نتایج جستجو

4523

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

453

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  14-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  965
 • دانلود: 

  178
چکیده: 

مقدمه: بسیاری از زنان در دوران بارداری نگران درد زایمان بوده و این نگرانی باعث تمایل آنان به انجام سزارین می شود. امروزه از روش های مختلف دارویی و غیردارویی برای کاهش درد زایمان استفاده می شود، این مطالعه با هدف بررسی اثر تغییر وضعیت قرارگیری زنان در فاز فعال زایمان روی میزان شدت احساس درد زایمان انجام شد.روش کار: این کار آزمایی بالینی روی 400 زن در فاز فعال زایمانی که به روش مبتنی بر هدف انتخاب شده بودند انجام شد. نمونه ها پس از پرکردن پرسشنامه و ثبت مشخصات فردی، ابتدا در وضعیت نشسته قرار گرفته و بعد از 15 دقیقه به حالت خوابیده به پشت تغییر وضعیت می دادند. تغییر وضعیت هر 15 دقیقه یک بار بین این دو حالت تکرار شد و شدت درد کمر و شکم در هر وضعیت با استفاده از خط کش درد تعیین و ثبت شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS(نسخه 11) و آزمون های t مستقل و مجذور کای تحلیل شد.یافته ها: دراکثر زنان مورد مطالعه در وضعیت نشسته میزان درد کمر و شکم کمتر از حالت خوابیده به پشت بود و با تغییر وضعیت قرارگیری از حالت نشسته به وضعیت خوابیده به پشت میزان شدت احساس درد بیشتر شد. بین تغییر وضعیت قرارگیری زن در حال زایمان و میزان احساس درد در شکم و کمر در فاز فعال زایمان ارتباط معنی داری وجود داشت (P=0.000).نتیجه گیری: وضعیت نشسته می تواند باعث کاهش احساس درد در کمر و شکم و تغییر شدت درد از شدید به متوسط و از متوسط به خفیف در فاز فعال زایمان شود.

آمار یکساله:  

بازدید 965

دانلود 178 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  4 (پیاپی 70)
 • صفحات: 

  541-552
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  609
 • دانلود: 

  177
چکیده: 

اهداف پژوهش پیش رو مقایسه انواع افت چوب مشاهده شده به صورت شکستگی، جداشدن ورقه ای، ترک و ارتفاع بلند کنده و بررسی اجزای قطع شامل ارتفاع و عمق بن زنی، دهانه بن زنی، ارتفاع و عمق بن بری و عرض حاشیه برش بین گروه های کاری روزمزد و کارمزد بود. در پارسل های شماره 138 و 139 در سری یک ناو اسالم، به صورت تصادفی 150 اصله درخت قطع شده توسط گروه های کاری روزمزد و کارمزد انتخاب شدند. مقایسه میانگین افت کنده بین روش پرداخت دستمزد با آزمون t مستقل و مقایسه میانگین اندازه هر یک از اجزای قطع با قطع متداول با آزمون t جفتی انجام شد. به جز عمق بن بری در گروه دوم (33/41 سانتی متر) و عرض حاشیه برش در گروه اول (6/78 سانتی متر) بین مقادیر دیگر قطع در گروه های مختلف با مقادیر استاندارد، تفاوت معنی داری وجود داشت. میانگین افت کنده برای گروه های چهارگانه به ترتیب 0/0350، 0/0355، 0/0498 و 0/0438 متر مکعب بود و گروه های کاری روزمزد به طور معنی داری افت کنده کمتری در مقایسه با گروه های کاری کارمزد داشتند. میانگین افت به ازای هر درخت قطع شده بین چهار گروه کاری به ترتیب 0/2915، 0/2286، 0/3775 و 0/4637 متر مکعب بود و مقدار آن در گروه های کاری کارمزد به طور معنی داری بیشتر از گروه های کاری روزمزد بود. حجم بیشتری از افت چوب در تمام گروه های کاری به صورت شکستگی و خرد شدن بود. با توجه به قیمت محصولات مختلف تولیدی از چوب آلات مقطوعه، نتایج نشان داد که گروه های کاری کارمزد بیشترین مقدار کاهش ارزش پولی را داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 609

دانلود 177 استناد 0 مرجع 6
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  169-176
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  966
 • دانلود: 

  153
چکیده: 

کنترل صدمات بهره برداری برای تولید پایدار چوب در جنگل های شمال ایران، اهمیت فراوانی دارد. روش هایی که اغلب برای کنترل صدمات سفارش شده است، مبتنی بر طراحی مسیرهای چوبکشی قبل از قطع درختان و انجام قطع هدایت شده است. انجام قطع هدایت شده نیازمند گروه های قطعی است که توانایی انداختن درختان به مسیرهای درست را داشته باشند. بررسی حاضر ارزیابی آزمایشی از توانایی گروه های قطع برای انجام این کار است که در پارسل 207 سری 2 ناو اسالم اجرا شد. از بین درختان قطع شده چهار گروه قطع، 25 اصله درخت به طور تصادفی برای هر گروه قطع انتخاب شد. مسیرهای افت صحیح قبل از قطع با رنگ بر روی تنه درختان مشخص شد و آزیموت مسیر افت انتخاب شده و واقعی با استفاده از قطب نما به دست آمد و تفاوت آنها برای تمام گروه های قطع محاسبه شد. مقایسه میانگین خطای قطع نشان داد که هیچ کدام از گروه های قطع موفق به اجرای قطع هدایت شده نشدند، بنابراین عملیات قطع، مطابق با اهداف قطع هدایت شده نبود. رسیدن به اهداف قطع هدایت شده در منطقه مورد بررسی نیازمند تدوین برنامه های آموزشی برای کارگران است.

آمار یکساله:  

بازدید 966

دانلود 153 استناد 2 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  177-184
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2023
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2023

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  3 (پیاپی 41)
 • صفحات: 

  417-425
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  96
 • دانلود: 

  24
چکیده: 

مولفه قطع به عنوان شروع زنجیره کار بهره برداری و اولین گام برای مهیا نمودن درختان برای بازار مصرف می باشد که به شدت بر روی مراحل بعدی کار تاثیرگذار است. هدف از این تحقیق ارزیابی میزان بهره وری و هزینه های گروه قطع و شناخت عوامل موثر بر آن می باشد. در این بررسی بعد از مشخص نمودن اجزای کار یک نوبت قطع، تعداد 72 نوبت قطع، زمان سنجی شد. به علاوه متغیرهای مستقل قطر درخت در ارتفاع برابرسینه، فاصله بین درختان، شیب طولی و عرضی در هر نوبت زمان سنجی، اندازه گیری شد. مدل رگرسیونی زمان قطع یک درخت، به صورت تابعی از متغیرهای قطر و فاصله بین دو درخت است. میزان تولید با در نظر گرفتن زمانهای تاخیر و بدون آن به ترتیب 63.48 و 83.19 مترمکعب در ساعت برآورد شد. به منظور تعیین هزینه های قطع از مدل هزینه یابی پیشنهادی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور استفاده شد. در نتیجه هزینه قطع هر مترمکعب چوب با در نظر گرفتن زمانهای تاخیر 4017 ریال بر مترمکعب (26872 ریال برای هر درخت) و بدون در نظر گرفتن زمانهای تاخیر 3065 ریال بر مترمکعب (20516 ریال برای هر درخت) محاسبه شد. زمان بن زنی، بن بری و تاخیرهای فنی بیشترین زمان اجزای قطع با اره موتوری را تشکیل می دهند. بررسی اثر تغییرات هر یک از متغیرها بر زمان و هزینه های قطع نشان داد که افزایش هر یک از متغیرها سبب افزایش زمان و در نتیجه افزایش هزینه های قطع می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 96

دانلود 24 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  401-413
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  265
 • دانلود: 

  51
چکیده: 

اره موتوری یکی از خطرناک ترین وسایل کار در جنگل است که احتمال آسیب رسانی زیادی برای کارگر قطع به همراه دارد. مدیریت خطرات ناشی از کار با اره موتوری به ارزشیابی خطرات آن بستگی دارد. تاکنون یک روش مناسب برای ارزیابی ریسک کار با این وسیله ارائه نشده است و عموما خطرات کار با اره موتوری بدون رتبه بندی ارائه شده است. این تحقیق با هدف رتبه بندی خطرات ناشی از کار با این وسیله طرح ریزی شده است. برای شناسایی خطرات مربوط به کار با اره موتوری در هنگام انجام عملیات قطع درختان از روش آنالیز ایمنی شغلی استفاده شد. بدین منظور از نظرات کارگران اره موتورچی، ناظران عملیات قطع، کارشناسان بهره برداری و کارشناسان بخش ایمنی کار در جنگل مجریان بزرگ طرح های جنگلداری در جنگل های شمال استفاده شد. سپس شاخص های ارزیابی ریسک با استفاده از روش دلفی و با کمک کارگران قطع، مدیران حوزه های جنگلی، متخصصین و اساتید دانشگاه انجام و توسط کارشناسان ایمنی کار در جنگل جمع بندی شد. سرانجام رتبه بندی خطرات با استفاده از روش تاپسیس فازی انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که درختان خطرآفرین، برگشت به عقب انتهای تنه درخت پس از افتادن و لگدزدن اره موتوری مهم ترین خطرات کار با این وسیله می باشند. این تحقیق با رتبه بندی خطرات کار موجب افزایش قدرت تشخیص خطرات کار با اره موتوری و تعیین شاخص های صحیح ارزیابی ریسک شد و نتایج نهایی منتج به رتبه بندی خطرات کار با این وسیله گردید که با تدوین دستورالعمل ایمنی مناسب می توان حوادث ناشی از کار با این وسیله را کاهش داد.

آمار یکساله:  

بازدید 265

دانلود 51 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  209-219
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  73
 • دانلود: 

  34
چکیده: 

کار در جنگل همواره با حوادثی برای کارگران شاغل در این بخش همراه بوده و قطع و تبدیل درختان به عنوان یکی از مولفه های بهره برداری در این بین نقش ویژه ای دارد. در این بررسی حوادث ناشی از عملیات قطع و تبدیل در یک دوره 20 ساله (1387-1367) در جنگل های تحت مدیریت شرکت شفارود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این اطلاعات از روی برگه حوادث کار بخش ایمنی این شرکت استخراج شد. اجزای یک نوبت قطع مشخص و خطرهای ناشی از عوامل فیزیکی و خطای کارگر پیامدهای ناشی از آن ها تعیین و راه حل های مناسب برای کاهش احتمال بروز حوادث اشاره شد. بریدن درختان بیشترین علت حادثه بود و بیشتر حوادث بین سال های 1374-1373 روی داد. سر، صورت و دست ها، بیشتر از دیگر اعضای بدن آسیب دیدند. حوادث به طورکلی برای کارگران باتجربه بین 20-10 سال و در زمان نزدیک به ظهر روی داد. بررسی 194 حادثه به وقوع پیوسته، اجزای با ریسک بالا، پراکنش زمانی و صدمه های وارده به اعضای بدن کارگران را مشخص کرد. میزان آسیب به کارگران اره موتورچی قابل ملاحظه بود، زیرا ایمنی کار بستگی به ارزیابی مناسب خطرها و تصمیم گیری مناسب در هنگام انجام قطع و تبدیل است. تجزیه و تحلیل ایمنی قطع و تبدیل به همراه تحقیق حوادث آن نشان داد که کدام یک از اجزای قطع و تبدیل دارای آسیب پذیری بیشتری بوده و عدم رعایت ایمنی می تواند پتانسیل بروز چه خطرهایی را به همراه داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 73

دانلود 34 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  3 (پیاپی 81)
 • صفحات: 

  296-307
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  90
 • دانلود: 

  35
چکیده: 

قطع درختان در جنگل کاری های صنوبر ایران اغلب با استفاده از اره موتوری انجام می شود. در ارتباط با چنین کار پرتحرک با اجزا کاری تکراری ضروری است تا فشارهای احتمالی بر سیستم اسکلتی-عضلانی کارگران، وضعیت های کاری بدن آن ها و سطح خطر این شغل مورد توجه قرار گیرد. در پژوهش پیش رو، اختلالات اسکلتی-عضلانی نه کارگر قطع جنگل کاری های صنوبر در منطقه شاندرمن استان گیلان با استفاده از پرسش نامه نوردیک بررسی شد. وضعیت های بدن (پوسچر) کارگران طی چهار ساعت کاری فیلم برداری شد. 4320 عکس به دست آمده از 55 وضعیت کاری بدن با استفاده از روش تجزیه وتحلیل وضعیت کاری اواکو (Ovako Working Posture Analysing System: OWAS) ارزیابی شد. بر اساس نتایج، بیشترین ناراحتی گزارش شده بین کارگران مورد مطالعه مربوط به ناحیه کمر بود. شاخص خطر عملیات قطع، عدد به نسبت زیادی (251 = I) به دست آمد. ارزیابی وضعیت کاری بدن در هنگام اجرای بخش های مختلف قطع درخت نشان داد که بیشترین شاخص خطر به ترتیب متعلق به بن بری (313 = I)، بن زنی (303 = I)، سرشاخه زنی (295 = I) و تبدیل (281 = I) بودند. 41/56 درصد وضعیت های کاری بدن نیاز به رسیدگی فوری داشتند. کمر خمیده به جلو یا عقب، وضعیت ایستاده و هر دو زانو خمیده، وضعیت هر دو دست پایین تر از حد شانه و وزن بار بین 20-10 کیلوگرم (کد 2142) شایع ترین مشکلات ارگونومیک در عملیات قطع درختان بودند. این یافته ها بیانگر لزوم ارایه راهکارهای آموزشی بین کارگران قطع هستند. در این راستا، آموزش فنون و روش های مناسب قطع درختان و ایمنی کار توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 90

دانلود 35 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  65
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  285-297
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  943
 • دانلود: 

  176
چکیده: 

قطع شامل تمام فعالیت های انجام گرفته برای انداختن درختان سرپا و آماده نمودن آنها برای چوبکشی است. این پژوهش در سری گرازبن جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود انجام شده است. از اهداف این پژوهش، اندازه گیری زمان قطع درخت، تولید، هزینه و بدست آوردن مدل رگرسیونی زمان قطع با مطالعه زمانی پیوسته است. متغیرهای مختلفی مانند زمان کار قطع درخت، فاصله بین درختان، گونه های درختی، قطر درخت، شیب طولی مسیر طی شده بین درختان و شیب عرضی کنار کنده اندازه گیری شدند. زمان صرف غذا و استراحت کارگران، بیشترین زمان تشکیل دهنده یک سیکل بوده و بعد از آن به ترتیب زمان بن زنی و زمان حرکت به سمت درخت قرار دارد. نتایج نشان داد که زمان بن زنی و بن بری با افزایش قطر افزایش می یابد. هزینه های کارگری 44 درصد هزینه های ساعتی را تشکیل می دهد در حالی که تنها 2 درصد هزینه ها مربوط به هزینه ثابت ماشین است. بین زمان خالص قطع درخت و قطر درخت رابطه خطی معنی داری وجود دارد و با افزایش قطر، تولید به صورت رابطه توانی افزایش می یابد. همچنین هزینه واحد تولید با احتساب زمان های تاخیر و بدون احتساب آن، برای قطع درخت به ترتیب برابر 10316 و 9062 ریال بر مترمکعب به دست آمد. با افزایش قطر، هزینه قطع برای هر درخت افزایش می یابد که این افزایش به صورت رابطه توانی است. هرچند، هزینه واحد تولید چوب قطع شده با افزایش قطر کمتر می شود و به صورت یک تابع توانی کم شونده است. به طور میانگین هر سیکل کار قطع درخت 4.65 دقیقه زمان صرف می نماید که 4.08 دقیقه آن را زمان خالص تشکیل می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 943

دانلود 176 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  62
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  109-120
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  288
 • دانلود: 

  19
چکیده: 

در بین مولفه های بهره برداری، برش درخت مهم ترین مولفه را تشکیل می دهد که به شدت بر روی مراحل بعدی کار تاثیرگذار است. برش درخت با اره موتوری یکی از مولفه های به شدت کاربر عملیات بهره برداری است و در واقع به عنوان گلوگاه تولید است. این پژوهش در قطعه های 220 و 225 بخش نمخانه جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود انجام شد. اهداف این پژوهش عبارت اند از بررسی زمانی عملیات برش درخت، برآورد و محاسبه نرخ تولید و هزینه اره موتوری، ارایه مدل رگرسیونی پیش بینی زمان برش و به پیروی آن پیش بینی نیروی کار، ماشین ها و بودجه لازم. معادله رگرسیون چند متغیره زمان برش یک درخت، به صورت تابعی از متغیرهای قطر درخت، جهت انداختن درخت و فاصله طی شده بین دو درخت است. در این پژوهش میزان تولید ساعتی برش درخت با در نظر گرفتن زمان های تاخیر و بدون آن، به ترتیب برابر 31.6 مترمکعب در ساعت (7 درخت در ساعت) و 68.4 مترمکعب در ساعت (18 درخت در ساعت) است. با افزایش قطر، میزان تولید بدون تاخیر برش درخت به صورت رابطه توانی افزایش می یابد. هزینه واحد تولید (ریال بر مترمکعب) با احتساب زمان های تاخیر و بدون احتساب آن، برای برش درخت به ترتیب برابر 8000 و 3700 ریال بر مترمکعب (سال 1387) به دست آمد. هزینه واحد تولید (مترکعب) چوب برش شده با افزایش قطر کمتر می شود و به صورت یک تابع نمایی کم شونده است میانگین زمان خالص یک چرخه کار برش برابر است با 2.98 قیقه و میانگین زمان یک چرخه برش درخت با زمان تاخیر برابر با 7.23 دقیقه است.

آمار یکساله:  

بازدید 288

دانلود 19 استناد 0 مرجع 0
litScript