نتایج جستجو

195015

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

19502

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  55-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  7
 • بازدید: 

  636
 • دانلود: 

  215
چکیده: 

در این مقاله، ارتباط کشاورزی پایدار با فقر و تلاشهای ترویج کشاورزی و اثرات آن بر مراکز روستایی شهرستان بهبهان مورد توجه واقع شده است. اطلاعات از 200 نفر از کشاورزان از 40 روستای این شهرستان بدست آمد. روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی چند مرحله ای برای انتخاب روستاها و کشاورزان مورد استفاده قرار گرفت. یافته های حاصل از تحلیل مسیر داده ها در 3 الگوی علی مختلف به خوبی پیچیدگی ارتباطات بین متغیرها و تخریب محیط زیست را نشان می دهند، بطوریکه بین فقر و ناپایداری رابطه علی وجود دارد. عدم وجود اثر علی مستقیم سطح بکارگیری تکنولوژی و برخورداری از امکانات ترویجی بر پایداری سیستم کشاورزی در هر 3 الگو از محدودیتهای ساختاری و نهادی در ترویج و اشاعه بکارگیری تکنولوژیهای مناسب حکایت می کنند. درانتها ضرورت توجه به برنامه ریزیهای منطقه ای با در نظر گرفتن ویژگیهای اجتماعی – اقتصادی گروههای هدف در هر منطقه خاص، تغییر رهیافت متداول ارتباط ترویج و تحقیق و برنامه های آموزشی برای کارگزاران ترویج بیان شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 636

دانلود 215 استناد 7 مرجع 2
نویسندگان: 

حیدری ج. | منتصری م.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  93
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 93

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  133-150
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1203
 • دانلود: 

  385
چکیده: 

فزونی جمعیت جوان کشور و افزایش نرخ بیکاری نسبت به دهه های شصت و هفتاد سبب شده است که، موضوع اشتغال یکی از چالشهای جدی و بحث انگیز کشور باشد. بنابراین شناخت وضعیت اشتغـــــال و بیکـــاری، درک نقاط قوت و ضــــعف و کاسـتی های آن در برنامه ریزی های اشتغال و توسعه انسانی تاثیر به سزایی دارد. موضوع اشتغال و معضل بیکاری و عواقب ناشی از آن یکی از دغدغه های موجود استان اصفهان نیز می باشد. بنابراین لازم است موضوع اشتغال و بیکاری در استان مورد پژوهش قرار گیرد و عوامل، مولفه ها و شاخص های موثر در این زمینه تبیین گردد، تا از این طریق امکان تدوین مدیریت جامع اشتغال در استان اصفهان فراهم شود. هدف اصلی پ‍ژوهش که از نوع توصیفی- تحلیلی ژرفانگر است، روشن شدن بخشی از نابرابری های اجتماعی در زمینه اشتغال به منظور توزیع عادلانه امکانات در شهرستانهای استان اصفهان است. در این مقاله به منظور تحلیل شاخص های اشتغال در شهرستانها در ابتدا شاخص توسعه اشتغال (EDI) به عنوان معیار ترکیبی برای مقایسه توان هر شهرستان مورد استفاده قرار گرفت. همچنین از 36 متغیر نرم سازی شده استفاده شد و این متغیرها با روش های پیشرفته آماری نظیر تحلیل عاملی به 5 عامل کاهش یافته و به صورت ترکیبی در مولفه های معنی دار ارائه شد. سپس شهرستانها با مدل تحلیل خوشه ای به 4 طبقه همگن تقسیم شدند. نتیجه تحقیق گویای این واقعیت است که عدم تعادلهای شدیدی در سطح شهرستانها وجود دارد به طوری که شهرستان اصفهان بهترین شرایط را از لحاظ شاخص های اشتغال داشته و از لحاظ توسعه اشتغال، شهرستانی برخوردار است ولی شهرستان خوانسار در ردیف آخر و جزو شهرستانهای محروم قرار می گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1203

دانلود 385 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  43-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  1180
 • دانلود: 

  237
چکیده: 

بررسی و شناخت وضعیت توسعه مناطق، قابلیت ها و تنگناهای آنها در برنامه ریزی منطقه ای از اهمیت بسزایی برخوردار است. امروزه آگاهی از نقاط قوت و ضعف مناطق نوعی ضرورت برای ارایه طرح ها و برنامه ها محسوب می شود. از آنجا که یکی از موانع مهم توسعه، وجود پدیده دوگانگی و عدم توازن های اقتصادی- اجتماعی در سطح منطقه است، بر این اساس شناسایی بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیربنایی و ... در مناطق، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. این امر زمینه مناسبی برای ارائه راهبردها و به کارگیری برنامه های مناسب توسعه نواحی و همچنین پی ریزی و ایجاد توسعه یکپارچه ناحیه ای و تحلیل وابستگی سکونتگاه های انسانی در سطوح نواحی می شود. مقاله حاضر بر مبنای روش توصیفی- تحلیلی است و به منظور تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان خوزستان، 25 شاخص توسعه شهری نرم سازی، انتخاب و با استفاده از روش تحلیل عاملی به تجزیه و تحلیل شاخص ها پرداخته و آنها را در 5 عامل معنی دار دسته بندی کرده است و رتبه بندی شهرستان ها بر مبنای این پنج عامل انجام شده است. هم چنین با استفاده از روش تحلیل خوشه ای 3 سطح مشخص گردید که شهرستان های همگن، در یک سطح و در کنار یکدیگر قرار گرفتند.

آمار یکساله:  

بازدید 1180

دانلود 237 استناد 4 مرجع 11
نشریه: 

پایش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  207-212
تعامل: 
 • استنادات: 

  491
 • بازدید: 

  1399
 • دانلود: 

  341
چکیده: 

این پژوهش مهمترین عوامل موثر و مرتبط بر باروری را که مختص کشور ما و استان مازندران است بررسی می نماید و لذا می توان از آن در برنامه ریزی های صحیح باروری بهره جست. داده های این مطالعه از طرح »بررسی عوامل موثر بر آهنگ و بازدهی باروری در استان مازندران در سال 79 به وسیله پرشسنامه ای مشتمل بر سه بخش (مشخصات دموگرافیک، اطلاعات باروری و بخش تنظیم خانواده) جمع آوری شده است، نوع مطالعه توصیفی – تحلیلی است و نمونه گیری به روش دو مرحله ای تصادفی انجام شده و با در نظر گرفتن این که بیشتر از15  درصد از خانوارها بیش از6  فرزند دارند با احتسابd=0.02  نمونه ای به حجم 1343 نفر وارد مطالعه شدند. از آنجا که تمرکز مطالعه بر زنان10-54  ساله ازدواج کرده همسردار می باشد، پس از کسر نمونه های غیر مرتبط1137  زن مورد بررسی قرار گرفتند. از بین عوامل موثر باروری، سن مادر، سواد مادر، تعداد سال های زناشویی، سن هنگام ازدواج مادر و سن اولین حاملگی انتخاب و به وسیله روش آنالیز مسیری اثر علتی (اثر مستقیم و غیر مستقیم) و اثرات غیر علتی محاسبه گردید. کلیه ضرایب اثر محاسبه شده از نظر آماری با صفر اختلاف معنی دار آماری داشته اند (P<0.01) نتیجه این که از بین متغیرهای مورد بررسی، به ترتیب تعداد سال های زناشویی و سن مادر دارای بیشترین ضریب اثر مستقیم مثبت (r=0.203 .r=0.428) و سواد مادر دارای قویترین اثر مستقیم منفی (r=-0.182) بر باروری بوده اند. از بین عواملی که بر باروری اثر غیر مستقیم داشته اند سن مادر باr=427  علاوه بر اثر مستقیم، بیشترین اثر غیر مستقیم مثبت و سواد مادر با r=-0.153 قویترین اثر غیر مستقیم منفی را از طریق سایر متغیرهای مدل بر باروری اعمال می کنند. ضریب اثر مستقیم سواد مادر بر باروریr=-0.2  بوده و ضریب اثر علتی آنr=-0.335  محاسبه شده است که نسبت به سایر متغیرهای مدل قویترین اثر را بر کاهش باروری نشان می دهد و با نتایج مطالعات مشابه در خصوص عوامل موثر بر تمایل مادران به ادامه باروری هخوانی دارد. از آنجایی که کنترل باروری امری دشوار می باشد، با روش آنالیز مسیری می توان در صورتی که امکان کنترل همه متغیرها نباشد توجه بیشتر را بر روی متغیرهایی معطوف کرد که نسبت به سایر متغیرها بیشترین اثر را در باروری دارند و در این مطالعه سواد مادرو تعداد سال های زناشویی سهم بیشتری را در باروری و تغییرات آن به عهده داشته اند. با توجه به مقدار R² در مرحله آخر (0.691)، مدل بدست آمده را می توان یک مدل نسبتا خوب در پیش بینی و کنترل باروری به حساب آورد.

آمار یکساله:  

بازدید 1399

دانلود 341 استناد 491 مرجع 1
نویسندگان: 

DADFAR SHIMA | AZIMI NASER | AHMADI HASAN

نشریه: 

ARMANSHAHR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  253-266
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16350
 • دانلود: 

  10634
چکیده: 

One priority of planning at the regional level is to recognize the system of residence and particularly its urban system. One of the features of urban system in each area or country is the way of population distribution between the cities of these areas which is called city distribution size. In functional analysis of Mazandaran province 41 development indexes of educational, cultural, social, demographic, economic, health and agricultural fields were selected, then by using factor analysis through SPSS Software, these factors were decreased into 6 main indexes and finally consolidated indexes were extracted. Then, these six factors were used as the inputs of taxonomy analysis in Excel, and the scores of cities which were valued between 0 -1 were obtained. Finally, in order to classify Mazandaran province cities by using cluster analyses, SPSS and Taxonomy scores, all of the cities were classified into 6 levels. To present the results graphically, GIS software was used to present a map entitled "Map of Mazandaran province cities classification". Results indicate that Sari as the center of Mazandaran has located in level 1 and Amol, Babol and Qaemshahr as three most populous areas have also located in level 2. At the end of the article according to the physical plan of northern coastal region, related suggestions on setting optimal and well-balanced urban system have been proposed.

آمار یکساله:  

بازدید 16350

دانلود 10634 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

محیط شناسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  43
 • صفحات: 

  73-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1129
 • دانلود: 

  244
چکیده: 

به منظور بررسی هیدروژئوشیمی منابع آبی شهر گرگان با استفاده از روش تحلیل عاملی و تحلیل خوشه ای از اطلاعات مربوط به دو دوره نمونه برداری در بهار و زمستان استفاده شده است. بر اساس ماتریس همبستگی، در فصل های بهار و زمستان بجز فسفات، بیکربنات و پتاسیم بیشتریون های آب زیرزمینی همبستگی به نسبت بالایی با هدایت الکتریکی دارند. در بهار، کلر با یون منیزیم بیشترین همبستگی را نشان می دهد در حالی که در زمستان بالاترین همبستگی بین کلسیم و سولفات وجود دارد. نمودارهای خوشه ای فصل بهار نشان دهنده آن است که بین یون های کلر و منیزیم آب زیرزمینی شباهتی بیش از 88% و بین یون های سولفات وکلسیم شباهتی بیش از 80% وجود دارد ،در حالیکه بیشترین شباهت در فصل زمستان بین یون های سولفات و کلسیم (بیش از 88%) و سپس کلر و منیزیم (بیش از 80%)، وجود دارد براین اساس و با توجه به ماتریس همبستگی، تیپ غالب آب زیرزمینی در فصل بهار کلرید منیزیک و در زمستان سولفات کلسیک بوده است. باتوجه به روش تحلیل عاملی، سه عاملی که بر ترکیب شیمیایی آب زیرزمینی شهر گرگان موثرند عبارتند از: فرایند های هیدروژئوشیمیایی آبخوان، زیرا اغلب کاتیون ها و آنیونها دارای بار عاملی بالا هستند. تغذیه از طریق آبهای سطحی (رودخانه و ...)، به دلیل اینکه باعث افزایش غلظت بی کربنات و فسفات آب زیرزمینی شده است. و فعالیت های انسانی (نشت پساب های شهری و چاه های جذبی خانگی و...)، زیرا نیترات دارای بالاترین بار عاملی است غلظت نیترات در آب زیرزمینی بیشتر متاثر از نفوذ فاضلاب های شهری و آبشویی کودهای کشاورزی است. ضمن اینکه در عامل سوم غلظت سدیم و کلر، افزایش چشمگیری داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 1129

دانلود 244 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  281-296
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  404
 • دانلود: 

  94
چکیده: 

هدف این تحقیق، شناخت وضعیت موجود ورزش استان همدان از طریق تحلیل درونی و بیرونی (SWOT analysis) در سال 1388است. در این پژوهش، علاوه بر شیوه های کمی از شیوه های کیفی، مصاحبه و جلسات بحث متمرکز (Focus Discussion Group) استفاده شده است. تمامی جامعه آماری این تحقیق که شامل 67 نفر بودند، به دلیل محدودیت، به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند. ابزار اندازه گیری شامل دو پرسشنامه محقق ساخته است که به روش دلفی طراحی و تنظیم شد. اعتبار صوری پرسشنامه ها توسط متخصصان تربیت بدنی تایید و پایایی آن از طریق محاسبه آلفای کرونباخ (r=0.82) محاسبه و تعیین شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، علاوه بر آمار توصیفی از روش تحلیل SWOT استفاده شد. یافته ها نشان دادند ورزش استان همدان از نظر عوامل داخلی (2.50) و خارجی (2.60) نقاط قوت فرصت های بیشتری دارد و در شرایطی است که می تواند با کمک راهبردهای مورد نظر، به بهره برداری از فرصت ها در جهت کاهش ضعف ها و تهدیدات بپردازد. پیشنهاد می شود ورزش استان با استفاده از ظرفیت های خوب موجود در موقعیت جغرافیایی ویژه خود در جهت جذب سرمایه گذاری خارجی و بخش خصوصی و نیز جبران کمبودهای موجود در بخش ورزش و تربیت بدنی گام بردارد.

آمار یکساله:  

بازدید 404

دانلود 94 استناد 1 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4 (پی در پی 25)
 • صفحات: 

  292-300
تعامل: 
 • استنادات: 

  490
 • بازدید: 

  4356
 • دانلود: 

  1722
چکیده: 

زمینه و هدف: هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثربخشی روش تحلیل رفتار کاربردی (ABA یا Applied behavioral analysis) بر علایم کودکان اوتیسم (کودکان 7-3 سال مبتلا به اوتیسم)، در مدت پنج سال است.مواد و روش ها: این تحقیق از نوع تحقیقات آزمایشی است که بر اساس آن 20 نفر از کودکان 3 تا 7 ساله مبتلا به اوتیسم در مرکز اوتیسم اصفهان به مدت پنج سال (90-1385) تحت مداخله به روش ABA قرار گرفتند. از آزمودنی ها در بدو ورود آزمون تشخیصی GARS (Gilliam Autism rating scale) اجرا گردید. این تست در پایان پنج سال دوباره اجرا شد. همچنین آزمودنی ها در ابتدای مداخله توسط چک لیست محقق ساخته، در مولفه های درک مفاهیم شناختی، ریاضی، مهارت های کلامی و خودیاری مورد ارزیابی قرار گرفتند. این چک لیست ها در پایان هر سال نیز اجرا می گردید. داده ها پس از پنج سال توسط نرم افزار SPSS نسخه 19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج آزمون t نشان داد که تفاوت معنی داری در پیش آزمون و پس آزمون در مولفه های رفتارهای کلیشه ای، مشکلات ارتباطی و تعاملات اجتماعی و کل نمره GARS وجود دارد (P<0.001). همچنین آزمون Friedman نشان داد که تفاوت معنی داری در میزان مفاهیم شناختی، ریاضی، مهارت های خودیاری و کلامی در مدت پنج سال نسبت به نمره پایه و همچنین نسبت به سال قبل وجود دارد (P<0.001). به عبارتی میزان رشد مفاهیم شناختی و ریاضی، مهارت های خودیاری و کلامی هر سال چشمگیر بوده است.نتیجه گیری: در کل می توان نتیجه گرفت که مداخله ABA بر کاهش علایم اوتیسم و افزایش مهارت ها موثر است.

آمار یکساله:  

بازدید 4356

دانلود 1722 استناد 490 مرجع 20
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  31-32
 • صفحات: 

  137-149
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  854
 • دانلود: 

  265
چکیده: 

جهت توسعه و پیشرفت هر منطقه، قبل از هر اقدامی باید از اوضاع اقلیمی آن ناحیه، آگاهی و اطلاعات کافی وجود داشته باشد. به طور کلی اقلیم یک منطقه، متوسط وضعیت هوا در آن منطقه است و دسترسی به متوسط وضعیت هوا در یک مکان خاص، نیازمند یک سری آمار و اطلاعات درازمدت هواشناسی است. عوامل جوی و اقلیمی نظیر دما، بارندگی، رطوبت و. . . به طور مستقیم در فعالیت های انسان تأثیر می گذارد. به همین دلیل لازم است تا در برنامه ریزی های مختلف، نقش پارامترهای جوی به عنوان عاملی موثر در روند اجرایی برنامه ها مورد بررسی قرار گیرد. هدف از این پژوهش، شناسایی مهمترین عناصر اقلیمی تأثیر گذار بر کلیت اقلیم استان کهگیلویه و بویراحمد و تفکیک مکانی ریز پهنه های اقلیمی این استان با بهره گیری از روش های آماری چند متغیره و تحلیلهای عاملی و خوشه ای بوده است. در این تحقیق، میانگین سالانه 48 عنصر اقلیمی برای ایستگاه های داخل استان کهگیلویه و بویراحمد (یاسوج، دوگنبدان، دهدشت، سی سخت، لیکک، امامزاده جعفر) و همچنین بعضی ایستگاه های اطراف منطقه، داده های نقطه ای را فراهم آوردند. این ماتریس 48*14 طی یک فرایند میانیابی به ماتریس 48*627 روی سراسر استان تبدیل شد. ماتریس اخیر داده های پهنه ای را بدست آورده که از آن به عنوان ورودی یک تحلیل استفاده شد. تحلیل مؤلفه های اصلی نشان داد که 48 عنصر اقلیمی استان را با توجه به همبستگی درونی میان آنها، می توان در پنج عامل خلاصه کرد. به این ترتیب با تجزیه ماتریس همبستگی، ماتریس االگوی مکانی(ماتریس نمرات مؤلفه ها) به ابعاد 48*627 و ماتریس عناصر اقلیمی تلفیقی ( ماتریس بارهای مؤلفه ها) به ابعاد 5*48 بدست آمد. نتایج بررسی چهل و هشت عنصر اقلیمی در مقیاس سالانه نشان می دهد که اقلیم استان کهگیلویه و بویراحمد حاصل پنج مؤلفه است که به ترتیب اهمیت عبارت اند از: 1-مؤلفه دمایی 2-مؤلفه ابری-بادی 3-مؤلفه رطوبت 4-بادی 5-غباری. در نهایت با اعمال تحلیل خوشه ای بر روی ماتریس مکانی پنج مؤلفه اصلی، هشت خرده ناحیه اقلیمی در استان کهگیلویه و بویراحمد شناسایی شد.

آمار یکساله:  

بازدید 854

دانلود 265 استناد 0 مرجع 0
litScript