نتایج جستجو

300

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

30

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  4 (پی آیند 65) درمنابع طبیعی
 • صفحات: 

  84-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  115
 • دانلود: 

  53
چکیده: 

به منظور شناخت تنوع کاریوتیپی میان ده جمعیت از گونهfestuca arundinacea ، مطالعات سیتوژنتیکی برروی آنها صورت گرفت. جمعیت های فوق مورد اندازه گیری ویژگیهای کاریوتیپی از قبیل طول بازوی بلند و کوتاه کروموزومی قرار گرفته و بر اساس اطلاعات بدست آمده، طول کل کروموزومها، نسبت طول بازوهای کوتاه به طول بازوی بلند و به عکس نیز محاسبه گردید. بر روی داده های حاصل از صفات کاریوتیپی فوق تجزیه واریانس در قالب طرح فاکتوریل در طرح پایه کاملا تصادفی انجام شد. تجزیه واریانس برای تمام صفات فوق در سطح 1% نشان داد که اختلاف معنی داری بین جمعیتها و کروموزومها وجود دارد. برای گروه بندی جمعیت ها و کروموزمها از آزمون دانکن استفاده شد که به کمک این روش کروموزومهای هر جمعیت گروه بندی شدند. ده جمعیت گونه مزبور دارای 21 جفت کروموزم فاقد ماهواره و کروموزوم B بودند. دامنه طول کروموزمها در جمهیتهای مورد بررسی بین 2.30 و 7.30 میکرون به دست آمد. حداقل مجموع طول کل کروموزومها مربوط به جمعیت سمیرم و حداکثر مجموع طول کل کروموزمها مربوط به جمعیت سنندج و سیراچال بود. از لحاظ سنجش تقارن کاریوتیپی ها با بیشتر روشهای استفاده شده جمعیت خارجی- Barraco نامتقارن ترین کاریوتیپ و جمعیت سیراچال دارای متقارن ترین کاریوتیپ بود.

آمار یکساله:  

بازدید 115

دانلود 53 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  4 (پیاپی 49)
 • صفحات: 

  722-736
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1007
 • دانلود: 

  665
چکیده: 

به منظور بررسی اثرات هیومیک اسید بر ویژگی های رویشی گونه مرتعی festuca arundinacea آزمایشی گلخانه ای در سال 1389 در شهرستان دماوند اجرا شد. کود هیومیک اسید به صورت گرانولی به مقدار 0، 75، 150 و 225 کیلوگرم در هکتار به عنوان سطوح تیمار مورد بررسی مصرف گردید. تعدادی از ویژگی های رویشی بوته ها مورد مطالعه و یادداشت برداری قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر تیمار در صفت های سطح برگ، تعداد برگ، وزن تر برگ، ساقه، ریشه و بخش هوایی، وزن خشک برگ، ساقه و ریشه، طول ریشه، نسبت بخش هوایی به ریشه، کلروفیل a و کلروفیل کل در سطح 5% معنی دار بود. همچنین اثر تیمار در صفت های وزن خشک بخش هوایی و وزن تر ریشه در سطح 1% معنی دار شد. اما اثر تیمار در صفت های تعداد پنجه، قطر یقه و کلروفیل b معنی دار نشد. بیشترین مقدار صفت های وزن تر و خشک ریشه در مصرف 75 کیلوگرم در هکتار بدست آمد. در حالی که در بیشتر صفت ها مقدار 225 کیلوگرم در هکتار بیشترین اثر را بر افزایش صفت گذاشت.

آمار یکساله:  

بازدید 1007

دانلود 665 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  151-162
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  34
 • دانلود: 

  17
چکیده: 

فستوکای پابلند (festuca arundinacea)، با قابلیت تحمل بالا در شرایط مختلف آب و هوایی و نقش مؤثر آن در تغذیه دام و احیاء مراتع، یکی از مهم ترین گیاهان زراعی و مرتعی محسوب می شود. در مطالعه حاضر، از 36 جمعیت فیستوکای پابلند که از بانک ژن منابع طبیعی ایران تهیه شده بود استفاده شد. مواد گیاهی در دو سال زراعی 1384تا 1386، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ایستگاه تحقیقاتی خیرآباد شهرستان زنجان، در دو شرایط آبیاری و دیم ارزیابی شدند. نتایج حاصل از روش بای-پلات نشان داد که مؤلفه اول (معرف اثر اصلی ژنوتیپیا G) و دوم (معرف اثر متقابل ژنوتیپ در محیط یا GE)، به ترتیب 49 و 28 درصد و در مجموع، 77 درصد از کل تغیرات را توجیه نمودند و می توان این گونه استنباط نمود که نتایج به دست آمده از تجزیه بای پلات، دارای اعتبار نسبتاً خوبی در توجیه تغییراتG+GE است. نتایج روش گرافیکی نشان داد در کل محیط ها، جمعیت های G15 (توانکش)، G31 (استرالیا)، G11 (بروجن)، G25 (فلسطین اشغالی) و G35 (ایرلند)، دارای عملکرد نسبتاً بالا و پایداری بالا بودند و همچنین بر اساس گراف، ژنوتیپ ایده آل فرضی جمعیت هایG35 (ایرلند) و G25 (فلسطین اشغالی)، نزدیکترین جمعیت ها به ژنوتیپ ایده آل فرضی شناسایی شدند که سازگارترین جمعیت های پیشنهادی برای محیط های مورد مطالعه می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 34

دانلود 17 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  55-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  70
 • دانلود: 

  24
چکیده: 

تنوع ژنتیکی اساس مطالعات به نژادی در بسیاری از گونه های گیاهی است و یکی از مهم ترین شاخص ها جهت انتخاب والدین می باشد. هدف از این آزمایش، بررسی تنوع ژنتیکی 25 نمونه فسکیوی بلند با استفاده از صفات ارتفاع بوته، امتیاز رشد بهاره، روز تا خوشه دهی، روز تا گرده افشانی، طول و عرض برگ پرچم، طول خوشه، وزن صد دانه و عملکرد بذر در بوته بود که در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در 3 تکرار اجرا شد. بر اساس نتایج به دست آمده، اکوتیپ های مورد بررسی برای کلیه صفات به جز وزن 100 دانه تفاوت معنی داری داشتند. بیش ترین ضریب تنوع فنوتیپی (58. 60)، ضریب تنوع ژنتیکی (58. 32) و وراثت پذیری (0. 97) مربوط به ارتفاع بوته بود. همبستگی بین صفات نشان داد که اکوتیپ هایی با مقدار ارتفاع بیش تر، طول خوشه و برگ پرچم بیشتر و امتیاز رشد بهاره ی بیشتر، دارای عملکرد بذر بالاتر هستند. نتایج حاصل از تجزیه رگرسیون مرحله ای نشان داد طول خوشه به تنهایی 60. 91 درصد از تغییرات را توجیه کرده است. تجزیه خوشه ای 25 اکوتیپ را به سه گروه دسته بندی کرد. تجزیه واریانس صفات زراعی و نیز عملکرد و صفات مرتبط با آن نشان داد که گروه بندی باعث معنی دار شدن میانگین مربعات بین گروه ها در تمام صفات (به جز عرض برگ پرچم) شد. تنوع ژنتیکی بالا همراه با وراثت پذیری مناسب برای صفات در این پژوهش نشان دهنده ی پتانسیل بالای بهبود این صفات طی انتخاب هدفمند در برنامه های به نژادی است.

آمار یکساله:  

بازدید 70

دانلود 24 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4 (الف)
 • صفحات: 

  227-239
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  118
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

به منظور بررسی نقش قارچ های هم زیست اندفایت (Neotyphodium coenophialum) در القای زودرسی، چهار ژنوتیپ فسکیوی بلند و دو ژنوتیپ فسکیوی مرتعی در این آزمایش استفاده گردید. پس از انتخاب گیاهان سازگار با قارچ هم زیست اندوفایت، پنجه های هر ژنوتیپ به دو قسمت تقسیم شد و قارچ اندوفایت در یک بخش از پنجه های بااستفاده از مخلوط قارچ کش پروپیکونازول و فولیکور حذف گردید. پنجه های جدید از گیاهان حاوی اندوفایت و بدون اندوفایت هر ژنوتیپ، در قالب یک طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه کشت گردیدند. صفات تعداد روز تا ظهور اولین خوشه، تعداد روز تا 50 درصد گرده افشانی، تعداد روز تا شروع رسیدگی فیزیولوژیک، تعداد خوشه در هر هفته، وزن کل بذر تولید شده، وزن بذر خالص و وزن بذر پوک در هر دو هفته یک بار روی این گیاهان اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که قارچ های اندوفایت قادرند ظهور خوشه، شروع رسیدگی و میزان عملکرد مرحله ای بذر را در گیاه فسکیوی بلند و فسکیوی مرتعی افزایش دهند. قارچ های اندوفایت به طور متوسط ظهور اولین خوشه را 2 روز جلو انداختند. هم چنین قارچ های هم زیست اندوفایت، تاریخ 50 درصد گرده افشانی و تاریخ رسیدگی فیزیولوژیک را کاهش دادند. تعداد خوشه گیاهان حاوی اندوفایت نیز در هر هفته به صورت معنی دار بیشتر از گیاهان بدون اندوفایت بود. بررسی میزان عملکرد مرحله ای بذر گیاهان حاوی اندوفایت و بدون اندوفایت که برای هر دو هفته به صورت جداگانه انجام شد، نشان داد که قارچ های هم زیست اندوفایت هم زمان میزان کل بذر در هر مرحله، میزان بذر خالص و نیز میزان بذر پوک و بقایا را افزایش می دهند. ظاهرا افزایش بذر خالص، نشان دهنده برخی تغییرات فیزیولوژیک از جمله تغییرات احتمالی هورمون ها درگیاه است که شرایط بهتر دانه بندی را فراهم می کند. بدین ترتیب براساس تحقیق حاضر به نظر می رسد که قارچ های هم زیست اندوفایت قادر باشند منجر به القای زودرسی درگیاه فسکیوی بلند و فسکیوی مرتعی گردند.

آمار یکساله:  

بازدید 118

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  91-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  82
 • دانلود: 

  19
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 82

دانلود 19 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  87-101
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  66
 • دانلود: 

  12
چکیده: 

سابقه و هدف: گونه های فستوکا در ایران رشد می کنند و پلی پلوئیدی بودن نقش مهمی در تکامل این گروه دارد. گیاه festuca arundinacea متعلق به خانواده گراس ها بوده و شامل گونه های متفاوتی است که بعنوان علوفه، چمن و همچنین برای محافظت از خاک استفاده می شوند. هدف از این تحقیق مطالعه تغییر در مقدار نسبی DNA هسته و صفات فنولوژیکی– مورفولوژیکی در ژنوتیپ-های مختلف F. arundinacea جمع آوری شده از مناطق متفاوت می باشد. مواد و روش ها: این آزمایش در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. پارامتر های ژنتیکی برای همه صفات شامل زمان ظهور خوشه، زمان گلدهی، ارتفاع گیاه، سرعت جوانه زنی، قدرت جوانه زنی، پایداری، عملکرد علوفه، تعداد شاخه در بوته، طول سنبله، وزن هزاردانه، درصد جوانه زنی، وزن بذر در بوته، شاخص برداشت، تعداد بذر در بوته محاسبه گردید. برای انداز گیری مقدار نسبی DNA از گیاهچه های با طول عمر سه هفته، فلوروکروم DAPI و گیاه جو (Hordeum vulgare) رقم سلطان بعنوان استاندارد داخلی استفاده شد. یافته ها: ارزیابی پارامترهای ژنتیکی نشان داد تفاوت بین ضریب تغییرات ژنتیکی و فنوتیپی برای تعداد روز تا خوشه دهی، تاریخ گلدهی، تعداد ساقه در بوته، سرعت و قدرت جوانه زنی، قوه نامیه، تعداد بذر در بوته، وزن هزار دانه و ارتفاع گیاه ناچیز بوده که می-توان گفت نقش واریانس ژنتیکی بیشتر از واریانس محیطی است. از طرف دیگر مقدار وراثت پذیری صفات بین 95-66% بود. وراثت-پذیری بالا برای همه صفات بجزء طول خوشه مشاهده شد که نشان می دهد روش های مبتنی بر گزینش برای این صفات از کارایی بالایی برخوردار است. به علت تفاوت ناچیز PCV و GCV، وراثت پذیری بالا به همراه پیشرفت ژنتیکی بالا برای صفات تعداد روز تا خوشه دهی، تاریخ گلدهی و قدرت جوانه زنی می توان نتیجه گرفت این صفات توسط ژن های افزایشی کنترل می شوند و می توان آنها را در برنامه های اصلاحی از طریق گزینش بهبود داد. مشخص شد که تفاوت معنی داری بین ژنوتیپ های مورد مطالعه برای مقدار نسبی DNA هسته وجود دارد که نشان دهنده تنوع درون گونه ای بالا بین ژنوتیپ های متفاوت از مناطق مختلف است. نتایج مقایسه میانگین نشان داد ژنوتیپ ها در 7 گروه قرار می گیرند که بالاترین و کمترین مقدار نسبی DNA هسته به ترتیب در ژنوتیپ های G13, G20, G21 وG22, G16 بود. با توجه به مطالعات گذشته، تغییر در مقدار نسبی DNA هسته را در این ژنوتیپ ها را می توان به وجود کروموزوم B و تغییر در طول کروموزوم نسبت داد. نتیجه گیری: پیشنهاد می شود از صفات زمان ظهور سنبله، زمان گلدهی و قدرت جوانه زنی برای برنامه های اصلاحی استفاده شود. همچنین تغییر در مقدار نسبی DNA و صفات مورفولوژیکی-فنولوژیکی می توانند فاکتورهای مهمی در تکامل و سازگاری این گونه به شرایط محیطی مختلف باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 66

دانلود 12 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Kazemi F. | Salahshoor F. | Farhadi H.

نشریه: 

DESERT (BIABAN)

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  51-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8704
 • دانلود: 

  2659
چکیده: 

Application of biotic growth regulators (e. g. humic components) and appropriate mulches is recommended to improve turfgrass quality especially in arid andsemi-arid climate zones. However, limited number of studies have investigated their effect on lawn establishment. To investigate the effect of humic acid (HA) and selected mulches on characteristics of festuca arundinacea in its planting stage, a factorial experiment based on a completely randomized block design with three replications was performed. The first factor was mulch types including vermicompost, leaf compost, cow manure, and sand (control) which were used to cover the seeds. The second factor was a HA solution (100 ml l-1) sprayed monthly over the period of the experiment. Plant height, fresh and dry weight of lawn clippings, photosynthetic index, leaf texture, and overall turfgrass quality were measured. Spraying HA significantly improved the measured factors except the dry weight and photosynthetic index of the plants. Among the mulches, vermicompost provided better impressions on improving the characteristics of this turfgrass species including 48% increase in fresh weight, 18% increase in height, 48% increase in total quality, and 10% reduction in leaf width of the turfgrass. This research can assist in developing knowledge for having high quality lawns in urban landscapes of arid and semi-arid environments.

آمار یکساله:  

بازدید 8704

دانلود 2659 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  151-160
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  849
 • دانلود: 

  208
چکیده: 

فستوکا (festuca arundinacea) یکی از مهم ترین علف های گندمی در مناطق معتدل جهان است که اطلاعات کمی در مورد تنوع ژنتیکی آن وجود دارد. به منظور بررسی تنوع ژنتیکی عملکرد علوفه و بذر در این گونه تعداد 24 ژنوتیپ داخلی و خارجی موجود در بانک ژن مرکز تحقیقات جنگل و مراتع در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار، در مرکز تحقیقات البرز کرج مورد ارزیابی قرار گرفتند. تعداد 15 صفت شامل ارتفاع ساقه، تعداد ساقه در بوته، درصد قوه نامیه، زمان گرده افشانی، تاریخ خوشه دهی، عملکرد علوفه، عملکرد بذر در بوته، وزن بذر در ساقه، تعداد بذر در ساقه، طول خوشه، وزن هزاردانه، سرعت جوانه زنی، شاخص بنیه بذر، پایداری و شاخص برداشت مورد مطالعه قرار گرفتند. داده های مربوط به تمامی صفات اصلی و نرمال شده مورد تجزیه واریانس قرار گرفتند و مقایسه میانگین ها با استفاده از روش دانکن انجام شد. برای تعیین فاصله مورفولوژیکی و گروه بندی ژنوتیپ ها از تجزیه به مولفه های اصلی و تجزیه خوشه ای استفاده شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تفاوت بین ژنوتیپ ها برای تمام صفات مورد مطالعه بسیار معنی دار بود. ژنوتیپ های G1، G2، G4، G6 و G8 از نظر تولید بذر و علوفه نسبت به سایر ژنوتیپ ها برتری داشتند. با استفاده از تجزیه به مولفه های اصلی مهم ترین متغیر های موثر در تولید بذر شناسایی شدند. چهار مولفه اول 7/87 درصد از کل واریانس متغیرها را توجیه کردند. در مولفه اول صفات عملکرد بذر و علوفه خشک، ارتفاع ساقه و تعداد ساقه در بوته مهم ترین صفات برای گروه بندی ژنوتیپ ها بودند، در حالی که در مولفه دوم درصد قوه نامیه و قدرت جوانه زنی از صفات مهم بودند. در تجزیه خوشه ای، ژنوتیپ ها در 4 گروه متفاوت قرار گرفتند: ژنوتیپ های موجود در گرو ه های 1 و 2 از لحاظ عملکرد بذر و علوفه با بقیه تفاوت معنی داری داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 849

دانلود 208 استناد 3 مرجع 0
نویسندگان: 

BEGONIA M.T. | BEGONIA G.B. | IGHOAVODHA M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  228-233
تعامل: 
 • استنادات: 

  360
 • بازدید: 

  5529
 • دانلود: 

  12462
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5529

دانلود 12462 استناد 360 مرجع 0
litScript