نتایج جستجو

52829

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

5283

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  17
 • صفحات: 

  119-196
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  766
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

ارس یکی از مهمترین سوزنی برگان بومی ایران است. ارس به عنوان یکی از مقاومترین درختان به سرماهای شدید (بیش از 40 درجه سانتیگراد زیر صفر) و خشکی، جایگاه ویژه ای در نواحی کوهستانی ایران دارد که می بایستی از کلیه جهات مورد بررسی قرار گیرد. در این پژوهش سعی شد که با بررسی ویژگیهای کمی و کیفی اسانس سرشاخه های سبز و میوه ارس علاوه بر شناسایی اجزای اسانس، اثر عوامل محیطی بر متابولیسم فرآورده های ثانوی مطالعه شود. برای بررسی اسانس ارس، سرشاخه های سبز و مخروطهای ماده پایه های نر، ماده و نر-ماده ارس پس از تقطیر با بخار توسط GC/MS تجزیه شدند. نتایج نشان داد که مقدار اسانس در مخروطهای ماده ارس به طور چشمگیری زیادتر از سرشاخه های سبز است. روند تغییرات فصلی اسانس مخروطهای ماده متفاوت از سرشاخه های ارس بوده، به طوری که مقدار اسانس مخروطهای ماده در طول دوره رشد و نمو افزایش می یابد، ولی در سرشاخه های سبز کاهش می یابد. با تجزیه اسانس سرشاخه ها و مخروطهای ماده، 32 ترکیب ترپنوییدی شناسایی شد که عمده ترین آنها عبارتند از a-pinene، limonene، trans-verbenol، cis- verbenol، verbenone، g- elemene، elemol، که a-pinene با میزان 70% بیشترین ترکیب اسانس ارس را تشکیل می دهد. تغییرات فصلی هر یک از اجزای تشکیل دهنده اسانس ارس بسیار متفاوت میباشد. اثر خشکانیدن در جداسازی ترکیبات بسیار با ارزش بوده و کاربردهای اقتصادی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 766

دانلود 87 استناد 3 مرجع 0
نویسنده: 

SHARIFAN ANOUSHEH | BEIKMOHAMMADI LEILA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  1260
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

IN THIS STUDY, THE CHEMICAL COMPOSITION AND ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF essential OIL OF ZIZIPHORA CLINOPODIODES AND ITS POTENTIAL APPLICATION AS A NATURAL PRESERVATIVE IN REDUCING THE INDIGENOUS MICROBIAL POPULATION OF HAMBURGER WERE INVESTIGATED. essential OIL OF ZIZIPHORA CLINOPODIODES CULTIVATED IN IRAN WAS OBTAINED BY HYDRO- DISTILLATION METHOD (HDM). CHEMICAL COMPOSITION OF THE OIL WAS DETERMINED BY GC-MS ANALYSIS...

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  268-269
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  313
 • دانلود: 

  445
کلیدواژه: 
چکیده: 

همواره در طول تاریخ، نبود یک زبان مشترک و برداشت های مختلف از یک موضوع باعث ایجاد مشکلات و سوء تفاهمات زیادی گشته است. زمینه های مختلف علم نیز از این امر مستثنی نبوده و همیشه در بین دانشمندان و محققان علوم مختلف، اختلاف نظرهای زیادی بر روی واژگان بوده و مشکلات زیادی از نبود یک زبان مشترک به وجود آمده است. یکی از این علوم که در سال های اخیر گسترش زیادی داشته است و شاخه های زیادی به آن اضافه شده است، علوم پزشکی است که به دلیل گستردگی و انشعاب رشته های مختلف در این علوم، محققان و افرادی که در این زمینه مشغول هستند با مشکل تفاهم و ایجاد یک زبان مشترک مواجه هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 313

دانلود 445 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  113
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  414-421
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6540
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6540

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  77
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  497-502
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1480
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1480

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  3 (پیاپی 61)
 • صفحات: 

  692-708
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3572
 • دانلود: 

  827
چکیده: 

گروه سیستم های دارورسانی نوین، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران استفاده از فناوری نانو کپسول در آفت کش ها موجب افزایش کارایی، سازگاری بیشتر با محیط زیست، بهبود کیفیت و رهایش کنترل شده این مواد شده است. در این تحقیق کارایی اسانس نانو کپسوله شده گیاه درمنه Artemisia sieberi Besser بر شاخص های تغذیه شب پره پشت الماسی Plutella xylostella L. (Lepidoptera: Yponomeutidae). در مقایسه با اسانس معمولی مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش های متعددی برای اندازه گیری شاخص های غذایی شب پره پشت الماسی نظیر میزان رشد نسبی، نرخ مصرف نسبی، شاخص های کارایی تبدیل غذای بلعیده شده، کارایی تبدیل غذای هضم شده، شاخص تقریبی هضم شوندگی و بازدارندگی تغذیه طراحی گردید. تیمارها به روش دیسک های برگی در شرایط کنترل شده در دمای 27±1 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 65±5 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی ارزیابی شدند. بدین منظور برای هر تکرار در غلظت های مختلف 10 عدد لارو سن سوم شب پره پشت الماسی روی دیسک برگی قرار گرفت و در زمان های متوالی 24، 48 و 72 ساعت پس از تغذیه، میزان غذای خورده شده و مقدار افزایش وزن لاروها ثبت شد. نتایج نشان داد که نانو کپسول اسانس درمنه به طور معنی داری نرخ رشد نسبی، شاخص های کارایی تبدیل غذای بلعیده شده، کارایی تبدیل غذای هضم شده و شاخص تقریبی هضم شوندگی غذا را در مقایسه با شاهد (اسانس فرموله نشده) کاهش داده است. به علاوه اینکه یافته های حاصل از کاربرد فرمولاسیون نانو کپسول اسانس حکایت از وجود اثر سمیت پس از تغذیه توسط اسانس گیاه درمنه داشت. بنابراین نانو کپسول اسانس گیاه درمنه به عنوان یک حشره کش در کنترل شب پره پشت الماسی قابلیت بالایی برای مطالعات بیشتر و تکمیلی را دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 3572

دانلود 827 استناد 0 مرجع 3
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  84-87
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  579
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

هدف: این مطالعه جهت بررسی کارآیی و عوارض احتمالی درمان essential infantile esotropia با استفاده از تزریق سم بوتولینوم A از طریق ملتحمه و بدون استفاده از دستگاه الکترومیوگرام انجام شده است.مواد و روشها: مطالعه به صورت case series ملاحظه ای انجام شد. 24 بیمار با تشخیص essential infantile esotropia وارد مطالعه شدند. سن بیماران بین 8 الی 38 ماه بود که همگی از نظر نورولوژیک در وضعیت طبیعی قرار داشتند. متوسط انحراف چشمی آنها 40 پریسم دیوپتر بود. میزان 10 واحد از سم بوتولینوم (Dysport) A به عضلات رکتوس داخلی بیماران به صورت دوطرفه تزریق شد و معاینات کنترل در فواصل 3 روز، 3 هفته، 3 ماه و 6 ماه بعد از تزریق انجام گرفت.یافته ها: در 6 ماه بعد از تزریق، متوسط انحراف باقیمانده 7.08 پریسم دیوپتر بود (25 پریسم دیوپتر ایزوتروپی تا 10 پریسم دیوپتر اگزوتروپی(.نتیجه گیری: تزریق سم بوتولینیوم A از طریق ملتحمه و بدون استفاده از الکترومیوگرافی روش موثری در درمان essential infantile esotropia می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 579

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1 (پیاپی 35)
 • صفحات: 

  13-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  795
 • دانلود: 

  228
چکیده: 

در این تحقیق کارآیی اسانس گیاهان دارویی Besser sieberi Artemisia و  Kit&Waldst.  scoparia Artemisia روی شپشه آرد (Herbst) Tribolium castaneum مورد ارزیابی قرار گرفت. نرخ رشد نسبی، نرخ مصرف نسبی، کارایی تبدیل غذای خورده شده و شاخص بازدارندگی تغذیه برای اندازه گیری شاخص های تغذیه طراحی شد. تیمارها به روش دیسک آردی در شرایط کنترل شده در دمای 1±27 درجه سانتی گراد با رطوبت نسبی 70-60 درصد و در شرایط تاریکی ارزیابی شدند. پس از استخراج اسانس از هر دو گونه درمنه، به همراه شاهد، غلظت های 1/0، 5/0، 75/0، 1، 5/1 و 2 میکرولیتر بر دیسک های آردی اضافه شد، سپس تعداد 10 حشره کامل شپشه آرد روی هر تیمار قرار داده شد. پس از گذشت سه روز از شروع آزمایش، مقدار غذای خورده شده و افزایش وزن حشره اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که اسانس گیاه Besser sieberi .A دارای تاثیر بالایی بوده و نرخ رشد نسبی و نرخ مصرف نسبی حشرات کامل را به طور معنی داری کاهش داده است. هم چنین اسانس  Besser sieberi .A کارآیی تبدیل غذای خورده شده را در مقایسه با گیاه Kit  & .A. scoparia Waldst به طور معنی داری کاهش داده است. اسانس  Besser sieberi .A به طور معنی  داری نسبت به اسانس Kit  & .A. scoparia Waldst دارای تاثیر بیشتری روی شاخص بازدارندگی تغذیه می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 795

دانلود 228 استناد 2 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  23-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  109
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 109

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  49-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1062
 • دانلود: 

  223
چکیده: 

به منظور بررسی اثرات تراکم بوته و آبیاری بر کارآیی مصرف آب در تولید اسانس بابونه آلمانی، آزمایش دو ساله ای طی سال های 1382 و 1383 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه به صورت فاکتوریل پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. در این بررسی عامل آبیاری در 4 سطح (آبیاری پس از 25، 50، 75 و 100 میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A) و فاصله خطوط کاشت بذر بابونه آلمانی رقم Bodegold در ردیف های ثابت 30 سانتی متر و فاصله بوته ها در روی ردیف در 5 سطح (5، 10، 15، 20 و 25 سانتی متر به ترتیب معادل 66.67، 33.33، 22.22، 16.67 و 13.33 بوته در متر مربع) در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد اثر سطوح آبیاری و تراکم بوته بر روی عملکرد گل خشک، درصد اسانس، عملکرد اسانس و کارآیی مصرف آب معنی دار است. در صورتی که میزان تبخیر و تعرق تنها از رژیم آبیاری متاثر گردید. در این بررسی تراکم بوته در واحد سطح اثر معنی داری بر روی میزان تبخیر و تعرق نداشت. بیشترین عملکرد گل خشک، درصد اسانس، عملکرد اسانس و کارآیی مصرف آب از سطح دوم آبیاری (آبیاری پس از 50 میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر) بدست آمد. بیشترین عملکرد گل خشک، درصد اسانس، علمکرد اسانس و کارآیی مصرف آب نیز از فاصله کاشت 10 سانتی متر حاصل شد. در مجموع، به منظور تولید حداکثر اسانس بابونه، تراکم 33.33 بوته در متر مربع (10×30 سانتی متر) و سطح دوم آبیاری برای ارومیه و مناطق با شرایط آب و هوایی مشابه توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1062

دانلود 223 استناد 2 مرجع 3
litScript