مرغ (89/18%)، 16 جدایه از157 نمونه کتلت (19/10%)، آلوده بودند. در نمونه برنج هیچ آلودگی وجود نداشت. همچنین ارتباط معنی داری بین درجه حرارت پخت غذا و درصد شیوع استافیلوک اوریوس وجود داشت. در مقایسه دو نمونه دارای آلودگی بیشترین میزان شیوع استافیلوکوک اوریوس مربوط به کباب کوبیده مرغ (با دمای پخت 160 درجه سانتیگراد) و کمترین میزان مربوط به کتلت (با درجه 180 سانتیگراد) بود. میزان شیوع استافیلوکوک اوریوس در سطوح آشپزخانه بیمارستان مورد نظر 20% بود. بیوتیپ های شناسایی شده به ترتیب از بیشترین به کمترین شامل بیوتیپ گاوی 15مورد (5/37%)، گوسفندی 13مورد (5/32%)، طیور 6 مورد (15%)، انسانی 4 مورد (10%) و انسانی β, ٭,2 مورد (5%) بودند. نتیجه گیری: طبخ و سرو و انتقال نادرست از غذاهای پخته شده یا فرآوری شده و عدم رعایت موارد بهداشتی، نقش مهمی در اشاعه باکتری های استافبلوکوک اوریوس دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 37

دانلود 106 استناد 0 مرجع 3
نویسندگان: 

CAO X.L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  21-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  396
 • بازدید: 

  13362
 • دانلود: 

  17315
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13362

دانلود 17315 استناد 396 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  4 (ضمیمه)
 • صفحات: 

  1-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  723
 • دانلود: 

  259
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 723

دانلود 259 استناد 0 مرجع 0
litScript