نتایج جستجو

3876

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

388

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  59
 • صفحات: 

  35-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  477
 • دانلود: 

  343
چکیده: 

تصمیم گیری درباره تامین مالی وترکیب ساختار سرمایه در شرکت ها به عوامل گوناگونی بستگی دارد. هدف اساسی تحقیق اندازه گیری انعطاف پذیری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. باتوجه به هدف پژوهش در مرحله اول، بر مبنای چارچوب، نظرات خبرگان مالی جهت کسب شناخت ودرک دیدگاه های آنان و مشخص ساختن ابعاد، مولفه ها، شاخص ها و عوامل تعیین کننده مدل انعطاف پذیری مالی شرکت ها، ازطریق پرسشنامه اخذ شد. در مرحله دوم، بعد از ارایه مدل مورد اشاره، روش همبستگی به عنوان یکی از زیر بخش های روش تحقیق توصیفی برای اندازه گیری مولفه های نگهداشت وجه نقد، ظرفیت بدهی و اندازه بازار سرمایه شرکت های بورس تهران با اطلاعات واقعی وتاریخی صورت های مالی و اطلاعات معاملاتی سهام شرکت ها، استفاده گردید. نتایجاندازه گیری مولفه های سه گانه حاکی از اندازه و مقدارکمتر نگهداشت وجه نقد، اندازه ومقدار بیشترظرفیت بدهی و روند نسبتاً نزولی اندازه بازار سرمایه (نقد شوندگی سهام) شرکت های بورس تهران طی سال های 1380 تا 1394 است واندازه گیری ابعاد دوگانه انعطاف پذیری مالی نیزحاکی از استفاده از انعطاف پذیری مالی درونیو عدم استفاده از انعطاف پذیری مالی بیرونی است که با تئوری های توازن و سلسله مراتب وعدم تقارن اطلاعاتی قابل تبیین هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 477

دانلود 343 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HOSSEINKHANI SAMAN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  SUPPL. (1)
 • صفحات: 

  50-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9558
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

In this study, different approaches including addition of disulfide bridges, saturation of surface charges, and decrease of segmental flexibility have been used to increase thermostability of firefly luciferase. A disulfide bridge is introduced into Photinus pyralis firefly luciferase to make two separate mutant enzymes. One of the designed mutant (A103C/S121C) showed remarkable thermal stability, its specific activity decreased, whereas the A296C/A326C mutant showed tremendous thermal stability and 7.3-fold increase of specific activity. Analysis of enzyme according to residues B-factors shows that its C-terminal is much more flexible than its N-terminal. Two mutations in the most flexible region of luciferase were designed. Analysis shows that D476N mutation doesn' t have any significant effect but D474K mutation destabilized protein. On the other hand, flexibility analysis using dynamic quenching and limited proteolysis demonstrates that D474K mutation became more flexible than wild type. Protein engineering studies have shown that thermostable proteins have a higher frequency of Arg, especially in exposed states. To further elucidate the arginine saturation effects on stability of firefly luciferase, some of hydrophobic solvent-exposed residues in luciferase are changed to arginine. All of these residues are located at the external loops of L. turkestanicus luciferase.Introduction of double mutation (-Q35R/I232R) and triple mutation (- Q35R/I232R/I182R) were reserved specific activity of enzyme while its stability was enlarged and its flexibility was declined. Structural and functional properties of the mutants were investigated using different spectroscopic methods. It seems a clear relationship between stability and segmental flexibility in firefly luciferase controls its activity under different conditions.

آمار یکساله:  

بازدید 9558

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  36
 • صفحات: 

  41-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  683
 • دانلود: 

  541
چکیده: 

محیط رقابتی امروزی علاقه زیادی را نسبت به مباحث قابلیت های پویای سازمانی و انعطاف پذیری تولید ایجاد کرده است، اما با وجود شناخت منافع بالقوه این دو مفهوم، فعالان اجرایی و محققین درک درستی از ارتباطات بین آنها ندارند. لذا هدف این مقاله درک این مفاهیم پیچیده و نحوه تاثیرگذاری مولفه های آنها بر هم می باشد. در این پژوهش در ابتدا به منظور شناخت کامل مولفه های قابلیت های پویای سازمانی و انعطاف پذیری تولید با بررسی مطالعات گذشته، از روش تحلیل محتوای متنی استفاده شد و در ادامه به منظور غنای این روش نظر خبرگان نیز لحاظ شد، که در نهایت 6 قابلیت پویای سازمانی و 14 بعد انعطاف پذیری تولید از مطالعات گذشته استخراج گردید. سپس با استفاده از روش DEMATEL فازی و بر اساس نظر خبرگان تأثیر گذاری این مؤلفه ها بر یکدیگر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل نشان می دهد تاثیرگذارترین قابلیت های پویای سازمانی به ترتیب عبارتنداز: خلق و یکپارچه سازی دانش، پیکربندی مجدد و شناخت فرصت ها و مدیریت تهدیدها و از بین ابعاد انعطاف پذیری تولید تاثیرپذیر ترین ابعاد به ترتیب، محصول جدید، عملیات و تولید می باشد. همچنین نتایج تحلیل گویای تأثیر گذاری بسیار بالای قابلیت های پویای سازمانی بر ابعاد انعطاف پذیری تولید می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 683

دانلود 541 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  31
تعامل: 
 • بازدید: 

  1155
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

THIS PAPER BRINGS ABOUT A COST EFFECTIVE SOLUTION WHICH HELPS REDUCE POWER FLUCTUATIONS AND STABILIZE THE GRID WITH THE INTEGRATION OF OTHER RENEWABLE ENERGY SOURCES SUCH AS WIND.THE INDIAN POWER SYSTEM IS DISCUSSED AS AN EXAMPLE USING GE’S LATEST TECHNOLOGIES WITH PUMPED STORAGE POWER PLANTS.

آمار یکساله:  

بازدید 1155

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  28
 • صفحات: 

  43-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1281
 • دانلود: 

  530
چکیده: 

مدیر ممکن است تصمیماتی را در زمینه سیاست های مالی اتخاذ نماید که در تطابق با منافع شخصی خود و نه منافع سهامداران باشد. با توجه به این عقیده که حضور سرمایه گذاران نهادی به دلیل مالکیت آنها و نظارتشان بر مدیر ممکن است به تغییر رفتار شرکت ها (شامل سیاست های مالی) منجر شود، انتظار می رود ارتباط معناداری بین مالکیت نهادی و تصمیمات مرتبط با انعطاف پذیری مالی شرکت ها وجود داشته باشد. این تحقیق به بررسی این ارتباط از طریق اندازه گیری متغیر وابسته از طریق سنجه های نقدینگی و اهرمی پرداخته است. در این تحقیق برای آزمون وجود رابطه بین متغیرها و همچنین معنادار بودن رابطه ارائه شده برای توضیح متغیر وابسته، از تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نمونه تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.یافته ها حاکی از آن است که مالکیت نهادی ارتباط مثبت معنادار با اغلب این سنجه ها دارد. به عبارت دیگر حضور مالکان نهادی در ساختار سرمایه شرکت ها سبب انعطاف پذیری بیشتری آن ها می گردد. این یافته با فرضیه نظارت فعال مطابق است. همچنین یافته ها نشان دادند که هر چه تمرکز مالکان نهادی در ساختار سرمایه شرکت بیشتر باشد بعبارتی سرمایه بیشتر دست تعداد معدودی مالک نهادی باشد، انعطاف پذیری شرکت کم می شود. این یافته، فرضیه منافع شخصی مالکان نهادی بزرگ را مورد تایید قرار می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 1281

دانلود 530 استناد 1 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  28-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2247
 • دانلود: 

  884
چکیده: 

مقدمه: اصطلاحات اضافه وزن و چاقی به مجموعه ای از شرایط پزشکی اشاره دارد که این حالت می تواند با مشکلات متعدد سلامت و کاهش طول عمر همراه باشد.هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثرات مثبت و منفی درمان شناختی- رفتاری بر سلامت روان و انعطاف پذیری روانشناختی در افراد دارای اضافه وزن بود. روش: طرح این پژوهش، از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون، پگیری و گروه کنترل، بود. جامعه پژوهش، شامل کلیه افراد دارای اضافه وزن بین 20 تا 50 سال مراجعه کننده به کلینیک های تغذیه و کلوب های ورزشی شهر اصفهان در سال 1393 بود که از میان آن ها تعداد 40 نفر، به روش نمونه گیری دردسترس به عنوان نمونه پژوهش، انتخاب شدند و به تصادف در دو گروه آزمایش (20 نفر) و کنترل (20 نفر) قرار گرفتند. گروه آزمایش 8 جلسه دو ساعته درمان شناختی- رفتاری دریافت کردند، در حالیکه گروه کنترل، هیچ مداخله ای دریافت نکردند. پرسشنامه سلامت عمومی 12 سوالی (GHQ-12) و پرسشنامه پذیرش و عمل برای مشکلات مربوط به وزن (AAQW)، به عنوان ابزار پژوهش در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری، برای دو گروه مورد استفاده قرار گرفت. داده ها توسط تحلیل کواریانس و آزمون مان ویتنی- یو مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج، نشان داد که درمان شناختی- رفتاری، در مرحله پس آزمون، منجر به افزایش معنادار سلامت روان و کاهش معنادار انعطاف پذیری روانشناختی شد.این اثرات در مرحله پیگیری نیز تداوم یافته بود.نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش حاضر، درمان شناختی- رفتاری، می تواند به عنوان یک مداخله اثربخش در افزایش سلامت روان افراد دارای اضافه وزن، محسوب شود. با این حال، بر اساس نتایج پژوهش حاضر، ادعای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، مبنی بر کاهش انعطاف پذیری روانشناختی در روند درمان شناختی- رفتاری، تایید شد.

آمار یکساله:  

بازدید 2247

دانلود 884 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

OKE ADEGOKE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  973-996
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4922
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4922

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

MESKILL C. | MOSSOP J. | BATES R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8469
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8469

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

MICHIE J. | SHEEHAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  123-143
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6985
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6985

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

صفه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  76
 • صفحات: 

  37-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2330
 • دانلود: 

  1238
چکیده: 

انعطاف پذیری در رویکردی عام در معماری سنتی محقق می شده است. در دوران معاصر، هم زمان با پیشرفت های تکنولوژیکی، انعطاف پذیری به صورت رویکردهای متفاوت و متعدد محقق گردید که تا حدی موجد سردرگمی در موضوع گردید.پرسش اصلی این تحقیق این است که قابلیت های بنیادین انعطاف پذیری کدامند و آیا می توان بر اساس این قابلیت ها، تعدد رویکردهای موجود در این زمینه را تحلیل کرد و انتظام بخشید؟ در این راستا هدف در این تحقیق شناخت قابلیت های انعطاف پذیری و تحلیل رویکردهای موجود بر اساس آن ها است تا بر اساس آن، بستر شفاف و روشنی از موضوع فراهم گردد. فرایند تحقیق با طرح مفاهیم و قابلیت ها در انعطاف پذیری آغاز می گردد و بر اساس مفهوم اولیه معرفی شده از قابلیت های سه گانه، رویکردهای سنتی و معاصر بررسی و تحلیل می شود. برای رسیدن به این هدف، در این تحقیق سه قابلیت «اتصال نرم»، «تنوع و تعدد مکان ها» و «مکان های چندعملکردی» مطرح می شود. در هر کدام از این سه قابلیت جنبه ای خاص از انعطاف پذیری مد نظر است: در قابلیت اول به چگونگی ارتباط، در قابلیت دوم به تعداد و مقیاس، و در قابلیت سوم به کیفیت و قابلیت های درونی حوزه های فضایی توجه می شود. از این رو می توان گفت نه تنها این سه قابلیت با هم تعارضی ندارند، بلکه با توجه هم زمان به هر سه قابلیت رویکردی جامع در زمینه انعطاف پذیری ایجاد می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 2330

دانلود 1238 استناد 0 مرجع 0
litScript