نتایج جستجو

22881

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2289

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-5
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1565
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1565

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  949
 • دانلود: 

  181
چکیده: 

این مطالعه با هدف تعیین بهترین روش تغییر رژیم غذایی بچه ماهی سوف سفید (Sander lucioperca) از غذای زنده به غذای تجاری انجام شد. بچه ماهیان سوف 36 روزه با وزن تقریبی 1.6±0.07 گرم که پس از تفریخ به استخرهای نوزادگاهی معرفی شده بودند، در چهار تیمار آزمایشی شامل تیمار 1: فقط غذای مصنوعی، تیمار 2: شیرونومید+ غذای مصنوعی، تیمار 3: کرم توبیفکس+ غذای مصنوعی و تیمار 4: ترکیب شیرونومید و کرم توبیفکس+ غذای مصنوعی گروه بندی شدند. نحوه تغییر عادت غذایی از غذای زنده به مصنوعی به صورت کاهش نسبت غذای طبیعی و افزایش غذای مصنوعی بوده است. طول دوره آزمایش 21 روز بود. نتایج نشان دادند که بیشترین میانگین افزایش وزن (0.49±0.72 گرم)، میانگین رشد روزانه (0.023±0.034 گرم)، ضریب رشد ویژه (1.03±1.47 درصد در روز) و شاخص وضعیت (0.69±0.24 درصد)، متعلق به تیمار 4 بوده است. نتایج به دست آمده از آزمون توکی نشان داد که در تمامی شاخص های رشد به جز شاخص وضعیت، اختلاف معنی دار بین تیمار 1 با 3 و 2و همینطور تیمار 2 با 3 و 4 وجود دارد و در مورد شاخص وضعیت این اختلاف معنی دار بین تیمار 4 با 1 و 2 وجود داشت (P<0.05) تیمارها در فاکتورهای بقا و همنوع خواری هیچ اختلاف معنی داری نداشتند. بر اساس نتایج به دست آمده، بهترین روش برای تغییر رژیم غذایی بچه ماهیان سوف سفید به غذای تجاری می تواند ترکیبی از چند نوع غذای زنده باشد تا بچه ماهیان به تنوع غذایی عادت کرده و غذای مصنوعی را راحت تر بپذیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 949

دانلود 181 استناد 0 مرجع 1
نویسنده: 

SOLTANI SARVESTANI F. | DADFAR F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  19
تعامل: 
 • بازدید: 

  1575
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

Histology is an important field of fish health that can detect subtle conditions or early signs of disease. Since salmonoids are very noticeable in fish farming, so investigation of different factors includes food diet on the histology of them would be necessary. In this study we investigated the effects of two natural and synthetic diets on the gut histology of Salmo trouta caspius. Specimen with synthetic diet was provided from salmonoids Hatchery Center in Kelardasht, and specimen with natural diet was provided from Caspian Sea (Tonkabon region). Cardiac and pyloric section of stomach tissue and anterior and posterior section of intestine were fixed in Boin's solution for 24 hours. After dehydration, specimens were embedded in paraffin and 7micrometer sections were made. The slides were stained using hematoxilin eosin. Light microscope observations were carried out with different magnification from 5 to 100. The results showed that, cardiac section of stomach tissue had more advanced cardiac gland but pyloric section had more advanced mucus layer. In general, specimen with synthetic diet had more advanced mucus layer than sub mucus layer but, specimen with natural diet had the both of mucus and sub mucus layers in advanced form. In anterior and posterior section of intestine tissue, in both specimen compared to pyloric section compact layer and granulosa had reduced, but mucus layer and sub mucus layer had more advanced and was observed more goblet cells, but in specimen with natural diet showed morelonger mucus layer.

آمار یکساله:  

بازدید 1575

دانلود 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  1480-1481
تعامل: 
 • استنادات: 

  1000
 • بازدید: 

  7358
 • دانلود: 

  12717
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7358

دانلود 12717 استناد 1000 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  SUPPL. (1)
 • صفحات: 

  219-219
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  10934
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

Background: Besides the high prevalence of obesity among adults, the prevalence of childhood obesity is also growing in an alarming rate. Few data are available linking fast food intake to diet quality in developing countries. This study was conducted to determine the association between fast food consumption and diet quality as well as obesity among Isfahanian girls.Methods: This cross-sectional study was done among 140 Iranian adolescents selected by the use of systematic cluster random sampling. dietary intakes were assessed using a validated food frequency questionnaire.Fast foods were defined as following items: “convenience food” or prepared foods such as hamburger, sausage, cheese burger, other burgers, hot dogs, rusk fish, rusk poultry, French fries, and pizza. diet quality was defined based on energy density and nutrient adequacy ratios calculated by dividing daily individual intake to dietary recommended intake for each nutrient. Anthropometric variables and physical activity were also measured.Results: Individuals in the highest quartile of fast food intake had significantly lower NARs for vitamin B1 (P=0.008), phosphorus (P=0.0250), selenium (P<0.001) and vitamin B2 (P=0.012) compared with those in the lowest quartile. Those in top quartile of fast food intake consumed more energy-dense diets than those in the bottom quartile (P=0.022). High intakes of fast foods were significantly associated with overweight (top quartile: 40% versus bottom quartile: 0%, P=0.0001) and obesity (11.4% versus 2.9%, P=0.0001).Conclusions: Probably, more fast food consumption is associated with more energy intake from non-fast-food and fast food sources. For instance, a significant direct association between fast food intake and sugar sweetened beverages has been reported. Moreover, Iranian fast foods are rich sources of saturated and trans-fatty acids which may results in obesity. foods with low dietary quality e.g., white bread, mayonnaise and sugar sweetened beverages are also consumed along with fast food.In conclusion, Fast food consumption is associated with poor diet quality and high prevalence of overweight and obesity among Isfahanian adolescents. Prospective data are required to confirm these findings.

آمار یکساله:  

بازدید 10934

دانلود 9450 استناد 455 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  571
 • دانلود: 

  203
چکیده: 

در این مطالعه اثرات استفاده از رژیم های غذایی مختلف بر میزان نرخ رشد گاماروس دریای خزر Pontogammarous meoticus بررسی شد. میزان 1.5 گرم گاماروس تر با میانگین طولی 7±0.52 میلی متر به ظروف آکواریومی به حجم 900 سانتی متر مکعب (با حجم آبگیری 2.5 لیتر) منتقل گردید. گاماروس ها به مدت 45 روز و به میزان 6 تا 7 درصد بیومس کل با رژیم های غذایی شامل سیب زمینی پخته (تیمار 1)؛ 30 درصد مخمر و 70 درصد غذا سیب زمینی (تیمار 2)؛50 درصد مخمر و 50 درصد سیب زمینی (تیمار 3)؛ بدون غذادهی (تیمار 4) تغذیه شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که میزان تولید کل (بالغین و نوزاد)، سرعت دو برابر شدن جمعیت و نرخ رشد ویژه جمعیتی به طور معنی داری در تیمار 2 و 3 بیشتر بود (P<0.05). افزایش بیوماس وزن و رشد روزانه نیز در تیمارهایی که در جیره ی غذایی مخمر دریافت می کردند به طور معنی داری بیشتر بود (P<0.05). تیمار 3 بیشترین ضریب تبدیل غذایی را داشت. نتایج این بررسی نشان داد که استفاده از مخمر نانوایی می تواند سرعت رشد در گاماروس را بهبود بخشیده و در شرایط پرورشی مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 571

دانلود 203 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  57
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  2646
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 2646 استناد 57 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  466-473
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  298
 • دانلود: 

  41
چکیده: 

مقدمه: با توجه به شیوع بالای چاقی و چاقی شکمی در نوجوانان و ارتباط آن با دریافت غذایی، هدف از این مطالعه بررسی ارتباط میان مصرف غذاهای آماده به عنوان نمایانگری از رژیم غذایی با نمایه توده بدنی و دور کمر در دختران نوجوان مقطع راهنمایی می باشد.روش ها: این تحقیق یک پژوهش مقطعی بود که روی 140 دختر نوجوان 10 تا 14 ساله در مدرسه راهنمایی زینب منطقه جی اصفهان انجام گرفت. دانش آموزان به روش تصادفی انتخاب شدند و از آن ها فرم یک عدد پرسشنامه بسامد خوراک FFQ (food frequency questionnaire) پرشده دریافت شد. ارزیابی فعالیت بدنی با استفاده از ثبت روزانه فعالیت بدنی بررسی شد.BMI (Body mass index) کمتر از صدک 15 استاندارد برای سن و جنس به عنوان «کم وزن»، بین صدک 15 تا کمتر از صدک 85 «وزن طبیعی»، بین صدک 85 تا کمتر از صدک 95 «اضافه وزن» و مساوی یا بیشتر از صدک 95 به عنوان «چاقی» طبقه بندی شد.یافته ها: نتایج این مطالعه حاکی از آن است که میانگین BMI در جمعیت برابر 19.86 و دور کمر برابر 69 است و 35.7 درصد این نوجوانان یا چاق بودند یا اضافه وزن داشتند. همچنین میانگین دریافت غذای آماده برابر 174.6 گرم در روز بود. داده ها به دست آمده ارتباط معنی داری میان مصرف غذای آماده با نمایه توده بدن و دور کمر نشان داد (P=0.009، P=0.02).نتیجه گیری: ارتباط معنی داری بین مصرف غذای آماده با دور کمر و نمایه توده بدنی در دختران نوجوان اصفهانی دیده شد. از این رو آموزش های لازم برای نوجوانان ضروری است.

آمار یکساله:  

بازدید 298

دانلود 41 استناد 455 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2 (پیاپی 27)
 • صفحات: 

  55-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  975
 • دانلود: 

  191
چکیده: 

زمینه و هدف: اثر هویج و گوجه فرنگی بر متابولیسم لیپیدها، بخصوص کلسترول در نمونه های آزمایشگاهی و انسانی در چند سال اخیر در دست بررسی و تحقیق می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر مصرف منظم هویج و گوجه فرنگی در دوره ای کوتاه مدت بر غلظت لیپیدهای سرم موش صحرایی انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه تجربی، 30 سر موش صحرایی سفید نر حدود 3 ماهه با وزن 150-200 گرم به طور تصادفی در سه گروه قرار گرفتند. از تمامی موش ها در شروع مطالعه نمونه خون گرفته شد و غلظت تری گلیسرید، کلسترول و HDL-C با استفاده از کیت های آزمایشگاهی و روش اسپکتروفتومتری اندازه گیری شد. به گروه اول روزانه 1 میلی لیتر آب شهر و 1 میلی لیتر مخلوط غنی از تری گلیسرید و کلسترول (کره حیوانی و زرده تخم مرغ) و به گروه دوم روزانه 1 میلی لیتر عصاره هویج و 1 میلی لیتر از مخلوط فوق و به گروه سوم روزانه 1 میلی لیتر عصاره گوجه فرنگی و 1 میلی لیتر از مخلوط ذکر شده، به مدت دو هفته از طریق خوراکی تجویز شد. پس از دو هفته مداخله غذایی، غلظت لیپیدهای خون اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون آماری t در سطح معنی داری P£0.05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: غلظت کلسترول  در موش های گروه اول (شاهد) در مقایسه با قبل از مداخله غذایی به طور معنی داری افزایش یافت (P<0.05)؛ در حالی که در موش های گروه دوم و سوم که عصاره هویج و گوجه فرنگی و مخلوط غنی از تری گلیسرید و کلسترول برای آنها تجویز شده بود، در مقایسه با قبل از مداخله غذایی به طور معنی داری کاهش یافت (P<0.05). غلظت تری گلیسرید در موش های گروه اول و دوم، در مقایسه با قبل از مداخله غذایی تفاوت قابل ملاحظه ای نداشت (P<0.05)؛ در حالی که در گروه سوم در مقایسه با قبل از مداخله غذایی افزایش معنی داری داشت (P<0.05)؛ HDL-C سرم در هر سه گروه در مقایسه با قبل از مداخله غذایی تفاوت قابل ملاحظه ای نداشت (P<0.05).نتیجه گیری: بر اساس یافته های این مطالعه می توان اذعان نمود که عصاره هویج و گوجه فرنگی سطح کلسترول سرم را کاهش می دهند و این اثرات می تواند در پیشگیری از بروز بیماریهای قلبی- عروقی نقش داشته باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 975

دانلود 191 استناد 2 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  71
 • بازدید: 

  5
 • دانلود: 

  3411
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5

دانلود 3411 استناد 71 مرجع 0
litScript