نتایج جستجو

2130

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

213

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

FUNK M. | RUHWEDEL R.

نشریه: 

JOURNAL OF ECONOMICS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  110
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  641-680
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8395
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8395

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  23
 • صفحات: 

  85-115
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  208
 • دانلود: 

  121
چکیده: 

با افزایش رقابت در حیطه بازاریابی، صادرات و تلاش شرکت های صادراتی برای به دست گرفتن بازار به طور مداوم در حال دگرگونی است، شناسایی عوامل تاثیرگذار بر عملکرد صادراتی، منافع شرکت های صادراتی را افزایش می دهد. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر عوامل موثر سازمانی (بازارمحوری، رقیب محوری، مشتری محوری و کیفیت روابط) بر عملکرد صادراتی با میانجی گری تعهد صادراتی شرکت ها است. پژوهش از نظر روش توصیفی-علی است. جامعه پژوهش 80 شرکت صادراتی فعال شهرستان خرمشهر است. برای گردآوری داده ها از روش تمام شماری و پرسشنامه های استاندارد استفاده شده است. روایی پرسشنامه به روش محتوایی و روایی همگرا و واگرا و پایایی پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ و پایایی مرکب مورد تایید قرارگرفته است. آزمون فرضیه های پژوهش بر مبنای مدل سازی معادلات ساختاری مورد سنجش قرارگرفته است. نتایج تحلیل داده ها حاکی از تایید رابطه و همبستگی سه عامل بازارمحوری، مشتری محوری و رقیب محوری با عملکرد صادراتی و عدم تایید کیفیت روابط بر عملکرد صادرات است. همچنین نقش میانجی گر تعهد سازمانی در رابطه 4 عامل درون سازمانی بر عملکرد صادراتی در روابط (به جز رابطه بین کیفیت روابط و عملکرد) مورد تایید قرار گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 208

دانلود 121 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  15-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  158
 • دانلود: 

  166
چکیده: 

این مطالعه در جهت پاسخ به این پرسش بوده است که آیا وجود همسویی استراتژی های صادرات منجر به بهبود عملکرد صادراتی خواهد شد. در این راستا، ضمن پاسخ به این سئوال از طریق روش آزمون فرض فازی، یک سیستم پشتیبانی از تصمیم گیری مدیریت در ارتباط با همسویی استراتژی های صادرات ارائه شده است. پژوهش حاضر از حیث هدف، پژوهشی تبیینی و از نظر نتیجه، پژوهشی توسعه ای است چراکه الگویی برای حوزه صادرات در سطح استراتژیک ارائه می دهد. جامعه آماری این تحقیق شرکت های صادراتی می باشد که اولاً جزء صد شرکت برتر ایران بوده، دوماً حداقل سه سال متوالی به عنوان شرکت برتر در حوزه صادرات شناسایی شده اند. سطح تجزیه و تحلیل در این پژوهش سازمان و ابزار جمع آوری داده ها برای عملکرد صادراتی گزارشات سازمان مدیریت صنعتی در ارتباط با صد شرکت برتر بوده است. برای تعیین درجه همسویی استراتژیک نیز از نظریه نقاط مرجع استراتژیک استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد همسویی استراتژیک بالا موجب ارتقاء عملکرد صادراتی می شود. همچنین اندازه گیری فازی همسویی استراتژیک و عملکرد صادراتی تصویر درست تری از واقعیت ارائه می کند. علاوه بر این، مطلوبیت الگوی فازی در ارتباط با ارائه یک سیستم پشتیبانی از تصمیم گیری مدیریت نیز تایید شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 158

دانلود 166 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

SEDAGHAT R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5837
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5837

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  185-202
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  196
 • دانلود: 

  59
چکیده: 

با توجه به اهمیت بررسی عوامل موثر بر عرضه صادرات در سیاست گذاری های تجاری، در این مطالعه تاثیر متغیرهای گوناگون از جمله یارانه بیمه های صادراتی بر عرضه صادرات محصولات کشاورزی بررسی شد. برای بررسی رابطه درازمدت و کوتاه مدت بین صادرات کشاورزی با دیگر متغیرها از رهیافت خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شد. داده های مورد نیاز نیز برای دوره 1362-1384 از منابع گوناگون مرکز آمار ایران گردآوری شد. نتایج مطالعه نشان داد که بیمه صادراتی در درازمدت و کوتاه مدت دارای اثر مثبت و معنی داری بر صادرات محصولات کشاورزی است. با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهاد می شود برای افزایش صادرات محصولات کشاورزی از تسهیلات یارانه ای در برنامه های بیمه صادراتی این محصولات استفاده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 196

دانلود 59 استناد 1 مرجع 11
نویسندگان: 

SHAMSUDDOHA A.K. | YUNUS ALI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7490
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7490

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

KAZEMI ALI | Rousta AliReza | Naami Abdullah

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  113-124
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14562
 • دانلود: 

  6742
چکیده: 

The aim of this study is to define and introduce the variable of export entrepreneurship and factors affecting it in a global export-centric model. However, we seek to find the effect of the variables of export entrepreneurship and export market orientation on export performance. To test the research hypotheses, a sample of 296 people employed in food and agricultural products company located in Tehran Province has been used, whose information has been obtained. Data has been collected using standard questionnaire and the obtained information has been analyzed by SPSS and Smart PLS software. The research findings demonstrate that resources and the intensity of competition have a positive effect on export entrepreneurship, but the impact of market distance on export entrepreneurship has not been confirmed. The results indicate the positive impact of export market orientation and export entrepreneurship on the export performance of sample companies. However, the moderating impact of the degree of globalization on the relationship between export market orientation and export performance has been confirmed.

آمار یکساله:  

بازدید 14562

دانلود 6742 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SHAMSUDDOHA A.K. | ALI M.Y.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  93-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4448
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4448

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

CRAIG J.C. | AHMED Z.U.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  71-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4235
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4235

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  2 (مسلسل 126)
 • صفحات: 

  41-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  120
 • دانلود: 

  47
چکیده: 

بیمه ی صادراتی با کاهش و جبران ریسکهای بازرگانی، سیاسی و اقتصادی به تسهیل صادرات و رشد اقتصاد جهانی کمک می کند. البته دیدگاه های متفاوتی در خصوص اثر بیمه ی صادراتی بر صادرات وجود دارد. علی رغم این موضوع و با توجه به اینکه بیمه ی صادراتی هزینه های صادرات کالا را افزایش می دهد، معنی داری اثر بیمه ی صادراتی بر صادرات جای تأمل دارد. در این راستا، پژوهش حاضر این فرضیه را آزمون می کند که بیمه ی صادراتی اثر مثبت و معنی دار بر صادرات دارد. بدین منظور از الگوی اقتصادسنجی داده های تابلویی برای 40 کشور منتخب شامل 20 کشور توسعه یافته و 20 کشور درحال توسعه طی دوره ی زمانی سالهای 2005 تا 2013 استفاده شده است. نتایج به دست آمده از الگوی داده های تابلویی نشان دهنده ی اثر مثبت و معنی دار بیمه ی صادراتی بر صادرات کشورهای منتخب است. بر این اساس توصیه می شود که سیاست گذاران و صادرکنندگان به بیمه ی صادراتی توجه ویژه داشته باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 120

دانلود 47 استناد 0 مرجع 0
litScript