نتایج جستجو

587

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

59

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  86-91
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  594
 • دانلود: 

  136
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به اینکه عملکرد دست با حس نوک انگشتان ارتباط بسیار نزدیکی دارد، انتخاب یک روش از میان انواع مختلف روش های بازسازی این ناحیه که بتواند حس نوک انگشت را در آسیب های نوک انگشتان به میزان بیشتری برگرداند، اهمیت زیادی پیدا می کند. دو روش Neurovascular island flap و VY flap روش هایی هستند که امروزه بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند. این مقاله با هدف مقایسه این دو روش در برقراری حس نوک انگشتان آسیب دیده انجام گرفت.روش بررسی: تحقیق با طراحی کارآزمایی بالینی روی 70 بیمار 20 تا 40 ساله که دچار آسیب تروماتیک نوک انگشتان دست شده بودند و به صورت تصادفی در دو گروه 35 نفره قرار گرفتند، انجام شد. در گروه اول از روش VY flap و در گروه دوم از روش Neurovascular island flap جهت بازسازی استفاده گردید. تمام افراد مورد مطالعه، پس از یک سال از زمان عمل جراحی تحت معاینه قرار گرفتند و در هر بیمار حس تفکیک دو نقطه ثابت و متحرک اندازه گیری و ثبت گردید و نتایج درمان در انگشتان بیماران دو گروه مورد قضاوت آماری قرار گرفت.یافته ها: تحقیق روی دو گروه 35 نفری که از نظر عوامل دموگرافیک و نوع آسیب مشابه بودند، انجام گرفت. میزان بروز نکروز و عدم رضایت و محدودیت فلکسیون دو گروه مشابه بود. افزایش حساسیت انگشت گروه اول 54.8 و گروه دوم 93.5 درصد بود (p<0.0005).نتیجه گیری: برای برگرداندن حس نوک انگشتان آسیب دیده، روش Neurovascular island flap بطور معنی داری موفق تر از روش V-Y flap می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 594

دانلود 136 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

مداح مجید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  72-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1191
 • دانلود: 

  87
کلیدواژه: 
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به گزارشی که از موارد عارضه flap Loss در علم لیزیک و گزارشات متفاوتی که در موارد علل به وجود آورنده طرح درمان و پیش آگهی درمان، ابراز شده در این مقاله به معرفی دو مورد از این عارضه که در دو کلینیک مختلف در تهران ایجاد شده اقدام می گردد. مورد اول خانم 27 ساله با مشخصات چشم راست که قرنیه Flat داشته  OD= -9.75-2.75×177‎ْ K.R 41.86×168ْ 39.86×168ْ Avg 40.5 بیمار تحت عمل جراحی LASIK قرار گرفت. در حین عمل عارضه Free Cap و متعاقبا دچار flap Loss شده که بعد از درمان طبی در یک پیگیری 4 ساله بیمار دچار کدورت در مرکز قرنیه می باشد. مورد دوم خانم 38 ساله با مشخصات چشم راست که قرنیه Flat داشته OD= -9.50-1.0×77‎ْ K.R 42.06×77ْ 40.99×167ْ Avg 41.52 بیمار تحت عمل LASIK قرار گرفت. در حین عمل عارضه Free Cap ایجاد و به دنبال آن flap Loss ایجاد و درمان جراحی پیوند فلپ جدید از قرنیه Donor انجام گرفته که در آخرین پیگیری 16 ماهه قرنیه کاملا شفاف می باشد. نتیجه گیری و توصیه ها: در بیمارانی که قرنیه Flat داشته شانس Free Cap زیاد است و در مواردی که همراه با درجات بالای میوپی باشد، به علت Flat تر شدن زیاد بستر استرومای قرنیه بعد از لیزر درمانی احتمال Fix نشدن فلپ برروی بستر استروما و جابجایی و در نهایت flap Loss افزایش یافته که در صورت عدم پیوند فلپ، شانس کدورت قرنیه وجود دارد، گزارش تجربه همکاران را درخواست می نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 1191

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

قاسمی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3 (پیاپی 8)
 • صفحات: 

  52-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  151
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

با توجه به روند رو به افزایش عمل DCR و تناقضاتی که در مورد استفاده از یک flap و یا دو flap وجود دارد و به منظور تعیین نتایج عمل با این دو روش بر میزان موفقیت در عمل جراحی DCR این تحقیق بر روی مراجعین به بیمارستان شهید لبافی نژاد تهران در بین سالهای 72-1367 انجام شده است.این تحقیق با استفاده از داده های موجود و با استخراج اطلاعات مندرج در پرونده بیماران انجام شده است و بیمارانی که با دوختن هر دو flap عمل شده بودند، با بیمارانی که با دوختن یک flap قدامی به تنهایی عمل شده بودند از نظر میزان موفقیت و مدت زمان عمل مقایسه شدند و با آزمون X2 و آزمون t مورد قضاوت آماری قرار گرفتند.تحقیق روی 153 بیمار انجام گرفت که تعداد 23 نفر به روش دو flap و 130 نفر به روش یک flap تحت درمان قرار گرفتند. بیماران هر دو گروه به لحاظ سن، جنس، محل انسداد، وضعیت اقتصادی و اجتماعی و مراجعه به یک مرکز باهم مشابه بودند. زمان عمل به روش یک flap 65±15.1 دقیقه و در روش 72±17.4 flap دقیقه بود (N.S). درصد موفقیت با دوختن هردو 82.6 flap درصد و با دوختن flap قدامی به تنهایی 82.3 درصد بوده است (N.S).باتوجه به عدم وجود تفاوت در میزان موفقیت دو روش فوق که در دو گروه مشابه صورت گرفته و طبعا به دلیل سهولت بیشتر عمل جراحی در روش یک flap، انجام یک تحقیق تجربی در گروههای جور شده برای تایید قطعی این یافته و توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 151

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  323-324
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22391
 • دانلود: 

  9459
چکیده: 

Nose is the most common site of facial skin cancer because of its continuous sun exposure. 1 Soft tissue tumors such as basal cell carcinoma (BCC) are the most common tumors of this region. The choice of treatment for BCC is surgical demolitions. Since these tumors grow more aggressively and are so likely to recur from the involved surgical margins, the surgery requires often wide resection of the midfacial region’s structures to obliterate adequate margin. 2 Thus reconstruction surgery of defected regions plays an important role in the integrity of complex facial expressions, facial functions and the aesthetic outcome. In the present study, we described an eccentric case of a recurrence of a BCC managed by a para median forehead flap in an unusual condition.

آمار یکساله:  

بازدید 22391

دانلود 9459 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1 (پیاپی 11)
 • صفحات: 

  15-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1052
 • دانلود: 

  208
چکیده: 

زمینه و هدف: هیپوسپادیازیس از شایعترین ناهنجاریهای مادرزادی سیستم ادراری تناسلی است که روش های ترمیمی متنوعی برای اصلاح آن وجود دارد. عمل TIP از متداولترین این روشها است و این مطالعه به مقایسه همزمانی روش TIP توام با فلپ های تونیکاواژینالیس و دارتوس دوبل (همراه با گرافت مخاط بوکال) می پردازد.مواد و روش کار: 43 بیمار دچار هیپوسپادیازیس وارد مطالعه شده و همگی تحت عمل TIP قرار گرفتند. بیماران بصورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. در گروه اول از گرافت مخاط بوکال توام با فلپ دارتوس در 21 بیمار و در گروه دوم، فلپ تونیکاواژینالیس در 22 نفر استفاده شد. بیماران از نظر بروز عفونت زخم، چرخیدگی آلت، فیستول مجرا به پوست، تنگی مه آ، عوارض محل برداشت مخاط بوکال تحت نظر گرفته شدند. عدم موفقیت عمل به عنوان نیاز به تکرار اقدام جراحی در دوران بعد از عمل در نظر گرفته شد.یافته ها: عمل جراحی در 83.7% موارد موفقیت آمیز بود (100% گروه اول، 60% گروه دوم). 12 بیمار دچار عوارض شدند (3 بیمار در گروه اول و 9 بیمار در گروه دوم) که نیمی از آنها نیاز به عمل جراحی مجدد داشتند. 5 بیمار در گروه دوم دچار فیستول شدند، ولی این عارضه در گروه اول مشاهده نشد (P=0.048). تفاوت سایر عوارض در دو گروه قابل توجه نبود. تفاوت میزان موفقیت عمل جراحی در گروه اول نسبت به گروه دوم از نظر آماری معنی دار بود (P=0.021).نتیجه گیری: استفاده از گرافت مخاط بوکال حمایت شده با فلپ دارتوس بعنوان لایه ی دوم یک روش بی خطر با موفقیت بالا در درمان هیپوسپادیازیس است.

آمار یکساله:  

بازدید 1052

دانلود 208 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

ABDOLLAHIFAKHIM SH. | MOOSAVI AGHDAS M. | GHAHARI H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  12TH INTERNATIONAL CONGRESS OF IRANIAN SOCIETY
 • صفحات: 

  51-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17131
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

The goal of reconstructive surgery of secondary cleft lip deformity is to restore both the function and the appearance of the lip. These methods have been described since 1756 by Hierzel and Verbos et al. Abbe described his technique of the repair of conspicuous deformity in a man born with a cleft lip and palate. Since that time, Abbe flap reconstruction has been used more frequently to repair the following resection malignancies. The Abbe flap is an axial flap consisting of skin, muscle and mucosa with a pedicle containing the inferior labial artery. However, the design and operative technique vary according to the location and destination of the flap, its shape and size, splitting of the ap and the pedicle management. (Shulte et al., 2001) The Abbe flap is used for lateral upper and lower lip deformities involving one-third to two-thirds of the lip, when the oral commissure is intact. Abbe (lip switch) flaps can also be used when there is a full thickness defect of the upper lip involving the philtral columns with central lip defects. (Culliford et al., 2008)Patients and Methods: Twelve patients: (5 males and 7 females) with secondary cleft lip and nasal deformity received reconstruction using Abbe flap and simultaneous rhinoplasty (rhinoplasty was not performed in two patients under 10 years old) from 2004 to 2008. The age of the patients ranged from 6 to 34 years at the time of the operation, with a mean of 19 years. On the upper lip, the prolabium and lip scars were outlined for excision, continuing up to the bilateral marginal incisions in the nostrils depending on their situation of asymmetry. The width and length of the flap were chosen proportional to that of an anatomically normal philtrum in each patient. Approximately 14 mm in length and up to 9 mm in width on its cutaneous portion. Discussion: Fortunately, the majority of CLP patients had satisfactory results with the initial surgery. However, there were some cases with structural malrelations and malformations following the surgical procedure. The fracture of premaxilla during bilateral complete cleft lip by the surgeon or anesthetist during difficult intubations was the most important reason of necrosis or severe scar of prolabium that must be prevented. Abbe flap will treat the tight upper lip restricting use of orthodontic appliances and will eliminate the restriction of the alveolar tissue expansion. It is designed to replace the entire philtral column and it is lengthening.

آمار یکساله:  

بازدید 17131

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  33-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND Diabetes is a leading cause of foot ulcers and lower limb amputation throughout the world. Adequate wound debridement and cover is the standard of care, but lack of adequate vascularised local tissue poses a major challenge. The gracilis flap offers various advantages in this respect, which we would like to discuss in this study, and hence makes it an attractive option in diabetic foot patients. MATERIAL AND METHODS This retrospective study was conducted over a period of 2 years, from 2018 to 2020 in the Department of Plastic Surgery, Kauvery Hospital, Trichy, India. The flap harvest time, total operation time, flap take and complications associated with the procedure were noted. RESULTS Overall, 56 patients were enrolled. The average flap harvest time was 55 +/-10 min and the average overall operation time was 240+/-30 minutes. There was complete flap survival in 42 (75%) patients, a partial survival in 12 (21. 42%) patients and complete flap loss in 2 (3. 57%) patients. In the donor site complications hypertrophic scarring was reported in 5 (8. 92%) and donor site seroma in 3(5. 3%) patients. CONCLUSION The free gracilis flap offers good wound healing and excellent foot contour besides being safe and effective in small to medium sized defects makes it an excellent free flap in diabetic foot reconstruction.

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 0 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  96-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12283
 • دانلود: 

  4132
چکیده: 

Background: One of the main goals of patient management is the reconstruction of tissue defects following surgical resection for oral cancer. A variety of flaps used for this purpose, the most frequent being a Pectoralis Major Myocutaneus flap (PMMF). This flap is currently widely used for the reconstruction of different defects of the head and neck. Methods: Surgical resection of the primary tumor, as well as neck dissection, performed on 29 patients with oral squamous cell carcinoma between 2011– 2017 in City Hospital #1 and Surgical Training Clinic of Azerbaijan Medical University. PMMF used for the reconstruction of defects using a deltopectoral flap incision. Results: In 22 patients (75. 8 %) primary healing occurred following a PMMF. Four patients (13. 8 %) suffered PMMF necrosis and were took back to the operating room for secondary reconstruction with a deltopectoral flap. In three patients (10. 3%) the skin of the flap underwent necrosis, resulting in the development of an orocutaneous fistula. Conclusion: Use of PMMF with deltopectoral flap incision enables deltopectoral flap availability. This flap can then used early on or if PMMF fails.

آمار یکساله:  

بازدید 12283

دانلود 4132 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

NASIRI SAMAN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  suppl A (19th international congress of Iranian Academy of Periodontology)
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  27422
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Background. Vertical ridge augmentation in the posterior mandible is a technique-sensitive procedure. One of the most important aspects of the surgical technique is proper flap management to allow for passive and tension free flap closure. Methods. This article presents a detailed description of a novel lingual flap advancement technique. In this method the mandibular lingual region divided to three anatomical zones (zone I, II, III) and each zone elevated in the special manner and separately. Results. This novel technique is more effective and more predictable for lingual flap movement and result to proper tension free flap closure. This technique prevents disruption of the diaphragm of the floor of the mouth and may sub-subsequently create a communication between the surgical area and the sublingual and/or sub mandibular space. Conclusions. Advantages of this novel technique are: increased chance of achieving passive primary stability and avoiding premature wound dehiscences and decreased risk of a medical complication involving deeper anatomical spaces (ie, sublingual or subman-dibular) due to the intentional preservation of the mylohyoid muscle attachment to the mandibular bone.

آمار یکساله:  

بازدید 27422

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SHARIATZADEH HOOMAN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  27-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13745
 • دانلود: 

  9453
چکیده: 

Dear Editor, Fingertip amputation is one of the most common industrial injuries and preservation of finger function, as much as possible, is very important for the affected patients. A thorough review of the most common treatment options for this type of lesion was more than necessary. All treatment modalities must restore the sensory function of fingertip, stable and durable skin and maximum support for nail bed (1).

آمار یکساله:  

بازدید 13745

دانلود 9453 استناد 0 مرجع 0
litScript