نتایج جستجو

4505

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

451

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  1211-1226
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  327
 • دانلود: 

  137
چکیده: 

افزایش جمعیت و تقاضای مواد غذایی نیازمند نگرش جدی به افزایش بهره وری زمین های کشاورزی است. در این ارتباط مناسب ترین روش، افزایش عملکرد در واحد سطح می باشد. یکی از روش های افزایش عملکرد، افزایش حاصلخیزی خاک های کشاورزی است. شاخص های تلفیقی زیادی وجود دارند که می توانند شرایط حاصلخیزی خاک را به خوبی نشان دهند، از جمله آن ها شاخص تلفیقی باروری خاک (IFI)است. مهم ترین هدف در این تحقیق ارزیابی وضعیت حاصلخیزی خاک با استفاده از IFI و ارائه راهکارهای مناسب برای مدیریت خاک می باشد. در این راستا 128 نمونه مرکب خاک از مزرعه پژوهشی ایستگاه گلدشت (شهرستان آمل-مازندران) برای اندازه-گیری برخی از ویژگی های مهم فیزیکی و شیمیایی موثر بر کیفیت خاک تهیه گردید. سپس از منطق فازی برای رتبه بندی کیفی ویژگی های خاک، از تجزیه به مولفه اصلی برای وزن دهی این ویژگی ها و در نهایت با استفاده از مفهوم شاخص تلفیقی باروری، تلفیق ویژگی های مورد بررسی، انجام شد. نتایج نشان می دهد که مقدار شاخص تلفیقی باروری در این اراضی از 03/0 تا 20/0 در نوسان است. با استفاده از نقشه های شاخص تلفیقی، باروری مزرعه مورد نظر به چهار گروه تقسیم گردید. در مقادیر پایین شاخص تلفیقی باروری (کیفیت حاصلخیزی پایین) pH، فسفر قابل استفاده، کربن آلی و به دنبال آن نیتروژن کل کمتر از حدود بحرانی آن ها برای رشد برنج است و در مقادیر بالای شاخص تلفیقی باروری، محدودیت کربن آلی و نیتروژن کل وجود دارد. کمبود کربن آلی در کل کرت های مورد بررسی می-تواند بر حاصلخیزی خاک (نقش حیاتی در نگهداری و آزادسازی عناصر غذایی) و خصوصیات فیزیکی خاک (بهبود ساختمان خاک، تخلخل، نگهداری آب) ثاثیر انکارناپذیر دارد. یافته های ما نشان می دهد که استفاده از شاخص های تلفیقی خاک، علاوه بر نشان دادن محدودیت های موثر بر کشت محصول زراعی می تواند با ترکیب تمام خصوصیت های موثر بر رشدگیاه، نمای بهتری از مدیریت تغذیه در اراضی شالیزاری ارائه کند.

آمار یکساله:  

بازدید 327

دانلود 137 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  116-122
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  4017
 • دانلود: 

  9450
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4017

دانلود 9450 استناد 455 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2 (پیاپی 32) ویژه نامه علوم اجتماعی
 • صفحات: 

  25-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  295
 • دانلود: 

  76
چکیده: 

در این مقاله، به این نتیجه رسیدیم که بحران در فهم انتقالهای باروری بیشتر امری ظاهری است نه واقعی. هر چند بیشتر نظریه های موجود انتقال باروری بطور جزیی یا کلی بی اعتبار شده اند و این بازتابی است از این تمایل که اکثر نظریه پردازان انتقال باروری را به یک یا دو علت مربوط دانسته اند و کاهش مرگ و میر را بعنوان پیش شرطی جهت کاهش باروری به فراموشی می سپارند، فرض می کنند که باروری پیش از انتقال کلا تحت تاثیر محدودیت های اجتماعی قرار دارد تا تصمیم گیریهای فردی و نظریه های خود را در مقیاس زمانی دهه ای آزمایش می کنند. مقاله با استفاده از یک رهیافت اگر چه خیلی وابسته به نظریه های موجود است اما روی شرایطی متمرکز شده که زوج ها را از کنترل پس از تولدی به کنترل پیش از تولدی اندازه خانواده رهنمون می سازد.

آمار یکساله:  

بازدید 295

دانلود 76 استناد 3 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
عنوان: 
نویسندگان: 

HOSSEINI S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  SUPPLEMENT 1
 • صفحات: 

  110-111
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11126
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

Background: Melatonin is a hormone secreted by the pineal gland in the brain. It helps regulate other hormones and maintains the body’s daily rhythm, telling us when to fall asleep and when to wake up. Ever since we developed electricity and the lightbulb, we have been decreasing our body’s secretions of melatonin by being exposed to bright light after it is dark. Jet lag, shift work and poor vision also affect regular melatonin levels. In Chinese Medicine, melatonin could be likened to the functions of healthy Liver energy. Melatonin also helps control the timing and release of female reproductive hormones. It helps determine when a woman starts to menstruate, the frequency and duration of menstrual cycles, and when a woman stops menstruating (menopause).Materials and Methods: This is review article.Results: Melatonin intake also improved pregnancy rates, which were 19.6 percent among women taking supplements compared with 10.2% for the women not taking any. Melatonin has strong antioxidant effects.Preliminary evidence suggests that it may help strengthen the immune system. This could have an important effect on male fertility. In anin vitro study involving semen samples taken from 52 men receiving counseling for infertility, semen samples were incubated for 30 minutes with or without 1mm melatonin. Positive correlations were found between melatonin concentrations and sperm concentration, motility and morphology. Additionally, samples incubated with melatonin showed improved percentage of motile and progressively motile cells, and decreased static cells.Conclusion: High endogenous melatonin concentrations enhance sperm quality and short-term in vitro exposure to melatonin improves aspects of sperm motility.

آمار یکساله:  

بازدید 11126

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ROZEN S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  92
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4039
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4039

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  121
 • صفحات: 

  1701-1711
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1181
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

لپتین یک هورمون پپتیدی مترشحه از بافت چربی است که نقش کلیدی در هموستاز انرژی و وزن بدن ایفا می کند، این ماده در پژوهش های اخیر به عنوان یک میانجی نورواندوکرین در سیستم های مختلف بدن، از جمله سیستم تولید مثلی، شناخته شده است که به عنوان یک حلقه کلیدی بین بافت چربی و سیستم تولید مثلی عمل کرده، اعلام می کند که ذخیره کافی انرژی برای عملکرد تولید مثلی طبیعی وجود دارد. لپتین بر سیستم تولید مثل در سطوح مختلف محور هیپوتالاموسی-هیپوفیزی-گنادی اثر گذاشته، دارای تاثیرات فیزیولوژیک مهمی بر بلوغ، حفظ سیکل قاعدگی طبیعی شیردهی و حتی فیزیولوژی نوزاد است. در شرایطی که تغذیه نامناسب باشد و یا در شرایط القا کننده آمنوره، سطح لپتین سرم پایین و بر عکس در شرایطی مانند ذخیره بیش از حد انرژی (نظیر چاقی) و در سندرم پلی کیستیک تخمدان سطح لپتین سرم و مایع فولیکولی افزایش می یابد و این احتمال را ایجاد می کند که کمبود لپتین و یا مقاومت به لپتین تا حدی مسوول ناهنجاری های تولید مثلی محسوب می شود. به هر حال، نقش دقیق عملکرد لپتین در داخل تخمدان و در فیزیولوژی و پاتوفیزیولوژی انسان نیاز به بررسی های بیشتری دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1181

دانلود 87 استناد 1 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

چمنی تبریز لیلی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1 (مسلسل 5)
 • صفحات: 

  68-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  979
 • دانلود: 

  325
چکیده: 

در سرتاسر دنیا عفونتهای ناشی از کلامیدیا تراکوماتیس شایعترین عفونتهای باکتریال منتقله از راه تماس جنسی می باشند. کلامیدیا تراکوماتیس از مدتها قبل به عنوان علت شایع اورتریت، سرویسیت و عوارضی از جمله بیماریهای التهابی لگن (PID)، حاملگی خارج رحمی و ... شناخته شده است. ولی امروزه به نقش آن در باروری و ناباروری زنان و مردان اهمیت بیشتری داده شده و در سرتا سر دنیا مطالعات متعددی در این باره در حال انجام می باشد.مطالعات سرواپیدمیولوژیک متعدد نشان دهنده ارتباط محکم بین وجود آنتی بادیهای سرمی بر علیه کلامیدیاتراکوماتیس و ناباروری ناشی از فاکتور لوله ای و حاملگی خارج رحمی در زنان دارای PID و بدون PID می باشند ولی هنوز در مورد نقش کلامیدیا تراکوماتیس در نتایج نامطلوب IVF سوالات زیادی مطرح است و نتایج بدست آمده از مطالعات مختلف به یک نتیجه گیری واحد منجر نشده اند.نقش کلامیدیا تراکوماتیس در ایجاد ناباروری مردان مورد بررسی است و بنظر می رسد کلامیدیا علاوه بر توانایی ایجاد صدمه و تخریب در دستگاه تناسلی مردان، به دلیل خطر بالای انتقال از مردان آلوده، به زنان از اهمیت زیادی برخوردار باشد.با توجه به یافته های فوق همچنان بر پیشگیری، تشخیص زود هنگام و درمان عفونتهای ناشی از کلامیدیا تراکوماتیس تاکید می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 979

دانلود 325 استناد 0 مرجع 28
نویسندگان: 

TERTILT MICHELE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  113
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1341-1370
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7082
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7082

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2 (پیاپی 24)
 • صفحات: 

  43-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1803
 • دانلود: 

  566
چکیده: 

ایزد بانوان باروری نگاه دارپرباری و ناظر بارداری و زایش بسیاری از تمدن های چندخدایی اند. فرهنگ های ساکن فلات ایران نیز، از دوران نوسنگی تا پایان سلسله ساسانی، به گونه های متفاوت، این ایزدبانوان را ستوده و برای بر سر مهر ماندن شان نیایش گاه و تندیس ساخته اند. پرشماری پیکرک های باروری نشان دهنده دیدگاه نیاکان ما به قوانین حاکم بر زندگی و هراس همیشگی آنان از روی گردانی طبیعت است.برای آسان تر شدن دسته بندی، این آثار در هفت دوره نوسنگی، مس و سنگ، برنز، آهن، هخامنشی، پارتی سلوکی، و ساسانی مورد بررسی قرار گرفته اند، هرچند که این تقسیم بندی تقریبی است و نمی تواند نشان دهنده یکسانی سبک باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1803

دانلود 566 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

DOHLE G.R. | SMIT M. | WEBER R.F.

نشریه: 

WORLD JOURNAL UROLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  341-345
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  6534
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6534

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
litScript