نتایج جستجو

30

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

سوهانیان فاطمه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4 (ضمیمه)
 • صفحات: 

  109-119
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2756
 • دانلود: 

  1533
چکیده: 

بنابر تعالیم اسلامی، جنین انسان شخصیتی بالقوه و قابل احترام دارد و مانند انسانهای دیگر دارای حقوقی، از جمله حق حیات و حق سلامت است. بر این اساس، در متون فقهی، علاوه بر پیش بینی مصادیقی از این حقوق، ضمانت اجرای آن، در مقابل ناقضین، تعیین شده است.قانون گذار جمهوری اسلامی نیز، با الهام از رهنمودهای فقه اسلام، عمدتا با جرم دانستن سقط جنین و، متعاقب آن، تعیین مجازات برای عاملین آن از جنین حمایت کرده است. علاوه بر این، با تدوین مقرراتی، از جمله مواد 91، 92، 262 قانون مجازات اسلامی، مبنی بر تاخیر اجرای برخی از مجازات ها از مادر باردار، گامی دیگر در این راستا برداشته است. اما، به رغم اینکه در نظام حقوقی اسلام ضمانت اجرای کیفری مبتنی بر پرداخت دیه نسبت به ناقضین احکام فوق، به تفکیک، در نظر گرفته شده است و بسیاری از متون فقهی مباحث مشروحی را به آن اختصاص داده اند. به این امر چنانکه باید، عنایت شده است. از این رو، ابهاماتی در این باب وجود دارد، تا آنجا که در بررسی مواد یاد شده این شبهه ایجاد شده است که ظاهرا مقنن بیشتر به حمایت قانونی از جنین پرداخته است تا حمایت کیفری از آن.با ملاحظه مطالب فوق، این مقاله تلاشی است برای جلب عنایت قانون گذار تا بر اساس نگرش فقهی با تدوین مقررات کیفری مناسب، صریح و روشن شبهه و خلا یاد شده را رفع کند.

آمار یکساله:  

بازدید 2756

دانلود 1533 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  3 (پیاپی 84)
 • صفحات: 

  306-314
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  626
 • دانلود: 

  144
چکیده: 

مقدمه: دیابت قندی یک بیماری متابولیکی با عوارض سیستمیک می باشد. فرزندان مادران دیابتی در معرض بسیاری از اختلالات نظیر آسیب های عروقی کوچک و بزرگ، رتینوپاتی و آترواسکلروزیس می باشند. در مطالعه حاضر سعی گردید اثرات دیابت مادری بر تغییرات حجم شبکه کوروئیدو طول مویرگ های آن در جنین های 15.5 روزه مورد بررسی قرار گیرد.روش بررسی: در این مطالعه تجربی که روی 30 سر رت نر نژاد ویستار صورت گرفت حیوانات به دو گروه تجربی و یک گروه کنترل تقسیم شدند (n=10). به گروه های تجربی جهت القای دیابت استرپتوتوسین (55 میلی گرم/کیلوگرم) و به گروه کنترل بافر سیترات به صورت درون صفاقی به مدت  4هفته تزریق گردید. در آخرین روز هفته چهارم جفت گیری صورت گرفته و با مشاهده پلاک واژینال روز صفر بارداری تعیین گردید. عصر روز پانزدهم بارداری رت ها تشریح و از هر مادر یک جنین انتخاب شد. پس از فیکساسیون سر جنین ها و طی مراحل پاساژ بافت، برش های افقی سریال تهیه شده و رنگ آمیزی به وسیله هماتوکسیلین - ائوزین انجام شد. حجم شبکه کوروئید به وسیله تکنیک های استریولوژی اندازه گیری و نتایج به وسیله آزمون آماری ANOVA مورد بررسی قرار گرفت.نتایج: نتایج اختلاف معنی داری بین حجم شبکه کوروئید و طول مویرگ های آن بین گروه های تجربی و کنترل نشان داد بطوری که حجم شبکه کوروئید و طول مویرگ هادر جنین های مادران دیابتی به طور چشمگیری افزایش داشت (P<0.05).نتیجه گیری: احتمالا شرایط هیپر گلیسمیک مادری نوعی آنژیوژنز را در جنین ها القا نموده که می تواند علت بسیاری از بی نظمی های مغزی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 626

دانلود 144 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

RIEMANN M.K. | KANSTRUP HANSEN I.L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  12-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6303
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6303

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  3 (پیاپی 70)
 • صفحات: 

  3299-3304
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  115
 • دانلود: 

  53
چکیده: 

تری تریکوموناس فتوس، تک یاخته ای است که معمولا در گاو بیماری تولیدمثلی ایجاد کرده و باعث ناباروری و سقط جنین می گردد. روش مرسوم برای تشخیص آلودگی، مشاهده مستقیم میکروسکوپی و درصورت زمان محدود برای بررسی، انتقال به محیط انتقالی یا محیط کشت است. هدف از این بررسی تنظیم روش مولکولی برای تشخیص آلودگی تریکوموناسی وتعیین میزان آلودگی درکشتارگاه اصفهان بود. در این بررسی از دو کشتارگاه متفاوت در شهرستان اصفهان 73 گاونر و27 گاوماده موردبررسی قرارگرفتند. با استفاده از سرنگ انسولین استریل و سواپ از رحم و مخاطات تناسلی نمونه گیری صورت گرفت. برای استخراج DNA براساس دستورالعمل شرکت سازنده کیت اقدام گردید(شرکت سیناژن-ایران). آزمایش واکنش زنجیره ی پلیمرازی (Nested PCR)، با بکارگیری پرایمرهای اختصاصیRNA ریبوزومی تری تریکوموناس فتوس برای توالی جنس(TFR 1-2) وگونه(TFR3-4) صورت پذیرفت. همه نمونه ها با انجام آزمون Nested PCR مورد بررسی قرارگرفتند. تعداد 6 گاونر(2/8%)و2 گاوماده (4/7%) با نشان دادن باند372 بازی آلودگی به جنس و2 گاونرنیز آلودگی به گونه فتوس تری تریکوموناس راباباند374 بازی نشان دادند. سایر نمونه ها با گونه هایی غیر از گونه فتوس مرتبط بودند. بنابراین بر اساس نتایج این تحقیق، شیوع جنس تری تریکوموناس و خصوصا تری تریکوموناس فتوس در نمونه ها، تاییدکننده لزوم توجه جدی به آزمایشهای غربالگری در گاو به خصوص گاوهای نر می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 115

دانلود 53 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

PACEY A.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  SUPPL 2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13497
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

The relationship between lifestyle and semen quality is of popular interest to patients and the general public. However, new findings are often accepted uncritically without reference to the biological complexities of the male reproductive system. Many factors influence semen quality, including: (i) the inherent sperm production capacity of the testicles; (ii) the period of time since the last ejaculation; (iii) general health; (iv) the duration and nature of pre-ejaculatory sexual stimulation; and (v) the structural and functional integrity of the male reproductive tract, ejaculatory ducts and accessory glands. Each of these factors will have its own bearing on ejaculate quality and any proposed lifestyle factors need to be interpreted with them in mind. This lecture will discuss two important checkpoints where lifestyle factors may have an important effect on adult semen quality. First is the pre-natal exposure of the male foetus to risk during its time in utero through maternal behaviors such as diet, the use of cosmetics and smoking that may have a detrimental effect on testicular development that in turn impact on adult testicular function. Second is the exposure of adult men to factors that affect the function of the post-pubertal testicle and risks are thought to include the effect of temperature (e.g. hot baths, tight underwear), poor diet and a number of chemical exposures either in the workplace or at home. Whilst lifestyle is an important risk factor in male infertility, its potential effects should be taken in context with other biological variables and known medical conditions.

آمار یکساله:  

بازدید 13497

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4 (مسلسل 29)
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  581
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

هدف از این مطالعه بررسی ویژگی های هیستومورفومتریک بیضه جنین گوسفند در سه مرحله اوایل، اواسط و اواخر آبستنی بود. جنین ها با اندازه گیری طول فرق سر-دنبالچه (CRL) در 3 گروه سنی طبقه بندی شدند. مقاطع بافتی نشان دادند که از گروه سنی اول (با CRL برابر با 50-20 میلی متر)، سلول های سرتولی و گونوسیت ها به طور مجزا در دیواره طناب های جنسی قابل تشخیص بوده و سلول های لیدیگ آشکارا در بافت بینابینی گنادی یافت می شوند. در گروه سنی دوم (با CRL برابر با 260-140 میلی متر)، سپید پرده به یک لایه فیبروزی خارجی و یک لایه عروقی داخلی تقسیم شده و سازمان دهی بافتی شبکه بیضه آشکار شده است. در گروه سنی سوم (با CRL برابر با 420-380 میلی متر)، شکل، اندازه و ساختار بیضه بیشتر تمایز یافته و طناب های جنسی آشکارا از هم فاصله گرفته اند. یافته های میکرومتریک نشان داد که قطر سپید پرده و طناب های جنسی و تعداد سلول های لیدیگ و سلول های سرتولی با افزایش سن به طور معنی داری افزایش یافت(P<0.05) . تعداد گونوسیت ها و طناب های جنسی در هر میدان میکروسکوپی از گروه اول به گروه دوم به طور معنی دار افزایش و در گروه سوم کاهش یافت(P<0.05) . اندازه های بیومتریک در بیضه های راست و چپ اختلاف آماری معنی داری نشان نمی دهند(P>0.05) .

آمار یکساله:  

بازدید 581

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  73
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  457-463
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  387
 • دانلود: 

  238
چکیده: 

زمینه مطالعه: : نئوسپورا کانینوم تک یاخته انگلی بیماریزاست که به عنوان یکی از عوامل مهم ایجاد کننده سقط جنین عفونی گاو در سراسر جهان مطرح می باشد. هدف: هدف از این مطالعه بررسی و ردیابی حضور انگل نئوسپورا کانینوم در مغز، مخچه و بصل النخاع جنین های سقط شده در گاوداری های شهرستان اراک به روش ملکولی می باشد. روش کار: تعداد 38 نمونه مغز، مخچه و بصل النخاع جنین های سقط شده با روش ملکولی از نظر وجود انگل نئوسپورا مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج: بررسی آماری یافته های مطالعه نشان دهنده این است که در 3/26 ٪ از مغز جنین های سقط شده DNA نئوسپورا کانینوموجود دارد و در مخچه و بصل النخاع جنین های سقط شده حضورDNA نئوسپورا کانینوم مشاهده نگردید. ارتباط آماری معنی داری بین آلودگی به انگل نئوسپورا کانینوم باسن مادر (تعداد زایش)، سابقه سقط و حضور سگ در گله وجود دارد. نتیجه گیری نهایی: نتایج تحقیق حاضر ارتباط معنی داری را بین آلودگی به نئوسپوروزیس و تعداد سقط های انجام شده در گاو های مورد بررسی نشان داد؛ به همین دلیل به نظر می رسد این تک یاخته را می توان از عوامل مهم همه گیری های سقط جنین در گله گاوهای مزرعه شیری شهرستان اراک به شمار آورد که لزوم نظارت مستمر در تشخیص و پیشگیری در صنعت گاوداری را گوشزد می نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 387

دانلود 238 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  1890
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND: ADIPOSE TISSUE CAN RELEASE HORMONES INTO THE BLOOD STREAM IN RESPONSE TO SPECIFIC EXTRACELLULAR STIMULI OR CHANGES IN METABOLIC STATUS. THESE HORMONES ARE POTENTIALLY INVOLVED IN THE REGULATION OF ENERGY HOMEOSTASIS, ADIPOSE TISSUE DEVELOPMENT, AND INSULIN SENSITIVITY. PREGNANCY IS ASSOCIATED WITH SUBSTANTIAL CHANGES IN MATERNAL METABOLISM IN ORDER TO PROVIDE SUFFICIENT ENERGY AND NUTRIENTS TO THE foetus. ADIPONECTIN EMERGES FROM ADIPOCYTE AND HAS INSULIN SENSITIZING PROPERTIES. ...

آمار یکساله:  

بازدید 1890

دانلود 0
نویسندگان: 

Khan Amir R.A. | Naqid I.A. | Zangana I.Q.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  75
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  241-248
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18339
 • دانلود: 

  7839
چکیده: 

ENGLISH: This study was carried out on seven flocks of ewes suffered from late abortion and neonatal mortality with the prevalence rate of infection reported as 13. 95%. The blood and tissue samples were collected from the aborted ewes in several flocks of Duhok province, Kurdistan Region, Iraq. Serological analysis indicated that all the aborted ewes were confirmed positive for agglutination to Toxoplasma gondii (T. gondii) antibody. The investigation of the aborted fetuses showed the blood-stained fluid in the thoracic and abdominal cavity. Most of the aborted fetuses had also enlarged, congested, and friable livers and lungs. The placenta was swollen, reddish, and friable, and its cotyledons also spotted with whitish foci. T. gondii tachyzoites were also demonstrated in the placental sections of some aborted ewes. Severe congestion, necrosis, and infiltration of multinucleated cells were the most predominant histopathological changes of the aborted fetuses, as well as presented tissue cysts, tachyzoites, and bradyzoites in the liver, brain, heart, and lung. There were also several clusters of dark purple banana-shaped T. gondii tachyzoites within the brain and heart tissues in most of the examined aborted fetuses in different flocks. T. gondii tachyzoites were also detected from the peritoneal ascites of mice inoculated experimentally 12 days following the infection. Moreover, T. gondii tissue cysts were detected from the impression smears of the mice brains 32 days after the infection. Accordingly, the demonstration of T. gondii in Giemsa-stained impression smears associated with characteristic histopathological changes of different organs is a great fundamental method for the diagnosis of T. gondii in aborted cases. FRENCH: Ré sumé : Cette é tude a é té ré alisé e sur sept troupeaux de brebis souffrant d'avortement tardif et de mortalité né onatale avec un taux de pré valence d'infection rapporté à 13, 95%. Les é chantillons de sang et de tissus ont é té pré levé s sur les brebis avorté es dans plusieurs troupeaux de la province de Duhok, ré gion du Kurdistan, en Irak. L'analyse sé rologique a indiqué que toutes les brebis avorté es é taient confirmé es positives pour l'agglutination à l'anticorps Toxoplasma gondii (T. gondii). L'enquê te sur les foetus avorté s a montré le liquide taché de sang dans la cavité thoracique et abdominale. La plupart des foetus avorté s avaient é galement des foies et des poumons agrandis, congestionné s et friables. Le placenta é tait enflé , rougeâ tre et friable, et ses cotylé dons é taient é galement tacheté s de foyers blanchâ tres. Des tachyzoites de T. gondii ont é galement é té mis en é vidence dans les coupes placentaires de certaines brebis avorté es. Les changements histopathologiques les plus pré dominants chez les foetus avorté s é taient une congestion sé vè re, une né crose et l'infiltration des cellules multinuclé é es ainsi que les kystes tissulaires, les tachyzoï tes et les bradyzoï tes pré sents dans le foie, le cerveau, le coeur et les poumons. Il y avait é galement plusieurs grappes de tachyzoï tes de T. gondii en forme de banane violette foncé e dans les tissus du cerveau et du coeur dans la plupart des foetus avorté s examiné s dans diffé rents troupeaux. Des tachyzoites de T. gondii ont é galement é té dé tecté s dans l'ascite pé ritoné ale de souris inoculé es expé rimentalement 12 jours aprè s l'infection. De plus, des kystes tissulaires de T. gondii ont é té dé tecté s 32 jours aprè s l'infection à partir des frottis du cerveau des souris. En consé quence, l’ examen des frottis coloré s au Giemsaassocié s, permettant la dé tection des changements histopathologiques caracté ristiques aux diffé rents organes, est une, mé thode de choix et fondamentale pour le diagnostic de T. gondii dans des cas avorté s.

آمار یکساله:  

بازدید 18339

دانلود 7839 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MOVASSAGHI A.R. | NASERI Z. | REZAEE OGHAZI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3 (36)
 • صفحات: 

  262-264
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14397
 • دانلود: 

  9533
چکیده: 

An aborted female Holstein foetus with marked generalized anasarca was referred to the Excellence Centre for Ruminant Abortion and Neonatal Mortality, Ferdowsi University of Mashhad. On postmortem examination, red-tinged ascites, pale and firm liver with extreme irregularity and numerous round to oval slightly raised foci on the capsular surface were seen. Histological examination revealed widespread fibrosis, linkage of periportal areas to the central vein region and proliferation of bile ductules forming a branching network within the fibrous tissue. The lesion was diagnosed as congenital hepatic fibrosis.

آمار یکساله:  

بازدید 14397

دانلود 9533 استناد 0 مرجع 0
litScript