نتایج جستجو

12761

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1277

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  44
تعامل: 
 • بازدید: 

  2100
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

IN THIS PAPER, WE STUDY THE FOLLOWING PROBLEM WITH NAVIER BOUNDARY CONDITIONS (FORMULA) WHERE  W IS A BOUNDED DOMAIN IN RN WITH SMOOTH BOUNDARY ¶ W, N³1. P (X), Q (X) AND (X) ARE CONTINUOUS FUNCTIONS ON `W, L AND M ARE PARAMETERS. USING VARIATIONAL METHODS, WE ESTABLISH SOME existence AND NON-existence RESULTS OF SOLUTIONS FOR THIS PROBLEM.

آمار یکساله:  

بازدید 2100

دانلود 0
نویسندگان: 

حسینی داوود

نشریه: 

حکمت و فلسفه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  7-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  498
 • دانلود: 

  166
چکیده: 

این مقاله به دنبال دو هدف است: نخست برقراری ارتباطی میان معنای «موجود» و موجودیت وجود، و دوم تنظیم استدلالی نو در دفاع از موجودیت وجود. استدلال خواهد شد که بنا بر فرض های معقولی که مورد قبول صدرا نیز هستند، میان ادعای اشتقاق معنایی «موجود» و موجودیت وجود رابطه نزدیکی وجود دارد. برای این کار ابتدا از این تز دفاع خواهد شد که در حضور فرض های معقول و مورد پذیرش صدرا، «موجود» به معنای اشتقاقی بر چیزی صدق می کند اگر و تنها اگر «وجود» بر چیزی صدق کند. سپس شواهدی ارائه خواهد شد که از نظر صدرا «وجود» بر چیزی صدق می کند اگر و تنها اگر وجود موجود است. نتیجه معادله ای است بین صدق اشتقاقی «موجود» و موجودیت وجود. پس از آن شواهدی ارائه خواهد شد که طبق نظر صدرا «موجود» به لحاظ معنایی مشتق است. حاصل، استدلالی خواهد بود برای موجودیت وجود بر پایه صدق اشتقاقی «موجود». این استدلال در متون صدرا یا شارحانش نمونه مشابهی ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 498

دانلود 166 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

آیت الهی حمیدرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  49 (ویژه نامه فلسفه)
 • صفحات: 

  1-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1165
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

توجه به حاق وجود در اگزیستانسیالیسم و گذر از سنت فلسفی معرفت شناسانه، جریان عمیق فلسفی تازه ای را در غرب به وجود آورد که تاثیر عمده ای در اندیشه فلسفی معاصر غربی گذاشت. در فلسفه اسلامی توجه به حقیقت وجود و گذر از تبیین ماهوی نیز جریان پرتوان جدیدی را در فلسفه اسلامی ایجاد نمود که بسیاری از مسایل عمده فلسفی را تحت تاثیر این نگرش عمیق قرار داد و به تدقیق های بسیاری در مسایل فلسفی انجامید. در نگاه آغازین این دو تحول مشابه به نظر می رسند و شاید به نظر آید یک جریان در دو حوزه باشند که به نتایج همسویی بیانجامد؛ اما برای شناخت مشابهت ها و مغایرت ها تدقیق های بسیاری لازم است. در این نوشتار درصددیم با واکاوی وجود در هر یک از این دو جریان، مقایسه ای اجمالی بین آن ها داشته، محورهای اصلی مقایسه وجود بین این دو نگرش فلسفی را نشان دهیم.

آمار یکساله:  

بازدید 1165

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اسدی مهدی

نشریه: 

حکمت معاصر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  644
 • دانلود: 

  173
چکیده: 

این نوشتار به گزارش و بررسی یکی از مهم ترین دیدگاه ها در رد وجود محمولی، یعنی بحث اشاره پذیری/ اشاره ناپذیری، می پردازد. همچنین نشان می دهد اغلب ادعاهای زیر از قوت چندانی برخوردار نیستند: 1. وجود مطلقا محمول نیست، 2. وجود محمول منطقی نیست، و حتی، از جهاتی، این ادعای معتدل تر که می گوید: 3. گرچه وجود به صورت موضوع ـ محمولی محمول منطقی نیست، می توان آن را محمول منطقی به شمار آورد. برای این منظور دیدگاه برگزیده به کمک تساوی وجود و اشاره پذیری، تحلیلی از وجود محمولی در فلسفه اسلامی ارائه می کند و نشان می دهد در دو بحث نخست دیدگاه مطرح در فلسفه و منطق دوره اسلامی قابل دفاع و تقویت است و در بحث سوم نیز دیدگاه های رقیب در تحلیل منطقی، بر فلسفه و منطق دوره اسلامی ترجیحی ندارند. همچنین، این جستار، با اصلاح مبنای فلسفه اسلامی، اشاره پذیری معدوم به اشاره عقلی تبعی و غیرمستقیم را می پذیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 644

دانلود 173 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2 (70)
 • صفحات: 

  61-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  73
 • دانلود: 

  25
چکیده: 

می دانیم در مساله فلسفی «اصالت وجود یا ماهیت»، فارغ از پیش فرض های برخی اهل نظر و با لحاظ یای مانعه الخلو، چهار حالت متصور است. غالب اندیشمندان مسلمان در این باره نظریه ای را مطرح داشته و بعضی از آنان نیز به سود دیدگاه خود دعوی برهان نموده اند، لیکن ورود ایشان به این مساله، حکایت از عدم اتفاق نظر پیرامون مبادی تصوری و تصدیقی مربوطه دارد. در این میان، اطلاقات متعدد مفاهیم «وجود» و «ماهیت» از جمله مهم ترین مبادی تصوری مساله مزبور است. در نوشتار پیش رو با تکیه بر اطلاقات «وجود» در نزد متفکرانی که آگاهانه به این مبحث ورود نموده اند و تحلیل و مقایسه آنها با یکدیگر به لحاظ تاثیرپذیری و تطبیق، نشان داده می شود که نزاع اصالت یا اعتباریت وجود، مساله ای برهان پذیر نیست تا با اثبات یک نظریه، سایر نظرات را از میدان برون راند، بلکه سرنوشت این مساله صرفا بر تلقی اولیه هر اندیشمندی از مفهوم «وجود» ابتنا دارد. از آن جا که برخی اطلاقات «وجود» متضمن ترکیب انضمامی آن با ماهیت است دیگر نمی توان از بی اعتباری اصالت توامان آن دو سخن گفت.

آمار یکساله:  

بازدید 73

دانلود 25 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

عشاقی اصفهانی حسین

نشریه: 

معرفت فلسفی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3 (پیاپی 27)
 • صفحات: 

  89-104
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  91
 • دانلود: 

  35
چکیده: 

بنابر دیدگاه های فلسفی رایج، موضوع فلسفه اولی عبارت است از «وجود مطلق» یا «موجود از آن جهت که موجود است»؛ ولی روشن است که درستی این سخن، مشروط است به اینکه وجود، حکم پذیر باشد؛ یعنی اتصافش به برخی احکام و اوصاف، ممکن باشد. ادعای این مقاله آن است که در وجود، چنین شرطی امکان تحقق ندارد. بنابراین وجود، حکم ناپذیر است و ممکن نیست که «وجود مطلق» یا «موجود از آن جهت که موجود است» موضوع فلسفه باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 91

دانلود 35 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

HEIDARIAN zahra

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  81-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14152
 • دانلود: 

  4904
چکیده: 

Let R be a commutative Noetherian ring. We prove that over a local ring R every nitely generated R-module M of nite Gorenstein projective dimension has a Gorenstein projective cover φ : C! M such that C is nitely generated and the projective dimension of Ker φ is nite and φ is surjective.

آمار یکساله:  

بازدید 14152

دانلود 4904 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  30-31
 • صفحات: 

  125-144
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10483
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

The concept of "unity of existence" is one of the most prominent and attractive concepts in Islamic philosphy and mystic. It is assumed that the views of the seventh-centurey gnostics are significant in the elaboration of this concept. Also those views may significantly contribute to further research on this topic. In this respect, the mystical works of Sheikh Aziz Ibne Muhammad- e nasafi, the great Sufi of that centurey may prove as useful sources. His views as a scholar who has creatively and carefully sorted a wide range of ideas concerning unity of existence are highly beneficial to our understanding of the fundamentals of this concept. In this paper attempts are made to examine Nasafi"s taxonomy of the ideas about unity of existence as well as his criteria for classification. Further, the study may shed light on Nasafi"s own positions concerning unity of existence.

آمار یکساله:  

بازدید 10483

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

کوثریان حجت

نشریه: 

معارف عقلی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1 (پیاپی 22)
 • صفحات: 

  189-228
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  818
 • دانلود: 

  284
چکیده: 

بررسی تاریخچه و سیر تطور بحث وجود ذهنی، موجب روشن شدن مسائل آن از میان رد و اثبات های حکیمان خواهد شد و این امر باعث مشخص شدن جایگاه امروز ما در این مبحث و بالتبع مقدمه حرکت در راستای پاسخ به مسائل آن خواهد بود. بررسی دگرگونی نظریه های وجود ذهنی نشان می دهد که رخنه های حاصل از ادراک معدومات و تبیین ناپذیری جهل و کذب و خطا، نظریه اضافه را با مشکل روبه رو کرده است. از سویی واقع گرایی معرفت شناختی، اصالت وجود، گزاره های الهیاتی و اصول فلسفی دیگر از مواضعی است که تعهد به آن، نظریه پردازی درباره وجود ذهنی را چه در بعد هستی شناختی و چه در بعد معرفت شناختی با صعوبت همراه نموده است.

آمار یکساله:  

بازدید 818

دانلود 284 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  135-157
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1188
 • دانلود: 

  728
چکیده: 

مساله تشکیک وجود یکی از مسائل عمیق و اساسی فلسفه ملاصدرا است که در حل بسیاری از مسائل دیگر نقش عمده و تعیین کننده ای ایفا می نماید.این مساله در عین ساده بودن بسیار بغرنج و پیچیده است و با توجه به دشواری این مساله پرسش اصلی این است که آیا تشکیک وجود در فلسفه ملاصدرا همان وحدت تشکیکی هستی است یا وحدت شخصیه وجود؟در این نوشتار بعد از ذکر تاریخچه مختصر و تحلیل فلسفی این مساله در پاسخ به پرسش مذکور، بیان گردیده است که ملاصدرا به مساله تشکیک حقیقت هستی پرداخته است و در تحلیل های عقلی خود رفته رفته از شیوه تشکیکی وجود فاصله گرفته و به شیوه عرفانی (وحدت شخصیه) نزدیک شده و به آن تصریح کرده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1188

دانلود 728 استناد 0 مرجع 0
litScript