نتایج جستجو

77298

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

7730

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  45
 • دانلود: 

  12
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 45

دانلود 12
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  29-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  932
 • دانلود: 

  151
چکیده: 

سابقه و هدف: سرطان پستان یکی از سرطانهای شایع در خانمها می باشد که در صورت تشخیص و درمان زودرس، پیش آگهی بیماری به مراتب بهتر خواهد شد. به منظور بیماریابی توده های پستان، این تحقیق روی مراجعین به بیمارستان لقمان در سال 1376 انجام گرفت.مواد و روشها: در مدت یکسال 1000 نفر از افرادی که شکایتی از ناراحتی پستان داشتند و به درمانگاه های زنان و جراحی عمومی مراجعه نموده بودند مورد معاینه پستانها قرار گرفتند.یافته ها: در بین این افراد، 28 نفر دارای توده پستانی بودند که در 2 نفر از آنها تشخیص سرطان پستان مطرح شد.نتیجه گیری و توصیه ها: آموزش عمومی و معاینه دقیق می تواند در بیماریابی سریع موثر واقع شود. لذا انجام این مهم توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 932

دانلود 151 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  49-61
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  704
 • دانلود: 

  193
چکیده: 

در این تحقیق 98 ژنوتیپ داخلی و خارجی برنج از نظر مقاومت به کرم ساقه خوار نواری برنج، Chilo suppressalis، در شرایط مزرعه ای در موسسه تحقیقات برنج در مازندران-آمل غربال شدند. آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار انجام شد. در مرحله زایشی گیاه برنج از هر کرت 5 بوته به طور تصادفی انتخاب و کف بر شدند. سپس درصد خوشه های سفید شده، تعداد لارو بر بوته، ارتفاع بوته، قطر ساقه و تعداد ساقه در بوته اندازه گیری شدند. بر اساس نتایج به دست آمده، ژنوتیپ های Novator، Estrella، G2-Gan74، Rashtline-1، IR72860، با میانگین 1.6، 2.3، 2.7، 2.8 و 3.2 درصد خوشه های سفید شده در گروه مقاوم و ژنوتیپ های IR72-B، Iranian-New-Hybrid، Fars promising line، IR64MutantW و C-IR50 با میانگین 43.5، 43.4، 37.6، 35.8 و 34.8 درصد، در گروه حساس قرار گرفتند. همچنین، ژنوتیپ های Novator، Estrella، G2-Gan74، با میانگین 0.1، 0.1 و 0.2 عدد لارو بر بوته و ژنوتیپ های Chinese-hybrid-1، IR72-B، Binam با میانگین 10.3، 9.7 و 8.9 عدد لارو به ترتیب کمترین و بیشترین تعداد لارو درون ساقه را داشتند. کوتاه ترین ارتفاع بوته، 74.4 سانتی متر، کمترین تعداد ساقه، 9.13 عدد، و کمترین قطر ساقه، 4.44 میلی متر به ترتیب در ژنوتیپ های Rashtline-1، Fars promising line، Iranian New-Hybrid و بیشترین مقادیر فوق 26/138سانتی متر، 17.6 عدد و 12.72 میلی متر به ترتیب در ژنوتیپ های Tarom-Arg2، Sahel و Dorfak مشاهده شد. بین درصد خوشه های سفید شده با تعداد لارو بر بوته و بین درصد خوشه های سفید شده با تعداد ساقه در بوته همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشت، ولی بین درصد خوشه های سفید شده با ارتفاع بوته و درصد خوشه های سفید شده با قطر ساقه همبستگی معنی داری مشاهده نشد. ژنوتیپ ها بر اساس تجزیه خوشه ای به دو گروه اصلی و جمعا چهار گروه فرعی دسته بندی شدند. ژنوتیپ هایی که از حساسیت کمتری برخوردار شدند. می توان Novator، Estrella، Rashtline-1 را ذکر نمود. هم چنین در این بررسی 19 ژنوتیپ برنج ازجمله Novator، Estrella، MashhadDomsiah/Neda، Rashtline-1، Shirodi، Nemat، G2-Gan74، IR64-Mutant-F3076، {(A78.1/LocalAbiji) / (khazar/Tarom)} مقاوم به کرم ساقه خوار نواری شناسایی شدند که برخی از آن ها برای مطالعات تکمیلی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 704

دانلود 193 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

MEARIN M.L. | IVARSSON A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  441-452
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8666
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8666

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  703-720
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  668
 • دانلود: 

  227
چکیده: 

دانش مرتبط با روش شناسی انجام مطالعه کارآزمایی میدانی (field Trial) به عنوان یکی از انواع مطالعات مداخله ای، هنوز برای خیلی از محققان کشورمان به صورت کامل شناخته شده نیست. مقاله حاضر با هدف آشنایی بیش تر با روش انجام این نوع از مطالعات نگارش شده است. مطالعات میدانی بر روی افراد سالم و با هدف پیش گیری انجام می شود. این دسته از مطالعات مثل کارآزمایی های بالینی در هر دو سطح فردی و جمعی قابل انجام است. یک نوع از این مطالعات که community intervention trial نام دارد که معمولا روی حجم زیادی از جمعیت انجام می شود. در انجام بررسی های میدانی لازم است مراحلی هم چون تدوین فرضیه، انتخاب جمعیت (جمعیت مرجع، جمعیت مورد مطالعه و نمونه گیری)، اندازه گیری متغیرهای پایه (قبل از انجام مداخله پیش گیرانه)، تقسیم یا تخصیص افراد به گروه های شاهد و مداخله، اعمال مداخله و اندازه گیری پیامد مدنظر قرار گیرد. روش شناسی مطالعات میدانی خیلی شبیه به مطالعات کارآزمایی بالینی است، با این تفاوت که مطالعات میدانی روی افراد سالم و با هدف پیشگیری صورت می گیرد. حجم نمونه در این مطالعات به نسبت بیش تر بوده و نیازمند زمان و هزینه بیش تری هم می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 668

دانلود 227 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  129-143
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  656
 • دانلود: 

  199
چکیده: 

به منظور ارزیابی مقدماتی تحمل ژنوتیپ های برنج (Oryza sativa L.) به تنش شوری آب/خاک و استفاده از ژنوتیپ های متحمل در برنامه اصلاحی برنج، مطالعات زراعی و فیزیولوژیکی تعداد 56 ژنوتیپ برنج مورد مطالعه قرار گرفتند. تعداد 40 ژنوتیپ از موسسه تحقیقات بین المللی برنج و همچنین 16 ژنوتیپ منتخب برنج متحمل به شوری از موسسه تحقیقات برنج بودند که در دو آزمایش جداگانه در مزارع شور اراضی ساحلی و غیرساحلی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مناطق ساری و آمل در استان مازندران در سال 86-1385 مطالعه شدند. صفات مورد مطالعه شامل کد تحمل، ارتفاع بوته، تعداد پنجه، درصد عقیمی خوشه، وزن 100 دانه و عملکرد دانه در بوته بودند، که در آزمایش اول به علت عدم گلدهی تعدادی از ژنوتیپ ها، تجزیه و تحلیل برای صفات اندازه گیری شده انجام گردید. نتایج حاصل از آزمایش ها نشان داد که کلیه 40 ژنوتیپ در آزمایش اول از لحاظ کد تحمل، ارتفاع بوته و تعداد پنجه تفاوت معنی داری در سطح احتمال 1 درصد داشتند. نتایج تجزیه های آماری آزمایش دوم نیز حاکی از آن بود که بین 16 ژنوتیپ منتخب نیز تفاوت های معنی داری برای کلیه صفات مورد مطالعه وجود داشت. بر اساس نتایج تجزیه های آماری ژنوتیپ های بی نام، هاشمی، IR67075-2B-5-2 و IR67075-2B-18-2 دارای وضعیت مناسبی در شرایط آزمایشی بوده اند و جهت استفاده در برنامه اصلاحی و همچنین انجام سایر آزمایشات زراعی و فیزیولوژیکی مرتبط انتخاب شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 656

دانلود 199 استناد 1 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  36
 • دانلود: 

  11
چکیده: 

ساختار (field Programmable Nanowire Interconnect) FPNI از خانواده CMOS/Nano می باشد، که تعمیم یافته CMOL پیشنهاد شده توسط Likharev است، که با قابلیت انتخاب ابزارهای نانو، میتواند تکنولوژی بهبودیافته یک ساختار FPGA با رفع مشکلات وضعیت بیتها و ترکیبات خارج از طرح نیمه هادی و جایگزینی آن با سوئیچ های نامتغیر درInterconnect ها باشد، که این امر سبب کاهش دو مولفه سطح و توان مصرفی می شود و با افزایش بهره خروجی همراه است.در این ساختار به دلیل خواص بدی که ادوات نانو برای ساختمان سیستم های منطق بولی دارند، چالشهایی را برای قابلیت اطمینان این ساختار بوجود می آورد. پس برای کاهش محدودیت ها و نقایص ابزاری استفاده از سیستم های خود سازمانده به جای سیستم های منطق بولی پیشنهاد شده است. ایده اصلی، استفاده از شبکه های تناوبی برای تشخیص طرح های پیچیده است، که با استفاده از ارتباط پالسی بین سرعت پردازش و توان مصرفی مصالحه بوجود می آورد.

آمار یکساله:  

بازدید 36

دانلود 11
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  36
 • صفحات: 

  65-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  837
 • دانلود: 

  273
چکیده: 

سابقه و هدف: روش استاندارد طلایی در تشخیص سینوزیت،CT  کورونال سینوس های پارانازال با مقاطع پیوسته و پشت سرهم می باشد. با توجه به هزینه زیاد و دوز بالای اشعه در این روش، و این که معیارهای بالینی و رادیوگرافی های ساده چندان حساس و اختصاصی نمی باشند، انجام CT سینوس ها با روش های Limited screening (با مقاطع ناپیوسته) توسط بعضی محققین پیشنهاد شده است. تحقیق حاضر جهت بررسی دقت تشخیصی CT کورونال با مقاطع محدود (چهار مقطع) و مقایسه آن با CT استاندارد در تشخیص سینوزیت صورت گرفته است.مواد و روش ها: از 100 بیماری که با احتمال سینوزیت به بخش CT اسکن بیمارستان امام خمینی (ره) ساری مراجعه نموده بودند،CT  استاندارد کورونال (شامل 16 مقطع) انجام شد و بر اساسScout view  مربوطه، چهار تصویر Limited screening CT انتخاب و چاپ شدند. تصاویر مربوط به هر دو روشCT ، به طور مجزا از یکدیگر توسط دو رادیولوژیست گزارش شدند (در مجموع چهار گزارش CT برای هر بیمار انجام شد). نتایج حاصل از روش استاندارد و Limited رادیولوژیست اول با نتایج مشابه از رادیولوژیست دوم مورد مقایسه قرار گرفت. مجموع نتایج روش Limited نیز با روش استاندارد مقایسه شد.یافته ها: در مقایسه نتایج دو رادیولوژیست میزان Kappa value محاسبه شده برای روش های استاندارد و Limited به ترتیب 95/0 و 97/0 است که دال بر توافق (Agreement) خوب بین دو رادیولوژیست در هر دو بررسی می باشد. روش Limited در مجموع دارای حساسیت 1/94 درصد و دقت 5/93 درصد بود. شیوع کلی سینوزیت در افراد مورد بررسی 68 درصد و بیشترین سینوس درگیر، سینوس ماگزیلر (با نتایج 7/89 درصد) بود.استنتاج: روش Limited screening CT سینوس های پارانازال می تواند روش مناسبی در ارزیابی اولیه بیماران با احتمال سینوزیت باشد و از این نظر جایگزین گرافی های ساده شود. مزیت این روش استفاده از دوز کمتر اشعه، سرعت بیشتر کار تصویرگیری و صرف هزینه کمتر می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 837

دانلود 273 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  506-515
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18630
 • دانلود: 

  18693
چکیده: 

Background: We employed a highly sensitive loop-mediated isothermal amplification (LAMP) by targeting 18S rRNA gene to identify the rapid mass screening of Leishmania infections in captured sand flies of southwest Iran and In vitro culture. Methods: One hundred fifty sand flies were collected from 11 sites adjacent to Iraqi’ s borders in southern parts of Khuzestan Province by using sticky sheets of paper and CDC miniature light traps during late May 2014 to Nov 2015. Following morphological identification of sand flies species, the DNA of infected samples was extracted and amplified by PCR and LAMP assays by targeting ITS-rDNA and 18S rRNA genes. The PCR amplicons were directly sequenced to conduct the phylogenetic analysis Results: Ten (6. 6%) Leishmania infections were identified by LAMP assay (detection limit 0. 01 parasites DNA) among infected Sergentomyia baghdadis, S. sintoni and Phlebotomus papatasi sand flies that was more sensitive than PCR (n=6. 4%; (detection limit 101parasites DNA). LAMP can identify 101-106promastigotes/100 μ l RPMI 1640 while PCR recognized104-106 promastigotes. The majority infection rate of sand flies was confirmed to L. major inferred by phylogenetic analysis. Conclusion: This is the first exploration characterized the Old World Leishmania infections by LAMP technique in both infected sand flies and In vitro conditions. The LAMP method because of its shorter reaction time, robustness, more sensitivity, lack of requirement of complicated equipment and visual discriminatory of positivity can be appeared a promising tool instead of PCR to identify low Leishmania loads and entomological monitoring of leishmaniasis in resource-limited endemic of the world.

آمار یکساله:  

بازدید 18630

دانلود 18693 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

یافته

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  11-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  130
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

بیماری های پستان یکی از مشکلات شایع بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی است؛ و در تمام دنیا به عنوان یک مساله اپیدمیولوژیک مطرح می شود. علی رغم افزایش سرطان پستان، مرگ ناشی از آن افزایش نیافته است. کاهش نسبی مرگ و میر منعکس کننده شناسایی درصد فزاینده ای از سرطان های مراحل ابتدایی پستان است که با screening امکان پذیر بوده و در میان روش های مختلف، ماموگرافی ویژه ای برخوردار است.در این مطالعه مقطعی، گزارش پاتولوژی و ماموگرافی تمامی بیماران از ابتدای سال 1372 تا پایان مهر ماه 1374 جمع آوری و ثبت گردید. پس از جدا سازی افراد مشترک، اطلاعات این بیماران با استفاده از آزمون غربالگری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا دقت ماموگرافی به دست آید.از 252 گزارش ماموگرافی و 201 گزارش پاتولوژی تحت بررسی، تنها 45 بیمار دارای هر دو آزمایش مورد ارزیابی قرار گرفتند؛ که میانگین سنی آنان 45 سال بود. میانگین سنی بیماران دارای توده های بدخیم 54 سال و میانگین سنی بیماران دارای توده های خوش خیم 38 سال بود. پس از بررسی نتایج مشخص گردید که حساسیت ویژگی ماموگرافی به ترتیب 94.4 درصد و 48.1 درصد می باشد.با توجه به بالا بودن حساسیت ماموگرافی در تشخیص کانسرهای مخفی و غیر قابل لمس، کاربرد این روش برای تشخیص زودرس توده های بدخیم پستان، موجب کاهش مرگ و میر بیماران خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 130

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
litScript