نتایج جستجو

4827

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

483

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  46
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  371-378
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1008
 • دانلود: 

  251
چکیده: 

به منظور بررسی تاثیر افزودن پودر رازیانه (Foeniculum vulgare) در جیره استارتر بر عملکرد، سیستم ایمنی و پارامترهای بیومتریک گوساله های شیری هلشتاین از 30 راس گوساله هلشتاین (15 راس نر و 15 راس ماده) با میانگین وزن تولد 40±0.5 کیلوگرم در قالب طرح کاملا تصادفی استفاده شد. جیره های آزمایشی شامل: 1. استارتر بدون پودر رازیانه (شاهد)، 2. استارتر دارای 0.4 درصد پودر رازیانه و 3. استارتر دارای 0.8 درصد پودر رازیانه بود. میانگین مصرف ماده خشک در گوساله ها در کل دوره با اضافه کردن پودر رازیانه افزایش یافت (P<0.05). میانگین افزایش وزن روزانه گوساله ها با 0.4 درصد پودر رازیانه، حداکثر بود (P<0.05). گوساله های تغذیه شده با جیره های آزمایشی دارای پودر رازیانه در مقایسه با گروه شاهد میانگین، سن از شیرگیری کمتری داشتند و شیر کمتری مصرف کردند (P<0.05). اثر جیره های آزمایشی بر میانگین قوام مدفوع در دوره پیش از شیرگیری، پس از شیرگیری و کل دوره معنا دار بود (P<0.05). در دو هفته پس از ازشیرگیری، ائوزینوفیل خون گوساله ها تحت تاثیر جیره های آزمایشی قرار گرفت (P<0.05). در نتیجه افزودن 0.4 درصد پودر رازیانه در جیره آغازین گوساله های شیری هلشتاین سبب کاهش سن از شیرگیری، بهبود عملکرد و کاهش ائوزینوفیل ها شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1008

دانلود 251 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  111
 • صفحات: 

  23-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  276
 • دانلود: 

  48
چکیده: 

بسیاری از افراد محدودیت مصرف مواد غذایی سرخ کردنی از جمله دونات دارند. از طرفی امروزه مصرف کننده متقاضی مواد غذایی فراسودمند است. این پژوهش با هدف تولید دونات فراسودمند کم چرب انجام شد. بدین منظور از پودر رازیانه در سه سطح صفر، 5/1 و 3 درصد و صمغ دانه شنبلیله در سه سطح صفر، 25/0 و 5/0 درصد براساس وزن آرد در تهیه دونات استفاده گردید و میزان فنول کل، فعالیت آنتی اکسیدانی، رطوبت، حجم مخصوص، تخلخل، رنگ پوسته، بافت و ویژگی های حسی نمونه های تولیدی بررسی شد. نتایج نشان داد پودر رازیانه سبب افزایش فعالیت آنتی اکسیدانی و ترکیبات فنولی دونات شد. همچنین نتایج حاکی از آن بود که افزودن صمغ دانه شنبلیله و افزایش سطح مصرفی آن در حفظ رطوبت نمونه ها طی 3 روز نگهداری مؤثر بود. این در حالی بود که دونات های حاوی 25/0 درصد صمغ دانه شنبلیله از کمترین سفتی بافت بلافاصله پس از نگهداری و بیشترین حجم مخصوص، تخلخل و روشنایی (مؤلفه رنگی L*) برخوردار بودند. سفتی بافت نمونه های حاوی 25/0 و 5/0 درصد صمغ دانه شنبلیله طی 72 ساعت مشابه بود و این نمونه ها در مقایسه با نمونه شاهد نرم تر بودند. علاوه بر این یافته ها نشان دادند، افزایش بیش از 25/0 درصد صمغ دانه شنبلیله سبب کاهش قرمزی (مؤلفه رنگی a*) نمونه های تولیدی شد. در نهایت نمونه حاوی 5/1 درصد پودر رازیانه و 25/0 درصد صمغ دانه شنبلیله و نمونه حاوی 3 درصد پودر رازیانه و 25/0 درصد صمغ دانه شنبلیله از بیشترین امتیاز پذیرش کلی برخوردار بودند و به عنوان نمونه های برتر معرفی می گردند.

آمار یکساله:  

بازدید 276

دانلود 48 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  37-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16819
 • دانلود: 

  14347
چکیده: 

The objective of this experiment was to evaluate of effect of fennel seed powder (FSP) on digestibility, ruminal characteristics, and meat quality. In a completely randomized design, three diets containing zero (without FSP), 0. 75% and 1. 5% FSP were fed to 30 Kermani fattening male lambs (eight months old), with an average initial body weight of 27. 5 ± 0. 450 kg for 80 days. There was no effect of diets on apparent nutrient digestibility, but dry matter intake (DMI) was higher (P<0. 05) for the diets containing FSP. The lambs fed the FSP diets had more final body weight (BW), weight of warm carcass and lean meat than lambs fed control diet (P<0. 05). Ruminal pH, and NH3-N and acetic acid concentrations were higher in lambs on FSP diets than in control group (P<0. 05). Ruminal protozoal population and propionic acid concentration were lower (P<0. 05) in lambs fed FSP than the control diets. The meat fat content decreased but protein content increased in lambs fed on FSP diets. The malondialdehyde concentration in Longissimus dorsi of lambs fed FSP diets was lower compared with the control lambs. The results suggested that fennel seed feeding to fattening lambs, by improving the ruminal fermentation and meat quality, might be a suitable natural antioxidant for the meat production industry.

آمار یکساله:  

بازدید 16819

دانلود 14347 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  470-483
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3707
 • دانلود: 

  378
چکیده: 

مقدمه: فیبروز ریوی ایدیوپاتیک (Idiopathic pulmonary fibrosis یا IPF)، بیماری مزمن بینابینی منتشر بافت ریه است که باعث ایجاد علایمی همچون سرفه و تنگی نفس می شود. متوسط بقا در این بیماران 3 سال بعد از شروع علایم بالینی می باشد. امروزه رویکرد درمانی در بیماری IPF در جهت استفاده از ترکیبات آنتی اکسیدان شیمیایی یا گیاهی جهت حذف رادیکال های آزاد و جلوگیری از پدیده التهاب و سپس فیبروز است. با توجه به خواص و ترکیبات آنتی اکسیدان رازیانه، این مطالعه با هدف تعیین اثر عصاره متانولی گیاه رازیانه بر فیبروز ریوی القا شده توسط بلئومایسین در موش صحرایی انجام گرفت.روش: برای ایجاد فیبروز ریوی، 15 میلی گرم بلئومایسین در تراشه 52 سر موش صحرایی نر تزریق شد. سپس 500 میلی گرم (به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) عصاره متانولی رازیانه به صورت دوره های 14 و 28 روزه به روش داخل صفاقی تزریق گردید. در نهایت، نمونه ها از جهت التهاب، فیبروز، غلظت هیدروکسی پرولین و پراکسیداسیون لیپیدی و فعالیت کاتالاز بافت ریه با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.یافته ها: درجه التهاب، فیبروز و غلظت هیدروکسی پرولین و میزان پراکسیداسیون لیپیدی پارانشیم بافت ریه در گروه عصاره متانولی رازیانه نسبت به سایر گروه ها کاهش معنی داری داشت. همچنین، افزایش معنی داری در غلظت کاتالاز بافتی نسبت به سایر گروه های مطالعه در روزهای 14 و 28 مشاهده شد.نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل شده، احتمال دارد عصاره رازیانه با خاصیت آنتی اکسیدانی خود بتواند در پیشگیری و درمان فیبروز ریوی موثر باشد و شاید بتوان گیاه رازیانه را جهت پیشگیری و درمان فیبروز ریوی به جای استفاده از کورتیکواستروئیدها و سرکوب کننده های ایمنی که دارای عوارض جانبی زیادی هستند و همچنین، به دلیل استقبال بیشتر بیماران از داروهای گیاهی پیشنهاد کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 3707

دانلود 378 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  122
 • صفحات: 

  17-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  194
 • دانلود: 

  116
چکیده: 

این تحقیق به منظور مطالعه تأثیر سطوح مختلف پودر دانه زیره و رازیانه در جیره های با کنسانتره بالا به روش آزمایشگاهی (in vitro) صورت گرفت. تیمارهای آزمایشی عبارت بود از: 1-شاهد (75درصد کنسانتره و 25 درصد یونجه)، 2-جیره شاهد مکمل شده با سه سطح مختلف پودر زیره و رازیانه (8، 12 و 16 گرم در کیلوگرم ماده خشک خوراک) که در هر سطح نسبت های متفاوتی از رازیانه و زیره (25% رازیانه + 75% زیره، 50% رازیانه + 50% زیره، 75% رازیانه + 25% زیره) تکرار شد. افزودن دانه زیره و رازیانه باعث افزایش معنی دار قابلیت هضم ماده آلی، گاز تجمعی و پتانسیل تولید گاز (b) شد (05/0 P<)، اما تأثیر معنی داری بین تیمارهای مختلف برای میانگین نرخ تولید گاز مشاهده نشد (05/0<(P. میزان نیتروژن آمونیاکی با افزودن سطوح و نسبت-های مختلف پودر زیره و رازیانه به طور معنی داری نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت(05/0 P<). میانگین اسیدهای چرب زنجیر کوتاه در سطح 8 گرم پودر زیره و رازیانه با افزایش معنی داری همراه بود (05/0 P<)، ولی سطوح بالاتر پودر زیره و رازیانه (12 و 16 گرم در کیلوگرم ماده خشک) افزایش معنی داری در این فراسنجه نداشت. بر اساس نتایج این تحقیق می توان نتیجه گیری نمود که افزودن پودر زیره و رازیانه در جیره با کنسانتره زیاد می تواند باعث بهبود قابلیت تخمیر شکمبه، قابلیت هضم و افزایش تولید اسیدهای چرب فرار گردد که استفاده از 8 گرم مخلوط پودر زیره و رازیانه با نسبت50% رازیانه و 50% زیره در کیلوگرم ماده خشک، بیشترین تاثیرات معنی دار را نشان داد.

آمار یکساله:  

بازدید 194

دانلود 116 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  4 (پیاپی 129)
 • صفحات: 

  132-141
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  332
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

از آنجاکه تنش گرمایی اثرات نامطلوبی بر وضعیت اکسیداتیو بدن می گذارد، به منظور بررسی تاثیر پودر زیره و رازیانه در مقایسه با موننسین بر تنش اکسیداتیو بره های پرواری در شرایط تنش گرمایی طبیعی، از 15 راس بره نر لری، در سه گروه پنج راسی در قالب طرح کاملاً تصادفی، استفاده شد. گروه ها آزمایشی شامل گروه یک: جیره پایه، گروه دو: جیره پایه + هشت گرم مخلوط پودر زیره و رازیانه، و گروه سه: جیره پایه + mg 30 موننسین بودند. در روز 56 آزمایش از ورید وداج بره ها خونگیری به عمل آمد و بعد از جداسازی سرم خون، آنزیم های آنتی اکسیدان و برخی از فراسنجه های خونی اندازه گیری گردید. افزودن پودر زیره و رازیانه به جیره پایه، باعث افزایش معنی دار مقدار گلوتاتیون احیاء و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی (سوپراکسید دیسموتاز، کاتالاز، گلوتاتیون پراکسیداز و پاراکسوناز) و کاهش معنی دار مقدار اکسید نیتریک (شاخص التهاب) و مالون دی آلدئید (شاخص پراکسیداسیون لیپیدی) سرم خون بره های پرواری گردید. افزودن پودر زیره و رازیانه همانند موننسین تاثیر معنی داری بر مقدار هورمون تیروکسین نداشت، اما موجب کاهش معنی دار مقدار فعالیت آنزیم کبدی (آسپارتات آمینوترانسفراز) خون بره ها گردید. بر اساس یافته های این آزمایش می توان نتیجه گیری کرد که افزودن پودر دانه زیره و رازیانه به مقدار هشت گرم به ازای هر کیلوگرم ماده خشک جیره پایه بره های پرواری در شرایط تنش گرمایی، می تواند بروز آسیب های ناشی از تنش اکسیداتیو را کاهش داده و باعث بهبود وضعیت آنتی اکسیدانی بره های پرواری در شرایط تنش گرمایی گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 332

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  35-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  21463
 • دانلود: 

  10245
چکیده: 

The essential oils are frequently used in food processing industry, perfumery, cosmetics, and pharmaceuticals. Most of the oils were obtained by steam distillation and water distillation. It is necessary to specify the best conditions of essential oils production to get much more major compound(s) and higher yield oil. So, fennel oil was selected in this study. The objective of this work was to identify the effect of powder’ s particle size, pH of water, method of distillation and using ultrasound on extraction of fennel essential oil (and its major constituent, anethole). We used a statistical method called D-optimal Design that appointed pH, particle size, and method for each assay. First, the seeds powder distillated directly. In the second series, the seeds were placed in an ultrasonic apparatus for 30 minutes. The essential oils were subsequently isolated by two methods, hydro-distillation, and steam-distillation in different sizes and pH in Clevenger apparatus. Gas chromatography was used to determination of major component (E-anethole) in fennel essential oils. Finally, optimum conditions according to the statistical results are as follows: Method: steam distillation, and mesh size: 50. So it shows that steam distillation is more efficiently than water distillation.

آمار یکساله:  

بازدید 21463

دانلود 10245 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2 (پیاپی 62)
 • صفحات: 

  67-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1515
 • دانلود: 

  486
چکیده: 

مقدمه: پژوهش اخیر رازیانه و عصاره آن را به عنوان محصولاتی با ویژگی های عالی معرفی می نماید. هدف از این پژوهش استخراج عصاره رازیانه و بررسی فعالیت ضد اکسیداسیونی و ضد کپکی آن می باشد. مواد و روش ها: آب، استون، متانول و اتانول به عنوان حلال جهت استخراج عصاره رازیانه توسط روش سوکسله مورد استفاده قرار گرفتند. میزان ترکیبات پلی فنولی و فلاوونوئیدی هر عصاره تعیین شد. به علاوه فعالیت ضد اکسایشی عصاره متانولی رازیانه توسط روش به دام اندازی رادیکال آزاد DPPH ارزیابی شد. در ادامه، اثر غلظت های مختلف عصاره متانولی (0، 100، 250 و 1000 پی پی ام) و پودر (500 و 1000 پی پی ام) رازیانه بر روی فعالیت اکسیداسیونی روغن دانه آفتابگردان با اندازه گیری اعداد پراکسید و تیوباربیتوریک اسید در طول 15 روز گرمخانه گذاری در دمای ⁰ C 70 مورد بررسی قرار گرفت. همچنین فعالیت ضد کپکی پودر و عصاره رازیانه بر روی کپک های آسپرژیلوس نایجر و پنی سیلیوم دیجیتاتوم توسط روش دیسک انتشاری مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: بر اساس نتایج بدست آمده متانول بالاترین راندمان استخراج ترکیبات پلی فنولی را نشان داد. نتایج نشان داد که عصاره رازیانه به ویژه در غلظت های بالا فعالیت به دام اندازی رادیکال آزاد DPPH بالایی را نشان می دهد، هر چند اثر آن کمتر از TBHQ بود. نتایج فعالیت اکسیداسیونی نشان داد که عصاره و پودر رازیانه سرعت اکسیداسیون روغن دانه آفتابگردان را در مقایسه با نمونه شاهد کاهش دادند. نتایج آزمون میکروبی فعالیت ضد کپکی خوب عصاره رازیانه بر روی دو کپک مورد مطالعه را نشان داد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج بدست آمده عصاره رازیانه به عنوان یک منبع گیاهی سالم با ویژگی های خوب ضد اکسیداسیونی و ضد کپکی قابل استفاده می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1515

دانلود 486 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  141-158
تعامل: 
 • استنادات: 

  454
 • بازدید: 

  530
 • دانلود: 

  131
چکیده: 

زمینه مطالعاتی: تحقیقات قبلی نشان داده اند عوامل مختلفی مربوط به جیره پایه همانند منبع دانه غلات با توجه به ماهیت متفاوت انواع غلات از نظر میزان و نوع نشاسته، فراهمی نشاسته در بخش های مختلف دستگاه و نوع فرآوری مورد استفاده در ارتباط با دانه غلات، می تواند پاسخ دام به ترکیبات فعال گیاهی را تغییر دهد. با این توصیف، هدف از این مطالعه بررسی اثر نوع دانه غلات در پاسخ بزهای شیری مهابادی به مکمل دانه رازیانه در جیره های غذایی بر زیست سنجه های مختلف متابولیکی است. هدف: این مطالعه به منظور ارزیابی اثرات استفاده از پودر دانه رازیانه همراه با جیره حاوی ذرت یا جو بر عملکرد، قابلیت هضم، تخمیر شکمبه ای و برخی از فراسنجه های خونی بزهای شیری مهابادی در دوره انتقال انجام شد. روش کار: تعداد 24 رأس بز آبستن با میانگین سنی 3 سال و 3± 65 کیلوگرم وزن در یک آزمایش فاکتوریل 2×2 در قالب طرح کاملاً تصادفی به مدت دو ماه از 30 روز مانده به زمان مورد انتظار زایمان تا 30 روز پس از زایش با دو سطح رازیانه (صفر و 10 گرم در روز) و دو نوع غله (ذرت و جو) تغذیه شدند. میزان تغییرات روزانه وزن بدن، تولید شیر روزانه، میزان ماده خشک مصرفی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج: افزودن رازیانه موجب افزایش معنی دار مصرف خوراک شد و تغییرات وزن بدن روند کاهشی کمتری را نسبت به گروه شاهد در اوایل شیردهی داشت (05/0P˂ ). تولید شیر در دام های تغذیه شده با رازیانه نسبت به گروه شاهد افزایش معنی داری داشت و درصد چربی شیر کاهش معنی داری در دام های تغذیه شده با رازیانه داشت (05/0P˂ ). قابلیت هضم خوراک و اسیدهای چرب فرار کل شکمبه تحت تأثیر تیمار های آزمایشی قرار نگرفت. اما افزودن رازیانه موجب کاهش معنی دار استات و افزایش بوتیرات و پروپیونات شد. غلظت نیتروژن آمونیاکی و جمعیت پروتوزوآیی شکمبه با افزدون رازیانه در جیره، کاهش معنی داری پیدا کرد درحالی که pH شکمبه معنی دار نبود (05/0P˂ ). در بین فراسنجه های خونی، در دوره بعد از زایش میزان گلوکز خون در دام های تغذیه شده با رازیانه افزایش معنی داری داشت ولی میزان اوره، BHBA و NEFA خون، به طور معنی داری در دام های تغذیه شده با رازیانه کاهش یافت (05/0P˂ ). نتیجه گیری نهایی: افزودن رازیانه در جیره بزهای شیری می تواند موجب بهبود عملکرد و کاهش میزان تعادل منفی انرژی دام در اوایل شیردهی شود.

آمار یکساله:  

بازدید 530

دانلود 131 استناد 454 مرجع 0
نشریه: 

گیاهان دارویی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  17 (دوره چهارم)
 • شماره: 

  68
 • صفحات: 

  166-174
تعامل: 
 • استنادات: 

  982
 • بازدید: 

  4026
 • دانلود: 

  356
چکیده: 

مقدمه: دانه شنبلیله و رازیانه به علت ساختار فیتواستروژنی دارای خواص شیرافزایی بوده و سبب افزایش حجم شیر می شوند.هدف: هدف مقایسه تاثیر دمنوش دانه شنبلیله و دمنوش دانه رازیانه بر نشانه های کافی بودن شیر مادر در شیرخواران 4-0 ماهه دختر می باشد.روش بررسی: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی سه سو کور با گروه دارونما بود. 117 مادر دارای شیرخوار 4-0 ماهه دختر به صورت تصادفی در یکی از سه گروه دریافت کننده دمنوش پودر دانه شنبلیله، دمنوش پودر دانه رازیانه و گروه دارونما قرار گرفتند. ابتدای مداخله و طی 4 هفته، نشانه های کافی بودن شیر مادر با استفاده از سنجش وزن، قد و دورسر و فرم های پیگیری جهت سنجش تعداد پوشک های خیس روزانه، دفعات دفع مدفوع و شیرخوردن شیرخوار مورد بررسی قرار گرفت.نتایج: بین دو گروه شنبلیله و رازیانه، قبل و بعد از مداخله تفاوت معنی داری در نشانه های کافی بودن شیر مادر مشاهده نشد. در مقایسه بین سه گروه، قبل از مداخله نشانه های کافی بودن شیرمادر، دارای اختلاف معنی داری نبوده (p>0.05) و تنها تعداد دفعات شیرخوردن گروه دارونما بیشتراز گروه های مداخله بود (p<0.001). اما بعد از مداخله، آزمون اندازه های تکراری بین گروه های مداخله و دارونما نشان داد، شنبلیله و رازیانه در مقایسه با گروه دارونما، به طور معنی داری سبب بهبود نشانه های کافی بودن شیر مادر شدند (p<0.001) ولی بر متغیر قد تاثیری نداشتند (p=0.094).نتیجه گیری: دمنوش دانه شنبلیله و دمنوش رازیانه در مقایسه با گروه دارونما سبب بهبود نشانه های کافی بودن شیر مادر می شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 4026

دانلود 356 استناد 982 مرجع 4
litScript