نتایج جستجو

62

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

7

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

خانواده پژوهی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  737-749
تعامل: 
 • استنادات: 

  8
 • بازدید: 

  459
 • دانلود: 

  179
کلیدواژه: 
چکیده: 

آسیب ها و مشکلاتی که زوجین و خانواده های آنان قبل از طلاق و پس از آن متحمل می شوند و عوامل موثر بر بروز این پدیده از دیرباز مورد توجه و بررسی بوده است. هدف این تحقیق بررسی عوامل موثر بر بروز طلاق، از جمله سن، متغیرهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اعتیاد، وجود بیماری روانی و جنسی در زوجین متقاضی طلاق سازمان بهزیستی استان اصفهان بود. کاهش طلاق سازمان بهزیستی استان اصفهان بود. افراد گروه نمونه شامل 424 نفر (212 زوج) بودند. روش تحقیق توصیفی بود. بدین منظور اطلاعات مذکور با استفاده از اطلاعات مندرج در فرم های مددکاری و مصاحبه های روانشناختی پرونده های کلیه موارد ارجاعی طی سالهای 1382 تا 1384 استخراج و با استفاده از آزمون های خی دو، فی و وی کرامر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج نشان داد که بیشترین موارد ارجاعی به مرکز پیشگیری و کاهش طلاق، از سوی قوه قضاییه بوده است (P<0.05)؛ بیشترین میزان تقاضای طلاق در زنان، در سنین 31-28 سال و در مردان در سنین 27-24 سال بوده است. ضمن آنک تقاضای طلاق پس از 35 سالگی در هر دو جنس کاهش می یابد (P<0.05).مهمترین علل تقاضای طلاق به ترتیب شامل مشکلات ارتباطی، اعتیاد، دخالت خانواده ها و بیماری روانی یکی از زوجین بود (P<0.05). نتایج پژوهش حاضر بر اهمیت سنین جوانی در مردان و زنان به عنوان سنین آسیب پذیری نسبت به بحران های زناشویی، لزوم آگاه سازی زوجین به خصوص در شهرهای کوچک در زمینه دریافت مشاوره تخصصی در زمان بروز مشکل و پیشگیری یا کاهش عوامل موثر بر بروز طلاق از جمله مشکلات ارتباطی، اعتیاد، دخالت های بی مورد و نامناسب خانواده های زوجین و بیماری روانی زوجین تاکید دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 459

دانلود 179 استناد 8 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  242-251
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  184
 • دانلود: 

  65
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 184

دانلود 65 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نظری رقیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3 (پی آیند 52) در امور دام و آبزیان
 • صفحات: 

  10-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  156
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

این مطالعه در طول 6 سال (1374-1379) در آزمایشگاه شبکه دامپزشکی شهرستان فلاورجان بر روی 3269 مورد گسترش خونی حاصله از گاوهای اصیل و دورگ هلشتاین با علایم بالینی انجام گرفت. نتایج آزمایش های میکروسکوپی نشان داد که 16.7 درصد موارد از نظر Anaplasma marginale مثبت بودند. بنابراین میزان وقوع تجمعی موارد بالینی بیماری 3.25 درصد می باشد. از نظر آماری بین وقوع آناپلاسموز در سال ها و فصول مختلف تفاوت معنی داری وجود دارد (p<0.05). میزان وقوع آناپلاسموز از سال 1374 تا 1379 روند افزایشی داشته است و همچنین در فصول بهار و تابستان میزان وقوع بیماری بالاتر از دو فصل دیگر است.

آمار یکساله:  

بازدید 156

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  98
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1928
 • دانلود: 

  910
چکیده: 

سابقه و هدف: طرحواره های ناسازگار اولیه که باعث آسیب پذیری نسبت به بسیاری از اختلالات روانی می گردند در دوران کودکی شکل می گیرند. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و افسردگی در بین کودکان شهرستان فلاورجان بود.مواد و روش ها: بر این اساس، در قالب طرحی توصیفی از نوع همبستگی، تعداد 250 نفر از جامعه دانش آموزان پسر دوره راهنمایی شهرستان فلاورجان به صورت خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه های طرحواره کودک ریجکبور و دیبو و افسردگی بیرلسون مورد ارزیابی قرار گرفتند.یافته ها: نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد با بالا رفتن نمرات طرحواره ای تنهایی، آسیب پذیری، بی اعتمادی، نقص، شکست، معیارهای سرسختانه و استحقاق، علایم افسردگی دانش آموزان افزایش پیدا می کند. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام حاکی از آن بود که طرحواره های تنهایی، نقص، بی اعتمادی / بدرفتاری، آسیب پذیری و معیارهای سرسختانه قادر به پیش بینی 38.4 درصد از افسردگی در این دانش آموزان می باشد (p<0.05).استنتاج: در مجموع یافته های این پژوهش نشان داد که طرحواره های ناسازگار اولیه به میزان قابل توجهی افسردگی را در کودکان پیش بینی می کند و همسو با نظریه های شناختی در تبیین افسردگی بود. لذا می طلبد در فریند درمان افسردگی کودکان و نوجوان به این مقوله شناختی هم توجه داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 1928

دانلود 910 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  421-426
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  931
 • دانلود: 

  166
چکیده: 

آلودگی محیط زیست با فلزات سنگین یکی از مشکلات بالقوه ای است که در اکثر کشورهای دنیا شناخته شده است. فلزات سنگین در تمام ارگان های بدن خصوصا کبد و کلیه ها تجمع می یابند. مطالعه حاضر با هدف تعیین غلظت سرب در نمونه های عضله، کبد و کلیه 57 راس گوسفند کشتار شده در کشتارگاه فلاورجان اصفهان انجام شد. غلظت سرب در نمونه ها به روش اسپکتوفتومتری جذب اتمی کوره بعد از مرحله هضم در اسید اندازه گیری شد. میانگین غلظت سرب در نمونه های عضله، کبد و کلیه به ترتیب 0.012±0.007، 0.189±0.077 و 0.388±0.122 میلی گرم در کیلوگرم (بر پایه وزن مرطوب) به دست آمد. مطابق نتایج به دست آمده از این مطالعه، میانگین غلظت سرب در تمام نمونه ها پایین تر از حداکثر میزان تعیین شده توسط اتحادیه اروپا بود. غلظت سرب در 1.8% از نمونه های کبد و 8.8% از نمونه های کلیه بالاتر از حداکثر میزان تعیین شده از طرف اتحادیه اروپا (به ترتیب 0.01، 0.5 و 0.5 میلی گرم در کیلوگرم برای عضله، کبد و کلیه) به دست آمد. تجزیه و تحلیل آماری نشان داد اختلاف معنی داری بین میزان غلظت سرب در نمونه های کبد و کلیه بین گروه های سنی وجود دارد (P<0.05).

آمار یکساله:  

بازدید 931

دانلود 166 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4 (مسلسل 16)
 • صفحات: 

  23-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  821
 • دانلود: 

  425
چکیده: 

مشارکت فرآیندی است جمعی که افراد دخیل در آن به صورت آگاهانه، آزادانه برای رسیدن به هدف تلاش نمایند با توجه به اهمیت نقش زنان به عنوان نیمی از قشر جامعه و مشارکت به عنوان یکی از مولفه های مهم توسعه پایدار، در این مطالعه، به بررسی سطح مشارکت و تبیین عوامل موثر بر آن پرداخته می شود. به این منظور در این مطالعه موردی، توصیفی- پیمایشی، میزان مشارکت زنان در تعاونی روستایی شهرستان فلاورجان با 110 نفر عضو در بیست روستا به مرکزیت پیربکران، بر اساس سطوح گوناگون نردبان شری آرنستین، مورد بررسی قرار گرفت که نمونه ای به حجم 86 نفر با استفاده از نمونه گیری طبقه ای انتخاب گردید، ابزار جمع آوری داده پرسشنامه و مصاحبه بود. روایی پرسشنامه به وسیله جمعی از اساتید به تایید رسید و پایایی آن به وسیله ضریب کرونباخ برای هر سازه جدا محاسبه شد و برای تمامی موارد بیش تر از 0.5 به دست آمد. برای سنجش سطح مشارکت از الگوی نردبان شری آرنستین پیروی شد، هشت پله مشارکت به ترتیب از پایین به بالا عبارتند از: دگرگون سازی، مرتفع سازی، آگاه سازی، مشاوره، توافق، شراکت، قدرت قانونی و کنترل. بر اساس یافته های پژوهش، اولین اولویت مربوط به پله شراکت و کمترین آن مربوط به پله مشاوره بود. با استفاده از روش تحلیل عاملی، عوامل موثر بر مشارکت در چهار دسته نهادی، فردی- شخصیتی و اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی تقسیم شد. نتایج حاصل از ضریب همیستگی نشان می دهد بین عوامل اجتماعی و میزان مشارکت، با احتمال 99 درصد رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد بین عوامل اقتصادی و میزان مشارکت، با احتمال 99 درصد رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. بین عوامل نهادی و میزان مشارکت، با احتمالی 90 درصد رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 821

دانلود 425 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  61
 • صفحات: 

  161-177
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  1843
 • دانلود: 

  477
چکیده: 

شهرستان فلاورجان دارای اراضی مستعد، آب کشاورزی مناسب و سالانه حدود چهار صد هزار تن محصول کشاورزی است. وجود مازاد تولید در بعضی از محصولات کشاورزی مانند پیاز، سیب زمینی، سبزیجات برگی و غده ای و نیز برنج و میوه، این شهرستان را مکان مناسبی جهت استقرار واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی کرده است. این پژوهش بر آن است که صنایع تبدیلی و تکمیلی متناسب با شرایط شهرستان را بررسی و تعیین نماید. به این منظور مدل نظرخواهی تخصصی دلفی مورد استفاده قرار گرفته است. مقاله پس از مروری بر منطقه و تولیدات کشاورزی آن با گذری فشرده بر روش دلفی، به تشریح شیوه جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آن ها پرداخته است. در پایان، نتیجه مطالعه در قالب طبقه بندی صنایع تبدیلی و تکمیلی مناسب برای شهرستان به ترتیب اولویت آمده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1843

دانلود 477 استناد 5 مرجع 1
نویسندگان: 

RASTY R. | TALEBI V. | ERSHAD E. | SOLEIMANI B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  SUPPL. (1)
 • صفحات: 

  227-227
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  6372
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

Background: Dietary behaviors and nutritional status in childhood and adolescence plays an important role in the health of adults. The purpose of this study was to determine the association between anthropometric indicators of nutritional behaviors in students in the city of falavarjan Methods: This cross-sectional study was performed on191 students (95 males and 96 females). Initially using standard tools and methods, weight in kilograms, height and waist circumference in centimeters were measured and recorded in special forms by the expert nutritionists. To calculate BMI, body weight divided by the square of height. Waist circumference also divided by height for measuring abdominal obesity. The Nutritional status of children was determined using WHO age-adjusted BMI charts. Data were analyzed using SPSS 16 and statistics t-test, chi-square.Results: 12.6% of students were underweight, 24% were at risk of being overweight or obese. Abdominal obesity was 19.3 %.20% of students ate breakfast occasionally and 2% did not eat breakfast at all.18.4% were sleeping immediately after eating lunch or dinner, 13.0% of students in the study ate fast, and 28.3% ate as they were satisfied with the food.41.0% did not have a certain time to eat, 35.0% liked eating fatty foods, and only 43.0% ate milk daily.43.1% ate food while watching TV or movies.There were significant differences between daily eating dairy foods, fatty foods and abdominal obesity and also between eating at a specific time, eating when satisfied and BMI. Significant difference (P<0.05) was seen between eating while watching TV, obesity and BMI.Conclusion: Inappropriate eating behaviors in the study population were prevalent. The prevalence of being overweight and obesity were more than being underweight.Identify ingand modifying nutritional behaviors and lifestyle in students can be helpful to perform targeted interventions.

آمار یکساله:  

بازدید 6372

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

جغرافیا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  47
 • صفحات: 

  179-196
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  592
 • دانلود: 

  256
کلیدواژه: 
چکیده: 

بررسی نحوه چیدمان مکانی و شدت توسعه مناطق سکونتگاهی در مقیاس های منطقه ای و ملی یکی از ارکان اصلی برای تصمیم گیری در مورد زمین است و اطلاعات مهمی در خصوص نوع و شدت توسعه و تقابل دوسویه شهر و روستا فرآهم می کند. از این رو در مطالعه حاضر با به کارگیری مجموعه ای از فنون شامل تکنیک های سنجش از دور و مدل سازی تغییرات مکانی به بررسی شدت توسعه و تقابل مکانی شهر و روستا در شهرستان فلاورجان، اصفهان پرداخته شده است. در ابتدا با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره لندست، تصویری از گذشته شهرستان در سال های 1382، 1389 و 1395 ترسیم و میزان توسعه سکونتگاهی بررسی شد. سپس با استفاده از مدل سلول های خودکار- مارکوف به بررسی سه نوع توسعه محتمل در آینده شامل؛ 1. ادامه روند کنونی، 2. توسعه شهر و 3. توسعه روستایی در سال های 1400، 1405 و 1410 پرداخته شد. نتایج حاصل از پردازش تصاویر ماهواره ای حاکی از غالبیت کلی توسعه روستایی (به میزان 0.27 درصد) و غالبیت نسبی توسعه شهری به ازای تعداد پارسل سکونتگاهی (سالانه 10 هکتار به ازای هر پارسل شهری) است. در بخش مدل سازی برای 15 سال آینده، نواحی شهری و روستایی به ترتیب به بیشترین حد توسعه خود در سناریو توسعه شهری (2081 هکتار) و سناریو توسعه روستایی (2296 هکتار) رسیدند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان دهنده شدت تقابل مکانی بین شهر و روستا و مقدار حداکثر توسعه آن ها تحت وجود محرک های فیزیکی و اجتماعی است و می تواند به عنوان شاخصی از شدت و جهت اثر محرک های تغییردهنده سیمای سکونتگاهی مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 592

دانلود 256 استناد 0 مرجع 2
نویسندگان: 

RASTY R. | SOLEIMANI B. | NADERY M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  SUPPL. (1)
 • صفحات: 

  227-228
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7211
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

Background: Due to changes in lifestyle, limitation in children activities, the growing consumption of junk foods, obesity and abdominal obesity have become more common, which can cause many diseases including diabetes, hypertension, and increased healthcare costs in the country in the future. The purpose of this study was to determine the prevalence of overweight and obesity in the students of two rural schools in falavarjan.Methods: This cross-sectional study was performed on191 students (95 males and 96 females).Initially using standard tools and methods, weight in kilograms, height and waist circumference in centimeters were measured and recorded in special forms. To calculate BMI, body weight divided by the square of height. Waist circumference also divided by height for measuring abdominal obesity.Nutritional status of children was determined using WHO age-adjusted BMI charts. Data were analyzed using SPSS 16 and statistics t-test, chi-square.Results: 24% of students had BMI above the 85th percentile (25.3% boys and 23% girls). Abdominal obesity was also 19.3% of all students, of whom 26.3% were males and 12.5% females. There was no significant difference between gender and total body obesity and abdominal obesity (P>0.05).Conclusion: These results suggest that the prevalence of obesity and abdominal obesity in children is more than the standards. Nutritional behaviors and Lifestyle modification in students, increasing the awareness of the parents and teachers on the underlying causes of obesity and abdominal obesity in the students is essential.

آمار یکساله:  

بازدید 7211

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
litScript