نتایج جستجو

1710

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

171

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

ERDMAN J.W. | BALENTINE D. | ARAB L.

نشریه: 

JOURNAL OF NUTRITION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  137
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  718-737
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4898
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4898

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

REN W. | QIAO Z. | WANG H. | ZHU L. | ZHANG L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  519-534
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4601
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4601

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسنده: 

HASHEMI AZAM | NOORI MITRA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  1260
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

CORNUS MAS L. (CORNACEAE FAMILY) KNOWN AS THE EUROPEAN AND ASIATIC CORNELIAN CHERRY IS A SPECIES OF DOGWOOD NATIVE TO SOUTHERN EUROPE AND SOUTHWEST ASIA [1]. THE FRUIT IS AN OBLONG, RED DRUPE (2×1.5 CM), CONTAINING A SINGLE SEED, MAINLY USED FOR FOOD, …

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

KISIEL W. | STOJAKOWSKA A. | PIOZZI F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  70
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  199-210
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5204
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5204

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

JAE YOUNG C.H. | YOUNG SU C.H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  122-128
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3306
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3306

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

KANDASWAMI C. | LEE L.T. | LEE P.P. | HWANG J.J. | KE F.C. | HUANG T.Y. | LEE M.T.

نشریه: 

IN VIVO

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  895-909
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  7841
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7841

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

CANCERS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  309
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 309

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

WILLIAMS R.J. | SPENCER J.P. | EVANC C.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  838-849
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3097
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3097

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

OLSZANECKI R. | GEBSKA A. | KOZLOVSKI V.I.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  53
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  571-584
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4038
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4038

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

HUNTLEY A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  165-169
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5590
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5590

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript