نتایج جستجو

16847

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1685

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  67-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  297
 • دانلود: 

  45
چکیده: 

بهمن های گسترده هوایی که در اثر برهمکنش پرتوهای کیهانی پرانرژی با جو تولید می شوند، در دو جهت طولی و عرضی گسترش یافته که بررسی چگالی الکترون ها در این دو جهت به پارامتر عمر در آن جهات بستگی دارد. دای و همکارانش در سال 1990 اختلاف بین پارامتر عمر طولی و عرضی را بیان کردند. این در حالیست که برخی پژوهشگران اعتقاد دارند که پارامتر عمر عرضی در مدل نیشیمورا، کاماتا، گریسن (NKG)، که برای توصیف پراکندگی عرضی الکترون ها و در همه فاصله ها استفاده می شود، کافی نیست. در این مقاله تلاش گردیده با استفاده از داده های تجربی و شبیه سازی، وابستگی پارامتر عمر طولی و عرضی بهمن گسترده هوایی به فاصله از مرکز بهمن، با تکیه بر مفاهیم آمده در کار دای و همکاران، مورد مطالعه قرار گیرد. نتیجه اینکه بر خلاف نظریه NKG، در نظریه لینسلی، در گسترش عرضی بهمن گسترده هوایی، دیگر پارامتر عمر به عنوان یک مقدار متوسط در نظر گرفته نشده، بلکه با افزایش فاصله از محور بهمن افزایش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 297

دانلود 45 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

PURMOHAMMAD D. | BAHREINI DAVARANI F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  159-165
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9694
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Secondary electrons at ground level of simulated extensive air showers have been analyzed using a wavelet transform based technique, in order to investigate the variation of fractal dimensions of the lateral distribution of the electrons with shower energy and primary particle mass number. The fractal dimension is shown to increase with shower energy and seems to saturate to constant values near the core of the shower at higher energies. Using the fractal dimension properties at different core distances, a multi-parameter separation technique is then applied to the data. It has been shown that the technique has good accuracy at high energy, provided the energy of the shower is obtained independently.

آمار یکساله:  

بازدید 9694

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4 (پیاپی 23)
 • صفحات: 

  33-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  74
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

در کار حاضر پرتوهای کیهانی پروتون و آهن در انرژی1017 الکترون ولت و زاویه های سرسویی 20 تا 45 درجه با استفاده از کُدCORSIKA و مدل های اندرکنشی انرژی های بالا (QGSJETII04 )و مدل های اندرکنشی انرژی پایین GHEISHA2002d و در ارتفاع 1200 متر از سطح دریا (تهران) شبیه سازی شده اند. و با ثبت زاویه سمتی، مکان و زمان رسیدن ذرات ثانویه نتایج شبیه سازی تحلیل و زمان خیز (rise time) ذرات ثانویه ( الکترون ها و میون ها) محاسبه شده است. با بررسی وابستگی زمان خیز به فاصله از محور بهمن و زاویه سمتی ما نشان داده ایم در توزیع سمتی زمان خیز عدم تقارنی وجود دارد که میتواند برای تفکیک جرمی پرتوهای اولیه مورد استفاده قرار بگیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 74

دانلود 31 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

پورمحمد داوود

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  49-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  154
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

هر پرتوی گاما یا پرتو کیهانی پرانرژی در هنگام ورود به جو زمین انبوهی از ذرات ثانویه تولید می کند که به آن بهمن هوایی گسترده می گویند. روش متداول مشاهده این پرتوها، آشکارسازی جبهه ذرات ثانویه بهمن است. یکی از مشخصه های بهمن که با این روش اندازه گیری می شود، جهت ورود پرتو اولیه مولد بهمن است که به آن جهت بهمن هم گفته می شود. حرکت ذرات ثانویه بهمن هوایی لزوما در جهت پرتو اولیه نخواهد بود. توزیع زاویه انحراف این ذرات نسبت به جهت بهمن در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. الکترون ها و مویون های ثانویه بهمن های ناشی از فوتون های گاما و پروتون هایی با انرژی 1014، 1015 و 1016 الکترون ولت در این کار بررسی شدند. توزیع زوایای انحراف این ذرات گستردگی قابل توجهی از مرتبه چند ده درجه دارد. با اعمال حد پایین انرژی برای این ذرات، مشاهده شد که پهنای توزیع زوایای انحراف با افزایش انرژی ذرات کاهش می یابد. همچنین بستگی پهنای توزیع زوایای انحراف به انرژی و زاویه سمت الراسی بهمن، و فاصله از مرکز بهمن بررسی شد. نتایج این مطالعه، محدودیت های کاربرد ابزارهای مسیریاب ذرات (هودوسکوپ ها) در رصدهای بهمن های هوایی را نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 154

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
همایش: 

IRAN PHYSICS CONFERENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  0
تعامل: 
 • بازدید: 

  2625
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

ULTRA-HIGH-ENERGY (E>100 TEV) extensive air showers (EAS) HAVE BEEN MONITORED FOR A PERIOD OF 5 YEARS (1997-2003), USING A SMALL ARRAY OF SCINTILLATION DETECTORS AT THE SHARIF UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, TEHRAN, IRAN. THE DATA HAVE BEEN ANALYZED TAKING INTO ACCOUNT THE DEPENDENCE OF SOURCE COUNTS ON ZENITH ANGLE. DURING A CALENDAR YEAR DIFFERENT SOURCES COME INTO THE FIELD OF VIEW OF THE DETECTOR AT VARYING THE ZENITH ANGLES. BECAUSE OF VARYING THE THICKNESS OF THE OVERLYING ATMOSPHERE, THE SHOWER COUNT RATE IS EXTREMELY DEPENDENT ON THE ZENITH ANGLE, WHICH HAS BEEN CAREFULLY ANALYZED OVER TIME. HIGH ENERGY GAMMA RAY SOURCES FROM THE EGRET THIRD CATALOG WHERE OBSERVED AND THE DATA WERE ANALYZED USING AN EXCESS METHOD. THE UPPER LIMITS WERE OBTAINED FOR A NUMBER OF EGRET SOURCES, INCLUDING 6 ACTIVE GALACTIC NUCLEI (AGN) OR PROBABLY AGNS AND 4 UNIDENTIFIED SOURCES. NEXT, WE INVESTIGATED THE EAS EVENT RATES FOR THESE 10 SOURCES AND OBTAINED A FLUX FOR THEM AND COMPARED THESE FLUXES WITH THE REPORTED FLUXES OF COMPTEL AND EGRET.

آمار یکساله:  

بازدید 2625

دانلود 0
نویسندگان: 

بهمن آبادی محمود

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  473-484
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  87
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

آرایه البرز 1 شامل 20 آشکارساز سوسوزن هر یک با مساحت سطح m2 25/0 روی سطحی با مساحت m2 40×40 برای مطالعه بهمن های هوایی گسترده در حوالی زانوی طیف پرتوهای کیهانی در دانشگاه صنعتی شریف راه اندازی خواهد شد. برای پیدا کردن عملکرد این آرایه، تعداد زیادی بهمن هوایی با کد CORSIKA شبیه سازی شده است. در این مقاله، نتایج نظری به دست آمده از چیدمان های مختلف برای آرایه و شرط های راه اندازی مختلف توصیف می شود. با استفاده از شبیه سازی بهمن های هوایی نرخ رخدادهای آشکار شده در روز و تابع های احتمال راه اندازی، یعنی احتمال این که یک بهمن هوایی آرایه مورد نظر را راه اندازی کند را بر حسب فاصله هسته بهمن تا مرکز آرایه ارائه می دهیم. انرژی ذره اولیه مولد بهمن هوایی بالای TeV 1 و برای زاویه های سرسویی تا ° 60 است. همچنین تفکیک زاویه ای البرز 1 به دست آورده می شود. برای بررسی تجربی این آرایه، زیرآرایه البرز 1 شامل پنج آشکارساز سوسوزن با چیدمان پنج ضلعی منتظم، مشابه خوشه مرکزی آرایه البرز 1، از بهمن ماه سال 92 به مدت 14 ماه در طبقه چهارم دانشکده فیزیک دانشگاهصنعتی شریف داده گیری کرد. در این مقاله تابع توزیع زاویه سرسویی بهمن های هوایی گسترده که توسط این زیرآرایه ثبت شده اند نیز ارائه می شود

آمار یکساله:  

بازدید 87

دانلود 31 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

JONES P.D. | MOBERG A.

نشریه: 

JOURNAL OF CLIMATE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  206-223
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9190
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9190

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  23-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  576
 • دانلود: 

  143
کلیدواژه: 
چکیده: 

شبیه سازی دینامیکی ما در مورد نظام جریان مایع و مقدار ماندگی گاز در راکتورهای هوایی می باشد. مدل اصلی انتخاب شده برای شبیه سازی دارای بررسی شرایط انتقال جرم و اختلاط نیز می باشد. فاز مایع استفاده شده برای شبیه سازی، آب خالص بوده و برای حل معادلات آن بطوری برنامه نوشته شده است، که برای هر حلال دیگری نیز جواب های مناسبی خواهد داد. یعنی بصورت یک برنامه پایه (شبکه های عصبی) می باشد که از همگرا کردن شبکه های عصبی تهیه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 576

دانلود 143 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Khakian Ghomi m.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  149-165
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8616
 • دانلود: 

  3172
چکیده: 

Alborz observatory is an EAS array in the heights of Alborez mountain chain near Tehran. For the development of the array, more number of detectors is inevitable. The managing the financial resources and achieving the highest efficiency of the array is important for the project. Therefore, Water Cherenkov Detectors has been used for 9 months in the same way as the previous experiment with Scintillation Detectors in a 4-fold square arrangement. After a hardware calibration procedure, the experimental data set was simulated by CORSIKA code and the experimental restrictions were applied over the data set. In this work, the simulation is calibrated with the real experimental results, and it presents a comparable parameter between the experiment and the simulation. The obtained results show that the simulation is in agreement with the experimental results.

آمار یکساله:  

بازدید 8616

دانلود 3172 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

PURMOHAMMAD DAVOUD

همایش: 

IRAN PHYSICS CONFERENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  0
تعامل: 
 • بازدید: 

  1785
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

DISCRIMINATION OF PRIMARY COSMIC RAYS WHICH PRODUCE extensive air showers, LEADS US TO BETTER UNDERSTANDING OF CHEMICAL COMPOSITION OF COSMIC RAYS. IN THE GAMMA RAY ASTRONOMY, THIS WOULD RESULT IN A BETTER SIGNAL TO NOISE RATIO. IN THIS PAPER, A WAVELET ANALYSIS ON THE SURFACE DISTRIBUTION OF SECONDARY ELECTRONS IN MONTE CARLO SIMULATED showers IS PRESENTED. ALTHOUGH THESE RESULTS REJECT THE MULTIRACIAL BEHAVIOR, AS REPORTED IN SOME WORKS, THE SHAPE OF WAVELET TRANSFORM OF THE DISTRIBUTION PROVIDES A CLUE TO THE PRIMARY TYPE IDENTIFICATION.

آمار یکساله:  

بازدید 1785

دانلود 0
litScript