نتایج جستجو

25909

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2591

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  68
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  160-175
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4400
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4400

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

FINCH C. | DANIEL E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  67
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  30-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8172
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8172

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

AKBARI ADERGANI BEHROUZ

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  SUPPL. (1)
 • صفحات: 

  35-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10495
 • دانلود: 

  9450
کلیدواژه: 
چکیده: 

Nanotechnology improvement and selective sensor design and their convergence with the food science have led to a great revolution in the food quality and safety control to detect the mass of bacterium in short time and with high precision. Nowadays selective and smart sensors have revolutionized quality control in food products. These sensors can identify the volume and toxicity of the bacteria in moments with very high precision. In this technique a molecular framework with polymer pattern in nano-size was produced with a monomer and mostly with meta-acrylic acid. This selective pore was then used as a based on the bacterial antibody connection to the nanoparticle. The imprinted polymer particles can be characterized by Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR). Usually there are O-H and C=O stretching vibration in the leached polymers, and these peaks in the unleached polymers are shifted to lower frequencies. The polymeric particles with well-controlled physical forms in different size ranges are highly desirable. For example, the imprinted nanospheres are very suitable for use in developing binding assays. Scanning electron microscopy (SEM) is employed to determine the shape and surface morphology of the produced polymer particles. The direct or indirect selective attachment between bacteria and spherical particles can produce a tunable signal which and be detected though potentiomentic or various spectrometric methods in a short time.

آمار یکساله:  

بازدید 10495

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  103-112
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1795
 • دانلود: 

  1048
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1795

دانلود 1048 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HISLOP N. | SHOW K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  72
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  431-434
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6356
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6356

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

GUION L.A. | SIMONNE A. | EASTON J.

نشریه: 

JOURNAL OF EXTENSION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3294
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3294

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  29
 • صفحات: 

  159-179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

در مطالعه ی حاضر به منظور بررسی وضعیت موجود سیاست های ملی ایمنی غذایی از مدل سیاست پژوهی ماژرزاک که ثبت دانش درمورد یک مشکل، درک علل و عواقب آن و ارائه راهکار است، بهره گرفته شد. برای گردآوری داده ها با چهار گروه از صاحب نظران دارای تجربه سیاست گذاری ایمنی غذایی در حوزه های استاندارد، بهداشت، محیط زیست و کشاورزی به صورت نمونه گیری گلوله برفی مصاحبه شد. مصاحبه به شکل نیمه ساختاریافته و براساس سؤالات مدل ماژرزاک در قالب پروتکل سوات انجام شد. تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده در محیط نرم افزارهای MAXQDA 2007 و Excel2010 صورت گرفت. در فرایند تحلیل سیاست گذاری ایمنی غذایی نیز از ماتریس های ارزیابی داخلی، ارزیابی خارجی، عوامل داخلی خارجی و برنامه ریزی استراتژیک کمی استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که سیاست گذاری ایمنی غذایی جایگاه شایسته ای ندارد و برای بهبود آن باید راهبرد گروه تدافعی که مبتنی بر کاهش نقاط ضعف و پرهیز از تهدیدهاست به ترتیب در اولویت قرار گیرند که عبارتند از: 1. افزایش هم افزایی مدیریت ایمنی غذایی 2. حل مشکلات و بحران های محیط زیست 3. الزام به اجرای برنامه های استراتژیک و تقویت آن.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SALARI R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  SUPPL. (1)
 • صفحات: 

  232-232
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10698
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

food security, nutritional quality and safety vary widely around the world. Reaching these three goals is one of the major challenges for the near future. Up to now, industrialized production methods have clearly shown severe limitations such as a worldwide contamination of the food chain and water by persistent pesticide residues, and reduced nutrient and flavor contents through low-cost intensive food production and/or processing.This review is based on the AFSSA report issued and recently published studies. The major points are: 1/ organic plant products contain more dry matter and minerals (Fe, Mg); and contain more anti-oxidant micronutrients such as phenols and salicylic acid, 2/ organic animal products contain more polyunsaturated fatty acids, 3/ data on carbohydrate, protein and vitamin levels are insufficiently documented, 4/ 94-100% of organic food does not contain any pesticide residues, 5/ organic vegetables contain far less nitrates, about 50% less; and 6/ organic cereals contain overall similar levels of mycotoxins as conventional ones. Thus, organic agricultural systems have already proved able to produce food with high quality standards. Also, improvements of organic production to achieve sustainable food production for humans in the near future are suggested.

آمار یکساله:  

بازدید 10698

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  86
 • صفحات: 

  173-188
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  510
 • دانلود: 

  213
چکیده: 

رنگ ها از جمله افزودنی های غذایی هستند که که به طور مستقیم بر سلامت و ایمنی غذا تاثیر گذار می باشند. با توجه به افزایش روزافزون استفاده از رنگ های مصنوعی در صنایع غذایی، از طرفی زیانبار بودن مصرف بیش از حد این ترکیبات، به منظور افزایش سلامت و ایمنی غذایی در سطح جامعه، در این تحقیق سعی شده است که با استفاده از ساده ترین تجهیزات آزمایشگاهی، روشی معتبر جهت اندازه گیری کمی رنگ های مصنوعی در موادغذایی ارائه شود. نمونه فرآورده یخی به علت بافت ساده ای که دارد، به عنوان نمونه حقیقی انتخاب شد. در این مطالعه سعی شد که کلیه رنگ های مصنوعی مجاز برای استفاده در موادغذایی شامل رنگ های زرد، رنگ های قرمز، رنگ های آبی و مخلوط کلیه این رنگ ها به طور همزمان و به صورت قرمز-زرد، قرمز – آبی و آبی – زرد، طی یک تزریق در نمونه فرآورده یخی شناسایی و به صورت کمی اندازه گیری شود. کلیه پارامترهای اعتباربخشی روش معرفی شده، برای هریک از رنگ ها محاسبه و با استانداردهای بین المللی مربوطه مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصل از پارامترهای اعتباربخشی، دارای تطابق بسیار خوبی با مقادیر استاندارد بین المللی هستند که تایید کننده قابلیت روش به عنوان یک روش معتبر آزمایشگاهی نه تنها برای تشخیص کیفی بلکه اندازه گیری کمی رنگ های مصنوعی مجاز در موادغذایی است.

آمار یکساله:  

بازدید 510

دانلود 213 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

BMC PUBLIC HEALTH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  40-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1140
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1140

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript