نتایج جستجو

11224

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1123

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  3 (پی در پی 77)
 • صفحات: 

  288-295
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  393
 • دانلود: 

  38
چکیده: 

سابقه و هدف: اگر چه ارتودنتیست ها مدتهاست بر این باورند که extraction دندان های پرمولر اغلب با ایجاد تغییراتی در نیمرخ بافت نرم همراه است اما تحقیقات بر این دلالت دارند که بافت نرم همواره به رترکشن بافت سخت به طور مطلوب پاسخ نمی دهد. این مطالعه با هدف تعیین رابطه بین درمان های Non extraction (Non-Ext) و extraction (Ext) دندان های پرمولر با تغییرات عمق انحنای لب ها در بیماران ارتودنتیک Borderline صورت گرفت.مواد و روشها: در این مطالعه نیمه تجربی از 89 بیمار 41 borderline بیمار به روش 16, Non-Ext بیمار به روش های 18, 5.5 Ext بیمار 4.4 و 14 بیمار 4.5 درمان شده بودند. سفالوگرام های لترال قبل و بعد از درمان بیماران توسط یک شخص (محقق) به صورت دستی trace و آنالیز شدند. به منظور سنجش تغییرات درمانی بافت نرم، عمق انحنای لب بالا و پایین نسبت به خط مرجع PM و خط مرجع قدامی بافت نرم محاسبه گردید.یافته ها: در هر چهار متغیر وابسته بین دو گروه Ext و Non-Ext اختلاف معنی دار آماری دیده شد (P<0.01). به طوری که گروه Non-Ext در عمق انحنای لب بالا و پایین افزایش و گروه Ext کاهش را نشان داد. همچنین در هر چهار متغیر وابسته بین سه توالی مختلف (4.5, 4.4, 5.5) Ext اختلاف معنی دار آماری دیده نشد.نتیجه گیری: پس از درمان در هر دو گروه درمانی تغییرات لب های بالا و پایین از نظر آماری معنی دار بودند به طوری که در گروه درمانی Ext لب ها رتروزیوتر و در گروه درمانی Non-Ext لب ها پروتروزیوتر شده بودند. تفاوت معنی داری از نظر آماری در انحنای لب های بالا و پایین در توالی های مختلف Ext پس از درمان دیده نشد.

آمار یکساله:  

بازدید 393

دانلود 38 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  2 (پی در پی 72)
 • صفحات: 

  135-143
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  116
 • دانلود: 

  37
چکیده: 

سابقه و هدف: خارج کردن دندان های پرمولر را در رویش و نهفتگی دندان های مولر سوم موثر می دانند. هدف از انجام این مطالعه، تعیین رابطه بین تغییرات زاویه دندان مولر سوم با خارج کردن دندان های مولر اول در درمان های ارتودنسی بود.مواد و روشها: مطالعه ای تحلیلی به صورت historical cohort بر روی 90 نمونه با توجه به مشابه سازی سن، جنس، crowding هر دو آرچ دندانی، طول مدت درمان و وجود جوانه دندان عقل که همگی درمان ارتودنسی را به پایان رسانده بودند و فیلم های پانورامیک و سفالوگرام لترال قبل و بعد از درمان ارتودنسی در پرونده آنها موجود بود، از مطب خصوصی ارتودنسی انتخاب شدند. گروه extraction شامل 45 نفر، 31 دختر و 14 پسر با متوسط سنی 14.46±1.64 سال که برای آنها چهار دندان پرمولر اول خارج شده بود و گروه non-extraction شامل 45 نفر، 32 دختر و 13 پسر با متوسط سنی 13.97±1.99 سال بودند و هیچ دندانی خارج نشده بود. 8 زاویه در رادیوگرافی پانورامیک و 4 متغیر خطی در رادیوگرافی سفالوگرام لترال اندازه گیری شدند که توسط آزمون های t و chi square بین دو گروه مورد قضاوت آماری قرار گرفتند.یافته ها: بین دو گروه در تغییر زاویه مولر سوم، در فک بالا و پایین تفاوت معنی داری وجود نداشت. یک متغیرUpper eruption space و 2 متغیر Lower eruption space در دو گروه به طور معنی داری با هم متفاوت بودند (P=0.02، P=0.004، P<0.001) که میزان آنها در گروه extraction بیشتر بود. رویش مولر سوم در هر 2 قوس در گروه extraction بیش از گروه non-extraction بود (P<0.001).نتیجه گیری: extraction دندان های پرمولر تاثیری در تغییرات زاویه دندان مولر سوم نداشت با اینکه روی فضای رویشی مولر تاثیر داشت.  به نظر می رسد که extraction دندانهای پرمولر اول تضمینی برای رویش مولر سوم نمی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 116

دانلود 37 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  335-344
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  84
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

مقدمه: کاربرد ادهزیو با کامپوزیت مناسب یکی از نکات مهم در ترمیم مواد هم رنگ دندان و افزایش سیل لبه ای است. هدف از این مطالعه بررسی ریزنشت چند نوع ادهزیو با کامپوزیت های مختلف با دو روش Fluid filtration و Dye-extraction و سنجش میزان همبستگی دو روش بود.مواد و روش ها: در این مطالعه آزمایشگاهی، برروی سطوح پروگزیمال 48 دندان پره مولار سالم کشیده شده انسانی، حفرات کلاس دو با پهنای جینجیوال 1.5±0.5 میلی متر، ارتفاع اکلوزوجینجیوالی 4 میلی متر و عرض 1.3 فاصله بین نوک کاسپ ها تهیه شدند. نمونه ها به چهار گروه آزمایشی 12 تایی تقسیم شدند: در گروه اول ادهزیو Opti bond solo plus با کامپوزیت Herculite XRV، گروه دوم ادهزیو Opti bond solo plus با کامپوزیت Master dent، گروه سوم ادهزیو Prime & Bond NT با کامپوزیت Herculite XRV، و درگروه چهارم ادهزیو Prime & Bond NT با کامپوزیت Master dent استفاده شد. میزان ریزنشت نمونه های ترمیم شده ابتدا توسط Fluid filtration و سپس به روش Dye-extraction اندازه گیری شد. داده ها با آزمون های آماری Kruskal-Wallis و Mann-Whitney با تصحیح Bone ferroni و Spearman’s rho آنالیز و در سطح اطمینان 95% بررسی شدند.یافته ها: به ترتیب مقادیر حداقل و حداکثر میانگین ریزنشت در روش Dye-extraction و Fluid Filtration در گروه های اول و چهارم به دست آمد. در هر دو روش سنجش ریزنشت تفاوت معنی داری بین گروه های آزمایشی وجود داشت (0.001=p value). آزمون Spearman rho همبستگی قوی و مستقیمی را بین دو روش آشکار ساخت (r=0.797، p value=0.001).نتیجه گیری: در هر دو روش سنجش ریزنشت، کاربرد ادهزیو اتانول بیس در مقایسه با استون بیس باعث کاهش ریزنشت گردید. استفاده از کامپوزیت لایت کیور بر خلاف کامپوزیت سلف کیور با هر دو نوع ادهزیو سبب افزایش سیل لبه ای شد.

آمار یکساله:  

بازدید 84

دانلود 28 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  19
 • دانلود: 

  10
چکیده: 

در این مقاله ابتدا آشنایی اجمالی با اصول تهویه مطبوع صنعتی ارایه میگردد و در ادامه روشهای تهویه صنعتی در مراکز معاینه فنی خودروها و تعمیرگاههای مجاز بعلاوه بررسی خاص درخصوص نحوه انتخاب و مزایای استفاده از سیستم تخلیه دود معلق ریلی ارایه میگردد.

آمار یکساله:  

بازدید 19

دانلود 10
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  59
 • صفحات: 

  24-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2412
 • دانلود: 

  688
چکیده: 

استخراج اولین مرحله اساسی را در تحقیقات گیاهان دارویی تشکیل می دهد و آماده سازی عصاره ها از گیاهان، نقطه شروعی برای جداسازی و خالص سازی اجزای شیمیایی حاضر در گیاهان هستند. روش های مختلف استخراج به طور وسیعی به منظور به دست آوردن چنین ترکیب های طبیعی با ارزش بررسی شدند. روش های سنتی استخراج، نیاز به صرف زمان طولانی و مقادیر زیادی حلال دارند، بنابراین نیاز به روش های استخراج جدید با مدت استخراج کوتاه تر، مصرف حلال آلی کمتر و ایجاد آلودگی کمتر، افزایش یافته است. روش های استخراج جدید شامل استخراج به کمک فراصوت، استخراج به کمک ریزموج و استخراج با حلال فشرده روش های سریع و موثر برای استخراج ترکیب های موثره از بافت های گیاهی هستند. همچنین بازدهی و کیفیت ترکیبات موثره استخراجی در زمانی که یک روش استخراج انتخاب می شود، باید مورد توجه قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 2412

دانلود 688 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KAUFMANN B. | CHRISTEN P.

نشریه: 

PHYTOCHEMICAL ANALYSIS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  105-113
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9110
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9110

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

SHAHHOSSEINI FATIMA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  53-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5359
 • دانلود: 

  14949
کلیدواژه: 
چکیده: 

What is DNA extraction?Simply put, DNA extraction is the removal of deoxyribonucleic acid (DNA) from the cells in which it normally resides. The research for a more efficient means of extracting DNA of both higher quality and yield has lead to the development of a variety of protocols, however the fundamentals of DNA extraction remains the same. DNA must be purified from cellular material in a manner that prevents degradation.What is it used for?extraction of DNA is often an early step to diagnose many medical conditions and can also be used for genetic engineering of both plants and animals such as FISH, PCR, RFLP, and Sequencing. It can also be used to gather evidence in a crime investigation.

آمار یکساله:  

بازدید 5359

دانلود 14949 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

ABDOSSALAMI ASL Y. | YAMINI Y.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  1680
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

CONTEMPORARY ADVANCEMENTS IN DOWNSCALING OF ANALYTICAL SYSTEMS HAVE ADVANTAGEOUSLY FOSTERED DEVELOPMENT, AUTOMATION, AND MINIATURIZATION OF A VARIETY OF SAMPLE PREPARATION TECHNIQUES. DOWNSCALED SAMPLE PREPARATION TECHNIQUES PERMIT USAGE OF MICROLITER-VOLUMES OF SAMPLE SOLUTION, extraction SOLVENT AND ACCEPTOR SOLVENT TO REACH ENVIRONMENTALLY FRIENDLY TECHNIQUES. DOWNSCALING OF ELECTROMEMBRANE extraction TO MINIATURIZED DEVICES REPRESENT AN IMPORTANT DIRECTION IN THE FIELD OF ANALYTICAL CHEMISTRY. IN THE PRESENTWORK, A DOWN-SCALED CONSECUTIVE ON CHIP ELECTROMEMBRANE extraction COUPLED WITH HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY WAS INTRODUCED FOR SIMULTANEOUS ANALYSIS OF ACIDIC AND BASIC DRUGS SUCH AS BETAXOLOL, DICLOFENAC AND MEFENAMIC ACID AS MODEL ANALYTES. IN PROPOSED SYSTEM, A SYRINGE PUMP INTO A DONOR CHANNEL IN A POLY (METHYL METHACRYLATE) CHIP INTRODUCED THE SAMPLE SOLUTION. THIS DONOR CHANNEL WAS IN DIRECT CONTACT WITH THE SLM, WHICH WAS COMPRISED OF A WATER IMMISCIBLE ORGANIC SOLVENT IMMOBILIZED IN THE PORES OF A FLAT SHEET OF POROUS POLYPROPYLENE. AN ACCEPTOR SOLUTION WAS LOCATED ON THE OTHER SIDE OF THE SLM. BY APPLYING ELECTRICAL POTENTIAL, MODEL DRUGS WERE EXTRACTED FROM THE SAMPLE SOLUTION, THROUGH THE SLM, AND INTO THE ACCEPTOR SOLUTION. EFFECTIVE PARAMETERS ON extraction OF THE MODEL ANALYTES WERE OPTIMIZED USING ONE VARIABLE AT A TIME METHOD. UNDER THE OPTIMIZED CONDITIONS, THE NEW SETUP OFFERED A GOOD LINEARITY IN THE RANGE OF 20.0–500 MG L-1 WITH COEFFICIENT OF DETERMINATION (R2) HIGHER THAN 0.9982. THE RELATIVE STANDARD DEVIATION (RSD %) AND LOD VALUES WERE LESS THAN 7.1% BASED ON FOUR REPLICATE MEASUREMENTS AND 5.0 MG L-1 FOR THE MODEL ANALYTES, RESPECTIVELY. THE PRECONCENTRATION FACTORS HIGHER THAN 15.3-FOLD WERE OBTAINED. FINALLY, THIS METHOD WAS APPLIED FOR DETERMINATION OF THE MODEL ANALYTES IN REAL SAMPLES.

آمار یکساله:  

بازدید 1680

دانلود 0
نویسندگان: 

BLACHNIK C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6545
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6545

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  95
 • صفحات: 

  43-153
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  126
 • دانلود: 

  62
چکیده: 

چغندر قرمز به دلیل داشتن ترکیبات زیست فعالی مثل ترکیبات فنلی و بتالائینی دارای خواص تغذیه ای و سلامتی بخش می باشد. بنابراین بهبود بازده استخراج و پایداری ترکیبات زیست فعال چغندر قرمز مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. در مطالعه حاضر از روش استخراج به کمک امواج فراصوت و بتاسیکلودکسترین برای استخراج عصاره ی چغندر قرمز استفاده گردید و عصاره های خشک شده با روش خشک کردن انجمادی توسط FTIR و اسپکترفتومتری UV-Vis مورد ارزیابی قرار گرفت. نمونه های استخراج شده با حلال آب حاوی 5 درصد بتاسیکلودکسترین بیشترین مقدار بتانین (04/0 ± 24/2 میلی گرم بر ماده ی خشک)، فنل کل (28/1 ± 03/20 میلی گرم اسید گالیک بر ماده ی خشک) و فعالیت مهارکنندگی رادیکال آزاد DPPH (94/4 ± 87/59 درصد) را نسبت به سایر نمونه ها نشان دادند. به طورکلی با توجه به نتایج حاصل می توان گفت که روش استخراج با کمک امواج فراصوت و بتاسیکلودکسترین تکنیک مناسبی برای استخراج و بهبود پایداری ترکیبات فعال چغندر قرمز برای کاربرد این ترکیبات در تولید محصولات غذایی و زمینه های دارویی و پزشکی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 126

دانلود 62 استناد 0 مرجع 0
litScript