نتایج جستجو

20826

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2083

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4 (مسلسل 12)
 • صفحات: 

  139-160
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  117
 • دانلود: 

  32
چکیده: 

هدف از انجام این پژوهش، واکاوی انگیزه های زنان روستایی برای مشارکت در برنامه های آموزشی و ترویجی بود. این پژوهش از نوع توصیفی است و به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش زنان روستایی شرکت کننده در دوره های آموزشی برگزار شده در مرکز آموزش های ترویجی بیستون واقع در استان کرمانشاه بودند (N=260) که از این تعداد 175 نفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه بود که روایی محتوایی آن توسط پانلی از متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی مورد بررسی، اصلاح و تایید قرار گرفت. ضریب اعتبار (کرونباخ آلفا) پرسشنامه با انجام آزمون پیش آهنگ 0.85 بدست آمد. بر اساس یافته ها انگیزه زنان روستایی برای شرکت در دوره های آموزشی و ترویجی خوب ارزیابی شد. 4 انگیزه پیشرفت، انگیزه ابراز وجود و ارتباط، انگیزه توانمندی اقتصادی و انگیزه خدمت مهمترین انگیزه های زنان روستایی برای شرکت در دوره های آموزشی ترویجی بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 117

دانلود 32 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  39
 • صفحات: 

  54-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  220
 • دانلود: 

  54
چکیده: 

در راستای توسعه و بهزیستی زندگی روستائیان و کشاورزان، نقش مراکز جهاد کشاورزی در آموزش و افزایش دانش و مهارت کشاورزان بسیار اهمیت دارد. این پژوهش با هدف بررسی انگیزه کشاورزان برای شرکت در برنامه های آموزشی مراکز جهاد کشاورزی در استان مازندران طراحی و اجرا شد. جامعه آماری پژوهش را کشاورزان استان مازندران تشکیل می دادند (N=336532)، که با استفاده از جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان شمار نمونه 384 تن برآورد شد و برای افزایش اطمینان این شمار به 414 تن افزایش یافت و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای نمونه مورد بررسی انتخاب شد. این بررسی از نوع تحقیقات شبه آزمایشی می باشد که با استفاده از فن پیمایش داده ها گرد آوری شد. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخت بود که روائی آن توسط چند تن از متخصصان و استادان ترویج و آموزش کشاورزی مورد تایید قرار گرفت و دامنه ضریب های تتای ترتیبی (q=0.75-0.89) نشان دهنده پایایی مناسب ابزار سنجش بود. نتایج بررسی انگیزه کشاورزان در چهار بعد نشان داد انگیزه کمال جویی و انگیزه زیستی دارای میانگین بالاتری نسبت به دو انگیزه رفاهی و هویتی بودند. با استفاده از تحلیل خوشه ای کشاورزان به سه گروه همگن تقسیم شدند و نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان داد اختلاف گروه ها در سه متغیری که برای خوشه بندی استفاده شدند معنی دار می باشد. بنابر نتایج آزمون رگرسیون ترتیبی در خوشه های مختلف، متغیرهای میزان درک مشکلات شرکت در کلاس، نگرش نسبت به مسوولان و کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی، میزان مراجعه به این مراکز، میزان پذیرش مسوولیت در روستا و شمار اعضای خانوار در پیش بینی میزان انگیزه کشاورزان بیشترین سهم را داشتند و در خوشه های مختلف حدود 15.2 تا 83.5 درصد از تغییرپذیری های متغیر وابسته میزان انگیزه را پیش بینی می کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 220

دانلود 54 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SOLTANI SH. | AHMADPOUR A. | FEALI S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4 (5)
 • صفحات: 

  17-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20386
 • دانلود: 

  11396
چکیده: 

The general purpose of this article is to identify the influencing factors on rural women participation in agricultural extension programs in Mazandaran Province. Therefore, using multi-stage sampling, 300 rural women were selected randomly. The research instrument was a semi-structured questionnaire. Results show that rural women participation in agricultural extension programs is at average level. Rural women have more interaction with agricultural extension workers and female facilitators. Moreover, significant associations were found between some of the individual and professional characteristics of rural women and their participation in agricultural extension programs. Moreover, results from multiple regression shows that about 32 percent of changes in rural women participation in extension programs are identified by their experience in rice farming and their education level.

آمار یکساله:  

بازدید 20386

دانلود 11396 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  299-318
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  89
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 89

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  4 (پی آیند 65) درمنابع طبیعی
 • صفحات: 

  16-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  2169
 • دانلود: 

  1481
چکیده: 

هدف اصلی پژوهش حاضر در قالب رساله دکتری، ارائه یک مدل مناسب برای ارزشیابی برنامه های ترویج کشاورزی می باشد. در همین راستا، عوامل تاثیرگذار بر ارزشیابی برنامه های ترویجی و شیوه های ارزشیابی آنها مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی انجام گرفته که در آن جامعه آماری را کلیه اعضای هیات علمی رشته ترویج و آموزش کشاورزی کشور و کارشناسان ارشد حوزه ستادی وزارت جهاد کشاورزی تشکیل می دهند که شامل 90 نمونه از تمامی جامعه آماری بوده است. ابزار تحقیق برای جمع آوری داده ها، پرسشنامه بوده است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از برنامه نرم افزاری SPSS استفاده شده است. روشهای آماری مورد استفاده در این تحقیق مشتمل بر میانگین، فراوانی، درصد و ضریب همبستگی اسپیرمن بوده است. نتیجه تحقیق حاضر دستیابی به یک مدل مناسب برای ارزشیابی برنامه های ترویجی می باشد. در این مدل، عوامل تاثیرگذار شامل مخاطبین ارزشیابی برنامه های ترویجی، نوع ارزشیابها، نقش مردم در ارزشیابی، مبنای معیارهای ارزشیابی، نوع طرح ارزشیابی، نهاده های برنامه، اجزای برنامه، فعالیتهای یک برنامه و نتایجی که از یک برنامه ترویجی می بایست در ارزشیابی مورد توجه قرار گیرد، مشخص شده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 2169

دانلود 1481 استناد 3 مرجع 1
نشریه: 

روستا و توسعه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  147-165
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  1321
 • دانلود: 

  340
چکیده: 

مطالعه حاضر در روستای حسین آباد شهرستان کنگاور با رویکرد کمی و به روش توصیفی- پیمایشی شد. جامعه آماری تحقیق را 2000 نفر زنان روستا تشکیل می دادند که 131 نفر از آنها به صورت تصادفی و بر اساس فرمول کرجسی و کوکران انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان داد که مهم ترین موانع مشارکت زنان روستایی بعد فرهنگی دارند. آداب و رسوم و اعتقادات سنتی حاکم بر منطقه روستایی، اشتغال زنان به فعالیت های سخت، تربیت فرزندان، بی سوادی یا کم سوادی زنان، عدم رضایت همسر جهت حضور در برنامه های آموزشی، ترویجی، و تمسخر و ایراد اهالی از مهم ترین عوامل مورد شناسایی در این مطالعه بود. همچنین نتایج نشان داد که بین دیدگاه زنان روستایی برحسب سواد و سن نسبت به سازه های موثر، در بعضی موارد اختلاف معنی داری به چشم می خورد.

آمار یکساله:  

بازدید 1321

دانلود 340 استناد 5 مرجع 9
strs
نویسندگان: 

ISIFE B. | EMAH G. | AKAHOME A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  12-120
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4539
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4539

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

علوم کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  103-117
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  741
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

تحقیق حاضر به بررسی تطابق برنامه های ترویجی با نیازهای آموزشی زنان روستایی شهرستان قزوین پرداخته است. این تحقیق از نوع کاربردی و به روش همبستگی و علی ارتباطی می باشد. متغیرهای مستقل در این تحقیق عبارتند از: سن، سطح سواد، تعداد فرزندان، استفاده از برنامه های آموزشی – ترویجی رادیو و تلویزیون، استفاده از نشریات ترویجی، میزان دسترسی به مناطق شهری، دفعات تماس با مربیان و مروجان، شرکت در کلاس های آموزشی – ترویجی، میزان مالکیت زمین، سابقه کار در امور زراعی، اشتغال در مشاغل غیر کشاورزی، میزان اشتغال زنان در امور زراعی و درآمد خانوار از امور زراعی می باشد. متغیر وابسته تحقیق نیز، نیازهای آموزشی زنان روستایی است. جامعه آماری مطالعه حاضر، 167 نفر از زنان روستایی شهرستان قزوین را شامل می شود که در کلاس های آموزشی – ترویجی شرکت کرده اند که به روش سرشماری تعیین شده است. در مجموع 153 نفر به پرسش نامه ها پاسخ دادند و نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و چگونگی روابط بین متغیرها از آمار توصیفی (میانه، میانگین، انحراف معیار و غیره) و آمار استنباطی (رگرسیون، ضریب همبستگی اسپیرمن، من – وایت نی و آزمون کروسکال والیس) استفاده گردید. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ها، مشخص نمود: بین دسترسی زنان روستایی به مناطق شهری، میزان شرکت در کلاس های آموزشی – ترویجی، میزان استفاده از رادیو و نیازهای آموزشی آن ها رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. سطح سواد زنان روستایی، سابقه کار در امور زراعی، میزان مالکیت زمین و دفعات تماس با مروجان و مربیان، بر افزایش نیازهای آموزشی زنان روستایی موثر می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 741

دانلود 87 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  141-151
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  106
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 106

دانلود 20 استناد 0 مرجع 3996
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  59-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  8
 • بازدید: 

  408
 • دانلود: 

  70
چکیده: 

متولی اصلی انتقال دانش و مهارت و همچنین تغییر بینش و نگرشها در جوامع روستایی بخش ترویج کشاورزی می باشد. یک سازمان ترویج با برنامه ریزی مناسب و کارا، می تواند فعالیتهای خود را بر روی نتایج قابل اندازه گیری متمرکز سازد و از هدر رفتن وقت، انرژی و منابع جلوگیری نماید. بدیهی است برای تحقق چنین آرمانی بایستی کارکرد کلی یک نظام ترویجی را با دقت کافی مورد ارزیابی قرار داد. در همین راستا در پژوهش حاضر از یک سو کم و کیف عملکرد برنامه های ترویجی اجرا شده در مسیر فرآیند توسعه کشاورزی از لحاظ ارتقای سطح بهره وری، دانش و مهارت های علمی و فنی (بینش و کنش) کشاورز مورد ارزیابی قرار گرفته است و از سوی دیگر به بررسی عوامل موثر بر پذیرش این برنامه ها و ارایه راهبردهای مناسب برای ساماندهی نظام نوین ترویج و بهبود عملکرد پرداخته شده است. نتایج مطالعه نشاندهنده اثرگذاری معنی دار برنامه های ترویجی بر تغییر کنشها، بینشها و بهره وری در میان کشاورزان و بهبود آنها بوده است که خود حاکی از عملکرد مناسب این برنامه ها در میان کشاورزان می باشد. همچنین نتایج حاصل از برآورد الگوی لوجیت در راستای بررسی عوامل موثر بر پذیرش برنامه های ترویجی نشان داده که افزایش متغیرهای سن کشاورز، تعداد فرزندان، فاصله روستا محل سکونت از شهر و اشتغال در فعالیتهای غیرکشاورزی به طور معنی داری منجر به کاهش احتمال پذیرش برنامه های ترویجی گشته و متغیرهای تعداد فرزندان با تحصیلات عالیه، سابقه فعالیت کشاورز در تولید گندم، نوع مالکیت زمینهای تحت کشت گندم و میزان استفاده از اطلاعات و فناوری های نوین نیز دارای رابطه معنی دار مثبت با احتمال پذیرش برنامه های ترویجی درمیان کشاورزان می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 408

دانلود 70 استناد 8 مرجع 4
litScript