نتایج جستجو

575

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

58

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

SKAKKEBAEK N.E. | JORGENSEN N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  2-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5512
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5512

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  59-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  474
 • دانلود: 

  158
چکیده: 

این مطالعه در قالب پروژه بررسی فون جانوران آبزی دریاچه سد لار در سال های 87 و 88 صورت گرفت. بررسی هم آوری به عنوان یکی از فاکتورهای مهم بیولوژیکی این ماهی مد نظر قرار گرفت. ماهیان در چهار رودخانه ورودی به دریاچه سد لار (دلیچایی، آب سفید، الرم، کمردشت) با دستگاه صید الکتریکی (الکتروشوکر) صید شدند. نمونه های ماهی مورد مطالعه دارای میانگین وزن بدن 73/60 ± 46/135 گرم، میانگین طول چنگالی 64/33± 44/216 سانتی متر و میانگین سن 94/0± 21/3 سال بودند. هم آوری مطلق ماهی قزل آلای خال قرمز، بین 183 تا 1088 با میانگین 8/180± 7/521 عدد تخم و هم آوری نسبی 35/1 تا 15/10 با میانگین 47/1± 23/4 عدد تخم در هر گرم وزن بدن ماهی مولد محاسبه گردید. میانگین هم آوری مطلق با افزایش طول، وزن بدن و سن ماهی افزایش یافت به طوری که در بزرگترین گروه سنی(5 ساله) بیشترین میانگین هم آوری مطلق (4/296± 6/693) بدست آمد. بیشترین ارتباط بین هم آوری مطلق با وزن بدن ماهی (5/63 درصد) وجود داشت. همچنین در بین فاکتورهای مرتبط با هم آوری مطلق، وزن بدن بیشترین ضریب همبستگی را داشت (r=0. 635).

آمار یکساله:  

بازدید 474

دانلود 158 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  93-104
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  99
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

کرم پرتار Perinereis nuntia یکی از مناسب ترین غذاهای زنده جهت مولدسازی میگوهای پنائیده در سراسر دنیا محسوب می شود. در تحقیق پیش رو برخی خصوصیات زیست شناختی کرم پرتار P. nuntia، مانند نسبت جنسی، هماوری، رابطه هماوری مطلق با وزن و همچنین قطر تخمک مورد بررسی قرار گرفت. نمونه برداری در یک دوره یک ساله و به صورت ماهانه، از دی 1391 تا آذر 1392 در 3 ایستگاه ساحلی در شهر بندرعباس صورت گرفت. نتایج نشان داد که با توجه به Semelparous بودن این کرم پرتار و افت یکباره جمعیت بالغین در ماه خرداد، بیش ترین درصد فراوانی بالغین نر و ماده در دوره یک ساله زندگی در ماه های اسفند، فروردین و اردیبهشت می باشد. نسبت جنسی نر به ماده 1:1 محاسبه شد. کم ترین و بیش ترین هماوری به ترتیب به میزان 49006 عدد تخمک مربوط به کرم با وزن 642 میلی گرم و 393245 عدد تخمک مربوط به کرم با وزن 1626 میلی گرم بود. به این ترتیب میانگین هماوری برای این کرم پرتار در آب های ساحلی بندرعباس 94716 ± 192344 عدد تخمک به ازای هر کرم بالغ محاسبه شد. رابطه هماوری مطلق و وزن برای 200 عدد کرم پرتار مورد مطالعه به صورت y=255.42X-74904 با ضریب همبستگی 0.736 محاسبه گردید. همچنین بیش ترین میانگین قطر تخمک مربوط به کرم در آخرین مرحله رسیدگی جنسی (مرحله 4) و به میزان 255 میکرومتر بود. نتایج پژوهش کنونی نشان داد که این گونه کرم پرتار از هماوری بسیار بالایی برخوردار بوده و در نتیجه می تواند گونه مناسبی جهت تکثیر و پرورش محسوب گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 99

دانلود 79 استناد 0 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  103-119
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  90
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

این مطالعه با هدف تعیین ارتباط هم آوری با تغییرات طول، وزن و سن کپور معمولی فرم وحشی در تالاب انزلی انجام شد. تعداد 100 نمونه ماهی ماده قبل از تخمریزی با محدوده وزنی 1/285 تا 5483 گرم، طول کل 9/27 تا 1/67 سانتی متر و سن 4 تا 12 سال از تالاب انزلی در سال های 1394 و 1395 صید شدند. سپس یک زیرنمونه تخمک از چند قسمت تخمدان برداشت و هم آوری دسته ای با شمارش تخمک های بزرگ و هم آوری سالانه با شمارش همه تخمک ها (بزرگ، متوسط و کوچک) برآورد شد. نتایج نشان داد هم آوری دسته ای 11312 تا 1280460 با میانگین 3/176651± 6/170977 و هم آوری سالانه 19773 تا 1504448 با میانگین 5/216295± 1/228978 عدد تخمک بود. هم آوری دسته نسبی 39400 تا 286500 با میانگین 62400± 132400 و سالانه نسبی 69400 تا 394300 با میانگین 75200± 185400 عدد تخمک در کیلوگرم وزن بدن محاسبه گردید. ضریب همبستگی پیرسون (r) بین هم آوری دسته 1 با وزن، طول و سن به ترتیب 93/0، 84/0 و 71/0 و بین هم آوری سالانه با وزن، طول و سن به ترتیب 89/0، 81/0 و 72/0 تعیین شد که در همه آن ها همبستگی در سطح 01/0 معنی دار بود. میانگین هم آوری های دسته ای و سالانه با افزایش وزن، طول و سن ماهی به طور منظم و معناداری (05/0P<) افزایش یافت. بررسی حاضر نشان داد که هم آوری کپور تالاب انزلی بیشتر از سواحل گلستان بوده و به عنوان یک شاخص، می تواند تفاوت جمعیت های کپور در سواحل جنوبی دریای خزر را صحه بگذارد.

آمار یکساله:  

بازدید 90

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

MAHDAVI TAIEBE SADAT | MADADI HOSSEIN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  22
تعامل: 
 • بازدید: 

  1785
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

PREDATION RATE IS DEFINED AS CAPACITY OF A PREDATOR TO FEED ON TARGET PREY AND IT CAN DETERMINE THE EFFICIENCY OF A PREDATOR. NABIS SPP. (HEM., NABIDAE) ARE AMONG THE MOST IMPORTANT NATURAL ENEMIES IN SOYBEAN, COTTON AND ALFALFA FIELDS AND HAVE HIGH DENSITY AMONG NATURAL ENEMIES IN THOSE FIELDS. …

آمار یکساله:  

بازدید 1785

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2 (مسلسل 71)
 • صفحات: 

  31-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  216
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

در این بررسی میزان هم آوری و فصل تولید مثل ماهی مرکب گونه Sepia pharaonis در آبهای استان بوشهر مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه برداری از دی 1386 تا اردیبهشت 1387 از اسکله های صیادی شهرستان بوشهر انجام شد. در مجموع تعداد 142 نمونه از ماهی مرکب خریداری گردید که ترکیب آن پس از تفکیک و جداسازی بدین شرح بود: از کل ماهی مرکب جداسازی شده 18 عدد نر، 3 عدد به لحاظ جنسی نابالغ، 16 عدد در مرحله 1 جنسی، 14 عدد مرحله 2 و 91 عدد در مراحل 3 و 4 جنسی بودند. فاکتورهای زیست سنجی از قبیل طول مانتل (ML)، وزن کل بدن (BTW)، وزن غده نیدامنتال (NGW)، وزن سر (WH)، وزن تخمدان (OW) و میزان همآوری مورد اندازه گیری قرار گرفت. حداقل، حداکثر و میانگین (± انحراف استاندارد) طول مانتل 115، 280 و 201.8±6.8 میلیمتر اندازه گیری شدند. همچنین این پارامترها برای وزن کل بدن 241، 2098 و 895.8±143 گرم بدست آمدند. حداقل، حداکثر و میانگین (± انحراف استاندارد) وزن غده نیدامنتال بترتیب 0.2، 126.78 و 41.1±18.6 گرم اندازه گیری شدند. معادله رگرسیون رابطه بین طول مانتل و میزان هم آوری بصورت معادله خطی -630.68+5.22 ML=تعداد تخم می باشد. حداقل، حداکثر و میانگین (± انحراف استاندارد) هم آوری 178، 1246 و 494±131 عدد تخم محاسبه شد. همچنین فصل تولید مثل از اسفند ماه تا خرداد ماه تعیین گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 216

دانلود 20 استناد 2 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

BOZKURT Y. | SECER S. | BEJCAN S.

نشریه: 

TARIM. BILIM. DERG.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  345-348
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2986
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2986

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  2-الف
 • صفحات: 

  181-187
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  71
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 71

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

CROSIGNANI P.G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  SUPPLEMENT 1 (11TH CONGRESS ON REPRODUCTIVE BIOMEDICINE- 5TH ROYAN NURSING AND MIDWIFERY SYMPOSIUM)
 • صفحات: 

  20-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12875
 • دانلود: 

  9450
کلیدواژه: 
چکیده: 

Several features of today’s lifestyles, particularly the increasing numbers of women remaining childless and the general tendency to postpone childbearing, explain the low fertility in many countries. A substantial proportion of postponers are not fully aware of the steep drop in fecundity after the age of 30-35; other women know about the loss but place their confidence in the “magic” powers of IVF; many others know about the decrease but nevertheless postpone childbearing because of a lack of acceptable alternatives. In fact, IVF cannot make up for all births lost by postponement and although vitrification seems to hold out promise for indefinitely storing oocytes for social reasons it is still an experimental procedure. Other lifestyle variables can contribute to reducing fecundity at any age, and the following in particular merit examination:• undernutrition in the woman • overweight in women and men• smoking and alcohol use by either sex.Obesity in particular - a very frequent problem – raises the risk of infertility and reduces the success of all profertility treatments. Smoking too (30% of women in the rich countries) can reduce fecundability and cause premature reduction of the ovarian reserve. In addition, smoking during pregnancy causes a loss of ovarian follicles in the offspring.

آمار یکساله:  

بازدید 12875

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  75-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1049
 • دانلود: 

  153
چکیده: 

پاره ای از خصوصیات تولید مثلی ماهی مید (Liza kluzingeri) طی یک دوره 11 ماهه از اردیبهشت تا اسفند ماه 82 روی 836 قطعه ماهی با نمونه برداری ماهانه از آبهای دریایی استان خوزستان بررسی شد. نمونه های ماهی با روش تور پیاله ای (پرساین) دوقایقی از دو منطقه تخلیه صید بحرکان و سجافی (هندیجان) جمع آوری شدند. از کل تعداد نمونه های جمع آوری شده 727 نمونه تعیین جنسیت و از این میان 60 نمونه کاملا رسیده به منظور تعیین هم آوری بررسی شدند.بالاترین تراکم این ماهی در فصل پاییز بخصوص ماه آبان مشاهده شد. از کل ماهیان تشریح شده 12.3% نر، 64.2% ماده و 23.5% نابالغ و در مجموع نسبت جنسی نر به ماده (1 به 5) تشخیص داده شد. شاخص GSI در ماه آذر بالاترین و در ماه خرداد کمترین میزان را به خود اختصاص داد. بیشینه هم آوری مطلق 183045، کمینه آن 44700 و بیشینه هم آوری نسبی 2232 و کمینه آن 582 بترتیب برای ماهیانی با وزن 82 و 76.8g بود. مراحل 4 و 5 رسیدگی جنسی از ماه مهر به بعد مشاهده شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 1049

دانلود 153 استناد 1 مرجع 0
litScript