نتایج جستجو

102597

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

10260

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

مطالعات ملی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1 (57)
 • صفحات: 

  73-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  129
 • دانلود: 

  41
چکیده: 

چند لایه بودن هویت یکی از مسائلی است که فرد بر اثر تضاد بین ارزش ها و هنجارهای خود و عرف جامعه به آن دچار می شود. بدین لحاظ پژوهش حاضر عوامل موثر بر چند لایه بودن هویت را در بین دانشجویان مورد مطالعه قرار می دهد.پژوهش حاضر به صورت پیمایشی و با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده، و استفاده از پرسش نامه محقق ساخته دارای اعتبار محتوا و پایایی مطلوب، صورت گرفته است. جامعه آماری، دانشجویان فنی و مهندسی دانشگاه صنعتی بابل در سال 1391 بوده و حجم نمونه برابر با 250 نفر است.یافته ها: نتایج حاکی از آن است که بین وضعیت اشتغال دانشجو با چند لایه بودن هویت تفاوت معناداری وجود دارد. درحالی که بین متغیرهای جنسیت، وضعیت تاهل، وضعیت تولد، محل سکونت و تحصیلات دانشجو با چند لایه بودن هویت تفاوت معنادار وجود ندارد. هم چنین نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین میزان بهره مندی از رسانه های جمعی با چند لایه بودن هویت رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. اما بین تحصیلات مادر دانشجو با چند لایه بودن هویت رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. با این همه؛ بین سن و درآمد دانشجو، درآمد خانوار، رابطه معناداری وجود ندارد. تحلیل رگرسیونی نشان داد که به ترتیب سه متغیر تحصیلات مادر، وضعیت اشتغال دانشجو و وضعیت تاهل در مجموع 19.7 درصد از واریانس چند لایه بودن هویت را تبیین می کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 129

دانلود 41 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

رفاه اجتماعی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  38
 • صفحات: 

  65-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  1243
 • دانلود: 

  293
چکیده: 

طرح مساله: هویت شهروندی چنان چه از ترکیب عبارت برمی آید، نوعی تمایز و بازشناسی خودها در معنای شهروند بودن است که دارای بعد تاریخی نیز هست. مفهوم شهروندی در بر دارنده عناصر حقوق، مسوولیت ها و تکالیف و احساس تعلق است که در مقابل سایر شهروندان و دستگاه های اجرایی معنا می یابد و گویای نوعی «پذیرش نهادینه شده» در ابعاد ارزش ها، دانش و آگاهی ها، توانایی ها و مهارت ها و انتظارات افراد جامعه است.روش: پیمایش مقطع - عرضی بوده و جامعه آماری ساکنان 15 سال به بالای شهر تهران می باشند که نمونه معرفی با تعداد 450 نفر را در 30 محله بالا و پایین و متوسط از 10 منطقه شهرداری تهران با ابزار پرسش نامه مورد بررسی قرار داده که روایی آن به روش صوری و محتوایی از طریق گروه خبره تائید شده و اعتبار آن بر اساس محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 0.705 به دست آمده است.یافته ها: نشان می دهد که هویت شهروندی در 80.6 درصد پاسخ گویان نمونه مورد مطالعه ضعیف و متوسط است (حدود 21 درصد نمونه مورد بررسی ضعیف، 59 درصد متوسط) و در مجموع می توان گفت در شکل غالب، هویت شهروندی متوسط است. در میان ابعاد هویت شهروندی؛ ارزیابی از هنجارهای دمکراتیک، تعهد مدنی و برخورداری از حقوق شهروندی به ترتیب پایین ترین مقادیر را در بین پاسخ گویان دارند (به ترتیب با متوسط 34.8%، 36.86% و 37.72%). در تحلیل های چند متغیری، مدل منتخب این تحقیق با حضور چهار متغیر اعتماد اجتماعی، احساس تعلق، هویت فردی و هویت جمعی می تواند 38.3% واریانس متغیر وابسته را تبیین کند.نتایج: برای ارتقا و افزایش هویت شهروندی در بعد افقی (روابط افراد درون جامعه) باید هویت های جمعی و تعلقات عام گرایانه را تقویت و در بعد عمودی (روابط حکومت و شهروندان) پیش از هر چیز باید به ارتقا و بازسازی اعتماد مردم به مسوولان همت گمارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1243

دانلود 293 استناد 4 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  11-29
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  614
 • دانلود: 

  217
چکیده: 

الزامات فضا در مقاصد گردشگری بر اساس مدل های مختلفی ارزیابی می شود. مدل A factors نمونه آن است. جاذبه ها، نحوه دسترسی، فعالیت ها، اقامت گاه ها و مطلوبیت مکانی از مهم ترین فاکتورهای موثر در توسعه گردشگری در فضاهای جغرافیایی است. جزایر خلیج فارس با قابلیت خوشه ای و مجموعه ای خود می توانند، زمینه های توسعه گردشگری پایدار را فراهم آورند. هدف پژوهش حاضر، بررسی مولفه های تاثیرگذار بر فعالیت های گردشگری جزایر خلیج فارس بر اساس مدل A factors است. این مدل با بهره گیری از 5 فاکتور کلیدی پیش گفته، به واکاوی ارزش مقاصد گردشگری می پردازد. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی- تحلیلی و با تاکید بر بررسی منابع و تحلیل کارشناسی نگارندگان است. به این منظور، تجارب موفق برنامه ریزی گردشگری جزایر در دنیا مورد واکاوی قرار گرفته، سپس مولفه های پنج گانه مدل مورد نظر، در فضاهای جغرافیایی جزایر خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفت، تا نهایتا مدلی طراحی شود که بر اساس آن بتوان فرآیند توسعه گردشگری پایدار را فراهم ساخت. نتایج این مطالعه بیانگر آن است که شناسایی کارکرد تخصصی برای هر یک از جزایر با توجه به فاکتورهای پنج گانه به عنوان اولین اصل پیوسته باید مورد توجه مدیران و برنامه ریزان قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 614

دانلود 217 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3 (44)
 • صفحات: 

  649-663
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  28
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 28 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  1 (پیاپی 41)
 • صفحات: 

  71-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1440
 • دانلود: 

  292
چکیده: 

هدف از مطالعه حاضر بررسی نقش برخی عوامل جامعه پذیری بر هویت ملی نوجوانان شهر اصفهان می باشد که به شیوه پیمایشی انجام شده است. اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه از یک نمونه 427 نفری از بین دانش آموزان نوجوان (237 دختر و 190 پسر) 14 تا 17 ساله شهر اصفهان که به صورت تصادفی خوشه ای از سطح دبیرستانهای نواحی 5 گانه شهر اصفهان انتخاب شده اند، جمع آوری گردیده است. در این بررسی با الهام از آرای هنری تاجفل، هویت ملی در سه بعد شناختی، عاطفی و رفتاری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که هویت ملی دانش آموزان در حد متوسط (94 از حداکثر 140) بوده و همچنین در مرتبه اول بعد عاطفی (0.705=R2)، سپس بعد شناختی (0.202=R2) و در آخر بعد رفتاری (0.093=R2) تبیین کننده ابعاد هویت ملی می باشند. از بین متغیرهای مستقل، ملی گرایی دوستان (0.225=R2)، ملی گرایی خانواده (0.124=R2) و عامل تلویزیون (0.018=R2) بر هویت ملی تاثیر داشته و از بین برنامه های گوناگون تلویزیون، برنامه های کمدی (0.014=R2) اثرگذار بوده اند. از بین رسانه های گروهی موثر بر هویت ملی فقط ماهواره (0.019=R2) و ویدیو (0.015=R2) تاثیر معنی دار داشته و از بین شیوه های گذران اوقات فراغت، مطالعه کتاب، تفریح و گردش پیش بینی کننده هویت ملی بوده اند. بین هویت ملی دانش آموزان و رشته تحصیلی و پایه تحصیلی آنها رابطه معنی دار وجود داشت ولی بین محتوای کتاب های درسی و یا برنامه های آموزشی و پایگاه اقتصادی- اجتماعی خانواده و هویت ملی دانش آموزان رابطه معنی دار وجود نداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 1440

دانلود 292 استناد 2 مرجع 7
نشریه: 

پژوهش اجتماعی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  167-185
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1741
 • دانلود: 

  824
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط برخی از عوامل اجتماعی با هویت اجتماعی دانش آموزان دبیرستان های دولتی شهرستان گیلان غرب بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانهای دولتی شهرستان گیلان غرب در سال تحصیلی 89-1388 هستند. از بین جامعه مورد نظر 278 نفر با نمونه گیری طبقه ای متناسب انتخاب شدند. تحلیل داده ها نشان داد که: بین متغیرهای اجتماعی و هویت های شخصی و ارتباطی دانش آموزان همبستگی معنادار وجود ندارد. اما، بین متغیرهای اجتماعی و هویت های اجتماعی و جمعی دانش آموزان همبستگی معنادار به دست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 1741

دانلود 824 استناد 1 مرجع 6
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  77-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1612
 • دانلود: 

  1037
چکیده: 

اصلی ترین کارگزاران برنامه درسی و نظام آموزشی، معلمان می باشند. موفقیت و شکست نظام آموزشی به معلمان آن وابسته است و در صورتی که این معلمان، هویت حرفه ای منسجم و شکل گرفته داشته باشند، منجر به موفقیت نظام خواهد شد. هویت حرفه ای نیز همچون سایر جنبه های هویت تحت تأثیر عوامل مختلفی می باشد؛ اما بررسی این هویت، نیازمند شناسایی عوامل مؤثر بر آن می باشد؛ به همین سبب در پژوهش حاضر، به شناسایی این عوامل پرداخته شده است. این مقاله یک مطالعه مرور نظامند است. پس از جست وجو از بانک های اطلاعاتی، 81 مقاله یافت شد که در نهایت پس از مطالعه چکیده آن ها 44 مطالعه، جهت مرور نظام مند انتخاب شد. از مرور صورت گرفته، عوامل مختلف مؤثر بر هویت حرفه ای معلم، شناسایی شد. این عوامل در 5 دسته: 1. عوامل زمینه ای 2. عوامل شخصی 3. عوامل فرهنگی – اجتماعی 4. عوامل حرفه ای و 5. عوامل سیاسی-اقتصادی قرار داده شدند که از این میان، نقش عوامل شخصی از سایرین پررنگ تر بوده و سهم بیشتری در تغییر و تکوین هویت حرفه ای دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 1612

دانلود 1037 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

XU JING | SOYEON SHIM | SHERRY LOTZ

نشریه: 

PSYCHOLOGY AND MARKETING

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8931
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8931

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

مومنی حسن

نشریه: 

مطالعات ملی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3 (11)
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  174
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

مقاله حاضر به بررسی عوامل موثر بر هویت ملی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان مرزی دهلران می پردازد. متغیرهای مستقل در این تحقیق عبارتند از پایگاه اقتصادی اجتماعی، هماهنگی ارزش های گروهی، مورد تایید دیگران بودن، درونی کردن ارزش ها و رضایت از خود و متغیر وابسته هویت ملی می باشد. بدین منظور مطالعه موردی در بین دانش آموزان انجام شده تا عوامل موثر بر هویت ملی دانش آموزان مقطع متوسطه در این شهرستان شناسایی و تحلیل شود. این مطالعه به روش پیمایشی روی جامعه آماری 3445 نفر که 1970 نفر آنها پسر و 1475 نفر آنها دختر هستند، صورت گرفته است. حجم نمونه با توجه به فرمول کوکران 345 نفر به شیوه قشربندی و به تفکیک جنس، پایه و رشته به صورت تصادفی انتخاب شده اند. چهار چوب نظری این تحقیق بر نظریات جامعه شناسان کنش متقابل نمادی (مید، بلومر، کولی) و پارسونز و پیتر بورک استوار است و هویت اجتماعی از بعد هویت ملی مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از ان است که متغیرهای مستقل مورد مطالعه به جزء متغیر جنسیت، با متغیر وابسته رابطه معناداری دارند بدین معنا که همبستگی بین متغیرها وجود دارد تنها متغیر جنست رابطه معناداری با متغیر وابسته یعنی هویت ملی از خود نشان نداد و متغیر پایگاه اقتصادی اجتماعی با متغیر وابسته که همبستگی منفی و معکوس دارد مابقی متغیرها دارای همبستگی مستقیم و مثبتی دارند. در مجموع متغیرهای مورد مطالعه حدود 22 درصد از کل واریانس متغیر هویت ملی را تبیین نمودند یعنی (R2) ضریب تعیین توانسته است 22 درصد از متغیر وابسته یعنی هویت ملی را تبیین نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 174

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  24
 • صفحات: 

  29-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  238
 • دانلود: 

  155
چکیده: 

مقدمه: اختلالات خلقی با شیوع 20. 8 درصدی به عنوان یکی از اختلالات شایع، پرهزینه و تضعیف کننده کیفیت و کارکردهای سالم زندگی، میلیون ها نفر را در دنیا دچار مشکل می سازند. پژهش حاضر با هدف برررسی رابطه عوامل فراتشخیصی (نگرانی و نشخوار فکری) با علایم خلقی افسردگی و اضطرابی انجام شد. روش کار: پژوهش حاضر از نوع طرح های توصیفی بود که به روش همبستگی و رگرسیون انجام شد. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز بود که تعداد 380 نفر از آنها مطابق با فرمول کوکران انتخاب شد. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه نگرانی (PSWQ)، نشخوارفکری (RRS)، سیاهه اضطراب بک (BAI) و سیاهه افسردگی بک (BDI-II) استفاده شد. اطلاعات جمع آوری شده با شاخص های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و روش های آماری استنباطی شامل همبستگی و تحلیل رگرسیون چندمتغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که عوامل فراتشخیصی نگرانی و نشخوار فکری رابطه معنا داری با علایم خلقی افسردگی و اضطراب دارد و همچنین علایم خلقی افسردگی و اضطراب از طریق عوامل فراتشخیصی قابل پیش بینی است، که این تغییرات در سطح P<0/01 معنا دار هستند. نتیجه گیری: می توان گفت با شکل گیری عوامل فراتشخیصی، راهبردهای مقابله ای ناسازگارانه وارد عمل شده و علایم خلقی افسردگی و اضطراب به وجود می آیند.

آمار یکساله:  

بازدید 238

دانلود 155 استناد 0 مرجع 0
litScript