نتایج جستجو

10398

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1040

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسنده: 

EMAMJOMEH FARHAD | ATAEI FAEZEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  1260
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

EVALUATION OF CULTURAL INFLUENCES IN LITERATURE HUMANITIES, ATTACHMENT CALLED CULTURE, AND TO DETERMINE THE AMOUNT OF MANAGERS AND CULTURAL EXPERTS ABOUT JOINING CULTURAL PROGRAMS IMPLEMENTING agencies CULTURAL STUDY EXAMINED THE MANAGERS AWARENESS OF THESE TOPICS WITH DESCRIPTIVE THE SURVEY WAS CONDUCTED. DUE TO THE SMALL SIZE OF THE COMMUNITY, AND SOCIETY OVERLAP SAMPLES WERE 78 MANAGERS WERE SELECTED AS EXAMPLES. DATA GATHERED BY LIKERT QUESTIONNAIRE IS TO JOIN THE NECESSITY OF MANAGERS OF CULTURAL PROGRAMS AND PROJECTS ARE. FINALLY, THE RESULTS WERE THAT THE executive PROGRAM OF CULTURAL ORGANIZATIONS: THE KNOWLEDGE OF CULTURAL MANAGERS AND CULTURAL EXPERTS JOINED ABOUT MORE THAN AVERAGE. DESCRIPTION AND ANALYSIS OF DATA IN THE CONTEXT OF THE STUDY.

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 0
نشریه: 

اقتصاد شهری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  17-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1072
 • دانلود: 

  369
چکیده: 

تعدد مدیریت و ناهماهنگی سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی متولی امور شهری از مسائل اساسی در حوزه مدیریت شهری، است؛ امروزه اداره مطلوب شهرها، بدون مدیریت یکپارچه شهری امکان پذیر نیست، هدف پژوهش، مطالعه و بررسی مولفه های مدیریت یکپارچه در شهر اصفهان است؛ بدین منظور، مولفه های مدیریت یکپارچه شهری شناسایی و تبیین شده است؛ در ادامه با بهره گیری از ابزار پرسشنامه محقق ساخته این مولفه ها در شهر اصفهان بررسی شده است، جامعه آماری تحقیق، مهم ترین دستگاه های اجرایی حوزه مدیریت شهری که فعالیت های مشابه و متداخل در حیطه مدیریت شهری انجام می دهند، از جمله: شهرداری، استانداری، شرکت مخابرات، آب و فاضلاب، گاز و شرکت توزیع برق منطقه ای است. برای تحلیل داده ها آزمون های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد مهم ترین عامل دستیابی به یکپارچگی، ایجاد مدیریت واحد شهری است. راهکارهای اصلی برای رسیدن به این امر شامل ایجاد انسجام، همپایانی، هماهنگی، دیدگاه سیستمی، تعامل در دستگاه های اجرایی متولی امور شهری و تحقق حکمرانی خوب در سطح شهر اصفهان است.

آمار یکساله:  

بازدید 1072

دانلود 369 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

WALTZ J.A. | KNOWLTON B.J. | HOLYOAK K.J.

نشریه: 

NEUROPSYCHOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  296-305
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7759
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7759

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  57-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  780
 • دانلود: 

  301
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر در تعیین معیارهای حسابرسی عملکرد در دستگاه های اجرایی می باشد. این پژوهش از نوع قیاسی- استقرایی است که شامل 316 نفر از حسابرسان دیوان محاسبات کشور، ذیحسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرایی است. اطلاعات پژوهش با استفاده از پرسشنامه ای شامل 36 سوال برای چهار عامل اجرای بودجه ریزی عملیاتی، اجرای حسابداری تعهدی در بخش دولتی، وجود قوانین و مقررات لازم الاجرا و چارچوب نظری استانداردهای حسابداری دولتی گردآوری و از روش های آماری توصیفی و استنباطی از قبیل آزمون همبستگی پیرسون، آزمون تفاوت میانگین و آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که پیاده سازی و اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی، اجرای حسابداری تعهدی در بخش دولتی، وجود قوانین و مقررات لازم در اجرا و تدوین چارچوب نظری استانداردهای حسابداری دولتی مهم ترین عوامل در تعیین معیارهای حسابرسی عملکرد می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 780

دانلود 301 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  22
 • صفحات: 

  1-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  295
 • دانلود: 

  61
چکیده: 

هدف: ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری با عنوان «توانمندسازی کارکنان» و سایر فصول قانون مذکور در راستای مدل توانمندسازی کارکنان دستگاه های اجرایی دولت.روش: روش پژوهش به لحاظ استراتژی، کیفی؛ به لحاظ هدف، اکتشافی؛ به لحاظ مخاطب، کاربردی؛ به لحاظ نوع داده، کیفی و به لحاظ روش جمع آوری داده ها پیمایشی است. جامعه آماری شامل خبرگان اداری و دانشگاهی که دارای یکی از دو شرط دکتری مدیریت دولتی و سابقه تدریس و پژوهش در حوزه مدیریت منابع انسانی یا سابقه فعالیت در حوزه مدیریت منابع انسانی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و مرکز آموزش مدیریت دولتی بودند؛ است که 23 نفر از آنها که برای شرکت در پژوهش اعلام آمادگی نمودند به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه، با استفاده از تکنیک دلفی است.یافته ها: پس از انجام سه دور دلفی بین خبرگان اجماع حاصل شد و مدل مفهومی توانمندسازی کارکنان دستگاه های اجرایی دولت با 2 بعد، 6 مولفه و 27 شاخص ارائه شد.نتیجه گیری: براساس شاخص های مدل مفهومی، پیشنهادهایی برای اصلاح فصل نهم و سایر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری در راستای توانمندسازی کارکنان دستگاه های اجرایی دولت، ارائه شد.

آمار یکساله:  

بازدید 295

دانلود 61 استناد 0 مرجع 7
نشریه: 

تمدن حقوقی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  42-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3
 • دانلود: 

  61
چکیده: 

فساد مالی یکی از پدیده هایی است که امروزه آثار نامطلوبی بر اموال دولتی و عمومی می گذارد از سویی بانک یک نهاد اقتصادی بسیار حساس تلقی می شودکه اصولا مهم ترین پرونده های اقتصادی مربوط به جرایمی است که از طریق بانک ها روی داده است. در نتیجه پیشگیری از جرایم اقتصادی در این حوزه نیز امری ضروری است، اما به نظر می رسد پیشگیری از این جرم به دلیل ساختار نامناسب دستگاه های اجرایی پاسخگو نبوده است. بخشی از این ساختار نامناسب به سیاست جنایی کشور برمی گردد. فساد مالی به عنوان معضل دستگاه های اجرایی و به خصوص بانک ها باعث ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور و در نهایت باعث از بین رفتن عدالت اجتماعی، سلب اعتماد عمومی شده در سطح کلان باعث کاهش سرمایه گذاری های عمومی می شود مجموعه این عوامل منجر به اخلال در امنیت و آسایش عمومی شده، سرانجام به عدم اجرای سیاست های اقتصادی در جامعه می انجامد. بنابراین مهم ترین عامل در جلوگیری از همه این معضلات سیاست جنایی پیشگیرانه می باشد. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی و با هدف ارائه یک راه حل اساسی به این نتیجه رسیده است که علاوه بر استفاده از تمامی روش های موجود برای پیشگیری از فساد مالی از جمله پیشگیری وضعی، آنچه ضروری تر است، اصلاح ساختار دستگاه های اجرایی است که از طریق شفافیت با استفاده از فناوری های نوین ونظارت بر عملکرد دستگاه ها و دارایی مقامات عمومی، آموزش، همسو کردن سیاست های جنایی و افزایش ظرفیت های مردمی محقق خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 3

دانلود 61 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2 (پیاپی 16)
 • صفحات: 

  91-111
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  624
 • دانلود: 

  265
چکیده: 

مقدمه: واحد حسابرسی داخلی به عنوان بخشی مهم در هر بنگاه و از ارکان اساسی محیط کنترلی، وظیفه ارزیابی و بررسی کفایت و اثربخشی نظام حسابداری و کنترل داخلی را دارد. بنابراین، شناخت وظایف، درک جایگاه این واحد و هم چنین، بررسی اولویت هر یک از سنجه های موثر بر کارکرد آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر نوع اکتشافی- پیمایشی و از لحاظ هدف، کاربردی است. با توجه به منشور فعالیت حسابرسی داخلی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و موارد استخراج شده از پژوهش های معتبر، وظایف مهم واحد حسابرسی داخلی مشخص شد و بر اساس آن پرسش نامه ای در قالب 3 معیار شامل شرایط عمومی واحد حسابرسی داخلی، اجرای عملیات و مدیریت واحد دستگاه اجرایی به صورت مقایسه زوجی تدوین و بین معاونان اداری و مالی، روسای حسابداری، ذی حسابان و حسابداران ادارات کل دستگاه های اجرایی استان فارس توزیع شد. در این پژوهش، از فن تاپسیس و آزمون کروسکال-والیس برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است.یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که «داشتن صلاحیت های علمی و حرفه ای مدیر واحد حسابرسی داخلی»، با اهمیت ترین و «امضای گزارش های ساختار کنترل های داخلی به وسیله بالاترین مقام مسوول دستگاه» کم اهمیت ترین سنجه موثر بر جایگاه واحد حسابرسی داخلی است. هم چنین، بین معیار های وظایف واحد حسابرسی داخلی اختلاف معناداری مشاهده نشد.نتیجه گیری: با توجه به یافته های این پژوهش، به دستگاه های اجرایی پیشنهاد می شود به صلاحیت علمی و حرفه ای مدیران واحد حسابرسی داخلی خود و هم چنین صلاحیت کارمندان این قسمت، توجه ویژه ای داشته باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 624

دانلود 265 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  32
 • صفحات: 

  1-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  543
 • دانلود: 

  364
چکیده: 

امروزه توجه به گردشگری به عنوان یکی از بخش های مهم و تأثیرگذار در اقتصاد جهان و کشورها به سرعت در حال گسترش است. محیط به شدت رقابتی صنعت، بنگاه های فعال در زمینه گردشگری را وادار می کند تا به دنبال روش های جدیدی برای بهبود مزیت های رقابتی خود باشند و مدیریت زنجیره تأمین گردشگری اثربخش، یکی از استراتژی هایی است که بنگاه های فعال در زمینه گردشگری می توانند برای افزایش مزیت رقابتی خود مورد استفاده قرار دهند. مقاله حاضر به بررسی "یکپارچه سازی زنجیره تأمین و تأثیر آن بر پایداری توسعه صادرات و بازاریابی در صنعت گردشگری "به عنوان عاملی برای رونق تولید گردشگری و افزایش گردشگران ورودی و اهمیت درآمدزایی آن می پردازد. جامعه هدف این پژوهش کارمندان آژانس های مسافرتی شهر تبریز با استفاده از جدول مورگان و به صورت نمونه گیری خوشه ای می باشد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته می باشد. تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی و از نظر هدف کاربردی می باشد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمون فرضیات از آزمون رگرسیون استفاده شده است. بر اساس نتایج پژوهش مشخص گردید که متغیر یکپارچه سازی زنجیره تأمین67 درصد متغیر وابسته پایداری توسعه صادرات و60 درصد متغیر وابسته بازاریابی در صنعت گردشگری را می تواند پیش بینی کند.

آمار یکساله:  

بازدید 543

دانلود 364 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

STEPHENSON J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  283
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  254-254
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6725
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6725

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  77-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11265
 • دانلود: 

  14601
چکیده: 

The first goal of the current research is to investigate the relation between the management styles and the managerial efficiency. The second goal of the research is to rank managers according to their managerial styles in the executive agencies in Mazandaran. Consequently, the data were gathered using questionnaires. The sample size was 150. The collected data were further analyzed by SPSS and Analysis Hierarchy Process (AHP) technique. The findings indicated that there was a significant relationship between management styles and managerial efficiency.

آمار یکساله:  

بازدید 11265

دانلود 14601 استناد 0 مرجع 0
litScript