نتایج جستجو

7992

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

800

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسنده: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  1470
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

Iranian conifers consist of two families: Cupressaceae and Taxaceae the Cupressaceae consist of one species of Platycladus (P.orientalis), two species of Cupressus (C.sempervirens and C.horizentalis) and five species of Juniperus (J.oblanga, J.foetidissima, J.communis subsb. heisphaerica, J. excelsa subsp. excelsa, J. excelsa subsp. Polycorpos, J.sabina). The Taxaceae consist of only one species of Taxus (T. baccata). In present study antimicrobial activity of methanol extracts obtained from different parts of each taxon were evaluated by mean of four different.Methods: agar dilution, disk, hole - plate and cylinder plate. To determine of the antimicrobial activity of each extract the following serails of Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus and Candida albicans were preparated. Obtained results indicated more of them had significant effect against S.aureus and the best effect connected to extracts of different parts of C. sempervirens. cv. Ceriformis. Among the different method for evaluation of antimicrobial effect of plant extracts the agar diliution is the best method.

آمار یکساله:  

بازدید 1470

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2 (پی در پی 40)
 • صفحات: 

  91-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  917
 • دانلود: 

  185
چکیده: 

سابقه و هدف: ترکیبات ضدمیکروبی با منبع گیاهی دارای قابلیت درمانی بی شماری هستند. در این مطالعه خصوصیات ضدمیکروبی عصاره های آبی و متانولی میوه گیاه گلپر ایرانی Heracleum Persicum به صورت in vitro مورد مطالعه قرار گرفت.روش بررسی: در این مطالعه که به صورت مداخله ای انجام شد، گیاه مورد نظر در تیرماه 1381 از ارتفاعات اشکور تنکابن (ناحیه ای در شمال ایران) جمع آوری گردید. فعالیت ضدمیکروبی عصاره ها علیه 14 گونه باکتریایی و 2 گونه قارچی بر اساس قطر هاله ممانعت از رشد در روش سنجش انتشار دیسک (Disc Diffusion) و روش سنجش مقادیر حداقل غلظت مهاری (MIC) و حداقل غلظت باکتری کشی (MBC) مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته ها: عصاره آبی Heracleum Persicum فاقد اثر ضدمیکروبی علیه میکروارگانیسم های مورد مطالعه بود، در حالیکه عصاره متانولی بر روی رشد 5 گونه باکتریایی از جنسهای باسیلوس، استرپتوکوکوس، انتروکوکوس ونوکاردیا اثر مهاری داشت.نتیجه گیری: عصاره متانولی گلپر ایرانی شامل مواد ضدمیکروبی با اثرات ضدباکتریایی است، پس شاید بتوان تحقیقاتی در مورد استفاده از آن در درمان بیماران عفونی انجام داد.

آمار یکساله:  

بازدید 917

دانلود 185 استناد 2 مرجع 0
نویسنده: 

NIAKAN MOHAMMAD | JAFARY FARHAD | ABBASI ALI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  9
تعامل: 
 • بازدید: 

  2100
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND AND AIM: ACINETOBACTER BAUMANNII IS A GRAM-NEGATIVE BACTERIUM THAT IS HIGHLY RESISTANT TO ANTIMICROBIAL AGENTS. THIS RESISTANCE WILL HAVE A BAD EFFECT ON CLINICAL OUTCOMES AND HEALTH CARE COSTS. …

آمار یکساله:  

بازدید 2100

دانلود 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

GHOLAMHOSEINIAN A. | MORADI M.N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  105-112
تعامل: 
 • استنادات: 

  1365
 • بازدید: 

  17396
 • دانلود: 

  9450
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 17396

دانلود 9450 استناد 1365 مرجع 0
نویسندگان: 

KUMARAN A. | KARUNAKARAN R.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  344-352
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5704
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5704

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  5-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  35695
 • دانلود: 

  20797
چکیده: 

Background: The basic approaches for the treatment of human hydatidosis are surgery and chemotherapy. The risk of spillage of protoscoleces cannot be underestimated during surgery.Objectives: This study aimed to evaluate the scolicidal activity of Ephedra major methanol extracts against protoscoleces of hydatid cysts.Materials and Methods: Various concentrations of the methanolic extracts (0.01%-0.001%, mg/mL) of different parts of E. major were used for exposure times of 10, 20, 30, and 60 minutes.Results: Different extracts of E. major were tested, 0.1% concentration had strong scolicidal activity in 60 minutes. The stem extracts of 0.1% had very strong scolicidal effects in 60 minutes of exposure time and the mortality rate decreased with the lower concentration.Conclusion: Findings showed that scolicidal effects of E. major root extracts against cystic echinococcosis protoscoleces were less effective, while the stem and leaf extracts demonstrated more activities, respectively.

آمار یکساله:  

بازدید 35695

دانلود 20797 استناد 0 مرجع 1776
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  1260
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

THE MEDICINAL PLANT OF THYMUS (LABIATEAE FAMILY) HAS BEEN USED WIDELY IN IRANIAN TRADITIONAL MEDICINE AS ANTISEPTIC, ANTI INFLAMMATORY, ANTIOXIDANT AND IMMUNOMODULATING [1, 2]……

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  75-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  360
 • دانلود: 

  692
چکیده: 

Introduction: Antioxidants of natural sources for the treatment of many ailments have taken priority since the last decades. Recently, researches have been focused on marine algae as they are the largest reservoir of bioactive compounds. Hence, the objective of this study was to explore the in-vitro antioxidant and anti-inflammatory activities of methanolic and aqueous extracts of Sargassum wightii. Methods: The total phenolics, flavonoids, and ascorbic acid (AA) contents were evaluated in forms of gallic acid equivalent (GAE), rutin equivalent (RUE), and AA equivalent, respectively. The aqueous and methanolic extracts were isolated. The antioxidant activities were explored using 2, 2-diphenyl-1-picrylhydrazil (DPPH), superoxide dismutase (SOD), hydroxyl radical scavenging, and ferric reducing power assays. The in vitro anti-inflammatory activity was assayed using nitric oxide radical scavenging, inhibition of protein denaturation, and antiproteinase activities. Results: We observed significant changes in DPPH scavenging activity with both methanolic Sargassum extract (MSE) and aqueous Sargassum extract (ASE) [IC50: 511. 15 μ g/mL and 927. 05 μ g/mL, respectively]. methanolic extract showed a greater SOD scavenging activity [IC50: 369. 56 μ g/mL] and hydroxyl radical scavenging potential [IC50: 668. 93 μ g/mL] than that of ASE [SOD, IC50: 923. 94 μ g/mL; hydroxyl ion, IC50: 953. 57 μ g/mL]. In the Ferric reducing antioxidant power assay, MSE and ASE exhibited absorbance of 0. 93 ± 0. 12 and 0. 59 ± 0. 08, respectively, at 1200 μ g/mL each. Both methanol and ASEs showed NO– scavenging activity having IC50 in order, AA (96. 46 μ g/mL)

آمار یکساله:  

بازدید 360

دانلود 692 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  153-162
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1051
 • دانلود: 

  532
چکیده: 

گیاهان دارویی منابع ارزشمند آنتی اکسیدان های طبیعی از قبیل برخی ترپنوئیدها و ترکیبات فنلی هستند و دارای پتانسیل بالا به عنوان جایگزینی مناسب برای آنتی اکسیدان های سنتزی در کاهش استرس اکسیداتیو می باشند. لذا هدف از این تحقیق، بررسی و مقایسه فعالیت آنتی اکسیدانی، ترکیبات فنلی و میزان اسانس برخی جمعیت های آویشن کوهی و دنایی در شرایط زراعی می باشد. مطابق نتایج، میزان IC50 جمعیت های مختلف آویشن کوهی از 20.98mg/ml تا 48.7mg/ml و میزان ترکیبات فنلی از 42.6mg GAEg-1 تا 67.64mg GAEg-1 متغیر بودند. بیشترین فعالیت آنتی اکسیدانی و ترکیبات فنلی در گونه آویشن کوهی در جمعیت قزوین مشاهده شد. به طورکلی کمترین (19.3mg/ml) IC50 و بیشترین ترکیبات فنلی (107.6mg GAEg-1) در جمعیت خرم آباد 1 از گیاه  Thymus daenensis subsp. lancifoliusمشاهده شد. همچنین برای صفت بازده اسانس بیشترین بازده اسانس در جمعیت مازندران 1 (2.5%) در گیاه آویشن کوهی و خرم آباد 1 (3.5%) از گونه  Thymus daenensis subsp. lancifoliusمشاهده شد. در بین جمعیت های مورد بررسی، گونه  Thymus daenensis subsp. lancifoliusبهترین فعالیت آنتی اکسیدانی و بالاترین درصد اسانس را در بین جمعیت های مورد مطالعه نشان داد.

آمار یکساله:  

بازدید 1051

دانلود 532 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

LI H.B. | WONG C.C. | CHENG K.W.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  385-390
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7393
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7393

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript