نتایج جستجو

28162

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2817

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

پایش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  269-278
تعامل: 
 • استنادات: 

  10
 • بازدید: 

  8834
 • دانلود: 

  2538
چکیده: 

هدف مطالعه حاضر، تعیین پایایی و اعتبار نسخه فارسی پرسشنامهfemale Sexual Function Index- FSFI  به عنوان شاخص عملکرد جنسی زنان است که از طریق تکنیک ترجمه و ترجمه مجدد از زبان مبدا (انگلیسی) به زبان فارسی  (Forward and Backward Translation) برگردانده شد.نمونه ها از مراجعین به دو درمانگاه جنسی واقع در سطح شهر تهران انتخاب و افراد سالم از مراجعین به سایر کلینیک های درمانی بیمارستان در نظر گرفته شدند. تمامی افراد پس از پر کردن پرسشنامه بر اساس مصاحبه بالینی روانپزشک به دو گروه زنان دارای اختلال عملکرد جنسی (n=53) و گروه کنترل (n=28) تقسیم شدند که از نظر سنی و تحصیلات مورد همسان سازی قرار گرفتند. میزان پایایی مقیاس و خرده مقیاس ها از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد که برای کل افراد 0.70£ محاسبه شد که نشانگر پایایی خوب این ابزار است. بررسی اعتبار یا روایی نسخه فارسی تفاوت معنی داری را بین میانگین نمرات کل مقیاس و هر یک از حوزه ها در دو گروه مورد و کنترل نشان داد  (P£0.001) نمرات حاصل از مقیاس، خرده مقیاس ها و تشخیص روانپزشک با استفاده از منحنی راک  (Receiver Operating Characteristic Curve-ROC)  و سطح زیر منحنی راک(Area Under the Curve-AUC)  تحلیل شد. نمره برش مناسب (Cut-off point) کل مقیاس برای تشخیص اختلال عملکرد جنسی 28 تعیین گردید که بر اساس آن، 83 درصد زنان دارای اختلال و 82 درصد زنان بدون اختلال، به درستی طبقه بندی شده اند. شاخص صحت ارزیابی مقیاس و خرده مقیاس ها در تشخیص اختلالات عملکرد جنسی، میزان سطح زیر منحنی راک است. در این مطالعه بیشترین سطح زیر منحنی را کل مقیاس (AUC=0.873) و سپس حوزه رضایتمندی جنسی  (AUC=0.873) دارا بود.بنابر یافته های این مطالعه، نسخه فارسی FSFI یک ابزار پایا و معتبر جهت ارزیابی عملکرد جنسی زنان است و به عنوان ابزار غربالگری (Screening) می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 8834

دانلود 2538 استناد 10 مرجع 9
نویسندگان: 

WARD R. | POPSON H. | DIPAOLO D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  309-320
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7865
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7865

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

MORLEY J. | KAISER F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  87
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  1077-1090
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  14338
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14338

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

Bani tarafi Niloofar | Hatampour Shabnam

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  300
 • دانلود: 

  227
چکیده: 

The present study examines the effects of the woman portrayed in Sehreman which was got of the novel called, I will Turn Off the Lights by Zooya pirzad, He Learnt From Satan and Burnt by Farkhondeh Aghaei and My Bird by Fariba Vafimi. The impact of Sehreman on contemporary female literature was the cause is to choose it. All of these three novels represent the Iranian female gender identity. The reflection of female gender is a reflection of the spectrum of threats that the women tolerate as the second sex and the female literature ties to to show the female expectations of society. Important implications of this study are: linguistics, personality-based bias, gender representation, self-esteem, and gender representation from the authors' point of view. The results show that the reflection of female personality in selected works is a reflection of gender limitations in society. Sehreman shows the selected female cultural conflicts in society and it also proves that women writers are reluctant to express their sexual interests in their novels.

آمار یکساله:  

بازدید 300

دانلود 227 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Senoo Yuki | Takita Morihito | OZAKI AKIHIKO | Kami Masahiro

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  411-412
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12370
 • دانلود: 

  13710
چکیده: 

Background: The overall proportion of female physician is increasing worldwide. However, its ratio exhibits a substantial diversity among each member country of Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). This study aimed to reveal the social factors of countries associated with the percentage of female physicians. Methods: We retrieved the percentage of female physicians and social characteristic which may affect the ratio of female physicians of 36 OECD countries in 2016 or nearest year from the World Bank Open Data. Multivariate regression analysis was performed after univariate evaluations with Spearman’ s coefficient to explore correlation of social variables with the proportion of female physicians. Results: The percentages of female adolescents who dropped out of school before lower secondary school, female population that attained or completed Master’ s or equivalent degree, female labour force, and female academic staff in tertiary education showed statistically significant correlation with proportion of female physicians (Spearman coefficient =-0. 527, 0. 585, 0. 501, and 0. 499; P =. 01, . 001, . 002, and. 008). female’ s educational attainment at least Master’ s or equivalent and that of female academic staff at tertiary education were selected after multivariate analysis. Conclusion: Our study revealed the relationships between advanced education opportunity and female participation in academic positions with the percentage of female physicians. Our research is limited in the difficulty to evaluate physicians’ working hours in spite of its possible effect. Further studies with qualitative assessment are warranted to explore the detail reasons to cause gender gap in physician.

آمار یکساله:  

بازدید 12370

دانلود 13710 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KORDA J.B.

نشریه: 

UROLOGE A

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  77-89
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4402
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4402

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

DAVIS S.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  36-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4588
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4588

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

GHAZIZADEH SH.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  SUPPLEMENT 1
 • صفحات: 

  19-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8960
 • دانلود: 

  9450
کلیدواژه: 
چکیده: 

Hysteroscopic complications are infrequent. Major complications include: 1. Uterine perforation that is the most common complication of operative hysteroscopy (0.8-1.6 %). The perforation rate is less during diagnostic hysteroscopy.2. Bowel or bladder injury which is rare, but may occur in association with uterine perforation or as a result of use of electrical current.3. Cervical lacerations which can occur, particularly in women with cervical stenosis in post menopausal patients, or pre operative use of GnRha. Misoprostol is a promising cervical ripening agent used before hysteroscopy in premenopausal women, but its role in postmenopausal women is yet to be determined. 4. Excessive fluid absorption that is related to distending media vary according to the patient status and the media used.5. Embolism (air or carbon dioxide) that can occur with any hysteroscopic technique and can cause cardiovascular collapse.6. Hemorrhage that is common causes of bleeding and are operative sites bleeding, uterine perforation, and cervical laceration. Continuous bleeding can be treated by placing a Foley catheter in the uterine cavity and then distending the bulb with 15 to 30 mL of normal saline.7. Electrosurgical injury that is thermal effects of electrical (or laser) energy and can cause injuries to the uterine cavity, as well as bowel, urinary bladder, and large pelvic vessels. One must be cautious if coagulating in the tubal recesses. Electrode insulation defects can also cause thermal injury.8. Infection which its risk after operative hysteroscopy is low.9. Dissemination of tumor in which iatrogenic positive peritoneal washing does not increase mortality.

آمار یکساله:  

بازدید 8960

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KARIMZADEH M.A. | MOHAMMADIAN F. | GHANDI S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  SUPPL 2
 • صفحات: 

  4-4
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10978
 • دانلود: 

  9450
کلیدواژه: 
چکیده: 

Worldwide more than 70 million couples suffer from infertility. Human fertility rates have declined all over the world, including both developed and developing countries. Infertility is a distressing issue for the couples and their families and even impacts on the local community. According to the World Health Organization (WHO), infertility is a global health problem and its negative psychological consequences of childlessness are common and often severe. Thus, the decreasing trends in fertility rates in many countries are now remarkable that necessitate for more scientific attention. Several factors influence fertility decline that some of these factors are unknown. It is generally assumed that these declining trends are due to social and economic factors such as woman’s working careers, their education and better contraception. One of these factors is age and an age-related decline in fertility is observed in natural fertility and also artificial insemination. The decreasing usually starts at 32 years and a marked decline in fecundity and fertility rates occurs in women older than 35 years.It seems one of factors that may be contribute to this trend is a general lack of knowledge about the decline in fertility with age. Recently, it has been shown a 13% increase in the use of assisted reproduction technology (ART) services. Increasing female age decreases the chance of live birth rates achieved using ART and ageing has negative impact on ART outcome, especially after 40 years of age. Even some IVF centers refuse women over the age of 40 years because of the natural decline in fertility with age and the higher incidence of genetic anomalies in infants of these women. Age is perhaps the single most important factor in assessing an ovarian reserve. Moreover, several indirect biomarkers have been recognized to assess ovarian reserve. Some of these factors include: Follicle Stimulating Hormone (FSH): In women with a decreased ovarian reserve, through the feedback mechanism, low levels of inhibin B cause high levels of serum FSH in the early follicular phase. FSH levels higher than 20 mIU/ml are related to poor pregnancy outcomes. Although elevated levels of basal FSH predict a lower oocytes number and poor IVF success, it is better to be used from elevated basal FSH in counseling couples prior to ART but should not be used to cancellation of ART procedures.Anti-Mullerian Hormone (AMH): AMH is produced by granulose cells from pre-antral and antral follicles. Serum AMH levels essentially reflect the ovarian follicular pool. AMH levels do not significantly change throughout the menstrual cycle and allow measurement any time of the cycle. Reduction in the number of small growing follicles, especially in the late reproductive period, may be followed by a reduction in serum AMH levels. Recently, clinical application of AMH levels measurement are proposed for the prediction of quantitative and qualitative ovarian response in assisted reproductive technologies (ART), although its role still has not been established. Thus, before proposing AMH measurement as ovarian reserve testing, it should be defined what is the aim of ovarian reserve testing.In conclusion age is the most important prognostic factors regarding fertility, in naturally and even with all of ART procedures. We recommend avoidance of delay in child bearing among high-educated females and increased knowledge about age-related decline fertility and it seems ovarian reserve tests are useful as prognostic tools but poor predictors of ART outcomes.

آمار یکساله:  

بازدید 10978

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HERSKOVITZ INGRID | TOSTI ANTONELLA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17766
 • دانلود: 

  16630
چکیده: 

Context: female pattern hair loss (FPHL) also known as female androgenetic alopecia is a common condition afflicting millions of women that can be cosmetically disrupting. Prompt diagnosis and treatment are essential for obtaining optimal outcome.This review addresses the clinical presentation of female pattern hair loss, its differential diagnosis and treatment modalities.Evidence Acquisition: A) Diffuse thinning of the crown region with preservation of the frontal hairline (Ludwig’s type) B) The "Christmas tree pattern" where the thinning is wider in the frontal scalp giving the alopecic area a triangular shaped figure resembling a christmas tree.C) Thinning associated with bitemporal recession (Hamilton type).Generally, FPHL is not associated with elevated androgens.Less commonly females with FPHL may have other skin or general signs of hyperandrogenism such as hirsutism, acne, irregular menses, infertility, galactorrhea and insulin resistance. The most common endocrinological abnormality associated with FPHL is polycystic ovarian syndrome (PCOS).Results: The most important diseases to consider in the differential diagnosis of FPHL include Chronic Telogen Effluvium (CTE), Permanent Alopecia after Chemotherapy (PAC), Alopecia Areata Incognito (AAI) and Frontal Fibrosing Alopecia (FFA). This review describes criteria for distinguishing these conditions from FPHL.Conclusions: The only approved treatment for FPHL, which is 2% topical Minoxidil, should be applied at the dosage of 1ml twice day for a minimum period of 12 months. This review will discuss off-label alternative modalities of treatment including 5-alfa reductase inhibitors, antiandrogens, estrogens, prostaglandin analogs, lasers, light treatments and hair transplantation.

آمار یکساله:  

بازدید 17766

دانلود 16630 استناد 0 مرجع 0
litScript