نتایج جستجو

23764

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2377

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1 (پی آیند 66) در امور دام و آبزیان
 • صفحات: 

  14-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  1411
 • دانلود: 

  866
چکیده: 

تالاب انزلی در جنوب غربی دریای خزر به عنوان یکی از مهمترین اکوسیستم های تالابی ایران است، که ماهی اسبله (Silurus glanis) به طور میانگین حدود 3.78 درصد از کل سهم صید ماهیان آنرا در سالهای 1371 تا1375 تشکیل داده است. مطالعات انجام شده طی سالهای 1377 تا1380 نشان داد که طول کل آنها 19.8 تا186.5 سانتی متر، وزن 47.7 تا 30000 گرم و سن 1 تا 9 سال بوده که ماده ها 68.5 درصد را تشکیل میدادند. همچنین شاخص تهی بودن لوله گوارش (CV)41.15، میانگین شدت تغذیه IF))322±273.8 و میانگین طول نسبی روده (RLG) 0.17±0.83 به دست آمده است. طبق نتایج این بررسی ، اسبله از 19 نوع غذای مختلف شامل حشرات (4.13 درصد)، دوکفه ای ها (0.5 درصد)، سخت پوستان (15.8 درصد)، دوزیستان (0.9درصد) و ماهیان (78.6 درصد) تغذیه نموده که در بین آنها، ماهی Carassius auratus ( ماهی حوض) با 33.94، میگویMacrobrachium.spp  با 14.22، ماهیNeogobius kessleri (گاو ماهی کسلر) با 4.59، حشرات با 4.13 و ماهی  Proterorhinus marmoratus(گاوماهی مرمری) با 2.75 درصد بیشترین فراوانی را دارا بودند. در فصول بهار و پاییز ماهی C.auratus در تابستان ماکروبراکیوم در زمستان ماهی N.kessleri بیشترین غذای اسبله را تشکیل می دادند. همچنین با افزایش طول اسبله، رژیم غذایی ماهی خواری در آن افزایش یافته است به طوریکه در اسبله های 20 تا55  سانتیمتر، ماهیان حدود 44.2 درصد و دراسبله های 90 تا125 سانتیمتر، ماهیان حدود 94.5 درصد غذا راتشکیل داده اند. در بین ماهیان هم، خانوادهCyprinidae  با 78.7 و Gobiidae با 14.8 درصد غالب بودند. ماهی اسبله، نه تنها نسل ماهیان اقتصادی تالاب انزلی را تهدید نمی کند بلکه با تغذیه از آبزیان غیر بومی عاملی جهت موازنه و ابقا نسل انواع آبزیان می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1411

دانلود 866 استناد 4 مرجع 1
نشریه: 

رفاه اجتماعی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  81
 • صفحات: 

  287-327
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22
 • دانلود: 

  12
چکیده: 

مقدمه: بی ثباتی های اقتصادکلان، نوسانات قیمت ارز، تورم و به تبع آن نوسانات قیمت غذا یکی از مسایل موردتوجه طی سال های اخیر در کشور بوده است. ناکارآمدی سیاست ها و نوسانات قیمت مواد غذایی بیش از هر چیز گروه های کم درآمد را تحت تاثیر قرارداد و در فقر غذایی یا سوءتغذیه فرو برده است. مطالعه کشش های درآمدی و قیمتی اقلام غذایی به ویژه در گروه های مختلف درآمدی اطلاعات ارزشمندی را برای سیاستگذاری ارایه می کند. روش: در این مطالعه با تخمین سیستم تقاضای تقریبا ایده ال، به بررسی سبد غذایی خانوار و محاسبه کشش اقلام غذایی در سبدمصرفی خانوارها و نیز مقایسه گروه های مختلف درآمدی پرداخته شده است. داده های مورداستفاده داده های خام پیمایش هزینه ودرآمد خانوار برای سالهای 1395 و 1397 بوده است. به دلیل اثرات ناهمگن تغییرات قیمت بر تقاضا در گروه های مختلف درآمدی این مطالعه روی بیستک های مختلف درآمدی و با تاکید بر نان، گوشت و لبنیات انجام شده است. یافته ها: بر اساس نتایج، نان به عنوان یک کالای کم کشش شناسایی می شود. کشش قیمتی لبنیات و گوشت در هر دو سال موردبررسی مقادیر بزرگ تر از یک داشته و ازاین رو نشان دهنده پرکشش بودن این دو کالا است. مطالعه بیستک های درآمدی نشان می دهد در سال 1397 نان یک کالای پست و گیفن بوده و برای بیستک های سوم و پنجم یک کالای ضروری بوده است. بحث: نتایج بیانگر این است که میزان مصرف منابع پروتیین جانوری و لبنیات از حساسیت بالایی نسبت به قیمت این کالاها برخوردار است و افزایش قیمت این کالاها موجب محدود شدن مصرف این ریزمغذیها در سبد غذایی خانوار و چه بسا حذف آن در بیستکهای پایین درآمدی خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 22

دانلود 12 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

اندیشه آماد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  80
 • صفحات: 

  175-210
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  264
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

زمینه و هدف: یکی از دغدغه های امروز فرماندهان و مدیران فراجا در بحث خوراک کارکنان، تأمین اقلام خوراک و چگونگی انجام آن است. هدف این پژوهش شناسایی و رتبه بندی معیارهای انتخاب تأمین کنندگان اقلام اساسی خوراک در فراجا (مطالعه موردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان) بوده است. روش: این پژوهش، توصیفی، کاربردی و توسعه ای و به صورت توصیفی و تحلیلی انجام گرفته است. روش تحقیق نیز از نوع کیفی و کمی و هم چنین میدانی (پیمایشی) بوده است. جامعة آماری، کارکنان فرماندهی انتظامی کل استان اصفهان که سابقه فعالیت علمی یا اجرایی در حوزة خرید فراجا داشته و مسئولین خرید و مرتبط با اداره خرید بوده و اداره آماد، اداره آمادگاه و اداره نت بوده اند. جمع آوری اطلاعات به دو روش کتابخانه ای (اسنادی) و میدانی (پرسش نامه محقق ساخته) و با ابزارهای مصاحبه نیمه ساختاریافته در بخش کیفی و پرسش نامه در بخش کمی با نظر متخصصان بوده است. تجزیه وتحلیل با روش کدگذاری انتخابی و مقایسات زوجی، اِی اچ پی و در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام شده است. جهت سنجش روایی پرسش نامه از روش روایی محتوایی و صوری و برای پایایی پرسش نامه از طریق ثبات درونی ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. یافته ها و نتیجه گیری: یافته ها در پاسخ به سؤال های پژوهش نشان داده معیارهای استخراج شده به دودسته اصلی و فرعی طبقه بندی شده اند که مضامین اصلی شامل مؤلفه های ساختاری، محتوا یا رفتار و شاخص زمینه یا محیط بوده اند. رتبه بندی مؤلفه ها نشان داده است که مؤلفه های ساختاری، محتوا و زمینه به ترتیب رتبه اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند. هم چنین یافته ها نشان داده اند با استفاده از مقایسات زوجی و بر اساس رتبه بندی، معیار کیفیت بالاترین رتبه و معیار توجه به تولیدات داخلی پایین ترین رتبه را به خود اختصاص داده است.

آمار یکساله:  

بازدید 264

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

BAGHERI M. | MAGHSOUDI Z. | FAYAZI S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  659-665
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  10074
 • دانلود: 

  9450
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10074

دانلود 9450 استناد 455 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

JOURNAL OF CHEMOSPHERE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  189
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  744-751
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2743
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2743

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  351
 • دانلود: 

  403
چکیده: 

Background: food and beverage advertisements on television play a significant role in food preferences, especially among children and adolescents. This study aimed to evaluate foods and beverages advertised on television and purchased by adolescents or their families using the World Health Organization (WHO) nutrient profiling model. Study design: A cross-sectional study. Methods: This cross-sectional study was performed on 2, 699 students (1380 males and 1319 females) aged 11-16 in Ankara, Turkey, in 2015. Socio-demographic characteristics, television-viewing habits, and the tendency to purchase foods and beverages under the influence of TV advertisements were recorded. The body weight and height were measured by the researchers. All reported food and beverage items (n = 284) were evaluated and classified as permitted or not permitted to advertise, according to the WHO nutrient profile model (2015). Results: The majority (69. 8%) of students were underweight/normal weight, whereas 13. 3% and 16. 9% were classified as overweight and obese, respectively. A total of 69. 6% of adolescents declared that they were influenced by food advertisements, and 66. 4% bought those foods. The most purchased products included cakes and sweet biscuits (63. 8%), chocolate and confectionery (44. 9%), savory snacks (39. 6%), and soft drinks (25. 4%). Only 8. 5% of all the advertised products (n = 284) were permitted to be advertised, according to the WHO nutrient profile model (2015). Dairy products, meat products, grains, fruits and vegetables, soup, and some traditional Turkish foods (e. g., cig kofte and Turkish pizza) were permitted. The permitted products were preferred by only 13. 6% of the adolescents. Conclusions: Unhealthy foods are advertised on television for adolescents, and food advertisement management may be an essential strategy to provide healthy food choices.

آمار یکساله:  

بازدید 351

دانلود 403 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

اندیشه آماد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  72
 • صفحات: 

  1-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  111
 • دانلود: 

  38
چکیده: 

از مهم ترین اقداماتی که سازمان های موفق می توانند برای ارتقای اثربخشی خود انجام دهند آسیب شناسی به موقع فرآیندهای امور عملیاتی جاری در سازمان است که این امکان را به مدیران می دهد، همواره از مسایل و مشکلات جاری سازمان خود مطلع باشند. فرآیند تامین اقلام و توزیع به عنوان یکی از مهم ترین مسایل و موضوعات سازمان، دارای اهمیت و ضرورت انکار ناپذیری می باشد. هدف این پژوهش آسیب شناسی سیستم تامین و توزیع اقلام غیرمتمرکز خوراکی در یک مرکز نظامی-انتظامی بر اساس مدل سه شاخگی می باشد؛ بنابراین پژوهش از نظر نتیجه کاربردی، از نظر هدف توصیفی می باشد. برای اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید؛ که روایی محتوایی آن توسط خبرگان تایید شده و ضریب الفای کرونباخ پرسشنامه نیز برای سنجش پایایی محاسبه شد. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش شامل مدیران و کارشناسان آمادی می باشد. به دلیل محدود بودن جامعه آماری تمام شماری صورت گرفت. عمده ترین نتایج نشان دهنده مناسب بودن عوامل زمینه ای و نامناسب بودن عوامل ساختاری شامل؛ «دستورالعمل ها»، «برنامه ریزی»، «فرایند و روش خرید»، «نیروی انسانی» و «بودجه» می باشد. پس از مشخص شدن نقاط ضعف سیستم تامین و توزیع، پیشنهادها لازم جهت بهبود این سیستم ارایه گردیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 111

دانلود 38 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1 (پی در پی 20)
 • صفحات: 

  43-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  818
 • دانلود: 

  193
چکیده: 

سابقه و هدف: این بررسی با هدف تعیین سهم یارانه های غذایی و کالاهای مشمول یارانه در تامین نیازهای تغذیه ای خانوارهای ایرانی در شهر و روستا و گروه های اجتماعی – اقتصادی متفاوت انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه با استفاده از داده های طرح جامع مطالعات الگوی مصرف مواد غذایی خانوار و وضعیت تغذیه ای کشور طی سال های 81 ـ1379 و انتخاب خانوارها در شهر و روستا با نمونه گیری خوشه ای سیستماتیک انجام شد. برای ارزیابی وضعیت اجتماعی - اقتصادی، مشخصات کلی خانوار توسط پرسشگران مجرب پرسیده شد. داده های الگوی مصرف با استفاده از پرسشنامه های 24 ساعت یادآمد خوراک برای 3 روز متوالی گرد آوری شد. برای ارزیابی کالاهای یارانه ای از جدول توزین مستقیم اقلام غذایی عمده (برنج، روغن، قند و شکر)، ثبت دو روزه و جدول نحوه خرید اقلام غذایی عمده استفاده شد. در فایل داده ها، کالاهای یارانه ای و غیریارانه ای از یکدیگر مجزا و سهم آن ها از کل موادغذایی مصرفی و در تامین انرژی و درشت مغذی ها در خانوارهای ایرانی تعیین شد. به کمک روش تحلیل عاملی 3 عامل به عنوان متغیرهای وضعیت اجتماعی - اقتصادی در نظر گرفته شد و سهک های آن ها به دست آمد. سهک اول به عنوان گروه وضعیت اجتماعی - اقتصادی پایین، سهک دوم به عنوان گروه متوسط و سهک سوم به عنوان گروه با وضعیت بالا کدگذاری شد و سهم یارانه های غذایی در تامین انرژی و درشت مغذی ها در این گروه ها برآورد شد.یافته ها : در مجموع 7158 خانوار شامل 2496 روستایی (9/34%) و 4662 شهری (1/65%) مورد بررسی قرار گرفتند. بیشترین مصرف نان متعلق به گروه اجتماعی - اقتصادی پایین بود. انرژی، کربوهیدرات و پروتئین حاصل از نان در گروه های اجتماعی - اقتصادی بالاتر کمتر بود. در روستاها مصرف روغن نباتی جامد (82 گرم/نفر/روز) و در شهرها مصرف روغن نباتی مایع (6/3 گرم/ نفر/روز) بالاتر بود. با بالا رفتن وضعیت اجتماعی - اقتصادی، مصرف روغن نباتی جامد یارانه ای و آزاد و روغن کل کاهش و روغن نباتی مایع آزاد و سهم آن در شهرها افزایش یافت (به ترتیب در سهک ها 6/2، 0/3 و 1/4 گرم/ نفر/ روز). به همین ترتیب، سهم مصرفی قند و شکر و برنج آزاد در طبقات اجتماعی - اقتصادی بالاتر، بیشتر بود. در روستا و شهر سهم انرژی حاصل از نان (در طبقات اجتماعی - اقتصادی پایین، متوسط و بالا به ترتیب 42.3±0.5، 37.4±0.5 و 33.0±0.5 و در شهر به ترتیب 36.4±0.4، 30.0±0.3 و 26.4±0.3) و روغن نباتی جامد در طبقات پایین تر اقتصادی - اجتماعی بالاتر و انرژی حاصل از قند و شکر پایین تر بود. در شهر نیز انرژی حاصل از روغن نباتی مایع آزاد در طبقات پایین تر اقتصادی - اجتماعی، پایین تر بود. انرژی حاصل از برنج آزاد و برنج کل در طبقات اجتماعی - اقتصادی بالاتر افزایش داشت.نتیجه گیری: طبقات بالای اقتصادی - اجتماعی سهم کمتری از برنج، روغن و قند و شکر خود را به صورت یارانه ای دریافت می کنند. طبقات اجتماعی - اقتصادی پایین تر انرژی، کربوهیدرات و پروتئین بیشتری را از اقلام غذایی یارانه ای به دست می آورند.

آمار یکساله:  

بازدید 818

دانلود 193 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

MIRSAFA MOGHADDAM F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  SUPPL. (1)
 • صفحات: 

  180-180
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7656
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

Background: Bladder cancer is the second most common cancer of the urinary tract in the world and the third most common cancer in Iranian men. Despite the relatively high incidence of bladder cancer in Iran, no study has examined the relationship between dietary factors and bladder cancer.The aim of the present study was to investigate this association.Methods: To investigate the potential relationships between diet and risk for bladder cancer in Iran this case–control study was carried out. Study included 55 bladder cancer patients (cancer confirmed by pathology) and 110 controls.Dietary information was obtained by using a food frequency questionnaire. Case-control comparisons were based on tertiles of average daily intake of food items. The odds ratios were computed for each tertile, with the lowest tertile defined as the reference category.Results: Our findings show an important role for animal fat (OR=19.76), fat (OR=12.92), junk foods (OR=8.1), organ meat (OR=5.47), processed meat (OR=5.34) and sweets (OR=3.62) in bladder carcinogenesis. An inverse association was recorded between consumption of low fat dairy products (OR=0.31), yoghurt (OR=0.14), fish (OR=0.13), some fruits (OR=0.13) and the development of bladder cancer.Conclusion: The study indicated a potentially important role for animal products and saturated fat in bladder carcinogenesis.A protective effect was recorded between consumption of olive oil, some vegetables, fruits, cultured and low fat dairy products and the development of bladder cancer.

آمار یکساله:  

بازدید 7656

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

گوارش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1 (پیاپی 62)
 • صفحات: 

  13-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  864
 • دانلود: 

  265
چکیده: 

زمینه و هدف: الگوی غذای مصرفی و برخی اقلام غذایی از عوامل اصلی محیطی پیشگیری از سرطان مری شناخته شده اند. هدف این مطالعه تعیین الگوی غذایی و اقلام غذایی مصرفی در منطقه پرخطر از نظر سرطان مری می باشد.روش بررسی: الگوی غذای مصرفی ساکنین بالای 30 سال شهرستانهای گنبد و کلاله که وارد مطالعه آینده نگر سرطان مری شدند، به واسطه پرسشنامه بسامد خوراک معتبر شده 117 قلمی، تعیین و از آزمون رگرسیون چندگانه خطی برای مقایسه جنس، مکان اقامت و قومیت استفاده شد.یافته ها: دریافت همه اقلام مواد و گروه های غذایی در مردان بیشتر از زنان می باشد (P<0.001)، مگر در مصرف حبوبات و چای سبز، مصرف نان و غلات، گوشت ها، گوشت های فرایند شده، روغن گیاهی، چای، چای سبز، شیرینی ها و نمک، در افراد مقیم روستا در مقایسه با ساکنین شهر بیشتر است و مصرف نان و غلات، گوشت فرایند شده، لبنیات، چربی حیوانی و روغن گیاهی، میوه ها، چای سبز و نمک در قومیت ترکمن بطور قابل ملاحظه ای بیشتر از دیگران بوده است.نتیجه گیری: مصرف غلات و شیرینی ها بیشتر از سبد مطلوب بوده و مصرف میوه، سبزی، حبوبات و لبنیات نیز کمتر از میزان سبد مطلوب بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 864

دانلود 265 استناد 0 مرجع 0
litScript