نتایج جستجو

4583

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

459

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  27-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  227
 • دانلود: 

  109
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 227

دانلود 109 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  31525
 • دانلود: 

  8294
چکیده: 

From a total of 656 broiler farms with the permission of exploitation in Guilan province, data was gathered from 20% of active farms including 85 units (Capacity of over 1663000 portions of broiler chickens) to evaluate the management of nutrition and nourish using questionnaire. The questionnaires were completed by the interview method. The methods of making feed, feed formulation, the shape of grain, the frequency of feeding, the type of dietary supplement and food additives, the use of experts, feed conversion ratio, causes of mortality, the age of mortality, drinking and feeding systems, and how to use fine nourishing (in the shape of supplement or concentrate) were considered in this study. The performance was calculated for each broiler farm. According to the production index, the farms were divided into three groups of weak (200+25), medium (250+25), and good (300+25) and their differences were compared. According to the results, among the managerial factors, the factors such as: feeding system, water quality, the conformity of ration in nutrition with the needs of commercial strains and drinking management, have the most portion in creating the three groups of good, medium and weak, among the broiler rearing farms. Thus, in the study of each group’s feeding system, the good group has the highest percentage of using automatic systems (86/60) and the weak group has the highest percentage of using manual systems. In comparing three groups regarding the drinking water quality, it was observed that good, medium and weak groups drink 92%, 61.84%, and 75% fresh water, respectively. Furthermore, in the weak group, most of the farms have used the water with tolerable hardness or saltiness. Finally, the conformity of strain’s requirement with diet was examined among groups. The results showed that 16.5% of units followed this conformity and the percentages of the good, medium, weak groups was 11.12%, 28%, 53.5%, respectively.

آمار یکساله:  

بازدید 31525

دانلود 8294 استناد 0 مرجع 2205
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3 (پیاپی 43)
 • صفحات: 

  263-275
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  248
 • دانلود: 

  76
چکیده: 

آلودگی طیور با باکتری های جنس سالمونلا یکی از مسائل مهم در زمینه سلامت انسان و طیور محسوب می شود و ماکیان نقش مهمی در انتشار و شیوع سالمونلوز در انسان دارند. هدف این مطالعه جداسازی سالمونلا از مزارع و خوراک مرغ مادر گوشتی ایران می باشد. بدین منظور از 62 گله مرغ مادر گوشتی و خوراک آن ها در 21 استان کشور در محدوده زمانی یک ساله نمونه برداری صورت گرفت و با استفاده از روش کشت مرسوم شامل مراحل پیش غنی سازی، غنی سازی و کشت در محیط های اختصاصی و تفریقی، تعداد 18 جدایه سالمونلا تشخیص داده شد. جهت تایید هویت سالمونلای تشخیص داده شده از روش واکنش زنجیره ای پلیمراز چندگانه استفاده شد و 12  جدایه سالمونلا تایید گردید که 7 جدایه (58.33 درصد) مربوط به سالمونلا انتریتیدیس در استان های قزوین، مازندران و مرکزی، 3 جدایه (25 درصد) مربوط به سالمونلا اینفانتیس در استان های کردستان و جنوب خراسان و 2 جدایه (16.66 درصد) مربوط به سالمونلا تایفی موریوم در استان های فارس و لرستان مشخص گردید. تمامی نمونه های خوراک از نظر آلودگی به باکتری های جنس سالمونلا منفی بودند. نتایج این مطالعه نشان داد تعدادی از مزارع مرغ مادر ایران به باکتری سالمونلا آلوده می باشند و سالمونلای غالب در مزارع مرغ مادر گوشتی ایران به ترتیب سالمونلا انتریتیدیس، سالمونلا اینفانتیس و سالمونلا موریوم می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 248

دانلود 76 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1 (پیاپی 21)
 • صفحات: 

  67-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1401
 • دانلود: 

  618
چکیده: 

غذای اکثر مردم جهان، به خصوص کشورهای در حال توسعه دچار کمبود پروتئین شده است و از آنجا که پروتئین حیوانی نقش به سزایی در تغذیه بشر دارد، کیفیت و کمیت آن باید در حد مطلوب باشد. بنابراین شناخت ساختار هزینه صنعت مرغ گوشتی و پتانسیل های موجود در آن ضروری به نظر می رسد. مطالعه حاضر به بررسی سهم هزینه نهاده های عمده در تولید مرغ گوشتی در استان کردستان می پردازد. تعداد 74 واحد پرورش مرغ گوشتی شهرستان سنندج به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و داده ها برای سال 1391 جمع آوری گردید. نتایج نشان داد، هزینه دان با 61 درصد بیشترین سهم را در مجموع هزینه متغیر به خود اختصاص داده و بررسی کشش های جانشینی موری شیما نشان دادند، سهم نسبی هزینه صعودی و میانگین کشش جانشینی برای کل داده ها،بیانگر بازدهی صعودی نسبت به مقیاس را نشان داد. اما این بازدهی، همواره صعودی نبود، لذا علاوه بر افزایش مقیاس، به سایر معیارها از جمله نحوه مدیریت واحدهای بزرگ تولیدی مرغ گوشتی نیز تاکید شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1401

دانلود 618 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  74
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  544
 • دانلود: 

  178
چکیده: 

زمینه مطالعه: در بین بیماری های عفونی، بیماری نیوکاسل، با توجه به سرایت بالا و گسترش سریع در بین ماکیان و سایر گونه های پرندگان، یک بیماری ویروسی کشنده و تهدیدی جهانی برای صنعت طیور در سراسر دنیا محسوب می گردد. هدف: تعیین میزان رخداد بیماری نیوکاسل در مزارع صنعتی طیور گوشتی گزارش شده به سامانه پایش و مراقبت بیماری های طیور کشوری در طول مدت زمان مطالعه است. روش کار: روش مطالعه توصیفی-تحلیلی و از نوع مقطعی است که از شهریور ماه 1392 تا اسفند ماه 1393 به مدت 18 ماه انجام شد. در طول این مطالعه از 185 واحد و در مجموع از 3700 پرنده نمونه های سرمی، سواب نای و کلواک برای انجام آزمایش های RT-PCR و HI گرفته شد. نتایج: در بررسی انجام شده، از 185 واحد، تعداد 115 مزرعه (16/62درصد با فاصله اطمینان 95درصد برابر 14/69-17/55 درصد) از نظر ویروس بیماری نیوکاسل مثبت شدند و در مرحله بعد با استفاده از پرایمرهای اختصاصی، از 69 مزرعه (3/37درصد با فاصله اطمینان 95درصد برابر 26/44-33/30درصد) پاتوتیپ واکسینال (غیر حاد) و از 46 مزرعه (25درصد با فاصله اطمینان 95درصد برابر 23/31-76/18درصد) پاتوتیپ حاد (ویروس فیلد) ردیابی شد. در مزارع مبتلا، میانگین و انحراف معیار سن پرندگان بیمار، 38/5± 63/24 روز و عیار پادتن ضد ویروس بیماری نیوکاسل 21/1± 97/5 بود. بیشترین میزان تلفات به ترتیب در فصل بهار (32/34درصد) و سپس زمستان (9/26درصد) بود. بیشترین درصد مزارع مبتلا به بیماری نیوکاسل مربوط به استان های مازندران (37درصد) و اصفهان (22درصد) بودند. نتیجه گیری نهایی: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که سویه های حاد ویروس نیوکاسل در مرغداری های صنعتی طیور گوشتی کشور در فاصله زمانی مورد مطالعه در گردش بوده و وقوع بالایی دارند. لذا لازم است، مسؤولان ذیربط برای کاهش خطرات ناشی از بیماری نیوکاسل در صنعت طیور کشور و کنترل آن تصمیمات صحیحی را اتخاذ نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 544

دانلود 178 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2 (پی آیند 51) در امور دام
 • صفحات: 

  22-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  376
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

از آنجایی که محصولات دامی و طیور از منابع ضروری تامین موادغذایی است و با توجه به اهمیت صنعت طیور در عصر حاضر، تحقیقی در زمینه بررسی اقتصادی واحدهای طیور گوشتی در شهرستان ساوجبلاغ به انجام رسیده است. اطلاعات مورد نیاز این تحقیق بر اساس نمونه گیری طبقه بندی تصادفی به کمک پرسشنامه از واحدهای مرغداری گوشتی فعال به دست آمده است. برای سنجش بهره وری نهاده های مورد استفاده در واحدهای مرغداری گوشتی از روش برآورد تابع تولید و تحلیل نهایی استفاده شده است. (با در نظر داشتن اندازه واحدها، افزایش در استفاده از نهاده نیروی کار، جوجه یک روزه، بهداشت و درمان در گروه با ظرفیت بیش از 10 هزار قطعه و کاهش مصرف دان، سوخت و بهداشت و درمان در گروه با ظرفیت کمتر از 10 هزار قطعه موجب بهینه تر شدن ترکیب نهاده ها در تولید مرغ گوشتی خواهد شد) مقایسه واحدهای مرغداری با ظرفیت های متفاوت نشان می دهد که واحدهای بزرگ از نهاده های تولید به نحو مطلوب تری استفاده می کنند. همچنین بهره وری کل واحدهای بزرگ از واحدهای کوچک بیشتر می باشد. نابهینگی مشاهده شده نیز به دلیل عدم دسترسی مدیران واحدها به بازار سازمان یافته ای است که در آن محصول و عوامل تولید در بهترین فرصت اقتصادی مورد خرید و فروش قرار می گیرند. اتخاذ راهبردهایی که با افزایش ظرفیت واحدهای مرغداری بینجامد، صرفه جویی های ناشی از مقیاس تولید و استفاده مطلوب تر از منابع، تکنولوژی و فعالیت های خدماتی، آموزشی و ترویجی را به دنبال خواهد داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 376

دانلود 20 استناد 4 مرجع 3
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  27-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  63
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

زمینه مطالعه: روتاویروس های پرندگان از عوامل مهم التهاب روده در پرندگان بوده و دارای گسترش جهانی می باشند. این ویروس ها نقش مهمی در سندروم کوتولگی و از رشد ماندگی در مرغ ها دارند. هدف: هدف این مطالعه ردیابی و تعیین ویژگی های مولکولی روتاویروس های پرندگان در مزارع گوشتی استان گیلان می باشد. روش کار: در این مطالعه، 100 نمونه ازروده مرغان گوشتی سالم و بیمار در مزارع مختلف جمع آوری گردیدند و به وسیله روش RT-PCR بر روی ژن NSP4 مورد آزمایش قرار گرفتند. برای تعیین ویژگی های ویروس های ردیابی شده، از توالی یابی ژن NSP4 استفاده گردید. نتایج: با استاده از RT-PCR روتاویروس های پرندگان در 46% نمونه ها ردیابی شدند. توالی یابی نسبی هفت ژن NSP4 و آنالیز فیلوژنتیکی آن ها نشان داد که ویروس ها متعلق به گروه A روتاویروس های پرندگان بوده و درصد شباهت بین آن ها 52/97 تا 100% است. تشابه توالی بین ویروس های این مطالعه و روتاویروس های مرغی قبلی 68/31 تا 5/99 % بود. در مقایسه با روتاویروس بوقلمون (Ty-1)، و روتاویروس کبوتر، شباهت به ترتیب بین 98/76 تا 22/78% و 75/74 تا 98/76% نشان داده شد. تفاوت های مشخصی بین روتاویروس های این مطالعه و روتاویروس های انسان و خوک با تشابه 19/31 تا 86/38% برای ویروس های خوک و 77/47 تا 02/48% برای ویروس های انسان مشاهده شد. نتیجه گیری نهایی: این مطالعه، برای اولین بار، ویژگی های مولکولی روتاویروسهای پرندگان در ایران را تعیین نمود. نتایج این مطالعه نشان داد که گروه A روتاویروس های پرندگان یکی از پاتوژن های روده ای مهم در مرغ های گوشتی استان گیلان می باشند. مطالعه بیشتر بر روی ساختار کل ژنوم می تواند فرایند تکاملی روتاویروس های پرندگان در حال گردش در ایران را توضیح دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 63

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  72
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  753
 • دانلود: 

  868
چکیده: 

زمینه مطالعه: داروهای ضد باکتریایی سالیان متمادی است که در درمان و یا پیشگیری از بیماری های طیور به کار می روند و مصرف نابجا و یا بی رویه آن ها می تواند اثرات زیان آوری در بهداشت عمومی از جمله بروز بقایای دارویی در فرآورده های طیور ایجاد کند. هدف: بررسی فراوانی و نحوه مصرف انواع داروهای ضدباکتریایی در مزارع پرورش طیور گوشتی استان قم. روش کار: در مطالعه حاضر استان قم به شش منطقه (شمال، غرب، جنوب غرب، جنوب، جنوب شرق و شرق) تقسیم گردید و در مجموع 138 واحد مرغداری گوشتی (59%) با استفاده از پرسشنامه و به طور حضوری بررسی شد. نتایج: این مطالعه نشان داد که بیشترین فراوانی مصرف ترکیبات ضدباکتریایی در واحدهای طیور گوشتی استان قم مربوط به سولفامتوکسازول+ تریمتوپریم (93.4%) بود و داروهای انروفلوکساسین (60.0 %)، کولیستین (49.7%)، فورازولیدون (42.0%) اکسی تتراسایکلین (17.5%) و کلرامفنیکل (14.6%) از نظر فراوانی نسبی مصرف در ردیف های بعد قرار داشتند. میانگین تعداد دفعات استفاده از این داروها بازای هر واحد مرغداری در یک دوره پرورش 48-42 روزه 0.37± 3.0 بار بود. از نکات قابل توجه در یافته های این مطالعه، درصد بالای مصرف داروهای غیرمجاز مانند فورازولیدون و کلرامفنیکل است که حاکی از بی توجهی و یا ناآگاهی مسئولان واحدهای پرورش طیور به خطرات این گونه داروها در بهداشت عمومی است. نتیجه گیری نهایی: با توجه به کاربرد گسترده و فراوان داروهای ضد باکتریایی در واحدهای طیور گوشتی، انجام اقدامات همه جانبه در حوزه های آموزشی، پژوهشی و اجرایی بخش های دامپزشکی و دامپروری کشور برای استفاده منطقی و مسئولانه این گونه داروها در صنعت طیور ضروری است.

آمار یکساله:  

بازدید 753

دانلود 868 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4 (پیاپی 24)
 • صفحات: 

  39-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  324
 • دانلود: 

  48
چکیده: 

در این پژوهش کارایی سود واحدهای مرغداری گوشتی و عوامل موثر بر آن با استفاده از رهیافت تابع تولید مرزی تصادفی و تخمین هم زمان مدل ناکارایی سود و وضعیت سیستم های مدیریت ضایعات در مرغداری های استان فارس مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که میانگین کارایی سود مرغداران نمونه برابر با 37.40% می باشد و 99% از مرغداران دارای کارایی سود پایین تر از 80% هستند. بر اساس یافته های حاصل از تابع سود مرزی هزینه خدمات بهداشت و درمان و هزینه دفع ضایعات دارای اثر منفی بر میزان سود واحدها بوده اند. تعداد جوجه یک روزه، سطح تجهیزات و تعداد دوره های تولید در سال دارای اثر مثبت و معنی داری بر کارایی سود می باشند. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل وضعیت سیستم های مدیریت ضایعات در مرغداری ها بیانگر این بود که بیشتر از نیمی از مرغداران از روش سنتی (دستی و با بیل) اقدام به جمع آوری ضایعات کرده و اکثریت آنها ضایعات و تلفات مرغداری را ابتدا می سوزانده و بعد درون چاه دفن می کردند. علاوه بر این اکثریت مرغداران نمونه از ضایعات مرغداری استفاده اقتصادی می کنند. بر اساس نتایج این مطالعه فراهم کردن شرایط لازم جهت دسترسی آسان تر و ارزان تر مرغداران به تجهیزات مدرن در جهت نوسازی تاسیسات واحدهای مرغداری و همچنین، ترغیب مرغداران به تخصیص بهینه نهاده ها، کاهش هزینه ها و رعایت اصول مدیریت دفع ضایعات، گامی موثر در جهت افزایش کارایی سود (سودآوری) مرغداران استان فارس و کاهش آلودگی های زیست محیطی خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 324

دانلود 48 استناد 1 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  2-38
 • شماره: 

  2 (ویژه اقتصاد و توسعه کشاورزی)
 • صفحات: 

  333-347
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1892
 • دانلود: 

  412
چکیده: 

مرغداری گوشتی در دنیا یک صنعت بزرگ و سودآور است و در ایران نیز از سرمایه برتری قطب های اقتصاد است، ولی تلفات حیوانی در آن بسیار بالاست. در راستای بررسی عوامل موثر بر این تلفات یک طرح پژوهشی ملی تهیه گردید تا میزان و جنبه های فنی، فناوری و مدیریتی موثر بر آن معلوم گردند. برای این منظور از روش پژوهش پیمایشی استفاده شد و با روش نمونه گیری هدفمند پنج استان اول کشور که بیش از 50% ظرفیت تولیدی را دارا بودند، برای پژوهش انتخاب شدند. وسیله پژوهش (پرسشنامه) بر اساس بررسی پیشینه نگاشتی تهیه شد و روایی و پایایی آن تامین گردید. با توجه به پراکندگی واحدها و محدودیت همکاری مدیران آنها، 200 واحد مرغداری گوشتی به روش تصادفی برای مراجعه انتخاب شدند. بیشترین تلفات حیوانی در استان تهران (20.77%)، کمترین در استان مازندران (6.84%) و میانگین کل کشور 13.80% است. از میان عوامل مورد مطالعه، ظرفیت سالن ها، آماده سازی سالن ها، حوضچه ضدعفونی ورودی مرغداری، تهویه سالن ها، ساعات حضور مدیر در مرغداری، منبع تهیه خوراک، شکل فیزیکی خوراک، دفعات جوجه ریزی در سال و فاصله دو نوبت جوجه ریزی بر میزان تلفات حیوانی، موثر بوده اند. راهکارها برای کاستن تلفات حیوانی در واحدهای مرغداری گوشتی در مقاله ارایه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1892

دانلود 412 استناد 0 مرجع 16
litScript