نتایج جستجو

6056

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

606

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

دانش حسابداری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  7-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1131
 • دانلود: 

  177
چکیده: 

در این مقاله با در نظر گرفتن رویداد تعدیل سود پیش بینی شده توسط شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1386 تا 1388 با استفاده از سه روش طول محدوده زمانی اثرگذاری این رویداد بر بازار تعیین شده است؛ هم چنین رابطه بین طول این محدوده زمانی و مقدار سود غیرمنتظره مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج نشاندهنده نبودن رابطه معنی دار بین این دو متغیر است.

آمار یکساله:  

بازدید 1131

دانلود 177 استناد 0 مرجع 8
نشریه: 

اکوهیدرولوژی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  837-846
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  87
 • دانلود: 

  19
چکیده: 

واضح است که هیچ فرسایشی اتفاق نمی افتد مگر اینکه ابتدا جدایش توسط قطرات باران یا رواناب رخ دهد. فرسایش ناشی از اثر قطرات باران (RIIE) در نتیجه ی انرژی قطرات باران اتفاق می افتد. بدین منظور مجموعه ای از آزمایش ها برای بررسی اثر رگبارهای متوالی بر مؤلفه های RIIE (مانند پاشمان بالادست، پاشمان پایین دست، پاشمان خالص، پاشمان کل و نسبت پاشمان بالادست/پایین دست) برنامه ریزی شد. آزمایش ها تحت شدت های بارندگی 30 و 90 میلی متر در ساعت و در شیب پلات 5 درصد روی یک نمونه خاک جمع آوری شده از مراتع حوضه ی آبخیز کجور در شمال ایران در شرایط شبیه ساز باران و فرسایش خاک انجام پذیرفت. طبق نتایج مقایسه ی مؤلفه های پاشمان بالادست با پایین دست در شدت بارندگی 30 و همچنین در شدت بارندگی 90 میلی متر در ساعت در توالی های مختلف دلالت بر نبود اختلاف معنا دار در آنها (05/0 > P) با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه در نرم افزار آماری SPSS نسخه ی 22 داشته است. همچنین تحلیل نتایج مقایسه ای مؤلفه های RIIE شامل پاشمان بالادست، پاشمان پایین دست و پاشمان کل در توالی سوم، چهارم و پنجم در دو شدت بارندگی 30 و 90 میلی متر در ساعت در سطح 95 درصد معنا دار بود. در حالی که پاشمان خالص و نسبت بالادست/ پایین دست تحت شدت های بارندگی 30 و 90 میلی متر در ساعت در توالی های مختلف رگبار غیر معنا دار (05/0 ≥ P) بوده است. همچنین نتایج بیان کننده ی افزایش 5/2 برابری ضریب تغییرات پاشمان خالص و کل در شدت بارندگی 30 میلی متر در ساعت نسبت به 90 میلی متر در ساعت بود.

آمار یکساله:  

بازدید 87

دانلود 19 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  293-302
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  390
 • دانلود: 

  183
چکیده: 

رسوب نمودها و حلقه های سنجه رسوب به عنوان ابزارهایی مهم و مناسب در تحلیل رفتار رسوب با تغییرات دبی و درک نقش کنترل کنندگی دبی در تولید رسوب در وقایع رگباری محسوب می شوند. از این رو بررسی رفتار و تغییرات رسوب معلق طی رگبار و در قالب حلقه های سنجه رسوبی از اهمیت ویژه ای در برنامه ریزی های مدیریتی برخوردار می باشد. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف تحلیل رسوب نمود و حلقه های سنجه رسوبی رگبارهای پیاپی در شرایط شبیه ساز باران و پلات آزمایشگاهی در یک نوع خاک تهیه شده از منطقه کجور در استان مازندران برنامه ریزی شد. به این منظور شبیه سازی آزمایش ها در پلات های 6 × 1 متر در شیب 5 درصد و در شدت های بارندگی 30 و 90 میلی متر بر ساعت طی شش رگبار پیاپی به وسیله شبیه ساز باران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بیان گر افزایش عمق رواناب کل با افزایش تعداد رگبارهای پیاپی در شدت بارندگی 30 میلی متر بر ساعت از 78/8 میلی متر در رگبار اول به 05/15 میلی متر در رگبار ششم و در شدت بارندگی 90 میلی متر بر ساعت از 28/9 میلی متر در رگبار اول به 03/11 در رگبار ششم بود. اما هدررفت خاک رفتار پیچیده تری نسبت به عمق رواناب داشت به نحوی که یک کاهش ناگهانی در هدررفت خاک در توالی چهارم بر خلاف بقیه توالی ها رخ داد. در نهایت نتایج حاصل از حلقه های سنجه رسوبی در رگبارهای پیاپی تحت شدت بارندگی 30 و 90 میلی متر بر ساعت نشان دهنده تنوع رفتاری رسوب خروجی در مقایسه با تغییرات دبی در قالب شکل های مختلف حلقه های سنجه شامل ساعت گرد، پاد ساعت گرد و نیز مرکب بود.

آمار یکساله:  

بازدید 390

دانلود 183 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  568-579
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1945
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1945

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

FAN Y.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  110-116
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8830
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8830

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

کبیری رویا | درزی علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1 (پیاپی 12)
 • صفحات: 

  31-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  454
 • دانلود: 

  199
چکیده: 

ساخت های شرطی عبارت های زبانی متشکل از بندی وابسته و بندی پایه هستند که وقوع پدیده یا وضعیتی را به وقوع پدیده یا وضعیتی دیگر مشروط می سازند. در این مقاله با رویکردی کمینه گرا بند شرطی در زبان فارسی را مورد بررسی قرار می دهیم. در روند این بررسی، با استفاده از اصول نظریه مرجع گزینی و برخی آزمون های حذف نشان می دهیم که بند شرطی جمله آغازین به عنوان افزوده به گروه زمان و در مواردی به فرافکن های بالاتری همچون گروه کانون و بند شرطی جمله پایانی به گروه فعلی کوچک متصل می شود. بند شرطی جمله میانی نیز در حقیقت حاصل مبتداسازی عناصری است که به پیش از بند شرطی جابجا شده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 454

دانلود 199 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

توکلی حمیدرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  4-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  892
 • دانلود: 

  489
چکیده: 

جان مایه قصه پیچیده دقوقی واقع مفصل دقوقی است که سرشار از جنبه های رمزی و عناصر تامل برانگیز است. در این نوشتار، نخست به معرفی نمادها و صحنه های مکاشفه دقوقی می پردازیم؛ آن گاه قصه را در پیوند با قصه موسوی و خضر، مورد مداقه قرار می دهیم. به گمان ما، قصه مثنوی برانگاره قصه قرآنی شکل گرفته است. رمز و رازهای واقعه دقوقی با توجه به گفتگوی قصه با داستان خضر و موسی نمایان تر می شود. هر دو روایت می کوشند تمایز منطق عالم غیب و شهادت را پدیدار سازند.

آمار یکساله:  

بازدید 892

دانلود 489 استناد 2 مرجع 2
نویسندگان: 

Faridi S. | Rahmani S. | Hashemi N. | Ghobadian S. | Zokaei M.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  699-713
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  108
 • دانلود: 

  73
کلیدواژه: 
چکیده: 

Background & objectives: Dust storm typically occurs in arid and semi-arid regions. This phenomenon is more visible across the western, southwestern and central regions of Iran in the summertime. Previously conducted studies have reported that this phenomenon affects human health, agriculture, industry, infrastructure and transportation. The aim of this study is to investigate the economic effects of dust storms. Methods: The present study is a descriptive investigation. The available articles and reports in valid Persian databases (Civilica, Magiran and SID) as well as English databases such as Web of Science, Scopus, Embase, PubMed and Google scholar were reviwed separately. Results: The dust storm phenomenon covers a wide range of geographical area. In fact, it occurs in all parts of the world and is considered as an international issue. During the occurrence of dust storm phenomenon, the concentration of various pollutants increases, which generally affects the atmosphere, biosphere, hydrosphere and throposphere. Dust storm have far-reaching environmental, health, and socio-economic effects that are linked in a chain, and ultimately each of these effects will have irreparable economic consequences. Therefore, the phenomenon of dust has wide economic effects such as the impact on the exports, delays in air travel, disruption of road transport, destructive effects on agriculture (agriculture and horticulture), road accidents, road damage, closure of schools, home appliances, electronic equipments, public billboards, irrigation canals, power plants and public health. Conclusion: Dust storm phenomenon should not only be considered as an environmental issue, but due to the great economic consequences for the infrastructure of the affected areas and the country, it should be considered as a national and international concern. It is necessary to accompany many executive departments of the country to reduce its consequences. To reduce the man-made resources of the dust phenomenon, this study proposes integrated assessments and strategies that promote sustainable water and land management in farms, rangelands, deserts and urban areas, despite climate change.

آمار یکساله:  

بازدید 108

دانلود 73 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

FRITZ H.M. | BLOUNT C.D. | ALBUSAIDI F.B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  86
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  102-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6573
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6573

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

LAWTON THOMAS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  22-29
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  10191
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10191

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript