نتایج جستجو

66296

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

6630

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  45
 • دانلود: 

  12
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 45

دانلود 12
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  703-720
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  668
 • دانلود: 

  227
چکیده: 

دانش مرتبط با روش شناسی انجام مطالعه کارآزمایی میدانی (field Trial) به عنوان یکی از انواع مطالعات مداخله ای، هنوز برای خیلی از محققان کشورمان به صورت کامل شناخته شده نیست. مقاله حاضر با هدف آشنایی بیش تر با روش انجام این نوع از مطالعات نگارش شده است. مطالعات میدانی بر روی افراد سالم و با هدف پیش گیری انجام می شود. این دسته از مطالعات مثل کارآزمایی های بالینی در هر دو سطح فردی و جمعی قابل انجام است. یک نوع از این مطالعات که community intervention trial نام دارد که معمولا روی حجم زیادی از جمعیت انجام می شود. در انجام بررسی های میدانی لازم است مراحلی هم چون تدوین فرضیه، انتخاب جمعیت (جمعیت مرجع، جمعیت مورد مطالعه و نمونه گیری)، اندازه گیری متغیرهای پایه (قبل از انجام مداخله پیش گیرانه)، تقسیم یا تخصیص افراد به گروه های شاهد و مداخله، اعمال مداخله و اندازه گیری پیامد مدنظر قرار گیرد. روش شناسی مطالعات میدانی خیلی شبیه به مطالعات کارآزمایی بالینی است، با این تفاوت که مطالعات میدانی روی افراد سالم و با هدف پیشگیری صورت می گیرد. حجم نمونه در این مطالعات به نسبت بیش تر بوده و نیازمند زمان و هزینه بیش تری هم می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 668

دانلود 227 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  36
 • دانلود: 

  11
چکیده: 

ساختار (field Programmable Nanowire Interconnect) FPNI از خانواده CMOS/Nano می باشد، که تعمیم یافته CMOL پیشنهاد شده توسط Likharev است، که با قابلیت انتخاب ابزارهای نانو، میتواند تکنولوژی بهبودیافته یک ساختار FPGA با رفع مشکلات وضعیت بیتها و ترکیبات خارج از طرح نیمه هادی و جایگزینی آن با سوئیچ های نامتغیر درInterconnect ها باشد، که این امر سبب کاهش دو مولفه سطح و توان مصرفی می شود و با افزایش بهره خروجی همراه است.در این ساختار به دلیل خواص بدی که ادوات نانو برای ساختمان سیستم های منطق بولی دارند، چالشهایی را برای قابلیت اطمینان این ساختار بوجود می آورد. پس برای کاهش محدودیت ها و نقایص ابزاری استفاده از سیستم های خود سازمانده به جای سیستم های منطق بولی پیشنهاد شده است. ایده اصلی، استفاده از شبکه های تناوبی برای تشخیص طرح های پیچیده است، که با استفاده از ارتباط پالسی بین سرعت پردازش و توان مصرفی مصالحه بوجود می آورد.

آمار یکساله:  

بازدید 36

دانلود 11
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  55-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  95
 • دانلود: 

  27
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 95

دانلود 27 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  71
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  57-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1054
 • دانلود: 

  165
چکیده: 

به سن شکارگر Andrallus spinidens از دشمنان طبیعی کرم های برگ خوار برنج و از جمله کرم سبز برگ خوار برنج Naranga aenescens محسوب می شود. برای تعیین میزان شکارگری  پوره ها و حشرات بالغ این شکارگر آزمایش هایی در مزرعه و گلخانه طی سالهای 1379 و 1380 در ایستگاه تحقیقات در ایستگاه تحقیقات برنج آمل انجام شد. در مزرعه هر تکرار شامل یک قفس بود که یک عدد بوته برنج رقم طارم محلی در مرکز آن قرار داشت. در گلخانه نیز هر بوته برنج داخل یک گلدان کاشته شد. در هر قفس یا گلدان لارو سنین آخر کرم سبز بر گخوار برنج و سپس پوره های سنین دو تا پنج (در مزرعه فقط سن 5) شکارگر و حشرات کامل به نسبت های مختلف در آنها رها شد. در قفس ها و گلدان های شاهد کرم سبز برگخوار بدون حضور شکارگر وجود داشت. در شرایط مزرعه متوسط لارو کشته شده در روز به ازا هر عدد پوره سن پنجم و حشره کامل به ترتیب 0.033±1.44 و 0.08±1.87 عدد به دست آمد. در گلخانه میانگین لارو کشته شده در روز توسط هر پوره سن دو، سه، چهار، پنج و حشره کامل به ترتیب 0.006±0.43، 0.01±0.77، 0.03±1.28، 0.05±1.40، 0.05±1.92 در سال اول و 0.005±0.41، 0.007±0.76، 0.02±1.20، 0.02±1.23 و 0.06±2.20 در سال دوم بود به طوری که با افزایش سن پورگی میزان شکار افزایش می یافت. به طور کلی در شرایط متغیر گلخانه هر پوره سن دو A. spinidens در مدت 12 تا 15 روز به 11 تا 13 عدد لارو سنین آخر N. aenescens نیاز داشت تا به حشره کامل تبدیل شود. میانگین میزان شکارگری یک جفت حشره کامل نر و ماده طی دوره زندگی در گلخانه و مزرعه به ترتیب 0.05±4.06 و 0.028±3.55لارو در روز به دست آمد. نسبت جنسی (ماده / نر) برای آنها در گلخانه 1 و در مزرعه 1.08 بود. تفاوت در میزان شکارگری سن A. spinidens در شرایط طبیعی و شبه طبیعی با آنچه که در مطالعات قبلی آزمایشگاهی بیان شده است ما را به بررسی بیشتر رفتار تغذیه ای این حشره مفید در شرایط نزدیک به وضعیت های واقعی فرا می خواند.

آمار یکساله:  

بازدید 1054

دانلود 165 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  251-262
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  115
 • دانلود: 

  57
چکیده: 

 برنامه ریزی دقیق آبیاری در کشاورزی نیاز به پایش رطوبت خاک دارد. تعیین مقدار خصوصیات فیزیکی خاک مانند مقدار رطوبت که دارای تغییرات پیوسته مکانی می باشند در قالب یک کمیت عددی کلی و بدون در نظر گرفتن تغییرات مکانی آن، برای برنامه ریزی خاص مکانی کافی نمی باشد. در این مطالعه، تخمین و پهنه بندی مقدار رطوبت خاک در دو نقطه حد ظرفیت مزرعه (FC) و نقطه پژمردگی دائم (PWP) با استفاده از سه روش میانگین عام، فاصله معکوس و کریجینگ معمولی با یکدیگر مقایسه گردید. هردو خصوصیت مورد بررسی تغییرات مکانی ساختاردار را به خوبی نشان دادند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که تخمین گر کریجینگ معمولی نتایج بهتری نسبت به روش های معکوس فاصله و میانگین عام برای تخمین موضعی مقدار رطوبت در دو نقطه حد ظرفیت مزرعه و پژمردگی دائم نشان می دهد. نتایج بدست آمده پیشنهاد می کند، که می توان از نقشه های حاصل از روش کریجینگ به دلیل درون یابی دقیق تر میزان رطوبت در نقاط FC و PWP، برای برنامه ریزی آبیاری به منظور مصرف بهینه آب استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 115

دانلود 57 استناد 0 مرجع 1
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  181-192
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16633
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Modeling of water flow through vadose zone under unsaturated conditions necessitates the knowledge of soil hydraulic properties, which are water retention curve and water field capacity of soil. Indirect prediction of these characteristics based on readily available soil properties in the form of pedotransfer functions (PTFs) as a fast and low-cost solution has been widely practiced and very useful in irrigation and drainage. This study aimed to present the proper PTFs using mathematical modelling for estimating soil moisture at point of field capacity for Khuzestan province soils under laboratory and field conditions. The buried probes of the time domain reflectometry device (TDR) were inserted at various depths in order to monitor soil moisture conditions in both the physical model and experimental field under a surface-point source drip irrigation with discharge rates of 4 lph. Then, physical soil properties and soil water contents at their specific matric potentials were measured to calculate the hydraulic parameters of Van Genuchten-Mualem model with the RETC program. The results of this research to evaluate the performance of several well-known Point-PTFs showed that quasi-empirical models based on physical principles that have been tested in the field can be a good alternative to traditional methods for estimating water field capacity of soil. So that, the PTF of Twarakavi et al. could carefully predict that water field capacity of soil with indices of normalized root mean square error (3.1 percent) and standard error (0.5 percent) and more accurate than Rosetta artificial neural network approach or Dexter equation. Accordingly, another two PTFs were proposed to improve the accuracy of the water field capacity prediction in the form of regression equations on the basis of the parameters of Van Genuchten model and readily available soil properties for the semi-arid region of Khuzestan province. Results of obtained PTFs showed clearly negative effects of soil compaction and the amount of sand on the water field capacity of soil. On the contrary, the amount of clay and silt had positive and increasing effects on the water field capacity of soil, significantly.

آمار یکساله:  

بازدید 16633

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  836-846
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  314
 • دانلود: 

  169
چکیده: 

برآورد بسیاری از شاخص های کیفیت فیزیکی خاک مستلزم تعیین رطوبت خاک در نقطه ظرفیت مزرعه ای (FC) است. لذا هدف این پژوهش، ارزیابی اثر مکش های مختلف معادل رطوبت ظرفیت مزرعه ای بر مقدار شاخص های مختلف کیفیت فیزیکی خاک و سپس ارزیابی کیفیت فیزیکی خاک های مورد مطالعه برمبنای شاخص های محاسبه شده بود. در این پژوهش از 35 نمونه خاک از اراضی کشاورزی استان البرز استفاده و شاخص های S دکستر، ظرفیت هوا، آب قابل استفاده گیاه و ظرفیت مزرعه ای نسبی محاسبه گردید. نتایج نشان داد که براساس شاخص S دکستر، تنها 20 درصد از نمونه های خاک در گروه کیفیت فیزیکی ضعیف (035/0 > S) قرار گرفتند و سایر نمونه های خاک از کیفیت فیزیکی خوب یا بهتری برخوردار بودند (80 درصد). درحالی که نتایج سایر شاخص ها نشان داد که با فرض رطوبت FC در مکش های 100، 330 سانتی متر و مکش محاسبه شده براساس مفهوم شدت زهکشی ناچیز، به ترتیب 12، 44 و 70 درصد از نمونه های خاک از لحاظ تهویه، قابلیت دسترسی آب خاک و فعالیت میکروبی، کیفیت فیزیکی مناسبی داشتند. بین میانگین رطوبت FC در مکش معادل 330 سانتی متر و روش پیشنهادی براساس شدت زهکشی ناچیز اختلاف معنی داری مشاهده نشد. بنابراین، می توان از شاخص های کیفیت فیزیکی خاک بر مبنای رطوبت FC در مکش 330 سانتی متر برای ارزیابی کیفیت فیزیکی در خاک های مورد مطالعه استفاده نمود. نتایج نشان داد که علی رغم توانایی خوب شاخص S دکستر، استفاده از سایر شاخص های کیفیت فیزیکی خاک موجب ارزیابی جامع تری از محدودیت های فیزیکی خاک بر رشد گیاه می گردد اما تعیین شاخص های کیفیت فیزیکی خاک مستلزم برآورد صحیحی از مقدار رطوبت ظرفیت مزرعه ای خاک می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 314

دانلود 169 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ملکیان راحله | قیصری مهدی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  109
 • دانلود: 

  39
چکیده: 

ظرفیت زراعی (FC) از مهم ترین پارامترهای ورودی مدل های آب، خاک، گیاه و اتمسفر است که تعیین و اندازه گیری دقیق آن نیازمند صرف وقت و هزینه زیادی می باشد. هدف از این پژوهش آنالیز حساسیت مدل CSM-CERES-Maize نسبت به FC خاک در شبیه سازی غلظت نیترات و آمونیوم در لایه های مختلف خاک و اندام های گیاهی و همچنین میزان برداشت نیتروژن از خاک توسط گیاه است. بدین منظور آزمایش مزرعه ای بر روی ذرت علوفه ای سینگل کراس 704 در سال های 1382 و 1383 در جنوب تهران انجام شد. تیمارهای آبیاری شامل چهار سطح 0.7، 0.85، 1 و 1.13 تخلیه رطوبتی آب خاک و سه سطح کوددهی صفر، 150 و 200 کیلوگرم نیتروژن در هکتار بود. نتایج نشان داد که بر اثر تغییر 25 درصدی FC (افزایش و یا کاهش)، غلظت نیترات خاک نسبت به مقدار پایه بین 7.17 و 96.75 درصد تغییر می کند. این مقدار برای غلظت آمونیوم خاک بین 33.31 و 139.01 درصد می باشد. مدل CERES در تخمین غلظت نیترات و آمونیوم خاک نسبت به تغییرات FC حساس بوده که این حساسیت در لایه های مختلف خاک متفاوت می باشد. این مدل در تعیین میزان معدنی شدن نیتروژن، نیتریفیکاسیون و همچنین غلظت نیتروژن در گیاه نسبت به تغییرات FC دارای حساسیت کمی می باشد. بدین ترتیب می توان گفت که با انتخاب درست و دقیق FC موجب کاهش عدم قطعیت در برآورد غلظت نیترات و آمونیوم در خاک می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 109

دانلود 39 استناد 4 مرجع 1
نویسندگان: 

METAXAS T.I. | KOUTLIANOS N.A. | KOUIDI E.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  79-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3267
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3267

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript